Duur mandaat

9 antwoorden [Laatste bericht]
Xena
Offline

Volgens de nieuwe wet op de mede-eigendom loopt het mandaat van de RVM tot de volgende algemene vergadering, dus maximum 1 jaar. 

Kan een mandaat dat werd toegekend voor de ingang van deze wet 3 jaar lopen ?

Moet er voor het herniewen van hun mandaat met volstrekte meerderheid gestemd worden ?
 

 

 

 

SCORPIOEN
Offline
duur van het mandaat

concreet voorbeeld : rme aangesteld in 2018 voor 3 jaar moet op de AV2019 verkozen worden voor 1 jaar..

De verkiezing gebeurt individueel, telkens met volsrekte meerderheid.mvg

Astrid Clabots
Offline
Duur verkiezing leden RvME
Geachte


In de wet is dwingend voorzien als volgt :

Art. 577-8/1.§ 1 B.W. : In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. Die raad, waarvan de titularissen van een zakelijk recht die stemrecht hebben in de algemene vergadering lid kunnen zijn, heeft als opdracht om erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2. In afwachting van de oprichting en de samenstelling van de verplichte raad van mede-eigendom, kan elk lid van de algemene vergadering een rechtsvordering instellen tegen de vereniging van mede-eigenaars om één of meer mede-eigenaars of, op kosten van de vereniging van mede-eigenaars, een derde aan te wijzen die de opdrachten van de raad van mede-eigendom uitvoert.
 
§ 2. In de gebouwen of groepen van gebouwen met minder dan twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, kan de algemene vergadering beslissen tot oprichting van een raad van mede-eigendom die op dezelfde wijze is samengesteld en met dezelfde opdrachten belast is als omschreven in paragraaf 1.

§ 3. De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid over de benoeming van de leden van de raad van mede-eigendom, zulks voor elk lid afzonderlijk. Het mandaat van de leden van de raad van mede-eigendom loopt tot de volgende gewone algemene vergadering en is hernieuwbaar.

§ 4. Om zijn opdracht uit te voeren kan de raad van mede-eigendom, na de syndicus op de hoogte te hebben gebracht, kennis nemen en kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer van laatstgenoemde of die van belang zijn voor de mede-eigendom. Hij kan andere opdrachten of bevoegdheidsdelegaties krijgen in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen en zulks geen afbreuk doet aan de wettelijke bevoegdheden van de syndicus, de algemene vergadering en de commissaris inzake de rekeningen. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of bevoegdheidsdelegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar. Tijdens de algemene vergadering bezorgt de raad van mede-eigendom de mede-eigenaars een omstandig jaarverslag over de uitoefening van zijn taak.

Vermits bij de recente wetswijziging is voorzien dat de nieuwe wet eerdere teksten overruled, meen ik dat deze regeling van toepassing is.

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
CLABOTS


 
Xena
Offline
Bedankt. In oktober 2018

Bedankt.
In oktober 2018 verkozen voor 3 jaar betekent dus toch in oktober 2019 opnieuw verkiezen en niet, zoals ik veronderstelde,  na afloop van het mandaat van 3 jaar. 
ronald de wilde
Offline
Thx
Dank voor de opmerking, dat de duurtijd/mandaatperiode volgens de huidige wetgeving van de RvME slechts één jaar mag lopen, per 1/1/2019.
Is alvast aangepast in ons RIO, volgende versie.

In rand opgemerkt: wie van de ME's zal dit euvel duiden, zelfs opmerken.
Meerwaarde van dit forum:  duiding van de details!!

Ron 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8/1 § 3

bepaalt bovendien duidelijk dat de eventuele verlenging van de benoeming per lid afzonderlijk dient te gebeuren.
 
Xena
Offline
Mocht er voor 1 januari 2019
Mocht er voor 1 januari 2019 (de invoering van de nieuwe wet) een mandaat van 3 jaar worden toegekend aan de RVM ?
Xena
Offline
Ik heb toch nog een vraag

Ik heb toch nog een vraag hierbij.

In het verslag van de AV stond dat hun een mandaat werd toegekend van 3 jaar.

Dit klopt niet maar niemand diende hiertegen bezwaar in.

Heeft dit dan kracht van gewijsde ? Kunnen we dan pas na verloop van die 3 jaar opnieuw stemmen over hun mandaat of primeert hier toch de nieuwe wet ?
 

nescio1
Offline
wat baten kaars en bril als de uil niet zien en lezen wil

B.W. Art. 577-14
 
lebragard
Offline
terechte vraag....

Art. 577-14

De bepalingen van deze afdeling zijn van dwingend recht.
De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende  wetsbepalingen.


terechte vraag van Xena :
beslissing AV --> RvM --> mandaat 3 jaar -->géén protest --> = kracht van gewijsde.

Een syndicuscontract van voor 1/1/2019 kan/moet ook niet aangepast worden cfr. de nieuwe wet.....net zoals de RvM , heeft deze ook een verbintenisopdracht aanvaard met de VME en dit voor drie jaar , beslissing AV !

Wat te doen om deze beslissing van de AV van drie jaar aan te passen is :
- agendapunt : RvM , nieuwe evaluatie
- beslissing AV , conform wet 1/1/2019

= antwoord #1 van scorpioen


http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/mandaat-rvm-0