Ontvangen eindafrekening die vele vragen oproept

16 antwoorden [Laatste bericht]
John Doe
Offline
Geachte forumleden,

Recent mocht ik een eindafrekening onvangen voor een periode berekend op een jaar (2019).

Normaal zou u zeggen, ware het niet dat deze syndicus nog géén vol jaar (2019) het beheer in handen heeft gehad.

Berekening beslaat het volledige jaar 2019, terwijl deze het beheer pas in handen heeft genomen half juli 2019, dus half juni 2020 kan deze aanspraak maken en een vol jaar aanrekenen, of ben ik verkeerd?

Het beheer dat in eigen handen was werd door mij via de Vrederechter tot een einde gebracht vanwege het vermoeden van fraude door een bewoner/mede-eigenaars (frontvorming), wat achteraf bevestigd is geworden door het leeg overhandigen van de boekhouding.

De nieuwe beheerder heeft in de maand juli 2019 onvoorbereid een eigenaarsvergadering gehouden (vergist van datum), waar ik ondermeer de schietschijf was van de mede-eigenaars en deze syndicus alsook gevolg gaf aan de vele vraagstellingen van deze personen inzake mijn eigendom, betwisten verdeelsleutel, betwisten oppervlakte van mijn eigendom.

Nieuwe beheerder is aangesteld als tijdelijk syndicus, maar buiten administratie heeft deze totaal niets verricht, géén herstellingen bewerkstelligd, géén dringende herstellingen, terrassen van de mede-eigenaars die in zich in een zodanige staat bevinden dat er brokstukken naar beneden vallen en hoogdringend aan vervanging toe, worden niet hersteld, leefregels? zijn ooit opgemaakt maar gelden maar voor één persoon, voor de rest doet men hier zijn zin met de nodige hinder/overlast, huidige beheerder maakt géén reglement van inwendige orde op (zoals deze beloofde).

Géén vergadering?, deze eindafrekening werd overgemaakt zonder het houden van een eigenaarsvergadering die volgens afspraak met deze syndicus zou plaatsvinden in maart/april 2020, nu met de Corona crisis is dit begrijpelijk, maar totaal géén verdere communicatie inzake het verzetten van deze vergadering naar een latere datum.

De eindafrekening behelst dus een volledig jaar, waar deze syndicus effectief maar een half jaar de administratie heeft verricht, verder valt het mij op dat deze op elke regel de verdeelsleutel hanteert in de berekening van de kosten?!

Ik heb de indruk dat zelfs de beheerskosten verdeeld worden onder de verdeelsleutel en niet een beheerskost per appartement van 25€/maand zoals deze mij duidelijk maakte aan de telefoon (nadat ik een e-mail kreeg met een opgegeven beheerskost van 100€/maand per appartement, ik de man nadien hierover telefonisch aangesproken en géén bewijs).

Het is dan duur wonen op de Avenue Confituur (de oudere generatie wonende in postcode 2100 zullen wel weten waar deze benaming uit ontstaan is) ;)

Vroeger werd het water hier verdeeld per hoofd (1 watermeter voor het gehele gebouw), het eerlijkste gezien de verhoudingen zijn: 1, 3, 3, 1, ik vermoed dat deze syndicus de berekeningen en de verslagen van vorige eigenaarsvergaderingen die ik hem heb overgemaakt van het verleden niet goed geinterpreteerd of begrepen heeft? (pech voor de fraudeur die de boekhouding had laten verdwijnen).

Ik krijg sterk de indruk dat deze syndicus de gemakkelijkste weg zoek inzake een afrekening op te maken.

Verdeelsleutel was op de laatste vergadering in mijn nadeel, waar ik tegen geprotesteert heb, nu hanteert deze dan toch plots de correcte verdeelsleutel, ondanks de poging van de mede-eigenaars deze te verdoezelen (berekeningen laten verdwijnen) en in vraag te stellen.

