Is een S AV rechtsongeldig bij overtreding van wetten van AV

43 antwoorden [Laatste bericht]
JokkeJaku
Offline
Coronawet ; aangetekende  aanvraag  AV door eigenaar(s) die minstens 1/5 de der aandelen bezitten.
    Uitnodiging van Synd tot schriftelijke A.V.( S AV) bevat : opgave dagorde, + notulen( met vooraf ingevulde voorstellen van synd, sommige zelfs onwettig), + stemmingslijst met aanvinkblokjes  ‘voor’ of ‘tegen’ of ‘onthouding’ bij elk dagordepunt .
    Procedure S A.V. : geen bespreking mogelijk, stemmen alleen mogelijk op de voorstellen van synd, zelfs de bureauleden stelt hij voor in de notulen. De stemuitslagen van de stemmingslijsten verwerkt hij in zijn notulen als basis voor beslissingen.Dus ultra sumiere procedure!.
    Vragen : * Is deze S AV  rechtsongeldig ,heeft ze  geen recht van kracht?
Indien ja ,* wie bevestigt de rechtsongeldigheid ervan, alleen steunend op de procedure?
 (als persoonlijk nadeel niet of wel wordt ingeroepen?) 
* Worden de beslissingen van de rechtsongeldige  S AV automatisch als niet-bestaande beschouwd? m.a.w. wordt de vergadering beschouwd als niet bestaande?
    Advocaat raadde klacht af: het is geen geldige vergadering dus naar rechtbank kan niet.
Zijn advies is wachten tot de volgende jaarlijkse A.V.  
Dank voor uw antwoorden en mening!
nescio1
Offline
eigenaardige redenering voor een advocaat

Wij zouden het als een belangrijke taak voor een advocaat beschouwen juridische geschillen te voorkomen.
 
In het vakjargon werd dit omschreven als: een advocaat is de eerste rechter.
 
't Is te laat de put gevuld als 't kalf verdronken is
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/schriftelijke-av-0
 
 
aqua
Offline
advocaat met beroepsernst gezocht

Vraag een advocaat een aangetekende brief, kopie andere mede-eigenaars, te sturen met daarin uw, en zijn, bezwaren.
 
Gebruik de inhoud van deze brief om klacht neer te leggen bij het B.I.V..
 
 
Dien klacht in bij het B.I.V., alhoewel :
 
”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
Opgelet: Het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.
 
Opvolging B.I.V. :
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/procedure-biv
(# 6 : antwoord van chrisguillaume)
 
 
Dien een afzonderlijke klacht in per dossier.
Het B.I.V. zal wel zorgen voor de centralisatie en de verbetering van hun statistieken.
 
JokkeJaku
Offline
Rechtsongeldigheid AV

  

U verwijst naar BIV , dus naar  de syndicus.
Hij is omzeggens onaantastbaar voor BIV want hij vervult zijn taak : houden vanjaarlijkse AV (S AV), noteren van de beslissingen.

Daarom verbind ik mijn vraag met de VME die onregelmatige, bedrieglijke en onrechtmatige  beslissingen neemt en zelfs geen beslisingen neemt bij bepaalde dagordepunten.
 
Kan in dergelijk geval de AV  rechtongeldig worden, geen recht van kracht  hebben?
nescio1
Offline
vul in het zoekkader op deze site “kracht van gewijsde “ in

U raakt hier dan het discussiepunt aan op dit forum.
 
Velen staan op het standpunt dat ook onwettelijke beslissingen van de AV, indien ze niet betwist worden bij de rechter binnen 4 maanden:
 
B.W. Art. 577-9 § 2

Voorkomen is beter dan genezen.
 

 
nescio1
Offline
nuancering

 
Volgens:
 
https://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar
 
hoort een syndicus:
 
TITEL I - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
Hoofdstuk I. Algemene bepaling
Art. 1 

3° de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen en de besluiten genomen in uitvoering van deze bepalingen;
4° de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake de contractuele verplichtingen en oneigenlijke misdrijven;
 
 
Ook:
https://www.biv.be/kb/themes/biv/wetgeving-en-regulering/nieuwigheden-biv-plichtenleer
 
 
 
Een syndicus die van de VME (AV) een onwettelijke opdracht krijgt zou eigenlijk dadelijk ontslag moeten nemen.
 
