motiveringsplicht <--> waardecriterium

25 antwoorden [Laatste bericht]
stefanXIII
Offline

~~artikel 577-4 §1 : de opstellers van de akte de criteria (verdeling van de lasten) zullen moeten motiveren en verantwoorden. Er is een motiveringsplicht ingevoerd. Dit zorgt tevens voor het onderscheid tussen algemene lasten (geldig voor alle ME) en bijzondere lasten (van toepassing op aantal ME).

Artikel 577-2 §9, 2e lid B.W. : Waardecriterium = Basiscriterium; m.a.w. wordt hiërarchisch hoger geplaatst dan Nuttigheidscriterium.

… de aan ME verbonden lasten moeten worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief, tenzij wanneer partijen beslissen die kosten om te slaan naar evenredigheid van nut dat die gemeenschappelijke delen en diensten teweegbrengen.


De tweede mogelijkheid voor de verdeling van de lasten is het
nuttigheidscriterium. Dit heeft een subsidiair karakter daar het
waardecriterium hiërarchisch hoger werd geplaatst door de wet
van 2 juni 2010.
De toepassingen waarvoor het nuttigheidscriterium in de praktijk kan
gehanteerd worden zijn de volgende:
1.De lasten die verbonden zijn aan het objectief potentieel gebruik van de gemeenschappelijk installaties, vb. de lift.
Met het objectief potentieel gebruik wordt bedoeld dat niet het éffectieve gebruik in rekening wordt gebracht, maar dat het potentieel gebruik wel in objectieve zin wordt getoetst
.

bovenstaande : verwijzing naar KUL, vanhauwere


Bij ons in het appartement gaat de lift tot -1(gewone kelder, geen garage) en in de basisakte staat dat de gelijkvloers moet meebetalen in kosten van de lift (basisakte jaar 2009) zonder motivering.

In vergelijking met de andere ME gebruiken wij de lift veel minder. Ik verlaat mijn appartement ook elke dag, maar ga bijlange niet elke dag naar de kelder.
objectief potentieel gebruik van de lift :
- De andere ME minimum 2 maal per dag.
- gelijkvloers maximum twee maal per week om naar kelder te gaan.

Dat we moeten meebetalen aan kosten van de lift, akkoord (gaat naar -1), maar dat we de kosten hiervoor volgens de waarde van ons kavel moeten meebetalen, vind ik toch ook nadelig voor mensen op gelijkvloers.
Kan men de basisakte hiervoor laten aanpassen i.f.v. motiveringsplicht en het onderscheid tussen algemene en bijzondere lasten?
Of moet dit via AV gaan (nuttigheidscriterium), via akkoord overige ME? Welke meerderheid is dan vereist? En in werkelijkheid wordt het voor ME op gelijkvloers zeer  moeilijk om hier een meerderheid voor te halen?

MVG, Stefan.

Quimmo
Offline
Gemakkelijk zal het niet zijn

U vraag is of dit via de AV moet gaan. Natuurlijk wel, elke beslissing moet uiteindelijk via de AV passeren. Nodige meerderheid volgens de wet op de mede-eigendom:

"2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen: a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;"

Tenzij de verstandhouding en bereidwilligheid in uw gebouw uitzonderlijk groot is, of u er in slaagt een pakketje volmachten te verzamelen, zal het moeilijk zijn deze meerderheid achter u te krijgen.

De andere optie die u dan nog kan proberen, zoals vermeld in de wet:

"Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen:

1° de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen, indien die verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen;
2° de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen."

Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel kans u maakt met een dergelijk zaak.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

naicwill
Offline
het woord `mede'
Het ontwerp heeft tot doel meer solidariteit in het leven te roepen tussen de mede-eigenaars, meer transparantie van de besluitvorming en een meer pragmatische houding mogelijk te maken voor het oplossen van de problemen. Dit samenwerkingsmodel wilden wij ingang doen vinden. In het verleden dacht men in termen van eigenaar: ik ben eigenaar van een woning, ik word eigenaar van een appartement. Men wordt echter geen eigenaar van een appartement, men wordt mede-eigenaar en het woord `mede' betekent dat men in een andere context zijn recht moet uitoefenen
http://www.senate.be/www/?MIval=/consulteren/publicatie2&BLOKNR=6&COLL=H...
stefanXIII
Offline
het woord mede

 


het woord `mede'

... Men wordt echter geen eigenaar van een appartement, men wordt mede-eigenaar en het woord `mede' betekent dat men in een andere context zijn recht moet uitoefenen.
Heb de bijlage gelezen en wat mij vooral opvalt is :
Het ontwerp heeft tot doel meer solidariteit in het leven te roepen, om zo knelpunten en vele rechtszaken te vermijden.

zoals reeds gemeld akkoord met het feit dat men geen eigenaar van een appartement wordt, maar mede-eigenaar. Ben ook volledig akkoord dat ik als mede-eigenaar moet bijdragen (solidair) aan de lift (-1). Maar moet dat ook via dezelfde verdeelsleutel gebeuren? Lijkt mij toch niet echt eerlijk?

Men blijft afhankelijk van de beslissing van een AV, van de bereidwilligheid van andere ME? Dan ken ik de uitkomst al van deze stemming? En tot wat dient dan het invoeren van motiveringsplicht ?

Had men niet beter de problematiek van de lift, uitgeklaard via duidelijke wet?
bv. bijdrage van lift, regeling via bijkomende lasten (duidelijk en eerlijk voor iedereen).
Want zal altijd voer voor discussie blijven (geldkwestie)? 

naicwill
Offline
-morgen verhuurt ge uw
-morgen verhuurt ge uw appartement aan een groot gezin,
 dan terug wijzigen?
Het gaat niet over het nut van de bewoners maar over het nut van
de kavel.

Een bewoner van gelijkvloers zonder -1 mag de lift gebruiken,
alhoewel hij niet moet betalen.

-Het nuttigheidscriterium vindt haar basis in het ‘objectief nut’ hetwelk aan een gemeenschappelijk deel kan worden toegewezen.
Hiermee wordt bedoeld het waarneembaar nut, zonder dat dit betekent dat effectief van het gemeenschappelijk deel gebruik wordt gemaakt.
M.a.w het is niet zo dat het niet gebruik maken van, automatisch inhoudt dat niet dient te worden bijgedragen in de lasten en kosten betreffende dit gemeenschappelijk deel.
Dit geldt dus ook in ons voorbeeld van de lift.(Peter LEYSEELE, deskundige gedwongen appartementsmede-eigendom.

Ik denk dat ge voor elke kost kunt discuteren of een verdeling
volgens aandelen "rechtvaardig" is, maar ik denk dat als ge de
wet met de tijd goed gaat begrijpen dat dit de beste oplossing
is .

deskundige
Offline
Beste,Ik verwijs naar het
Beste,

Ik verwijs naar het antwoord van Naicill.

Toegegeven dat de verdeling van de liftkosten op basis van het waardecriterium voor bepaalde eigenaars (zeker dan deze die op het glvls wonen en dan ook nog eens de meeste aandelen blijken te bezitten) onrechtvaardig kan overkomen, doch dit geldt ook dikwijls wanneer de verdeling puur op basis van het nuttigheidscriterium gebeurt.  Volgende voorbeeld toont dit aan.
In een akte staat dat de liftkosten worden verdeeld op basis van de ligging van de panden/op basis van de bouwlagen waar de appartementen gelegen zijn.
Het gebouw telt met glvls bij 6 verdiepingen en de lift bedient ook -1.  
Als verdeelsleutel werd opgenomen dat het glvl. het minste dient te betalen en dat 'trapsgewijs' de kosten per verdieping verhogen waardoor de eigenaar van het kavel op de bovenste verdieping het meeste bijdraagt. Men ging er hier vanuit dat de bewoner(s) van de hoogste verdieping de lift het meest zouden gebruiken alsook dat door het feit dat de lift telkens een grotere afstand zou moeten overbruggen, dit maakte dat de lift meer elektricteit zou verbruiken, dat het gebruik ervan door de bovenste verdieping tot een snellere slijtage zou leiden, enz.....
Men nam aan dat deze argumenten op basis van het nuttigheidscriterium als voldoende objectief konden worden beschouwd.
Niets is evenwel minder waar, integendeel, het betreft hier zonder meer subjectieve criteria.
Zo diende o.a. te worden vastgesteld dat de bewoner van de bovenste verdieping een alleenstaande oude dame was die slecht te been was en nog nauwelijks buiten kwam (gebruik van de lift door haar: 1 a 2x per week). Daarenboven bleek dat zich op de derde verdieping een geneesheer bevond dewelke dagelijks van 08.00 uur 's morgens tot 17.00 uur 's avonds consultatie had en derhalve de volledige dag door (5/5) patiënten ontving dewelke allen de lift gebruikten!  

