Vredegerecht- niet uitvoerbaarheid van beslissingen van de AV

4 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
Na jarenlange malversaties van Syndici, leden RvME e. a. zijn wij naar de Vredrechter gestapt.
​Onze klacht, met inbegrip een verzoek tot annulering van de AV van 2016 (deelverenigingen die afzonderlijk vergaderen en beslissingen nemen en deze niet laten goedkeuren door de overkoepelende vergadering met daarbij nog een hele reeks beslsiisngen die tegen de basisakte zijn, tegen het contract met de Syndicus, enz... enz....) werd ontvankelijk verklaard, een kalender opgesteld, enz.... 
​Onze Syndicus gaat gewoon verder met het uitvoeren van de beslissingen van deze AV alsof er niets gebeurd is.
Hierbij stelde mijn raadsman dat de beslissingen van deze AV niet uitvoerbaar zijn tot er uitspraak is van de Vredrechter en ik daar best klacht over indiende bij de Syndicus.
​Heb dat dan ook gedaan (o.a. omwille van het niet rechtmatig opvragen van voorschotten).
Ik kreeg het volgende antwoord van de Syndicus:
" Naar aanleiding van uw aangetekend schrijven van ../../.. delen wij u mede niet akkoord te gaan met uw melding dat enige beslissingen niet uitvoerbaar zijn zolang het geding niet is beslecht. Integendeel.
​Het instellen van een vernietigingsvordering voor de Vrederechter schorst uit zichzelf de uitvoerbaarheid van de beslissing van de Algemene Vergadering niet. Zelfs in aanwezigheid van een vernietigingsvordering dient de syndicus de beslssing van de Algemene Vergadering uit te voeren tot het tegendeel voor de rechtbank beslecht is geweest ".
Uiteraard is mijn raadsman hiermede ook niet akkoord en worden dus beslissingen, die wij gecontesteerd hebben omwille van persoonlijk nadeel, gewoon uitgevoerd.
​Vragen: Wat zegt de wetgeving hierover (kwa al dan niet uitvoerbaarheid) en wat is de betere manier om te reageren? Onmiddellijk terug de Vrederechter vatten of wachten tot de uitspraak van de Vrederechter (april 2017)?
 
Lieve en Marc
SCORPIOEN
Offline
Vredegerecht- niet uitvoerbaarheid van beslissingen van de AV

 

​Is uw verzoekschrift aan de vrederechter aanvaard ? m.a.w. is de procedure begonnen ?
​indien ja, hebt u niets meer te zien met de syndicus daarover

​maar als het over voorschotten gaat, die toch maar voorschotten zijn, zal je vermoedelijk  geen gelijk krijgen want voorschotten zijn werkingsmiddelen. Moest de syndicus moeten wachten tot er uitspraak is van de vrederechter ( gemiddeld 12 maanden ) zou het niet mogelijk zijn de VME draaiend te houden.

​Voorschotten die per kwartaal opgevraagd worden bvb mogen maximaal een vierde zijn van de goedgekeurde begroting ( is dat op de laatse AV gebeurd ? )

Wat zegt de basisakte over " voorschotten "?


