herroepen van beslissing bijzondere vergadering

3 antwoorden [Laatste bericht]
YvesV
Offline
hallo,
recentelijk hebben we een bijz verg gehouden omtrent de gevelrenovatie van ons gebouw.
De architect kwam aanzetten met 3 offertes waarvan 2 onvolledig. Eigenlijk viel er dus slechts te kiezen voor de ene volledige, niet toevallig de duurste.
Omdat de druk hoog lag om eindelijk te renoveren, heeft uiteindelijk iedereen voor die ene, dure offerte gekozen (10 van de 10 aanwezige eigenaars - 1 afwezige)
Na de vergadering zijn een aantal beginnen nadenken en vinden we dat we toch bv 2 volwaardige, bijkomende offertes nodig hebben teneinde correct en objectief te kunnen beslissen. Sommigen zijn hier niet voor te vinden en beroepen zich op meerderheid recente beslissing AV. 
vraag : hoe kunnen we alsnog nieuwe stemming bekomen ? en de eerdere genomen beslissing ongedaan maken ?
1) ongeldigheid bewuste vergadering inroepen ?
was een av op eigen initiatief, in afwezigheid van maar weliswaar met mede-weten van syndicus, maw moeten we op zoek naar vormvereisten waaraan niet voldaan werd en op die manier de wettelijkheid van de av en de genomen beslissing aanvechten ?
(hebben bv offertes slechts 1 dag op voorhand gekregen)
2) of kunnen we gewoon met aantal eigenaars een nieuwe bijzondere av bijeenroepen (hebben hiervoor vereiste 20% aandelen) en het eisen van bijkomende offertes agenderen ?
We zijn vóór de werken maar tegen de eerdere beslissing op basis van 1 offerte.
Of moeten we op de blaren zitten van domme, te snelle beslissing ?
Kortom, wat kunnen we juridisch doen ?
dank u
naicwill
Offline
Citaat van Peter LEYSEELE in
Citaat van Peter LEYSEELE in andere discussie op web
"Een genomen beslissing op een (vorige) Algemene Vergadering mag NIET herhaald worden op een volgende AV. Een dagordepunt, waarover reeds een definitieve beslissing voorligt, kan NIET opnieuw ter beslissing worden voorgebracht. Dat toch doen zou de rechtszekerheid wegnemen. Wanneer een beslissing werd genomen en deze werd niet vernietigd, dan krijgt deze, na het verlopen van de protesttermijn “kracht van gewijsde”, wat betekent dat ze definitief en onaantastbaar wordt.
De betrokken eigenaar kan dus enkel de beslissing aanvechten voor de Rechtbank binnen de 3 maanden na de Algemene Vergadering (oude wetgeving). Op een volgende AV eenzelfde dagordepunt laten herleven (zodat er opnieuw kan worden over gestemd en waardoor er een nieuwe protesttermijn zou ontstaan) kan niet en vormt rechtsmisbruik. Met de nieuwe appartementswet wordt de termijn op 4 maanden gebracht."

Repliek van Peter op zijn citaat op dezelfde site:
"Ik neem aan dat het hier mijn citaat betreft, hetwelk ik tevens handhaaf maar waar ik voor de volledigheid wel aan toevoeg dat een dagordepunt waarover reeds een beslissing werd genomen maar waaromtrent nadien een gewijzigde omstandigheid plaats grijpt, wel opnieuw op de agenda kan worden geplaatst. Om het met voorbeelden te stellen. In het eerste wordt bijvoorbeeld aan een eigenaar toestemming gegeven om nieuwe ramen te steken waarbij de indeling,... afwijkt van de "standaard" indeling. Wordt dit goedgekeurd door de vergadering en wordt deze beslissing niet aangevochten, dan kan dit punt nadien niet meer op de agenda worden geplaatst. Anders is het bijvoorbeeld wanneer de terrasrenovatie op de agenda staat. De vergadering keurt deze renovatie een eerste en bvb. tweede maal af omdat er op het ogenblik van stemming niet écht bouwfysische problemen voordoen. Zolang dit het geval is dient dit punt i.p.niet meer te worden behandeld (niettegenstaande het recht van elke eigenaar om te vragen om het telkens opnieuw op te nemen). Het vijfde jaar wordt er betonschade vastgesteld. Alsdan doet zich een gewijzigde situatie voor wat het opnieuw bespreken zonder meer verrechtvaardigt. In het eerste voorbeeld houdt het opnieuw beslissen rechtsmisbruik in wat in het verlengde ervan de rechtsonzekerheid in de hand werkt. In het tweede voorbeeld betreft het het in stand houden van het gemeenschappelijk patrimonium. Geval per geval dient dus te worden bekeken."

Tot daar de tekst van Peter Leyseele.
Astrid CLABOTS oud
Offline
beslissing AV hernemen
Geachte


Indien veranderende omstandigheden, nieuwe feiten, kunnen worden aangehaald, kan de herneming van een agendapunt opportuun zijn.
Veel hangt er wat mij betreft van af hoe de "herroeping"/"herOproeping" gemotiveerd wordt.

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Xena
Offline