 
Baton
Offline
belang van art.577-9 §2

#4...."kracht van gewijsde"

Belang van art.577-9 §2

Beslissingen van de algemene vergadering worden immers definitief zo zij niet binnen de vier maanden, te rekenen vanaf de datum van de algemene vergadering, worden aangevochten.

Reeds in een arrest d.d. 4 februari 2008 stelde het Hof van Cassatie dat de mede-eigenaar die zich wil beroepen op de onregelmatigheid van een beslissing van de algemene vergadering, dit moet doen binnen de bij artikel 577-9 § 2 BW voorgeschreven termijn (thans vier maanden), zelfs als die onregelmatigheid het gevolg is van een strijdigheid van een bepaling van de basisakte of van het reglement van mede-eigendom met een wetsbepaling van dwingend recht.


#5.....

Een syndicus die van de VME (AV) een onwettelijke opdracht krijgt zou eigenlijk dadelijk ontslag moeten nemen.

Inderdaad zou moeten nemen.....realiteit is dat sommige syndici uit eigenbelang graag meewerken zodat ze die onwettelijke opdracht , AV beslissing, ....kunnen uitvoeren .

 

 

't appartement
Offline
wet gewijzigd
De wet is intussen gewijzigd.
Arrest Cassatie van 2008 is niet meer relevant.
Dit werd toegevoegd aan desbetreffend artikel in BW:
art. 577-14 (bijgevoiegde tekst tussen haken)
zie https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1804032131&table_name=wet

 
halibaba
Offline
Mede eigendom
Ik woon in een appartemen met 6 eigenaars huisnummer 252, en nu komen wij tot de costatatie dat de dat de appartementennr 254 op de zelfde kavel staan bij het kadater, en vraag ik mij af hoe wij dat kunnen scheiden
Baton
Offline
#7


#7
Inderdaad wet gewijzigd in 2010 en nogmaals in 2018 mbt. oa. art.577-14.

Art.577-9§2 blijft onverkort van toepassing. (vervaltermijn AV beslissing 4 maand)

Nietigheid van een rechtsgeldig genomen AV beslissing blijft en is de bevoegdheid van een rechter , anders uitvoerbaar.

't appartement
Offline
neen
Elke afwijking in basisakte of RIO van wetgeving wordt voortaan van rechtswege verondersteld niet te bestaan en de facto vervangen door tekst wetgeving.
Daarom kan AV er ook niet van afwijken en zelfs als ze dat betracht bestaat die afwijking zelfs niet van rechtswege.
Anders had deze wetswijziging geen enkele zin.

Deze discussie werd al gevoerd. Ik kom er niet meer op terug.
Baton
Offline
wel

Juist wat u aanhaalt , statuten en RIO;
Maar de AV beslissingen horen daar niet bij en blijven wat ze zijn !


 

't appartement
Offline
inderdaad maar ook:

Omdat de meeste beslissingen die onder de dwingende wetgeving vallen onderwerpen betreffen die verplicht in basisakten enz. moeten vermeld worden komt het er de facto op neer dat de dwingende wetgeving niet ontweken kan worden.
De 4-maanden termijn is in de praktijk beperkt tot punctuele beslissingen genomen in het kader van het gewone beheer van het gebouw.
Baton
Offline
In theorie...


In theorie zou het zo moeten zijn maar in de praktijk loopt het meestal anders.

Blijft : de AV beslissingen , duidelijk in tegenspraak met de dwingende wet , statuten en/of RIO en niet geprotesteerd/aangevochten bij de rechter , binnen de vervaltermijn 4 maanden , blijven wat ze zijn en uitvoerbaar door de syndicus. 

Vandaar het belang van art.577-9§2 

Verder even nagegaan wat er hier op het forum zo wat te vinden is "kracht van gewijsde".

