afsluiting boekjaar met gebrek aan info van vorige syndicus

10 antwoorden [Laatste bericht]
infozoeker
Offline
Vorig jaar ging onze vorige syndicus failliet en kozen we voor een nieuwe syndicus. Tijdens de eerste vergadering bespraken we de inboeking  van de boekhouding. We wensten niet dat de slechte betalers gelijk geschakeld werden met de personen die plichtbewust steeds tijdig betaalden.    
Tijdens de algemene vergadering werd ik aangesteld als ‘commissaris van de rekeningen’. In deze hoedanigheid heb ik nu een vraag. De nieuwe syndicus heeft slechts  van enkele mede-eigenaars de laatste individuele afrekening (opgemaakt door de vorige syndicus) gekregen en kan zelf niet aan bijkomende info komen.  Gemakkelijkshalve wil hij nu bij de afsluiting van het verlengde boekjaar toch iedereen over dezelfde kam scheren. Dit is iets waar ik als commissaris, maar ook als correct betalende mede-eigenaar geen vrede mee kan nemen.
Wat is  de gebruikelijke praktijk voor dergelijke gevallen?  Ik zou het logisch vinden dat de syndicus alle info die hij gekregen heeft gebruikt ( inclusief bankafschriften) maar dat wil hij niet. Hij eist de eindafrekening van iedereen, zoniet wordt iedereen ‘gelijk’ behandeld.  De ervaring leert ons dat we met deze syndicus de hoofdvogel afgeschoten hebben  en hij zich zeker niet te moe zal maken. Hij zal dus geen bijkomende inspanning doen.
 
Een zekerheid is dat meerdere mede-eigenaars (waaronder ikzelf)  zullen overwegen om  de syndicus geen kwijting te geven.  Misschien overwegen  meerdere mede-eigenaars  hetzelfde voor de commissaris van de rekeningen. 

Alvast bedankt voor jullie inbreng.
SCORPIOEN
Offline
afsluiting boekjaar met gebrek aan info van vorige syndicus

​Is het een VME >20 kavels ? d.w.z. al dan niet dubbele boekhouding ?

​De nieuwe syndicus maakty eerst en vooral een inventaris op van de boekhouding van de voorganger, daar begint zijn verantwoordelijkheid.

Over wat vooraf ging beslist de syndicus niet maar de algemene vergadering.

​Hij moet vooral opletten dat hij in zijn eigen boekhouding niets " ver- of herwerkt " van zijn voorganger, zonder daarvoor een opdracht gekregen te hebben.

​Een eventuele Raad van Mede-Eigendom moet de syndicus controleren, en kan verantwoorelijkk gesteld woren als ze falen.

​De verantwoordelijkheid van de commissaris van de rekeningen is ook niet niets ( bent U verzekerd ?)

​Is die nieuwe syndicus een professioneel> ? erkend door het BIV ?

wordt vervolgdmvg

infozoeker
Offline
afsluiting boekjaar met gebrek aan info van vorige syndicus
Een paar antwoorden op de gestelde vragen :
Er zijn 24 garages verdeeld onder 8 mede-eigenaars.
De nieuwe syndicus heeft een BIV-nummer.
Ik ben als commissaris der rekeningen verzekerd door een BA-verzekering
 
SCORPIOEN
Offline
afsluiting boekjaar met gebrek aan info van vorige syndicus

@info-zoeker

dubbele boekhouding is verplicht  gezien er meer dan 20 kavels zijn : doet hij die boekhouding zelf of geeft hij ze uit ?  Hebt u copy van de gebruikte rekeningen van het rekeningenstelsel, met o.a. een lijst van debiteuren en een lijst van leveranciers ?

1.​Bij afsluiten van het boekjaar wordt een Inventarisrekening  opgemaakt ( in bedrijfsleven genoemdd " balansrekeningen " ), aan de hand daarvan moet je kunnen vaststellen of die sluitend is en juist..
​2. als commissaris van de rekeningen zou ik een afdruk vragen van de exploitatieresultaten, en zien of de afrekeningen zelf klopprn met die gegevens.
​.3. Beslissingen over wie wat moet betalen is niet de taak van de syndicus, indien niet wettelijk of statutair voorzien komt het aan de de algemene vergadering toe.Dat de stipte betalers ooit zullen moeten opdraaien voor de slechte betalers is een te gemakkelijke keuze.
​4. Hebt u een Raad van Mede-Eigenaars, gezien er >20 kavels zijn ? Die hebben de wettelijke opdracht toezicht te houden op de werking van de syndicus, en van hun eigen werkzaamheden  per zes maanden een verslag te sturen naar de M-E

mvg

​AVG
mvg

infozoeker
Offline
dubbele boekhouding is verplicht gezien er meer dan 20 kavels
Bedankt voor de info. Hieronder FB

De syndicus doet de boekhouding zelf.

