Wijziging aan dde gemene delen van ons gerbouw

8 antwoorden [Laatste bericht]
Lowie
Offline
Wij bewonen een appartement met 12 appartementen. 1 van de mede-eigenaars dewelke hier van in het begin (1973) woont, een gelijkvleors appartement bewoont, is gehandicapt (gaat met een stok, en rijdt met een driewieler). Vandaag kwam hij me vragen of hij een rek tegen de muur in de inkomhal mocht plaatsen, gezien dat voor hem gemakkelijker is. Hij zou het rek tegen "zijn" muur in de hal plaatsen...
IK heb er hem op gewezen dat niet ik, als syndicus, doch de VME hierover dient te beslissen. Nu is het zo, dat hij zeer weinig langs de voordeur binnenkomt. Hij komt meestal langs achter omdat hiju zijn fiets in zijn garage kan plaatsen. De afstand tussen zijn garage  en de achteringang is ongeveer 12 meter. De afstand van de voordeur tot aan de deur van zijn appartement is max. 5 meter. Hij vraagt om een spoedig antwoord hieromtrent. Ik heb al enkele eigen aars mondeling geinterpeleerd omtrent deze vraag. Ze waren hier niet gelukkig mee, en zijn van mening dat voor die enkele keren dat hij vooraan binnenkomt en gelet op de kleine afstand, het niet de moeite loont om de ganse inkomhal te voorzien van een rek..
Wat kan ik zelf doen? 
- Dien ik een A.V. in te lassen met als enig punt de aanvraag van de mede-eigenaar. Zelf weigert hij pertinent  om aanwezig te zijn op de jaarlijkse A.V. Hij is ook nog nooit verontschuldigd geweest.
- kan ik per mail een scghrijven richten aan de mede-eigenaars met de vraag om hierover te stemmen?
- indien ik dit per mail zou doen, is dit dan rechtgeldig?
- wat bvb bij 500/1000 sten voor en 500/81000sten tegen?
- dien ik hem mee te delen wie er voor en wie er tegen gestemd heeft, indien dit schriftelijk zou gebeuren?
Graag een spoedige reactie hietromtrent want de bewuste eigenaar heeft geen geduld. DE normale volgende A.V. zal plaatsvinden in de periode 01-08 december 2020...
SIEBE
Offline
rek tegen muur in inkomhal
In de eerste plaats zou ik eigenaar aanraden een beetje geduld te hebben.
Ten tweede indien toegelaten wordt deze niet tegen de muur maar iets van de muur te plaatsen.
Ten derde zou ik hem aanraden om zelf de syndicus op de hoogte brengen, en deze te laten werken voor zijn beheerskosten.
Het is de AV die een beslissing zal nemen.

Indien het echt noodzakelijk is, vind ik het meer dan menswaardig dat hij toelating krijgt.
Maar gewoonlijk zijn die rekken plooibaar, en dus zou dat makkelijk in zijn appartement kunnen. Want indien in de gang mag de veiligheid ( ontsnappingsroute makkelijk te gebruiken zijn ) niet in het gedrang komen.

Uzelf kunt enkel een melding maken aan de syndicus, is zijn taak.

De vraag is ook : is het makkelijker voor hemzelf of noodzakelijk.
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 ยง 11

“- kan ik per mail een scghrijven richten aan de mede-eigenaars met de vraag om hierover te stemmen?
- indien ik dit per mail zou doen, is dit dan rechtgeldig?
- wat bvb bij 500/1000 sten voor en 500/81000sten tegen?
- dien ik hem mee te delen wie er voor en wie er tegen gestemd heeft, indien dit schriftelijk zou gebeuren?”

 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/bijzondere-algemene-vergadering-via-e-mail  # 7
 
U hebt nu begrepen dat een schriftelijke stemming slechts kan georganiseerd kan worden binnen een (zeer) kleine VME, als bevestiging van een reeds bestaande consensus.
 
 
Astrid Clabots
Offline
Geachte WIl men werken
Geachte

WIl men werken uitvoeren aan de gemene delen, dient met dit als agendapunt ter stemming voor te leggen.
Daar begint het..

Astrid CLABOTS
CLABOTS
Lowie
Offline
Wijziging aan de gemene delen appartement
Iedereen ebdankt voor de antwoorden. Beste mevrouw Clabots : er dient dus een nieuwe A.V. vatgelegd te worden met als enig agendapenunt : wijziging aan de gemene delen. Zo versta ik hetv toch. Klopt mijn visie?
nescio1
Offline
latere discussies vermijden = details uitwerken

“… enig agendapenunt (sic): wijziging aan de gemene delen.”
 
Een dergelijk algemeen agendapunt is bron voor verdere, latere conflicten.
 
 
  • Omschrijf zeer nauwkeurig welke werken er zullen uitgevoerd, illustreer met foto’s, tekeningen, schetsen, verwijzing naar websites voor het gebruikte materiaal, etc.
 