1 voorbeeld , rechtsgeldig genomen AV beslissing (aandringen syndicus -geen pottenkijkers) beslist om géén rekencommissaris aan te stellen , deze beslissing is duidelijk strijdig met de dwingende wet.

1 mede-eigenaar stemt tegen.....wat moet deze doen ? 
Juist ja , gebruik maken van art.577-9§2 , beslissing laten vernietigen door een rechter.
Doet deze dat niet.....dan komt er ook géén rekencommissaris , syndicus voert AV beslissing uit, nietwaar ! 

't appartement
Offline
FOUT
Klopt geen moer van!
Dat is nu net wat werd geremedieerd door een wetswijziging.
Als men van basisakte enz.. iets brouwt of verbrouwt tegen de wet is dan neemt de wettekst van rechtswege de plaats ervan in. Staat letterlijk in de wet.
Wegens het algemeen gebrek aan juridische opleidig van de veelschrijvers op dit forum hou ik het nu voor bekeken.
Meer dan de helft van dit forum geeft dan ook verkeerde informatie of verwijst naar "publicaties" van lieden die ook geen jurist zijn.
Baton
Offline
JUIST
Klopt als een bus.
Dat is inderdaad net wat "minder goed" geremedieerd werd door de wetswijziging.

Dat is nu net wat werd geremedieerd door een wetswijziging.
Als men van basisakte enz.. iets brouwt of verbrouwt tegen de wet is dan neemt de wettekst van rechtswege de plaats ervan in. Staat letterlijk in de wet.

- juist maar niet van toepassen op de AV beslissing en op de notulen van de AV = apart register


Blijft een waarheid als een koe dat indien de neen stemmer van het aangehaalde voorbeeld in #13 toch een commissaris van de rekeningen wil aangesteld zien , wel dan moet deze beroep doen op een rechter om deze af te dwingen. (nietigheid AV beslissing en verplicht aanstellen van een rekencommissaris , comform de dwingende wetgeving.
Een ander mogelijkheid heeft deze neen stemmer niet ! 

Zo u 't appartement dit "juridisch" kan weerleggen.....dan graag....maar helaas....

(geschreven na juridisch advies  :) :)
 
't appartement
Offline
jazeker
Ja men zal dan een rechter moeten vatten om de toepassing van het dwingende recht te eisen. Als men de rechter verzoekt om de toepassing van de dwingende wet kan die niet anders dan vonnissen volgens de dwingende wet. Maar men moet het wel expliciet vragen.

Het beruchte artikel betreffende de periode van vier maanden staat in de appartementswet naast - op zelfde niveau- als de andere artikelen en dus niet erboven. Derhalve kan dat artikel, volgens courante rechtsleer (o.a. de beginselen van het Belgisch Privaatrecht), de uitwerking van de andere bindende rechtsartikelen niet beknotten.
Baton
Offline
Inderdaad...en at last

 

Inderdaad en at last , men zal een rechter moeten vatten cfr. art.577-9§2 en in tegenstelling met uw vorige "foute" antwoorden # 7, 10, 12 , 14 gaat het niet enkel over punctuele beslissingen genomen in het kader van het gewone beheer van het gebouw.
Een AV beslissing kent géén gradaties net zoals de wet mede-eigendom die men in zijn geheel moet lezen .
Een rechtsgeldig  (onregelmatige) AV beslissing is wat ze is en wordt van rechtswege niet vervangen ook al is deze in tegenspraak met de wet. (Wel de statutaire bepalingen of bepalingen uit het reglement van interne orde , maar niet de AV beslissingen)

Wat de vervaltermijn van 4 maanden betreft = #6 en #9


Art.577-14 heeft enkel zijn toepassing op : 
De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen."
(niet van toepassing op een AV beslissing)

uw reactie in #14 (wie het schoentje past trekke het aan :)
Wegens het algemeen gebrek aan juridische opleidig van de veelschrijvers op dit forum hou ik het nu voor bekeken.
Meer dan de helft van dit forum geeft dan ook verkeerde informatie of verwijst naar "publicaties" van lieden die ook geen jurist zijn.


persoonlijke noot :
Een forum is geen wedstrijd armworstelen, maar een ontmoetingsplaats om ideeen aan elkaar te toetsen, om ervaringen met elkaar uit te wisselen, om elkaar op het goede spoor te zetten of te houden , zonder elkaar te schofferen.

ook : 

http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-...


