werken zonder goedkeuring AV

3 antwoorden [Laatste bericht]
De moeflon
Offline

Beste iedereen,

De syndicus plant onderhoudswerkzaamheden (schoonmaak) in ons gebouw.  Dit werd niet ter stemming voorgelegd op de AV.  Wellicht gebeurt dit op vraag van de RVM.  Het gaat om werken die niet dringend zijn om het gebouw in stand te houden, noch werken waartoe een wettelijke verplichting bestaat. 
Wellicht wordt er op de eerstvolgende AV gevraagd om de reeds uitgevoerde werken alsnog goed te keuren, eenzelfde procedure werd in het verleden al gevolgd.  Steeds werd achteraf de goedkeuring door de VME gegeven.  De RVM zag geen probleem, want was zelf vragende partij, ook de CVR keurde dit goed.
Het geboiuw mag gepoetst worden, dat vind ik op zich geen probleem.  Maar ik ben het niet eens met deze werkwijze.  Het lijkt me logisch en wettelijk dat een dergelijke activiteit en zijn modaliteiten (vb meerder offertes,..) voorafgaandelijk moet geagendeerd en gestemd worden op een AV, zoniet krijgen de syndicus en desgevallend de AV carte blanche om kosten te maken.  De RVM werd ook niet gemandateerd om dit te organiseren.

Ik krijg graag uw advies over acties die ik kan ondernemen om te proberen hier een eind aan te maken.  Ik vermoed dat naar de vrederechter stappen geen optie is, omdat ik geen schade lijdt.  Ik moet wel een uitgave doen waar ik niet voor gekozen heb, maar het gebouw is weer even iets properder.  Bovendien is dit een kostelijke procedure.

Alvast heel erg bedankt voor uw goede raad.

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 13 °

B.W. Art. 577-10 § 1, § 4
 
Enkel de beslissingen genomen in een (B)AV ingevolge een met behoorlijke meerderheid goedgekeurd agendapunt en behoorlijk genotuleerd, zijn bindend voor alle leden van de VME.
 
Zij vormen, samen met de basisakte en RIO, de wet voor en binnen de VME, zowel voor de mede-eigenaars als de syndicus.
 
Zij kunnen tegengeworpen worden aan de houders van een persoonlijk of zakelijk recht.
 
 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 3 raadpleging geagendeerde punten

http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar
Art. 1 3 °
 
 
Stel de syndicus in een aangetekende brief in gebreke om de wetten inzake gedwongen mede-eigendom strikt op te volgen.Vraag een schriftelijk antwoord voor…(datum).
 
Geen antwoord?
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
Dien een afzonderlijke klacht in per dossier.
Het B.I.V. zal wel zorgen voor de centralisatie en de verbetering van hun statistieken.
 
 
 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8/1 RvME = ≈ enkel controle syndicus