Reglement van inwendige orde: nieuw vanaf 01/01/2019

11 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
Bij ons werden de statuten nog steeds niet gecoördineerd.
Momenteel doet men " een poging " waarover men niet enthousiast kan zijn: onwettelijkheden, zaken die niet werden goedgekeurd door de AV, enkele fantasieën, enz.....
Soms vraag ik me af (als oudere) wie er zijn job nog kent.

Onze oorspronkelijke basisakte (1968) is een samenraapsel van basisakte, reglement van ME en Reglement van Orde, niet opgedeeld doch alles door elkaar.
In 1994 werd er een adeendum opgemaakt om één en ander aan te passen aan de toenmalige wetgeving.
Vanaf 01/01/2019 wordt het Rgelement van ME vervangen door een Reglement van inwendige Orde, waarbij dan de notaris niet meer nodig is.
Doch nu is mijn vraag: wordt alles hetgeen vroeger beschouwd werd als Reglement van Mede- Eigendom (wat we dus zelf dienen uit te distilleren) overgeheveld naar dit nieuwe Reglement van Inwendige Orde of dient dit selectief te gebeuren?
Of: hoe dient dit gereorganiseerd?
Het lijkt me toch belangrijk dat alles zo maar niet uit de basisakte kan gehaald worden.

Andere vraag: wat zijn de voorwaarden om punten in dit nieuwe reglement te kunnen wijzigen?

Enz..... allemaal weer stof tot discussie?
 

Lieve en Marc
Astrid Clabots
Offline
aanpassing statuten - Reglement van Interne Orde


Geachte

Uw statuten bestaan uit drie luiken :

- basisakte
- reglement van mede eigendom
- reglement van interne orde, vanaf 01.01.2019 verplicht

In het laatste luik zitten voortaan een aantal aspecten die vroeger minder soepel aanpasbaar waren omdat zij deel uitmaakten van het reglement van mede - eigendom.

Indien u nog nooit een wezenlijke coördinatie liet doorvoeren, is mijn advies vandaag de dag om 1 keer bij de notaris te passeren en een tekst te laten akteren die voor de komende decennia alle transparantie kan opleveren voor de mede - eigenaren.

Het voorbereidend werk kunt u zelf doen of elders uitbesteden, zodat de kosten van de notariële tussenkomst beperkt blijven.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

Lieve en Marc
Offline
Coordinatie statuten
Blijft voor ons nog volgende vragen:
Onze basisakte is een samenraapsel van basisakte, Reglementvan Mede-Eigendom en Reglement van Orde, zonder enige opdeling.
1. Wat gebeurt er nu met de parafen die zogezegd onderdeel uitmaken van het Reglement van Mede- Eigendom in de bestaande basisakte?
Worden die automatisch allemaal overgeheveld naar dat nieuwe reglement van inwendige orde? Volgens mij kan dat zo maar niet.
Maar welke dan wel en welke dan niet? Of blijft alles voorlopig bij het bestaande tot de AV bepaalde punten laat " verhuizen "?
2. Wat dient er allemaal ingeschreven in dat nieuwe Reglement van inwendige orde?
Zijn dat dus bepaalde punten uit het bestaande Reglement van Mede- Eigendom die overgeheveld worden of hoe gebeurt dat?
......................
Het voorstel van onze notaris is dus zeer problematisch.
Ik probeer met een aparte basistekst dit op te lossen, doch het bovenstaande is nog een struikelblok.
Lieve en Marc
Lieve en Marc
Offline
Nieuw Regelement an Inwendige Orde
Herhaling:
Wij moeten onze statuten dus nog steeds coördineren en proberen van deze gelegenheid te profiteren om één en ander recht te zetten.
Vraag:  Moeten ALLE oude artikels van het vroegere Reglement van Mede- Eigendom overgeheveld worden naar dit nieuwe reglement? Of zijn dat alleen nieuwe punten en/ of slechts gedeeltelijk van vroeger? Ik lees bv. dat betalingsvoorwaarden in het Reglement van Mede- Eigendom dienen opgenomen te worden en dat deze slechts kunnen gewijzigd worden via de notaris.
Vraag: waar moet het contravtg tussen VME en Rekeningcommissaris opgenomen worden?
Voor mij is dat allemaal niet zo duidelijk en van de notaris(klerk) horen we hierover ook niet veel.
Kan er iemand mij een korte richtlijn geven hoe dat allemaal moet en zoals steeds, gebaseerd op wetsartikels.
Met dank.
Lieve en Marc
nescio1
Offline
aandachtig lezen

Vraag: waar moet het contravtg (sic) tussen VME en Rekeningcommissaris opgenomen worden?
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/07/02_1.pdf
 
blz. 53510 Art. 170 
 
nescio1
Offline
wij worden graag tegengesproken

 Onder :
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/wet-mede-eigendom-2019
vindt u een zeer verdienstelijke poging tot coördinatie van de wetteksten.
 