 
SIEBE
Offline
#17 BATON
Laatste paragraaf van de reactie van Baton is echt opmonterend en wijsheid.

Waardering en respect voor elkaars mening; zelfs indien niet helemaal akkoord.
En zeker in het geval een reactie de mening van een deskundige/advocaat bevat en waarop forumlid ( ikzelf in dit geval ) zich baseert, afschieten. De experten die ( dikwijls verschillende interpretaties en meningen over een artikel hebben, zelfs afhangend van welke rechter ) brengen dan ook regelmatig personen op dwaalsporen.
syn-d-icus
Offline
niet toepassen appartementswet
Het verhaal dat hier wordt geschreven lijkt me toch enigszins vertekend en naiëf.
Denken jullie werkelijk dat een AV eender welk dwingend appartementswetartikel kan uitschakelen?
Stel eens voor:
- de AV beslist dat de termijn van vier maanden wordt gereduceerd tot nul, maw geen verzet meer mogelijk...
- de AV beslist de wetgeving niet toe te passen en te vervangen door een eigen codex
- de AV beslist tot andere regels voor de gekwalificeerde meerderheden
- ...
Baton
Offline
Vandaar...Vandaar dat men het ook een waterzooiwet noemt , maar het is wat het is...de update die de wetgever doorvoerde in 2018 mbt. wet mede-eigendom bleek onvoldoende.

Een rechtsgeldig genomen AV beslissing ook al is deze onregelmatig , onrechtmatig of bedrieglijk is wat ze is en is niet van rechtswege nietig cfr. wet mede-eigendom.

Geen verzet meer mogelijk na 4 maanden enkel een beslissing van de AV via BAV of een volgende AV , stemming en opnieuw termijn van 4 maanden respecteren om beroep te doen op een rechter conform art.577-9§2. 

Uiteraard kan elke mede-eigenaar (niet akkoord met) steeds een initiatiefrecht nemen betreffende zijn kavel en eventueel gebruik maken van de andere beroepsmogelijkheden zoals voorzien in de wet .
 

syn-d-icus
Offline
meer mogelijkheden
Er zijn mogelijkheden buiten het enge stramien van de appartementswetgeving!
Maar daar zit dit forum blijkbaar in gevangen door juridische myopie.
Nu weer...

"niet van rechtswege..." Enkel wat in statuten, enz. afwijkt van de wet is van rechtsege nietig. Voor de rest: RECHTBANK! Het wordt (met reden) niet op een gouden schoteltje aangereikt. Kwestie van de klagers twee of drie keer te doen nadenken.
Baton
Offline
#21

#21
Ja dat is correct "niet van rechtswege..." en precies hetzelfde wat ik weergeef in mijn vorige antwoorden....in #19 beweert/vraagt u iets anders !

en uiteraard is het niet enkel de wet mede-eigendom die telt , deze raakt ook tevens tal van andere domeinen aan zoals : zakenrecht , verbintenissenrecht ect...de juridische myopie mag u bij iemand anders gaan zoeken....


 

nescio1
Offline
blijft toch iets eigenaardig

 
Stel: de vergadering beslist, met een tegenstem, dat de zon voortaan in het westen opkomt.
 
De tegenstemmer is verplicht naar de rechter te gaan.
 
 
't appartement
Offline
hopeloos
Ik zie dat ze nu ook de antwoorden van "syndicus" niet begrijpen...
Wegens geen inzicht in de interactie tussen "van rechtswege" in de wetgeving op de gedwongen mede-eigendom en de notie "dwingend recht" in diezelfde wetgeving op de gedwongen mede-eigendom.