Het is en blijft een moeilijk en broos evenwicht. 
 
stefanXIII
Offline
morgen verhuurt ...

Beste,

wat dat groot gezin met mijn probleem te maken heeft ... ??
Zoals reeds gemeld ben ik er mee akkoord dat gelijkvloers (in geval van lift naar -1) moet meebetalen aan kosten van de lift, maar dat enkel het "waardecriterium" hiervoor gehanteerd wordt, vind ik niet correct (voorgaande opmerking).
Daarom zal ik mijn vraag opnieuw stellen : Waartoe dient de motiveringsplicht dan?
Om droog te stellen dat gelijkvloers moet meebetalen aan de kosten van de lift op basis van het waardecriterium, zonder bijkomende motivering.
Ik dacht dat dit was om eventueel een onderscheid te maken tussen algemene en bijkomende lasten 
Over de lift gaat er altijd wel discussie zijn en één zonder einde, vrees ik? 
Alleszins toch bedankt voor de antwoorden.
MVG, Stefan.


 

naicwill
Offline
IK bedoel met groot gezin dat
IK bedoel met groot gezin dat als er bv 10 mensen
zouden wonen,deze veel meer gebruik maken van de
lift dan 2 mensen die gaan werken,dus zouden
RVM telkens moeten aangepast worden bij verkoop of verhuur.
Daarom gaaqt het in de wet niet over het nut van de
bewoners maar over het objectief nut van de kavel.

Er zijn practisch geen discussies over de lift, behalve 
bij gelijkvloers zonder -1 en daar is bij vrederechters
ook ak een consensus over.Soms ook  wanneer er
een vrij beroep uitgeoefend wordt,waardoor de lift meer
wordt gebruikt dan bij normale bewoning.
stefanXIII
Offline
het is en blijft een moeilijk en broos evenwicht
Beste,

Had u reactie in mijn vorig antwoord niet gelezen.
Dat verdeling volgens nuttigheidscriterium niet zalig makend is, bewijst uw antwoord. En al zeker niet als er trapsgewijs wordt berekend.
Uiteraard kan men niet voor elk appartement afzonderlijk gaan vaststellen of betrokken bewoners hun pand al dan niet verlaten (effectief gebruik maken van de lift doet niet ter zake). En rekening houden met het aantal inwoners is al helemaal niet te doen.
Toch nog één vraag :
Is het niet mogelijk om voor verdeling van de lasten van de lift, dat de eigenaars op het GLV (indien de lift tot -1 gaat) in plaats van aangerekend te worden op volledige waardecriterium, maar voor 50 % hiervan moeten instaan. En dat de overige 50%, eerlijk verdeeld wordt over de overige ME? Kleinere meerkost voor overige ME en eerlijker verdeeld. Misschien wel een absurde vraag, maar ja ... .