Ivm met je 4 punten:
1) Op dit ogenblik heb ik de balansrekeningen en de bewijsstukken nog niet gekregen maw ik kan mijn controle nog niet beginnen. Het boekhoudkundig jaar is wel beëindigd op 30/10 en de AV moet plaatsvinden tijdens de eerste helft van december. Na aandringen op mijn vraag waar de balans blijft, zijn ze met de melding gekomen dat ze eraan beginnen maar dat ze individuele afrekeningen missen en dus iedereen 'gelijk gaan behandelen'. Wat ze mij officieel gaan voorstellen, kan ik nog niet zeggen maar ik wil mij nu reeds informeren omdat het geen gebruikelijke situatie is en de  syndicus zeker en vast voor hem de makkelijkste oplossing zal zoeken.
2) Ik heb inderdaad ook de individuele afrekeningen gevraagd en daar wringt het schoentje. Voor de mede-eigenaars die de vorige afrekening niet voorleggen, is er geen begintoestand gekend. 
3) De AV moet dus beslissen wat er moet gebeuren maar op diezelfde AV wordt kwijting gevraagd en de boekhouding geoedgekeurd. Hoe valt dit te rijmen? Dit lijkt mij het 'kip en ei' - verhaal.    
4) Er is geen Raad Van Mede-eigenaars. Dit is niet verplicht en hoewel ik daar voorstander van was, wist de syndicus de meerderheid van de ME te overtuigen dat dit orgaan niet zinvol is en er veel administratie is..... maw drogredenen om geen controle-orgaan over hem te hebben. In de praktijk zijn de mede-eigenaars wel al een paar keer samen gekomen en 'controleren' we hem wel maar officieel is er dus geen controle-orgaan.   
 
SCORPIOEN
Offline
@infozoeker re boekhouing vorige syndicus


" De laatste afrekening " was die de eindafrekenening van het boekjaareindigend op30/10?
​In die boekhouding (van de vorige syndicus)  heb je de exploittierekening van dat jaar, afgesloten met een exploitatieresultaat ( die zou moeten O zijn )

De computer maakt daarvan een inventaris, en die moet ook sluitend zijn dan. 

​Als er een inventarisreken,ing is, en die is in het bezit van de syndicus, moet deze ze u geven: anders laat je dat in Uw verslag aan de Algemene Vergadering  weten.
​Als ook hij die inventaris rekening niet heeft... aan de curator van het faillisement vragen.
​Zekerlijk niet beginnen de boekhouding van de falende syndic te corrigeren, zonder hem verantwoordelijk te stellen, maar dan  moet je zijn boekhouding onaangeroerd laten.
​De correcties die u oordeelt nodig te zijn moeten door een Algemene Vergadering beslist worden, en kunnen dan pas in de boekhouding van de nieuwe syndicus ingebracht worden
​De syndicus is verantwoordelijk voor de boekhouding, ja, maar het is de boekhouding van het patrimonium van de m-e

Wie was de commissaris van de rekeningen van het voorbije jaar ?  U bent Commissaris van de Rekeningen, sedert wanneer ?
​Werd de niewe syndicus verkozen door een Bujitengewone Algemene Vergadering ? 
​U werd op deze  vergadering aangesteld als Commissaris van de rekeningen,  dus niet verantwoordelmijk voor de rekeningen van de vorige syndicus.

​In Uw verslag aan de algemene vergadering ( meesturen met de uitnodigingen ) stelt u voor de boekhoudiung van de voriuge syndicus NIET goed te keuren.

​Aan de hand van de begrotingsraming die de nieuwe syndicus moet voorleggen voor het nieuwe boekjaar kunt u provisies opvragen. ​p.s.ik spreek jammer genoeg uit ondervinding ( als M-E). mvg

infozoeker
Offline
afsluiting boekjaar met gebrek aan info van vorige syndicus
We hebben geen kwijting gegeven aan de vorige syndicus. Ikzelf was toen geen commissaris. 