Negeert elke vraag, deze syndicus negeert elke vraag (thans van mij uit), een aangetekend schrijven, meerdere e-mails inzake problemen en dringende herstellingen, waaronder een aanslepend vochtprobleem in mijn slaapkamer waar de buurman van het naastgelegen gebouw voortdurend een lekonderzoek vraagt. (Via een forumlid al wijzer geworden inzake een mogelijke oorzaak, maar de VME is niet aanspreekbaar en de syndicus ook niet) en zodus blijft het probleem aanslepen.

Klacht bij B.I.V. Het negeren en het laten verstrijken van een ultimatum van 14 dagen om antwoorden te geven, de communicatie éénzijdig blijft en er géén terugkoppeling is, heeft geleid tot een klacht bij het B.I.V., in de verdediging schuwt men blijkbaar de leugen niet.

Aan het B.I.V heeft deze verklaart géén verdere syndicale overeenkomst te hebben gesloten met dit gebouw of de eigenaars, wat hiermee bedoeld word is mij een raadsel??

Verder verloop, deze uiteindelijk op advies van de verzekering de vraag gesteld een spoedvergadering te beleggen, attest van de huisdokter toegevoegd dat ik kamp met COPD Gold II, maar ook dat zet de man niet aan tot actie.

Reputatie, Recent kwam ik iemand op de straat tegen die ook bij syndicus X&X is, deze vertelde mij dat X&X gelden van een dakherstelling achterhield tegen de afspraken in, en pas aanspreekbaar is als men een advocaat inschakeld, X&X heeft een kwalijke reputatie.

Betalen factuur?, het woord "ereloon", voor een dienstverlening van een dergelijk erbarmelijk niveau en met een extra 6 maanden verrekend noem ik oplichting, kan ik dit ereloon in vraag stellen?, kan ik deze factuur weigeren te betalen, verder werken met deze syndicus is een enorm vraagteken?.... de blunders blijven zich opstapelen en dat met 20 ervaring??

Graag advies in normale mensentaal aub.

Mvg, John

 
nescio1
Offline
gerechtelijke syndicus j/n?

Werd de syndicus aangesteld in een vonnis?
Dan geldt:
 
B.W. Art. 577-8 § 5
 
“… Evenwel kan enkel de rechter de gerechtelijk benoemde syndicus ontslaan bij vonnis. …”
 
nescio1
Offline
geen syndicusovereenkomst = geen syndicus

 
Aan het B.I.V heeft deze verklaart géén verdere syndicale overeenkomst te hebben gesloten met dit gebouw of de eigenaars, wat hiermee bedoeld word is mij een raadsel??
 
 
Is er een syndicusovereenkomst opgemaakt?
Is er in een bijeenroeping in een agendapunt aan een of meer personen mandaat gegeven om deze te tekenen?
 
Hebt u er een kopie van gevraagd/gekregen?
 
Verder:
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/mandaat-zonder-contract
 
 
nescio1
Offline
b.i.v. = orde van vastgoedmakelaars vergelijk met orde artsen
John Doe
Offline
Dag Nescio1, Ik heb de door
Dag Nescio1,

Ik heb de door u gegeven link geopend, en daar werd mij uit duidelijk dat X&X géén syndicus zou zijn.

Vreemd genoeg maakt deze wel een factuur over ten bedrage van 750€ voor 4 appartementen, berekend over een geheel jaar, terwijl deze buiten administratie niets voor het gebouw heeft betekend.

Er heeft één eigenaarsvergadering plaatsgevonden in juli 2019, daar werd duidelijk gemaakt dat de eigenaars de keuze zou gelaten worden bij evaluatie door te gaan met X&X of de samenwerking stop te zetten.

X&X heeft een bedenkelijke reputatie, voor mij is een verdere samenwerking niet wenselijk, géén zin om telkens een advocaat in te schakelen om iemand een trap onder zijn kont te geven om te doen waar ze voor betaald worden.