Alle beslisssingen die erop neerkomen dat de de facto werking van statuten, enz niet langer in overeenstemming kan zijn met de dwingende wetgeving gelden als ongeschreven.
Daarover dient een rechter niet te beslissen. De mede-eigenaar die erdoor wordt getroffen mag dergelijke beslissing als onbestaand beschouwen en de correcte versie voor waar beschouwen. Ergo: niet altijd nodig om naar rechtbank te gaan. Soms wel, hangt af van de aard van de ongeldige beslissing.
Baton
Offline
blijft toch iets eigenaardigs
#23

nescio1
Stel: de vergadering beslist, met een tegenstem, dat de zon voortaan in het westen opkomt.
 
De tegenstemmer is verplicht naar de rechter te gaan.
 
Neen deze is dat niet verplicht , heeft de keuze , wordt niet persoonlijk benadeelt stemt tegen en maakt zich niet belachelijk.
 
Deze belachelijke AV beslissing wordt zo genotuleerd in het proces verbaal van de AV….. helaas niet uitvoerbaar….maar als de zon opkomt in het westen is volgens de islam de dag des oordeels nabij !!
 
Baton
Offline
hopeloos


#24
Ik zie dat ze nu ook de antwoorden van "syndicus" niet begrijpen...
Wegens geen inzicht in de interactie tussen "van rechtswege" in de wetgeving op de gedwongen mede-eigendom en de notie "dwingend recht" in diezelfde wetgeving op de gedwongen mede-eigendom.
 
Ja wat wilt u ?
’t appartement en syn-d-icus beweren (in tegenstelling met wat de specialisten mede-eigendom schrijven) dat een AV beslissing die ingaat tegen de statuten of wet van rechtswege nietig is en men deze als onbestaande moet beschouwen !!
De professoren oa. M.E.Storme , Timmermans en nog anderen zijn daarover duidelijk: Indien de AV een beslissing neemt waarbij men de wet of de statuten niet naleeft dan is dit een onregelmatige beslissing en moet men beroep doen op art.577-9§2.
 
Wat denkt u nu zelf , wie moet ik geloven ?

Alle beslisssingen die erop neerkomen dat de de facto werking van statuten, enz niet langer in overeenstemming kan zijn met de dwingende wetgeving gelden als ongeschreven.
 
Ja dat is zo in Nederland , daar zijn dergelijke AV beslissingen van rechtswege nietig maar niet in België , dit is voorbehouden aan een rechter om te oordelen.

Daarover dient een rechter niet te beslissen. De mede-eigenaar die erdoor wordt getroffen mag dergelijke beslissing als onbestaand beschouwen en de correcte versie voor waar beschouwen.
 
Herlees voorbeeld in #15 en uw antwoord in #16
Niet koud en warm blazen.
 
Ergo: niet altijd nodig om naar rechtbank te gaan. Soms wel, hangt af van de aard van de ongeldige beslissing.
En wie gaat de aard bepalen ?
 

Baton
Offline
AV beslissing...

# nescio1 , 't appartement , syn-d-cus

Een AV beslissing ook al is deze onrechtmatig , onrechtvaardig , bedrieglijk het is en blijft een “afsplitsbare rechtshandeling” besluit voor die VME , zijn afzonderlijk aanvechtbaar met specifieke nietigheidsgronden, zoals bepaalt in de wet mede eigendom.( BW art.577-9§2)
 
Volgens DE specialisten mede-eigendom is een onrechtvaardige, onrechtmatige beslissing ook , die AV beslissing , welke de wet of de statuten niet respecteert. De anderen die het tegendeel beweren = larie en apekool .
 
Het belang van art.577-9§2 kan niet genoeg onderstreept worden in ons Belgisch Rechtssysteem .
 
Een vonnis maakt dit des te meer duidelijk :

6 februari 2020
Een vonnis van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel van 25 oktober 2019 brengt ons ertoe de beginselen in herinnering te brengen voor de betwisting van een beslissing, genomen door de Algemene Vergadering van mede-eigenaars.