​mvg

 mvg

Lieve en Marc
Offline
Vrederechter: annulering beslissingen van de AV
Vooreerst mijn dank voor Uw reactie.
​We lezen veel op deze site over het werken met een Syndicus en de veelvuldige inbreuken die Syndici maken op de zogenaamde appartementswet.
​Spijtig genoeg is de wetgever "vergeten " automatische sancties te voorzien indien de Syndicus, RvME en/ of de AV fouten maakt tegen deze wet.
Wij hebben nu eens een " experiment " gedaan om te zien wat die wetgeving en de Vrederechter " vatten " waard is.
(Er zijn natuurlijk nog andere/ belangrijkere redenen).
​De zaak is bij ons héél kompleks door allerhande malversaties uit het verleden.
​De zaak is al ingeleid bij de Vrederechter en ontvankelijk verklaard, het gaat over zo'n vijftiental punten.
​Wat de voorschotten betreft: ik heb er bijgezet dat ik de voorschotten zal betalen om de goede werking van de VME niet te verstoren - onder bepaalde voorwaarden.
Waar maakt de Syndicus een fout?
​Op de factuur voor het tweede voorschot zet De Syndicus er nu bij dat we geen driemandelijkse afrekening meer zullen krijgen (zoals de basisakte het voorschrijft) maar slechts éénmaal per jaar een afrekening zullen krijgen.
​Dat kan dus zo maar niet als dit eerst niet werd goedgekeurd door de AV en ingeschreven werd in het Regl. vME.
​Onze statuten zijn nog steeds niet gecoördineerd, wij hebben dus ook nog steeds geen Regl. vME.
​Verschillende eigenaars waren hier ook niet mee akkoord, maar het blijft - bij ons- een minderheid omdat de (weinig) opgekomen mede- eigenaars alleen maar naar hun uurwerk kijken om zo vlug mogelijk terug thuis te kunnen zijn.
Het tweede voorschot wordt voortijdig opgevraagd en is volgens onze berekeningen niet noodzakelijk.
​Dit (afschaffen van de driemaandelijkse afrekeningen) staat niet expliciet in het bijkomend verslag van de AV maar staat (onduidelijk) in de notulen (die niet werden voorgelezen en niet werden verzonden aan de mede- eigenaars: wij krijgen na een maand alleen " een verslag ").
Ik heb de notulen opgevraagd en daarbij gemerkt dat dit verslag op verschillende punten nogal afwijkt van de notulen en eerder een " whisfulle thinking " is van de Syndicus en een aantal leden van de RvME.
​Het stond ook niet op de agenda van de AV maar word alzo ergens " handig " ons door de strot geduwd.
Onnodig te zeggen dat het er bij ons nogal " amateuristisch " aan toe gaat.
Enz.....
​Wij hebben dit jaar geen begroting gekregen, de zoveelste assistent- gebouwbeheerder had enkele weken voordien zijn ontslag gegeven. Het voorgestelde bedrag was een " raming " (die 15% hoger ligt dan vroeger).
​Ondertussen is er een tussenvonnis gevraagd aan de Vredrechter omdat de Syndicus gewoon de beslissingen van de AV uitvoert alsof er niets gebeurd is, ook van andere punten.
​Hun antwoord, zoals hierboven aangehaald, is natuurlijk onzin.
Wordt vervolgd.
Lieve en Marc
SCORPIOEN
Offline
Vredegerecht- niet uitvoerbaarheid van beslissingen van de AVgoeie avond,

​ik zou willen weten over hoeveel kavels het gaat,.t.t.z. meer dan 20 ?
​is de syndicus een professioneel, door het BIV erkend ?
de commissaris van de rekeningen een mede-eigenaar of een professioneel ?

mvg mvg

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-14
#2
…..
”Onze statuten zijn nog steeds niet gecoördineerd, wij hebben dus ook nog steeds geen Regl. vME.”…..
 
Noch uit de wet appartementsmede-eigendom 2010 noch uit de reparatiewetgeving 2012 kunnen wij afleiden dat niet coördineren van de statuten aanleiding zou geven tot opschorting of annulatie van het ”reglement van mede-eigendom” uit een bestaande basisakte.
 
Wel specifieert:
 
B.W. Art. 577-14
 
dat alle bestaande tegenstrijdige bepalingen overschreven worden.
 
Door de niet–coördinatie ontzeggen de ME’s zich voordelen van de herziene wetgeving.
 
Dit kan echter gedeeltelijk en voorlopig opgevangen worden door agendapunten te laten goedkeuren als:
 
vastleggen van de jaarlijkse periode 15 dagen AV
 
aanduiden van Dhr./Mevr. A tot commissaris van de rekeningen voor het jaar 201x (met taakomschrijving)
 
desgevallend: aanduiden ”raad van mede-eigendom” bestaande uit z aantal leden (taakstelling zie B.W. Art. 577-8/1)
 
 
 
Wij durven verondertellen dat andere punten als : boekhouding volgens het opgelegde rekeningstelsel, aparte rekening reservekapitaal, etc. reeds spontaan gerealiseerd werden.