Tevens stapelen de blunders zich op.

Er is alléén per post een verslag afgeleverd van de gehouden eigenaarsvergadering in Juli 2019, en ook deze bevatte de nodige fouten (werd een ander appartementsgebouw in vermeld).

Verslag luid als volgt:

De aanwezigheidslijst werd voorgelegd en ondertekend, Aanduiding voorzitter en secretaris, Voorstellen buget, Vaststellen weringskapitaal, Informatie reservekapitaal, Aantsellen commisaris van de rekeningen, Bespreking dakisolatie (dak werd in 2018 vernieuwd zonder isolatie, 2 van de 4 eigenaars weigerden), Beslissing 15 daagse periode - Tweede helft April,  Bespreking goedkeuring reglement van inwendige orde, Mededelingen en diversen.

Dus als ik het zo wat kan volgen is deze nog géén officieele syndicus en heeft deze gemakkelijk geld in zijn zakken kunnen steken?...

Bij mijn weten werd er géén overeenkomst ondertekend.

Hoe gaat dit dan verder in zij werk?, gezien ik de enige ben die kosten en moeite doet een beheer te bewerkstelligen.

Neen ik voel mij niet geroepen het zelf te doen, ondankbaarheid is enorm hier!
 
nescio1
Offline
uitleg = afspraak ten kantore syndicus

Voorbehoud: teksten opgemaakt voor de wetswijziging 2018:
B.W. Art. 577-8 § 1
“… Een niet-vermelde prestatie kan geen aanleiding geven tot vergoeding, behoudens beslissing van de algemene vergadering. …”
 
 
Deel 1

De syndicus heeft geen enkele verplichting te antwoorden op uw brieven, faxen, e-mails, telefoons, etc. tenzij andersluidende regels zouden vervat zijn in de basisakte, in de door AV behoorlijk goedgekeurde en genotuleerde agendapunten en bepalingen in het syndicuscontract.
 
 
B.W. Art. 577-8 § 4 11 °
 
Wel hebt u het recht inzage te nemen van ”niet-private documenten of gegevens……….”
 
Concreet betekent dat u een afspraak zal moeten maken ten kantore van de syndicus, vooraf opgeven welke documenten u wenst te consulteren, etc..
 
Kopiekosten kunnen u aangerekend worden.
 
 
De betere syndicus heeft er uiteraard voor gezorgd dat u de gevraagde documenten op zijn of op de website van de VME kunt vinden.
Op een eenvoudige vraag zal hij reageren door de gevraagde inlichting door te mailen.
 
Dit belet niet dat de syndicus restrictief kan en mag optreden.
 
In :
Appartementsrecht II
Nicolas Carette ebn Vicent Sagaerts (eds.)
ISBN 978-94-000-0668-3
p.99
”….., legt de vrederechter daartoe een strikt tijdskader op. De vrederechter stelt tegelijk grenzen aan de draagwijdte van de inzage. De betrokken mede-eigenaar had gevraagd om tevens de rekeningen van de drie voorgaande jaren te kunnen inzien. Deze rekeningen waren evenwel reeds goedgekeurd door de algemene vergadering zonder dat tegen deze beslissingen een verhaal door een van de mede-eigenaars ingesteld werd. Voor deze gegevens kon dan ook de uitoefening van het inzagerecht niet meer worden toegestaan.”
 
 
Noteer dat :
 
B.W.  Art. 577-8/1
 
de leden van de RvME van een minder beperkend regime genieten.
 
 
Deel 2
 
De relaties tussen VME en syndicus worden beheerst door de wet, basisakte en syndicusovereenkomst, desgevallend deontologie B.I.V.
 