Alvast bedankt voor de verduidelijking, MVG  Stefan.
naicwill
Offline
Indien de bewoners van
Indien de bewoners van gelijkvloers(met -1) zouden minder betalen
op basis"verdiep" dan moeten ook die van het 1 ste minder betalen
dan de hogere en. zo verder per verdiep
De aandelen zijn voor gelijkaardige apaartementen(met zelfde
bestemming en zelfde ligging) bepaald in functie van de oppervlakte.
Objectief kunnen er in een appartement met groter aandeel meer
personen wonen dan in appartement met kleiner aandeel.
Grote appartementen hebben dus een groter nut van de lift en zo
te zien is het waardecriterium niet verschillend van
nuttigheidscriterium behalve :

Het nuttigheidscriterium krijgt hierdoor een subsidiair karakter
en er moet een substantieel verschil in het nut dat elke kavel
heeft van kosten of diensten van de gemeenschappelijke delen.
Het beoogt m.a.w. een billijke verdeling van de kosten waarin
niet alle eigenaars op gelijke wijze baat bij hebben.


ALs we dit toepassen op 1.De lasten die verbonden zijn aan het objectief
potentieel gebruik van de gemeenschappelijk installaties, vb. de lift.

Potentieel wil zeggen: de mogelijkheid tot het gebruiken van de lift
samen met definitie van het nutcriterium: 
substantieel verschil
en
 billijke verdeling van de kosten waarin niet alle eigenaars
op gelijke wijze baat bij hebben
  doet dit  zich alleen voor bij
 gelijkvloers zonder -1 en andere verdiepen :

Er is een substantieel verschil(wel en geen objectief
nut) en de eigenaars hebben niet op gelijke wijze baat.
 
naicwill
Offline
motiveringsplicht en kennis splitsingakte

Statuten van het gebouw of de groep van gebouwen

Het bepalen/vastleggen van welke panden in welke gemeenschappelijke delen al dan niet dienen bij te dragen alsook de wijze waarop, gebeurt in eerste instantie binnen de statuten van het gebouw of de groep van gebouwen.
Dit volgt uit de wet die bepaalt: “ het reglement van mede-eigendom moet bevatten: 1° […], 2° de met redenen omklede criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten; …[…]"

M.a.w. het komt de oprichter van het gebouw/de opsteller van de akte toe om in eerste instantie in de akte op te nemen of de gelijkvloerse eigenaars al dan niet dienen bij te dragen in de kosten voor de lift(installatie).

Zoals uit de voormelde wetsbepaling kan worden afgeleid, dient, sedert het in voege treden van de gewijzigde wet (wet van 2 juni 2010 B.S. 28/06/2010, in voege 01/09/2010), te worden gespecificeerd op basis van welk criteria en de reden daartoe, de verdeling van de kosten dient te gebeuren.

Dat er hier een belangrijke taak voor de opsteller is weggelegd, spreekt voor zich.
In het beginsel wordt elke (kandidaat) eigenaar van een kavel in gedwongen mede-eigendom verondersteld kennis te hebben genomen van de inhoud van de splitsingsakte.
Hij is dus bij aankoop op de hoogte van de bepaling in de akte dewelke voorziet of alle eigenaars al dan niet dienen bij te dragen in de liftkosten.

http://www.quimmo.be/nl/blog/moet-eigenaar-gelijkvloers-meebetalen-aan-k...

Motivatie(=verslag) heeft geen betrekking op de criteria
verdeling lasten en kosten, maar wel op de bepaling van
het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder
privatief deel is verbonden.


  Art. 577-4.<Ingevoegd bij W 1994-06-30/34, art. 2; Inwerkingtreding : 01-08-1995> § 1. De basisakte en het reglement van medeëigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.
  [1 De basisakte bevat de beschrijving van het onroerend geheel en van de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden, waarbij voor die bepaling rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze delen, die wordt bepaald in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel, op grond van het met redenen omkleed verslag van een notaris, een landmeter-expert, een architect of een vastgoedmakelaar.
   Dit verslag wordt opgenomen in de basisakte.

DirkRommel (niet gecontroleerd)
Stefan,
"Nuttigheidscriterium"  versus "waardecriterium" is een erg (juridsche) diepgaande polemiek :

De liften : kijk goed wat hierover in jullie basisakte staat : ik ken gebouwen met een gelijkaardige architecturale situatie als de uwe : -1 kelders en garages maar tgv van de verschillende basisakten moet het gelijkvloers in het ene gebouw mee betalen in de lift en het andere helemaal niet.