Bij :
 
B.W. 577-4 § 1
 
zult u opmerken dat het reglement van mede-eigendom uitgekleed wordt.
 
U hoeft zich dan ook de vraag te stellen bij elk huidig artikel RvME : valt dit nog onder 1 ° en 2 °
 
 
 
Voortgaande op # 1 stelt u een lijst op van de artikels die behouden dienen te worden.
 
In een (B)AV :
• legt de lijst van de te schrappen artikels voor
• legt u het reglement van inwendige orde ter stemming voor al dan niet deels bestaande uit artikels overgenomen uit het vroegere RvME
• mits dit goedgekeurd wordt geeft u de syndicus de opdracht notarieel de overbodige artikels RvME te schrappen.
 
 
 
Laurence Tierens
Offline
Opmaken of vervolledigen/aanpassen RIO = Aanpassing statuten?

Beste,

De wet voorziet dat er een RIO dient opgemaakt of aangevuld dient te worden. Een aantal bepalingen die vandaag terug te vinden zijn in het RvME worden verschoven naar het RIO.

Dient bijgevolg het RvME aangepast te worden? En dient dit gezien het onderdeel is van de statuten via notariele akte te gebeuren?

Maw moeten de statuten notarieel aangepast worden, of is dit enkel uit praktische redenen te overwegen om bv een werkbaar document te behouden of een overzicht te behouden wat staat waar?

Ik heb een poging gedaan om de bestaande mogelijkheden op te lijsten en concreet een antwoord te voorzien kan u mij eventueel meegeven of mijn redenering correct is?Dienen andere wijzigingen die de wet meebrengt omtrent bv meerderheden bij beslissingen aangepast te worden in de statuten? Anderzijds kan dit natuurlijk een opportuniteit zijn om andere wijzigingen ook notarieel te laten opnemen in aangepaste statuten.

Alvast bedankt voor uw reactie en toelichting.

MVG

Laurence
 

't appartement
Offline
de waanzin
Het kan toch niet waar zijn dat een maatregel die de noodzaak van notariële aanpassingen aan de statuten voor een aantal zaken wil vermijden of verminderen zelf aanleiding zou geven tot een verplichte notariële aanpasing van de statuten?
Is dit soms een grap? Of een moneytron voor noodlijdende notarissen (en niet te vergeten syndici die hun zak met granen zullen meepikken) die wordt binnengereden als een paard van Troje?
Moeten de mede-eigenaars hun gele hesjes aantrekken om te protesteren tegen weer nieuwe lasten en kosten voor hun VME onder het mom van een vereenvoudiging?

Aangezien het reglement van inwendige orde, voor de zaken die er voortaan in thuishoren, onderhands wordt opgesteld, kan men in datzelfde reglement diezelfde zaken die in het reglement van mede-eigendom staan herroepen en opnieuw formuleren.
Dat kan perfect omdat volgens de gewijzigde wetgeving die zaken onderhands kunnen worden geregeld; ergo: men kan ze ook onderhands herroepen en opnieuw formuleren op de juiste plaats, met name in het RIO 2.0

Na het geldgewin dat sommige syndici uit de nieuwe privacy wetgeving trachten kloppen verdienen de VME's nu wel een adempauze me dunkt.
lebragard
Online
Wat met het oude reglement
# 6
3/4 meerderheid niet meer van toepassing = vanaf 2019---> 2/3
uitgebreide info vind u op :
https://reglementinterneorde.be/about

# 6
aangepaste tekst wetgeving mede-eigendom vind u op :
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/wet-mede-eigendom-2019
vindt u een zeer verdienstelijke poging tot coördinatie van de wetteksten.

#6
uw vragen = antwoord is neen , lees de tekst, link en het is u duidelijkheid.


 

Wat met het oude reglement van orde/interne orde/inwendige orde?

Hoewel de wet dat vroeger niet verplichtte, hebben vele mede-eigendommen reeds een reglement van orde. Dat oude reglement volstaat echter niet onder de nieuwe wetgeving.

Immers, het voortaan verplichte reglement van orde bevat nieuwe wettelijk verplichte bepalingen omtrent de volgende onderwerpen:
 1. 1) de wettelijke regels m.b.t. de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheden van de algemene vergadering van mede-eigenaars;
 2.  
 3. 2) het eventuele bedrag vanaf hetwelk meerdere offertes moeten worden gevraagd aan verschillende leveranciers of dienstverleners ingeval van werken aan de mede-eigendom (mededinging);
 4.  
 5. 3) de wettelijke regels omtrent wijze van benoeming van de syndicus, welke bevoegdheden hij heeft, de duur van zijn opdracht en de nadere regels voor de hernieuwing en opzegging daarvan, alsook de uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende verplichtingen;
 6.  
 7. 4) de periode van vijftien dagen waarin de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt.