Zoals artikel 577-9 §2 van het Burgerlijk Wetboek stelt, kan “iedere mede-eigenaar aan de Rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de Algemene Vergadering te vernietigen of te wijzigen”. Dit rechtsmiddel is toepasselijk op de beslissingen die genomen worden door de mede-eigenaars in de Algemene Vergadering, en die juridische gevolgen doen ontstaan voor de mede-eigenaars of derden. De mede-eigenaar die de vernietiging vordert, moet de beslissing(en) die hij betwist duidelijk identificeren. Op deze laatste rust de bewijslast van de onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige aard van de betwiste beslissing.

De wetgever heeft nochtans gewaakt over de rechtszekerheid van de mede-eigenaars door te vermijden dat beslissingen al te lang onzeker, of eeuwig betwist, zouden blijven. In deze zin dient de eiser in vernietiging zijn vordering in te leiden binnen een termijn van vier maanden na de datum van de Algemene Vergadering, onafhankelijk van de regelmatigheid van de oproeping op de vergadering en de effectieve verzending van het P.V. Het gaat om een vervaltermijn die voorzien wordt op straffe van nietigheid. Eens deze termijn verstreken is, zal elke vordering tot vernietiging onontvankelijk verklaard worden en wordt de beslissing in kwestie als definitief beschouwd.

Zodoende moet elke mede-eigenaar die meent dat hij het slachtoffer is van een onregelmatige, frauduleuze of bedrieglijke beslissing de reflex hebben om, van zodra de Algemene Vergadering in kwestie verstreken is, advies te vragen, om te kunnen handelen binnen de wettelijk vereiste termijn. Bij gebreke hiervan zal de beslissing die wordt aangevochten, hem worden opgelegd, zonder dat hij over wat voor rechtsmiddel ook kan beschikken.

VJN advocaten.
 
Besluit :
De interne besluiten van rechtspersonen ( WVV , VME, enz….) gelden als afsplitsbare rechtshandelingen, zijn afzonderlijk aanvechtbaar met specifieke nietigheidsgronden . 
( VME = art. 577-9§2 v. BW voor de VME)
 

't appartement
Offline
vonnis is me bekend
Pfft...
Oude wijn in nieuwe zakken.
Het betreft enkel de handelingen waarover een AV KAN beslissen.
De AV kan GEEN ENKEL artikel van de bindende wetgeving zelf wijzigen, noch direct, noch indirect.
Zoniet zou zelfs de Belgische Grondwet buiten werking kunnen worden gesteld door een VME.
Baton
Offline
vonnis is me bekend.....


Pfft....
Het vonnis van Eerste Aanleg van 25 oktober 2019 is duidelijk, is oude wijn in nieuwe zakken maar “eindelijk een bevestiging" en eentje met een duidelijke “handleiding” .
 
De interne besluiten van rechtspersonen ( WVV , VME, enz….) gelden als afsplitsbare rechtshandelingen, zijn afzonderlijk aanvechtbaar met specifieke nietigheidsgronden en uiteraard wijzigt deze interne besluiten de wet niet laat staan de grondwet. :) :) dit is voorbehouden aan de wetgevende macht !
 
 
Ondanks het vonnis volhardt u ,'t appartement, in uw “eigen-wijsheid” en stelt dat de AV  "Het betreft enkel de handelingen waarover een AV KAN beslissen”.
 
Kan u ook duiden , welk(e) artikel(en) van de wet mede-eigendom aangeeft waarover een AV enkel KAN beslissen en welke NIET ??
 

't appartement
Offline
de nuance

U interpreteert de leer van de "afsplitsbare rechtshandeling" niet helemaal correct.
Het vonnis verwijst daar ook niet expliciet naar.

Ik geef nog eens duiding over wat kan en wat niet kan op gevaar af te sterk te vereenvoudigen:

casus 1: de AV beslist met gewone meerderheid over een punt waarvoor een speciale meerderheid nodg is >>>>indien geen verzet binnen de 4 maanden definitief

casus 2: de AV beslist dat ze voortaan, dus in de toekomst, alle beslissingen met een gewone meerderheid zal nemen en wijzigt de statuten in die zin, maar neemt op dit ogenblik nog geen enkele concrete beslissing in toepassing daarvan>>>>>>beslissing kan als inbreuk op dwingend recht worden aangevochten voor de rechtbank