Ziehier mijn eerste praktische insteek, Mvg DR
naicwill
Offline
@dr: "Naast de door quimmo
@dr: "Naast de door quimmo zelf georganiseerde vormingen neem ik als NICM lid ook jaarlijks deel aan de dag van de Mede Eigenaar, het is o.a. daar dat ik de mosterd haal, bv bij de gastspreker en tevens proffessor die proffessioneel en naar de praktijk gericht de huidige en toekomstige wetgeving toelicht. Mvg, DR"

Ik denk dat bij bovenstaande insteek van D.R. de mosterd niet gehaald
is bij de professor of bij de 
georganiseerde vormingen door quimmo.
Verder strookt deze insteek niet met wat in de huidige en
toekomstige wetgeving staat maar eerder dateertuit de wetgeving
ten tijde van Napoleon.


1.2. Code Napoléon 
8. De Code Napoléon kende in zijn oorspronkelijke versie geen regeling
m.b.t. gedwongen mede-eigendom. De wet kende enkel twee bijzondere
toepassingen i.v.m. de juridische techniek van gedwongen
mede-eigendom: 
 - mandeligheid (art. 653 tot 673 BW, met uitzondering van art. 644 BW). 
 - eigendomsrecht per verdiepingen (vervat in art. 644 bis BW). 
Het art. 644 werd toegevoegd op initiatief van de Hoven van Beroep
van Lyon en Grenoble.
 
Elke mede-eigendom kreeg een grote vrijheid om zijn werking
te organiseren. De rechters grepen enkel in wanneer de
karakteristieken van de mede-eigendom met de voeten getreden 
werden. Een algemene regeling omtrent de verdeling van
de kosten en lasten was er niet.
 
stefanXIII
Offline
objectief potentieel gebruik en statuut van gebouwen

Beste,

Objectief potentieel gebruik :
- Kan/Moet de lift gebruikt worden om mijn appartement te verlaten?  Neen, voor ME van het GV. Ja, voor andere ME.                                                          
 - Kan/Moet de lift gebruikt worden om naar de kelder te gaan? Ja, voor alle ME.
- Hoe dikwijls verlaat men het appartement? Minimum 1/dag.                         
- Hoe dikwijls moet men in de kelder zijn? Maximum 3/week. (gissing, maar maakt in principe ook niet zoveel uit, want potentieel blijft dit voor alle ME gelijk).
     
Substantieel verschil en billijke verdeling van de kosten waarin niet alle eigenaars op gelijke wijze baat bij hebben :
Doet dit zich alleen voor bij gelijkvloers zonder -1 en de andere verdiepingen. Hier blijf ik het toch moeilijk bij hebben, want er is ook wel degelijk een wezenlijk verschil tussen ME van gelijkvloers (met lift tot -1) en  de andere ME (zie hierboven “objectief potentieel gebruik”).


--> Zolang het objectief nut gewaarborgd blijft en de voorgeschreven verdeelsleutel inzake de verdeling van de gemeenschappelijke liftkosten het gelijkheidsbeginsel van de eigenaars niet miskent, dient te worden verdeeld conform de statuten.
Aanpassing van de statuten :
De oprichter van het gebouw bepaalt in de akte of gelijkvloerse eigenaars al dan niet moeten bijdragen in de kosten van de lift, in ons concreet geval moet gelijkvloers meebetalen, volgens waardecriterium.  De verdeelsleutel kan aangepast worden door de opsteller van de akte ( b.v.: n.a.v. update nieuwe wet 02/06/2010). Maar hiervoor is er een 4/5 meerderheid voor nodig op betrokken AV en laten we een kat een kat noemen, lijkt mij niet realistisch.  Er kan dan verhaalrecht gehaald worden via vredegerecht, maar eerlijk gezegd zie ik dat niet zitten.