Over het algemeen zal u in het syndicuscontract de kostenvergoeding vinden toepasbaar voor de aan de syndicus opgelegde wettelijke taken, mogelijk ook een forfaitaire prijs voor het verstrekken van de inlichtingen vervat in B.W. 577-11, uitzonderlijk de kost voor het bijeenroepen van een BAV en zelden de overeengekomen tariefprijs voor ”uitzonderlijke, bijkomende taken”.
 
 
Elk syndicuskantoor streeft er naar de kosten te beperken, ook in het voordeel van de VME’s.
 
Het beantwoorden van brieven, e-mails en telefoons is dan ook een kostenpost die zoveel mogelijk beperkt wordt, zeker indien de vraagsteller zelf de inlichtingen kan vinden in de wet, basisakte, verslagen van vergaderingen en toegestuurde rekeningen.
 
Is het u al opgevallen hoeveel grotere ondernemingen per e-mail of telefoon niet meer bereikbaar zijn ?
U wordt op de website eerst verwezen naar FAQ’s dan naar een browsergebaseerde berichtenmodule die uw vraag strikt regisseert om dan na enkele dagen een antwoord te ontvangen dat gewoonweg de FAQ herneemt.
Indien toch telefonisch contact mogelijk is, is dit via een betaallijn waar iemand u, na lang wachten, protokollen afleest die opnieuw gebaseerd zijn op de FAQ’s.
 
(Kwatongen zullen beweren dat deze firma’s de zogezegd uitgespaarde kosten dubbel en dik verliezen aan de facturen van andere gespecialiseerde firma’s die waakhond spelen op de ”reputatie” van de firma’s in de “sociale media” : Facebook, Twitter en in de onlangs opgedoken websites die klachten van consumenten, al dan niet anoniem, verzamelen).
 
 
Een kantoor komt er dan ook snel toe een sterke filter te plaatsen op de antwoorden en snelheid van antwoorden indien deze uitgaan van steeds dezelfde personen.
 
In deze context kunnen wij niet nalaten te verwijzen naar de wet WOB in Nederland.
Deze geeft een vraagsteller recht op een vergoeding indien zijn vraag niet, of niet tijdig, beantwoord wordt door de overheid.
 
Een vraagsteller zou een gemeente zo overspoeld hebben met vragen dat deze verplicht was 2 ambtenaren specifiek aan te duiden om hem tijdig te kunnen antwoorden.
 
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/12/10/einde-misbruik-wet-openbaarheid-van-bestuur.html
 
Persoonlijke ervaring :
 
Wanneer wij, in 2009, een door alle ME’s getekend verslag van de aanstelling tot syndicus mede-eigenaar voorlegden aan een bankkantoordirecteur hadden wij recht op een ”preek” :
 
Welke stommiteit hebt u nu gedaan ? Zeg dat onmiddellijk op ! Doe het niet langer dan een jaar. Zorg dat u kwijting krijgt voor dat jaar. U weet niet welke moeilijkheden u zich op de hals haalt.
 
Zijn betoog ging dan verder met zijn ervaring als toen ”lid van de raad van bestuur” bij een grotere VME.
 
Bij elke vraag om uitleg was het antwoord steevast : dat staat zo in de wet. Een duidelijke verwijzing naar artikels ontbrak steeds wat de kantoordirecteur tot de conclusie bracht dat de syndicus wel een heel rekbaar wetboek had.
Wel volgde na elk telefonisch contact een factuur.
(Hij heeft dan ook zijn ontslag gegeven in die functie).
 
Zelf nemen wij onze taak nog steeds met enthousiasme op, al hebben wij moeilijke momenten gekend met een ME. 
Het betrof een ernstig geschil betreffende de kosten van de ”modernisatie” van de lift.
 
 
 
 
John Doe
Offline
Beste Nescio1, U postte:
Beste Nescio1,

U postte: Over het algemeen zal u in het syndicuscontract de kostenvergoeding vinden toepasbaar voor de aan de syndicus opgelegde wettelijke taken, mogelijk ook een forfaitaire prijs voor het verstrekken van de inlichtingen vervat in B.W. 577-11, uitzonderlijk de kost voor het bijeenroepen van een BAV en zelden de overeengekomen tariefprijs voor ”uitzonderlijke, bijkomende taken”.

Zoals ik aangaf kreeg ik eerst een mededeling via e-mail dat de kostprijs van het beheer 100€/maand per appartement was, na telefonische navraag werd mij 25€/appartement per maand opgegeven.

Er is géén contract, géén overeenkomst, en zodoende géén syndicus.... dus deze ontvangt wel, maar hoeft niets te doen.

Als ik de berekening bekijk die men mij verstuurd heeft, komt dit nu op 36,25€/maand per appartement, X&X berekend gemakkelijkshalve alles aan de verdeelsleutel wat natuurlijk (als kleinste appartement) enorm in mijn voordeel speelt.

Waterverdeling (1 watermeter voor het gehele gebouw) is dan weer enorm in mijn nadeel berekend. (vroeger eerlijkheidshalve per hoofd, nu aan de verdeelsleutel)

 
nescio1
Offline
KBO gecontroleerd?

Het wordt bijzonder moeilijk en delicaat u raad te geven.
Tenslotte hebt u te maken met een anonieme en onverantwoordelijke scribent.
 
Toch:
Wat de houding/opinie van de andere mede-eigenaars?
Beschouwen zij hem als hun syndicus? Betalen zij hem regelmatig? Worden de leveranciers (nutsmaatschapijen) betaald door de syndicus?
 
“… dat de eigenaars de keuze zou gelaten worden bij evaluatie door te gaan met X&X of de samenwerking stop te zetten. …”
 
Deze evaluatie is blijkbaar niet doorgegaan, het ging om een soort proefcontract, weinig wettelijk in deze context.
Contracten met (zeer) korte termijn kunnen wel.
 
 
 
Er staan u twee wegen open:
 
  • B.W. Art. 577-6 § 1 (laatste alinea) (versie 2018)
geeft u nu de mogelijkheid zelf een vergadering bijeen te roepen.
 
  • B.W. Art. 577-8 § 1 (eerste alinea)
 
De weg via de rechter was voor 2019 de enige mogelijkheid.
 

 
Zoek in uw omgeving een syndicus met een goede reputatie, overleg met hem, laat hem de praktische organisatie over van een BAV, agendapunten: benoeming syndicus, mandaat ondertekenen contract, e.a..
 
 
Maak een print van de pagina KBO van uw VME.
Heeft de syndicus hierin zijn gegevens NIET laten opnemen dan is het, naast een grove wetsschending, een duidelijke aanduiding dat hij uw syndicus niet wenst te zijn.
 
Geef, gezien de andere conflicten, zo mogelijk, de voorkeur aan een syndicus-advocaat.


 
nescio1
Offline
verdeelsleutel
http://www.quimmo.be/nl/forum/techniek-diensten-kosten/kosten-verdeelsleutelhttp://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/verdeelsleutelhttp://www.syndicushasselt.be/images/infotheek/wetten-reglementen/Wet_op_mede-eigendom_sluit_forfaitaire_verdeling_syndicuslasten_uit.pdf
 
water:
Dien een agendapunt in waarbij:
  • overgegaan wordt tot de plaatsing van niet-officiële watermeters (kosten: ≈ € 150/stuk + uurloon loodgieter)
  • een factuur per eigenaar wordt opgemaakt gespiegeld aan de officiële factuur
John Doe
Offline
Dag Nescio1, Gelieve even te
Dag Nescio1,

Gelieve even te begrijpen dat ik een leek ben in de materie.

Ik heb KBO gegoogled en kwam bij de Kruispuntbank van ondernemingen terecht, waar X&X Vastgoedbeheer géén resultaten opleverde.

Op de verwijzing naar B.W. Art. 577-8 § 1, kan ik u zeggen dat het hier 4 kavels betreft, en dit niet van toepassing zal zijn. Ook ben ik zoals reeds gepost een doelwit geworden omdat ik onregelmatigheden aankaart en de mond niet houd.

Sindsdien tracht men mij financieel te treffen door kosten te veroorzaken, om mij zo tot een verkoop te dwingen, dit is al zo'n 11 jaar aan de gang.

Een evaluatie is nog niet gepasseerd daar nog steeds géén AV, zou in de tweede helft van april 2020 moeten plaatsvinden, maar deze Corona crisis gaat dit vermoedlijk verhinderen. Ook heeft deze syndicus géén kennisgeving gegeven van het uitstellen en verplaatsen van een AV naar een latere datum, maar sturen wel de eindafrekening.

Watermeters/tellers, zijn al op meerdere eigenaarsvergaderingen ter sprake gebracht, doch nooit effectief ten uitvoer gebracht, doch is er een noodzaak deze te plaatsen, dit vanwege onregelmatigheden zoals: Het laten inwonen van personen zonder kennisgeving aan het beheer, waterlekken laat men zijn voor wat het is, 1 eigenaar maakt gebruik van een bad.

Ik?, ik word aangevallen op een cubitainer van 1000 liter waar ik regenwater in opvang en die op mijn eigendom geplaatst staat! (tuintje + wassen auto), na de zever hierover is er een slot op de kraan gezet en is het gebruik exclusief voor mij.

Een syndicus vinden voor 4 kavels is heel moeilijk, in 2016 was ik de enige die hier tijd en moeite heeft in gestoken, doch werd deze niet weerhouden en besloot één persoon in het gebouw van deze taak op zicht te nemen, met de nodige partijdigheid en later bleek frauduleus beheer.


Ik zal syndicuskantoor Van C******* nog eens contacteren voor een offerte.

Mijn agendapunten werden al overgemaakt aan X&X Vastgoedbeheer, ik hoop dat deze ze ook aanbrengt op de AV (voor zo ver deze gaat plaatsvinden).

 
John Doe
Offline
water:Dien een agendapunt in
water:
Dien een agendapunt in waarbij:
  • overgegaan wordt tot de plaatsing van niet-officiële watermeters (kosten: ≈ € 150/stuk + uurloon loodgieter)
  • een factuur per eigenaar wordt opgemaakt gespiegeld aan de officiële factuur
Hiervan neem ik nota, gezien mijn agenda punten reeds weg zijn, vrees ik dat ik dit niet meer kan aanbrengen?
John Doe
Offline
Vandaag kreeg ik als bij wonder antwoord
Vandaag kreeg ik als bij wonder antwoord van X&X Vastgoedbeheer, er werd mij dan ook in de factuur duidelijk gemaakt dat ik met eventuele vragen mocht afkomen.

Het niet oproepen tot een AV weet men aan Covid-19, maar het zou wel vanzelfsprekend zijn de klant een melding te verzenden, of in de brief melding maken van het uitstellen van de AV.

De verdeling van het water hebben zij, gezien géén bekende voorgeschiedenis, berekend naar mogelijkheden.

De historiek/boekhouding werd bewust verduisterd alvorens deze te overhandigen aan X&X Vastgoedbeheer door hun voorganger in een poging zoveel mogelijk een goede werking stokken in de wielen te steken (zie betwisten oppervlakte eigendom, betwisten verdeelsleutel en andere (waaronder de verdeling van het water), de opvang van regenwater (door degene die waterverspilling promoot door zoveel mogelijk te verbruiken en waterlekken weigert te repareren en dit ook kenbaar maakt).

Dat ik op 19/07/2019 alle verslagen en eindafrekeningen per e-mail heb overgemaakt, heeft men bij X&X blijkbaar overzien, niet nagelezen en verwerkt.

Dit is niet mijn probleem, en ik kan mij dan ook niet verenigen met deze factuur gebaseerd op foutieve gegevens, met deze te betalen zou ik mij akkoord verklaren.

Heb hen om een correctie gevraagd, hoop dat men gevolg geeft aan mijn vraag.
nescio1
Offline
water

Indienen agendapunten is nooit te laat of te vroeg.
 
Overheveling naar volgende (B)AV is voorzien in de wetteksten:
 
B.W. Art. 577-6 § 4

 
nescio1
Offline
KBO: verkeerd begrepen


Het gaat hier om het KBO-nummer (en -inschrijving) van uw VME/gebouw.
 
U kan dit vinden door:
 
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekadresform.html
of andere zoekcombinatie.

Ook: 
B.W. Art. 577-85 § 1 2 ° (laatste zin)
 
Niet aanwezig op alle documenten? Mogelijkheid te meer voor advocaat om geldigheid vraag provisie, facturen en andere dokumenten te betwisten.
 
Verder:
Zoek ook de KBO-inschrijving van x&x via hun BTW-nummer:
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html
 
Ontbreken van KBO-inschrijving bij x&x roept ernstige vragen op.
 
 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 ยง 1

is algemeen van toepassing voor elk gebouw/VME, dat onder de toepassing valt van de wet appartementsmede-eigendom 2010-2018:
B.W. Art. 577-3 tot en met  Art. 577-14
 
Ook wat betreft:
 
B.W. Art. 557-8 § 1
speelt het aantal kavels (vanaf 2 of meer) GEEN rol, u bent zonder syndicus of niet.

 
nescio1
Offline
indienen agendapunt. Later met een echte syndicus?

B.W. Art. 577-6 § 4 
 
(Voorzorgsmaatregel: aangetekend versturen).
 
Om een VME ”in beweging” te krijgen is het vereist dat er aan de (B)AV een agendapunt wordt voorgelegd dat de desiderata van de vragende mede-eigenaar(s) en/of de RvME weergeeft.
Stel uw agendapunt(en) op, beknopt maar toch volledig, zakelijk, met in het achterhoofd de bedenking dat de uiteindelijke bestemmeling ervan de rechter is (kan zijn).
 
Eis dat uw formulering van het agendapunt letterlijk wordt overgenomen.
Vraag in het agendapunt uitdrukkelijk de stemming erover indien dit de bedoeling is.
 
Niet goedgekeurd (correcte notulering van de stemmen !) :
 
Dan :
B.W. Art. 577-9 § 2 (vier maanden !)
B.W. Art. 577-9 § 4
 
 
 
John Doe
Offline
Beide gevonden
Goede avond Nescio1,

Bedankt voor de link(s).

Beide terug kunnen vinden, we hebben dus een syndicus neem ik aan.

Vanmorgen heb ik de eindafrekening nogmaals geprotesteerd, vanwege een opmaak op basis van of op ontbrekende gegevens.

Hierna heeft men mij gevraagd de meterstand van de (Gebouws-) meter door te geven.

Ik neem aan dat men gaat herberekenen, een verdeling van deze kost per hoofd is de eerlijkste manier, zeker als de verhouding 1, 3, 3, 1 (of 2) is.

Het agendapunt aparte watermeters/tellertjes is reeds doorgegeven, maar ik ga uw stelling toevoegen.

Slot gemeenschappelijke voordeur die al bijna 2 of 3 jaar stuk is, lijkt plots gerepareerd (ik maak al lang géén gebruik meer van de gemeenschappelijke hall), mocht opmerken dat deze niet meer met een druk op een willekeurige deurbel kon geopend worden.

Belofte tot reparatie werd gedaan door een bewoner met een volmacht op 15/07/2019, waarom dit nu pas gerepareerd werd is mij een raadsel?! (Of is het het vermoeden van een nakende AV geweest)

Ik hoop dat deze syndicus zijn visie en gedrag een ommekeer kent....