Mag een syndicus kosten aanrekenen voor inzage documenten

7 antwoorden [Laatste bericht]
nadine b
Offline

Mag een syndicus kosten aanrekenen aan de VME of individueel als 1 van de 4 mede-eigenaars wil gebruik maken van zijn recht op inzage, vooral als die persoon zelf de documenten wil inscannen?

Die persoon wenst inzage voor de algemene vergadering plaats vindt en na afspraak met de  syndicus. Andere mede-eigenaars vrezen dat de syndicus hiervoor extra kosten zal aanrekenen.

Ik dacht dat hij dat niet mag, maar om iedereen gerust te stellen...

nadibo
naicwill
Offline
Wie heeft inzage in de boekhouding van het gebouw?

Indien de mede eigenaar deskundig enkel de formulieren scant die
hij nodig heeft mag de syndicus geen vergoeding vragen.
Aan de hand van de afrekening die hij bij de uitnodiging voor 
de A.V. ontvangen heeft,scant hij de niet privatieve documnenten
die er verband mee hebben.Best wel goed afspreken met syndicus.
Eigenaar kan zich op de A.V. laten verkiezen tot Commissaris van
de rekeningen zodat hij in de toekomst op geregelde tijdstippen
inzage krijgt in de boekhouding.


Lees onderstaande tekst :
Wie heeft daar inzage in?
Commissaris van de rekeningen? Logischer­wijze legt de vereniging van mede-eigenaars (VME) vast dat de commissaris op geregelde tijdstippen inzage krijgt in de boekhouding. Het is immers zijn taak om het financieel beheer van de syndicus te controleren. Mogelijk willen daarnaast echter ook nog andere mede-eigenaars graag inzage in de boekhouding krijgen.

Meerdere commissarissen aanstellen? Dat heeft eigenlijk geen zin. Per appartementsgebouw kan er immers maar één commissaris zijn.

Ook inzage voor mede-eigenaars? Inderdaad. Ook zij hebben inzage in alle stukken die niet privé zijn zoals de boekhouding. Ze mogen zeker de boekhouding inkijken zolang de rekeningen nog niet goedgekeurd zijn door de algemene ver­gadering. Op de algemene vergadering moet een mede-eigenaar immers zijn opmerkingen kunnen maken vooraleer hij over de jaarlijkse goed­keuring en décharge beslist.

Hoe gebeurt dit? Mogelijk wordt dit geregeld door de VME. Die kan bv. beslissen dat de boekhouding via een website kan ingekeken worden op uw kantoor op bepaalde uren.

Tip. Het feit dat mede-eigenaars recht hebben op inzage betekent niet dat ze te pas en te onpas mogen langskomen. U kunt ze gerust vragen dat ze hiervoor vooraf een afspraak maken.

Een kopie vragen van de boekhouding?

Wil u het volledige artikel lezen? Zoek dan op de bovenstaande tekst in Google.


http://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___rechten___plichten/wie_heeft_inzage_in_de_boekhouding_van_het_gebouw_/VLTAVGAR_EU170906/65/search?&t=234&k=2142

Quimmo
Offline
Wet

Wat zegt de wet letterlijk over de taken van de syndicus: "het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van mede-eigendom, of door de algemene vergadering"

Volgens mij is het niet uitgesloten dat zijn contract een bepaalde vergoeding zou vermelden, maar dan moet het er wel in staan natuurlijk.

 

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nadine b
Offline
Inzage door 1 mede-eigenaar
De mede-eigenaar wenst vooral inzage in kosten/uitgaven, de bestaande onderhoudscontracten bij overname door de nieuwe syndicus, de nieuwe contracten, enz.., Hij vindt dat hij zijn bijdragekosten veel te hoog liggen voor een nieuwbouwappartement, €136,00/maand voor een gelijkvloers appartement in een gebouw van 7 appartementen met lift en wil nagaan of dit bedrag wel verantwoord is. Bij de vorige syndicus betaalde hij €67/maand. Bij de afsluiting van het boekjaar was de rekening nog positief en moest elke mede-eigenaar een som terug krijgen wat niet gebeurd is (toen met akkoord) van alle mede-eigenaars omwille van verandering van syndicus en nog over te dragen dossier.
Kan deze persoon, mits afspraak natuurlijk, deze documenten (contracten enz..)raadplegen en scannen.
nadibo
Quimmo
Offline
Normaal gezien wel, maar u