In dit geval laat de nieuwe wet  gelijkaardige ME toch wel in de steek, het zou toch veel simpeler zijn om dit bij wet vast te leggen, om zo frustraties en onnodige spanningen tussen de  ME te vermijden :
- Wet bepaald dan blijkbaar wel (zie antwoord naiwill : indien de bewoners van) , dat bij gebruik van nuttigheidscriterium op basis van “verdiep” er een verschil moet zijn per verdiep. Terwijl dit al met succes aangevochten is ( zie http://www.quimmo.be/nl/blog/moet-eigenaar-gelijkvloers-meebetalen-aan-k... ).

Nogmaals vind ik het terecht dat ME van het gelijkvloers (in het geval lift -1) moeten bijdragen in de kosten van de lift !  Het bepalen van de verdeelsleutel zou toch ook kunnen vastgelegd worden door specialisten ter zake (via verhoudingen, procentueel, …)  en dan in een wet gegoten. Dit overlaten aan ME via AV gaat altijd voer zijn voor discussie. Met eventueel frustraties en verdwijnen van een goede verstandhouding tussen ME tot gevolg, die letterlijk en figuurlijk nog door dezelfde deur moeten kunnen.

Excuseer dat ik zo doordram over deze problematiek, maar het blijft door mijn hoofd spoken en heb daarom ook veel vragen. Als dit teveel is of als wat ik schrijf complete onzin is (bv. te simpele redenering) , gelieve mij dit dan ook te melden. Zoals reeds gezegd, ben ik niet thuis in deze toch wel moeilijke materie .
Heb ondertussen ook het boek van “ Mede-eigendom in de praktijk 2” van Peter Leyseele besteld, nog niet in mijn bezit. In de hoop om een betere kennis te vergaren.
Alleszins alvast bedankt voor jullie antwoorden,
MVG Stefan.                      

 

naicwill
Offline
@stef:"het blijft door mijn

@stef:"het blijft door mijn hoofd spoken en heb daarom ook veel vragen"
ook ik heb een appartement gelijkvloers aan zee met garage en kelder
2 X 3 verdiepen,ik verblijf er weing(vakanties), enkel de 2 hoogsten
verdiepen zijn vast bewoond waarvan 1 bijna elke minuut naar de kelder
of garage gaat(was.....), dus troost u bent niet alleen en volgende
keer een duplex appartement kopen,dan kunt u meer genieten
van de reisjes met de lift

-in alle appartementen die die de laatse jaren verkocht zijn
moeten de gelijkvloers(-1)  meebetalen  aan de lift volgens aandelen
en dit is volgens de wet en volgens mij ook volledig in  lijn met de

solidariteit  tussen de mede-eigenaars:STERKSTE SCHOUDERS
DRAGEN DE ZWAARSTE LASTEN.

-&stef:" Hoe dikwijls verlaat men het appartement? Minimum 1/dag.                         
- Hoe dikwijls moet men in de kelder zijn? Maximum 3/week. (gissing, maar maakt in principe ook niet zoveel uit, want potentieel blijft dit voor alle ME gelijk).

Dit alles is subjectief en speelt geen rol.
Peter Leyseele:"
Hiermee wordt bedoeld het waarneembaar nut, zonder dat dit betekent dat effectief van het gemeenschappelijk deel gebruik wordt gemaakt"
dus nogmaals stefaan ,het gaat hier om het waarneembaar
(=potentieel,de mogelijkheid tot) nut (=gebruik)  van de lift
 voor de kavel en niet om het effectief gebruik.
Dus spreek nooit in termen zoals in bovenstaande alinea:
niet dus ik verlaat.....
maar mijn kavel kan gebruik maken van de lift en daarom
draag ik bij in de kosten,aangezien mijn kavel x aandelen
heeft en die aandelen de relatieve grootte van mijn kavel
vertegenwoordigen is dit objectief ook een maat voor het
aantal personen  DIE OBJECTIEF de lift kunnen gebruiken
en is dit objectief de juiste maat voor mijn deel in de kosten.