  • Werk meerdere voorstellen met diverse kosten uit.
 
  • Vraag offertes. 
 
Laat in de vergadering een maximumbedrag en een crisiscomité (max. 3 personen) vastleggen.
Op deze manier kan u dan, samen met hen, zorgen voor een snelle uitvoering.

 
SIEBE
Offline
Nescio1 #5
Lowie,

Ik ging ervan uit dat het hier om een looprek ( rollator ) voor minder mobiele ging.
Nu begrijp ik uit de reactie van Nescio dat het waarschijnlijk een rek(ken) te plaatsen aan de gangmuren betreft.

Inderdaad dat is een zaak voor de AV., en zoals in # 5 vermelding volledige constructie en materialen.  Of een BAV = 20 % van de aandelen.
Ook het veiligheidsaspect ( vluchtweg ) niet uit het oog verliezen; kan van hieruit niet zien hoe breed de gang is. ( ook gezien de instructies brandweer voor de veiligheid ).

Niet uit het oog verliezen : een toestemming aan deze persoon houdt geen weigering in aan een andere. Oppassen voor zulke ingrepen.
Lowie
Offline
Er werd ondertussen, gelet op
Er werd ondertussen, gelet op de corona crisis en gelet op het feit dat de betrokkene reeds opmetingen had laten uitvoeren vooraleer de sindicus op de hoogte tebrengen, geopteerd om een stemming per mail te doen. Er waren de volgende mogelijkheden :
- ofwel ging de eigenaar akkoord met de vraag van de mede-eigenaar
- ofwel ging de eigenaar niet akkoord met de vraag van de eigenaar
- ofwel wenste de eigenaar zich te onthouden

917  duizendsten van de stemmen heeft geantwoord binnen de voorziene tijdspanne van   15 dagen, 1 eigenaar (83 duizendsten) was te laat en wordt dus als afwezig beschouwd (achteraf heeft deze eigenaar laten weten de ze negatief zou gestemd hebben, doch ze werd niet opgenomen in het eindresultaat)

250 duizendsten gingen akkoord met de vraag van de eigenaar
667 duizendsten heeft negatief geantwoord op de vraag van de eigenaar
Er waren geen onthoudingen

Er is dus duidelijk en met grote meerderheid gestemd tegen de vraag van de eigenaar. Iedereen werd hier de dag na de stemming op de hoogte gebracht van het eindresultaat, dit met vermelding van de namen van de voor en tegenstemmen, met vermelding van hun aandelen.
Het was te verwachten dat de eigenaar hier niet mee akkoord zou gaan, ondanks het feit dat hij aan de laatste 20 algemene vergadseringen niet deelgenomen heeft. Hij was ook nooit verontschuldigd, en staat dus in alle notulen als afwezig vermeld.
Ik had wel verwacht dat hij nu zou reageren (zoals steeds wanneer hij zijn gelijk niet krijgt). Ik hzeb heden een aangetekend schrijvan van hem (zijn bankdirecteur heeft dit opgemaakt) waarin hij vraagt of het mogelijk is om de weigering te motiveren...
Ik ga er van uit dat een stemming nooit dient gemotiveerd te worden, en dat de eigenaars hier niet toe verplicht kunnen worden.
Wat nu?
nescio1
Offline
verworpen agendapunt: verbod herhalen in een andere AV

Een (verworpen) agendapunt mag niet herhaald worden in een volgende of latere AV, tenzij grondige wijziging van de onderliggende problematiek.
 
Heeft de mede-eigenaar concrete bouwtekeningen in zijn agendapunt voorzien? Prijzen? Is daarover dat er gestemd werd?
 
Motivatie: u kan antwoorden dat in de appartementswetgeving  2010-2018 nergens voorzien is dat mede-eigenaars hun stemgedrag moeten motiveren.
 
Geef hem de raad hierover elke mede-eigenaar individueel te contacterendie uiteraard NIET verplicht is hierop te antwoorden.
Maak voor alle zekerheid een kopie van de brief over aan alle mede-eigenaars.
 
 
Komt er van de mede-eigenaar de vraag voor een nieuwe BAV, ditmaal met fysieke aanwezigheid?
 
Ondanks ons principeel voorbehoud zouden wij toch trachten hierop in te gaan.
 
Er beweegt wat op het gebied van vergaderingen van mede-eigenaars en vennootschappen.
 
Vooral voor beursgenoteerde vennootschappen met lang op voorhand, op een concrete datum, aangekondigde aandeelshoudersvergaderingen wordt dit belangrijk.
 
In het kader van de volmachten kan u verwachten dat er een algemene regeling wordt uitgewerkt.
 
 
Wacht af tot in het Staatsblad de voor de VME’s toepasbare regels zijn vastgelegd in zoverre ze, in uw concreet geval een oplossing kunnen bieden.