Ik blijf wel met de vraag zitten hoe de nieuwe syndicus de individuele afrekeningen moet opmaken. Ik heb ( en via mij heeft ook de syndicus) de algemene inventaris/boekhouding van de vorige syndicus in mijn/ons bezit maar niet de individuele afrekeningen van alle M-E. Ik zie dus hoeveel invorderingen er open staan maar niet van wie.     
SCORPIOEN
Offline
afsluiting boekjaar met gebrek aan...
 

Beste,

​Met de totalen van de rekening 4000 DEBITEUREN bestaat er in de boekhouding een DEBITEURENLIJST met lijst van de  verschuldigde bedragen per mede-eigenaar.
​( zoals er een 4000  LEVERANCIERS  bestaat én eenLEVERANCIERSLIJST van de  openstaande schilden aan de verschillende leveranciers).

​Als je dat niet vindt of krijgt, is ofwel de boekhouding geen dubbele bpekhouding geweest  maar meer  vermoedelijk is die lijst of lijsten achtergehouden !!!!!!!!

​Ik zou eigenlijk daarop niet wachten nog, en een inventarisopmaken van hetgeen je hebt, al dan niet sluitend, opmaken en vorleggen aan de algemene vergadering.

​Zelf zou ik dan de boekhouding van de nieuwe syndicus van NUL laten beginnen, maar dan NOOIT de boekhoudingen mixen !!! want vroeg of laat geraakt je er zelf niet meer aan uit, en is uw eigen boekhouding fout.

​p.s. ik spreek , jammer genoeg , uit ondervinding (niet als boekhouder maar ...als mede-eigenaar. Vraag aan QUIMMO mijn e-mail of telefoon,en ik kan je meer uitleg geven,.

mvg


 mvg

infozoeker
Offline
afsluiting boekjaar met gebrek aan info van vorige syndicus

Bedankt.
Ik heb intussen een voorstel van balans gekregen van de syndicus maar het resultaat is bedroevend. Gemakkelijkheidshalve houdt men het werkkapitaal gelijk aan de vorige afsluiting en past men vervolgens, zonder bewijzen (tot op heden), het bedrag aan debiteuren aan zonder een detail te geven.
Ik heb nu natuurlijk gevraagd naar de lijst van debiteuren maar ik ben ervan overtuigd dat ze dat niet eens hebben. Ik heb tevens een zwaar vermoeden dat ze nooit enige poging gedaan hebben om achterstallige facturen te innen. In elk geval is het bedrag aan debiteuren immens toegenomen.
     
 
nescio1
Offline
Wie is uw gesprekspartner ?

Wij vragen ons af of uw gesprekspartner na het faillissement niet de curator geworden is.
 
Wijs hem op nu zijn verplichtingen vervat in :
 
B.W. Art. 577-8 § 4 9 °
 
SCORPIOEN
Offline
afsluiting boekjaar....


@nescio 1

​Ik ben weliswaar technisch niet zo gewapend als U bent, maar zoals een paar keer aangehaald, ik heb al vele malversaties aan de lijve meegemaakt, als (kleine) eigenaar in 1 van de vele gebouwen van een grote VME.

​Het door U aangehaalde art 577-8&4.9° ligt voor mij : als de nieuwe syndicus, al dan niet alle gegevens heeft gekregen van de vorige syndicus, in vereffening, heb ikzelf in #5 zelf gezegd "Als ook hij die inventarisrekening niet heeft... aan de curator van het faillisement vragen.".

Dat ik zou kunnen de curator zijn van syndicus in faling " is idioot ", zoals ik ooit suggereerde dat de Nationale Bank de inventarisrekeningen van VME's met balanstotalen hoger dan NN € zou kunnen opvragen zoals ze deden rond de eeuwwiseling met de grote VZW's.

​Van een kandidaat syndicus, als die een rechtpersoon is, had de wetgever overwogen bij zijn kandidatuur een recent jaarrekening te voegen, maar det plan is gesneuveld om kosten voor  en  kostprijjsverhoging van...de sydicus te sparen.
 Gezien recente wetgeving de syndicus ingeschreven is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen,  kan je op dat adres ook zijn eventuele jaarrekeningen opvragen bij  www.balanscentrale.be

​Sans rancune
 mvg