Het gelijkvloers(zonder -1) heeft geen waarneembaar nut en
hier is dus een substantieel verschil:objectief maken die geen
gebruik van de lift,terwijl bij 
-1  alle appartement objectief
gebruik kunnen maken van de lift.

HET EFFECTIEF GEBRUIK SPEELT GEEN ROL.
Dit geldt ook voor poetsen van trap,ook hier zou u dezelfde
opmerkingen kunnen maken.

De lift heeft nog andere voordelen voor u,de waarde van uw appartement
is in verhouding met de andere appartementen van uw gebouw en 
deze hebben een grotere waarde door lift,verder bepalen de aandelen
uw deel in de gemeenschappelijke delen.

Quimmo
Offline
Wet is niet perfect

@StefanXIII

De wet is verre van perfect, maar er kan nu ook niet met alle mogelijke gevallen rekening gehouden worden. De volgende discussie is dat het verschil tussen eigenaars die een wagen hebben en dus 2x/dag de lift naar de kelder gebruiken en zij die er geen hebben, enz. Wat dat betreft is er ergens een algemene regel vastgelegd en kan er altijd naar de rechter gegaan worden om een uitspraak te krijgen over een specifieke situatie. Maar dat doet men natuurlijk niet lichtvaardig

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

naicwill
Offline
Het geheim van Einstein om problemen op te lossen
naicwill
Offline
http://www.elfri.be/betalen-d
naicwill
Offline
Een mede-eigenaar stelt de kostenverdeling in vraag...

MEDE-EIGENDOM - QUOTITEITEN
Een mede-eigenaar vindt dat hij te veel moet bijdragen in de kosten of wil niet meer bijdragen voor een uitgave die voor hem niet nuttig is. Kan hij zijn bijdrage in vraag stellen? Geldt dat dan ook voor kosten waarover al beslist werd?
Wie betaalt hoeveel van de kosten?
Verplicht opgenomen in de statuten!Artikel 577-4 BW voorziet dat in het reglement van mede-eigendom de criteria en de berekeningswijze van de lasten bepaald moeten worden.

Verdeeld volgens het aantal aandelen? Voor veel kosten is dat inderdaad het meest logische principe. Toch moet dit principe niet voor alle kosten toegepast worden, maar kan ook het nuttigheidscriterium gelden. Dit houdt in dat enkel de eigenaars van appartementen waarvoor die kosten nuttig zijn, meebetalen.

Enkel meebetalen voor ‘nuttige’ kosten. Wanneer het nuttigheidscriterium toegepast wordt, staat niet in de wet maar moet in de praktijk beoordeeld worden. Het kan zeker toegepast worden in al die gevallen waarin het concrete gebruik geregistreerd kan worden, bv. voor de verdeling van de kosten van de verwarming.

Dikwijls discussie over mogelijk...

...Wil u het volledige artikel lezen? Zoek dan op de bovenstaande tekst in Google.

De algemene vergadering kan de verdeling van de kosten wijzigen met een 4/5-meerderheid. Gaat een mede-eigenaar niet akkoord met de bestaande verdeling, dan kan hij hierover op ieder moment naar de rechter stappen. Een eventuele nieuwe verdeling geldt in principe wel enkel voor toekomstige kosten.
http://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___quotiteiten/een...
 

naicwill
Offline
‘Rekeningrijden’ met de lift in het appartementsgebouw

...

Let op! De situatie is uiteraard anders indien de eigenaar van de gelijkvloerse verdieping wel ‘nut’ heeft van de lift (bv. als de lift ook naar de kelderverdieping gaat en hij de lift dus wel gebruikt als hij naar de kelder, zijn parkeerplaats, enz. gaat).

Het effectieve gebruik op zich telt niet. Wil de eigenaar op de 5de verdieping zijn conditie op peil houden door de lift nooit te gebruiken en altijd via de trap te gaan, dan is dat zijn zaak. Hij zal in dat geval dus evenveel moeten bijdragen als de anderen...