Normaal gezien wel, maar u moet zowel eens in uw contact met de syndicus (VME is hiermee akkoord gegaan) als in uw reglement van mede-eigendom (syndicus is hiermee "akkoord gegaan") bijzondere modaliteiten staan.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

naicwill
Offline
"Hij vindt dat hij zijn
"Hij vindt dat hij zijn bijdragekosten veel te hoog liggen voor een nieuwbouwappartement, €136,00/maand voor een gelijkvloers appartement in een gebouw van 7 appartementen met lift en wil nagaan of dit bedrag wel verantwoord is"
-Hoe worden de voorschotten berekend :-volgens de aandeleen of gelijk voorschot
  per mede eigenaar :

 -bij vorige syndicus?
-bij huidigen syndicus?
Vermits slechts 1 mede eigenaar ontevreden is,is het mogelijk dat bij
oude syndicus de voorschotten per aandeel berekend werden en bij
nieuwe syndicus gelijke voorschotten.
Bij een klein appartment is het bedrag bij oude syndicus kleiner,
bij een groot appartement groter.

Bij afrekning worden de voorschotten verrekend.
nadine b
Offline
Hij is niet de enige
Hij is niet de enige mede-eigenaar die de bedragen te hoog vindt, hij is wel de enige die op de algemene vergadering (bij aanstelling nieuwe syndicus) duidelijk kenbaar maakte dat deze veel te hoog waren. De syndicus dreigde er dan, op het allerlaatste moment van de vergadering, mee dat hij het ambt niet zou aanvaarden indien men hier niet unaniem mee instemde. Nu blijkt dat ook andere eigenaars hier inderdaad niet mee eens zijn maar gewoon uit vrees om toen zonder syndicus te vallen hiermee ingestemd hebben. De voorschotten werden/worden bij beide syndicussen berekend per aandeel, op identiek dezelfde manier dus. 
Bij afrekening van de vorige syndicus werden de voorschotten verrekend, elke mede-eigenaar had een tegoed, terug te krijgen, maar gezien de wissel van syndicus en tot definitieve overdracht waren alle mede-eigenaars er mee akkoord dat deze bedragen niet werden teruggestort. Totaal aan betaalde voorschotten voor 7 appartementen nieuwbouw in 6 maanden bedraagt €8500 (1ste maal het dubbel) waar er nog een reserve was van vorig boekjaar.
nadibo
naicwill
Offline
Vermits jullie op de A.V. de

Vermits jullie op de A.V. de voorschotten goedgekeurd hebben,
kan er niet op teruggekomen worden voor de volgende A.V..
Bij de afrekening zullen de juiste kosten verrekend worden
en deze zul je kunnen controleren.
Volgende keer jullie niet meer laten afdreigen.
Lees artikel:"op basis waarvan voorschotten vastleggen"

Jaarlijkse begroting. De nieuwe Wet op de mede-eigendom voorziet dat u als syndicus voortaan ­verplicht een zgn. beheersbegroting moet opmaken met alle courante werkingskosten. Het gaat om de uitgaven voor één jaar, zoals het loon van de syndicus, de collectieve verzekeringspolis van het gebouw, de gemeenschappelijke elektriciteits­kosten, enz. U stuurt een ontwerp­begroting mee met de uitnodiging voor de algemene vergadering, die op de vergadering goed­gekeurd kan worden.

Tip. De begroting is en blijft uiteraard slechts een raming van deze uitgaven. U gaat hiervoor bv. uit van de totale uitgaven van het vorige jaar, verhoogd met een (inflatie)percentage.

Op basis daarvan voorschotten vastleggen? Inderdaad. Op basis van de bedragen uit de begroting worden er voorschotten gevraagd aan mede-eigenaars. Het reglement van mede-eigendom kan voorzien dat de voorschotten bv. per kwartaal of per maand opgevraagd worden. Is er niets ­voorzien in het reglement, dan moet de algemene vergadering hierover beslissen.

Tip. De voorschotten worden in principe berekend volgens het aantal aandelen dat iedere mede-eigenaar bezit.

....

Wil u het volledige artikel lezen? Zoek dan op de bovenstaande tekst in Google.
http://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___reservekapitaal/voortaan_verplicht_een_dubbele_begroting_opstellen_/VLTAVGAR_EU151702/65/related