Deze 4 onderwerpen stonden sinds de wet van 2 juni 2010 verplicht in het reglement van mede-eigendom dat wordt opgemaakt door de notaris ter gelegenheid van de opmaak van de basisakte van het gebouw. Deze onderwerpen verhuizen vanaf 1 januari 2019 dus naar het reglement van interne orde, dat geen tussenkomst van de notaris vereist.

Wat moeten we als mede-eigenaars ondernemen?

Wat betreft het bestaande reglement van (interne/inwendige) orde, zijn meerdere scenario’s denkbaar:

 1. Er is nog geen reglement van interne orde of het bestaande voldoet niet meer aan de wensen van de mede-eigenaars;
 2. Er is een reglement van interne orde dat voldoet aan de wensen van de mede-eigenaars.

Wat betreft het bestaande reglement van mede-eigendom (niet te verwarren met het reglement van (interne/inwendige) orde), zijn ook meerdere scenario’s denkbaar:

 1. De laatste versie ervan dateert van vóór 1 september 2010;
 2. De laatste versie ervan dateert van na 1 september 2010 én bevat vermeldingen omtrent (a) het eventuele bedrag vanaf hetwelk meerdere offertes moeten worden gevraagd aan verschillende leveranciers of dienstverleners ingeval van werken aan de mede-eigendom (mededinging) en (b) de periode van vijftien dagen waarin de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt;
 3. ect........
alle nuttige info =zie website :
https://reglementinterneorde.be/about
lebragard
Online
RIO 2019
Laurence Tierens
Offline
Wat heeft voorrang? RIO of RME
Beste,

Na het opstellen of aanpassen van het verplichte onderhandse RIO rest ons een RME dat nog niet afslanke en bijgevolg tegensstrijdigheden kan bevatten ten opzichte van het RIO.

Ik lees en hoor verschillende zaken:

"De wetgever bepaalt welk document voorrang krijgt en stelt dat indien er conflicten in beide documenten zouden staan, dat de inhoud van het nieuwe reglement van inwendige orde voorrang krijgt op het oude."

"Het reglement van mede-eigendom krijgt altijd voorrang. Je kan dus niet het huishoudelijk reglement gebruiken om het reglement van mede-eigendom te omzeilen."

"Alleszins zal de inhoud van een opgesteld Reglement van Interne orde in zoverre tegenstrijdig met een gelijkaardige bepaling van een nog niet concreet afgeslankt Reglement van Mede Eigendom dan ook primeren naar de inhoud."

Van welke kan ik best uitgaan? Afhankelijk van het twistpunt zal dit wellicht verschillen?

Alvast bedankt voor.

MVG

Laurence
lebragard
Online
gecoördineerde statuten

Gecoördineerde statuten (2010) = basisakte en reglement mede-eigendom zijn bepalend = aankoop = toetredingscontract.

"Alleszins zal de inhoud van een opgesteld Reglement van Interne orde in zoverre tegenstrijdig met een gelijkaardige bepaling van een nog niet concreet afgeslankt Reglement van Mede Eigendom dan ook primeren naar de inhoud."

Van welke kan ik best uitgaan? Afhankelijk van het twistpunt zal dit wellicht verschillen?

Welke bepalingen moeten en kunnen niet opgenomen worden in het RIO : 


Het reglement van interne orde bevat minstens :
1. de wettelijke regels m.b.t. de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheden van de algemene vergadering van mede-eigenaars;
2. het eventuele bedrag vanaf hetwelk meerdere offertes moeten worden gevraagd aan verschillende leveranciers of dienstverleners ingeval van werken aan de mede-eigendom (mededinging);
3. de wettelijke regels omtrent wijze van benoeming van de syndicus ,welke opdracht, bevoegdheden hij heeft, de duur van zijn opdracht en de nadere regels voor de hernieuwing en opzegging daarvan, alsook de uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende verplichtingen;
4. de periode van vijftien dagen waarin de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt;
 
Volgende bepalingen kunnen niet opgenomen worden in het reglement :
1. de beschrijving van het onroerend geheel , alsook de bepalingen van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden. (basisakte)
2. de criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de gemeenschappelijke lasten  en bepalingen en sancties m.b.t. de betaling van die lasten (reglement mede-eigendom)
3. bepalingen die strijdig zijn met de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten in het notariële reglement van mede-eigendom (dat voorrang heeft op het reglement van interne orde).

Indien de syndicus het RIO behandelt op de wijze zoals voorzien door de wetgever : zijn er geen "twistpunten" tss het RIO en het RVM.