Degenen die bijdragen, betalen evenveel. ‘Rekeningrijden’ is m.a.w. niet aan de orde… De eigenaars van hoger gelegen appartementen be­talen ieder volgens de aandelen. Het zgn. rekeningrijden wordt dus niet weerhouden door de rechter. Dit is zo omdat de afgelegde afstand uiteindelijk weinig belang heeft in de omvang van de kosten en zelfs in het energieverbruik.
...Wil u het volledige artikel lezen? Zoek dan op de bovenstaande tekst in Google.

http://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___rechten___plich...

naicwill
Offline
http://books.google.be/books?
http://books.google.be/books?id=g9_LUFr7MsIC&pg=PA556&lpg=PA556&dq=de+onderhoudskosten+voor+de+lift+voor+de+eigenaar(is)+van+het+gelijkvloers&source=bl&ots=Y2aX2wp8bh&sig=xJZFcMGwb7hHVCDJfqnIFqJ-Wno&hl=nl&sa=X&ei=qlzpUrrXI-fX4ATh0oHwDg&ved=0CDoQ6AEwAjgK#v=onepage&q=de%20onderhoudskosten%20voor%20de%20lift%20voor%20de%20eigenaar(is)%20van%20het%20gelijkvloers&f=false
Roel De Cleermaecker
Offline
Algemeen wil ik toch even
Algemeen wil ik toch even opmerken dat het bijzonder gevaarlijk is rechtspraak en rechtsleer te citeren, zonder meer.
Rechtspraak komt tot stand in concrete situaties en in België geldt geen precedentenwerking.
Rechtsleer is de neerslag van theorieên en meningen van juridische auteurs, die al naar gelang hun gezag al dan niet veel of weinig invloed hebben.
Neem altijd de wet als uitgangspunt. Bij vragen over interpretatie van de wettekst, kan dan rechtspraak en rechtsleer een aanvulling zijn, maar houdt er rekening mee dat er soms rechtspraak en rechtsleer in verschillende richtingen is en deze alleszins met de nodige voorzichtigheid dient beoordeeld.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

DirkRommel (niet gecontroleerd)
Geachte,
Ik vermoed dat we annoo 2014 niet zo ver meer af staan van een computer lift sturing die dan een volledige data logging mogelijk maakt : start/stop verdiep, nodige tijd, start/stop tijd, datum, gewicht van de rit,... Dit zou dan meer details prijsgeven en naar een "billijkke" oplossing voor kosten verdeling kunnen leiden, of juist nog meer discussies? jullie visie aub? Mvg, DR
naicwill
Offline
totaal strijdig met wet
Dit voorstel bewijst nogmaals dat er nog mensen
zijn die de wet niet begrijpen.
Het gaat hier om een gemeenschappelijke kost.Deze
moeten volgens de wet verdeeld worden volgens
de aandelen  behalve in specieke gevallen die de 
post "motivering" uitvoerig zijn behandeld.
Bij liftkosten gaat het over objectief nut van de kavel
en niet over effectief gebruik van de bewoners en ik
zie niet hoe uw computer lift sturing dat gaat oplossen.
Trouwens dit systeem bestaat reeds lang. 

In dezelfde geest moeten mede eignaars die geen uitnodiging
ontvangen voor de A.V. ook betalen voor degene die 
er wel ontvangen(zelfs aangetekend)en dit volgens
aandelen.
lebragard
Offline
liftkosten
Nadenkertje 4 jaar na vraagstelling :
In Frankrijk gebruikt men een liftcoëfficiënten formule , afhankelijk van het verdiep om de kosten per mede-eigenaar te berekenen.
Quimmo
Offline
Waar houdt het op?

@lebragard, dit is misschien verdedigbaar gezien de grote kost van een lift. Maar moet je dan ook geen trapcoëfficiënten, leidingscoëfficiënten, afvoercoëfficiënten en andere formules mee opnemen? Want dat is allemaal meer voor het hoogste verdiep van voor het gelijkvloers. Kosten van een opvoerpomp van leidingwater ook aan het hoogste doorrekenen, enz?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom