overtreding inzagerecht / misleiding door tandem syndicus en voorzitter

7 antwoorden [Laatste bericht]
georgebxl
Offline
Het verhaal begint met een eigenaar (advocaat A) in onze residentie die niet wou dat zijn prive vertrekken betreden moeten worden wanneer iemand in de lift zou geblokkeerd zitten.  De VME geeft hem gelijk en gaat akkoord om een juridische procedure te starten.

Iederen AV (telkens eind januari) volgt een gedetailleerd verslag hoe ver het staat.


29 juli 2011 valt een vonnis waarbij liftenfabrikant, bouwheer en bouwpromotor in solidum veroordeeld worden:
- besturingskasten moeten van 4e verdieping naar -1 (garages)
- de werken moet gebeurd zijn binnen één jaar
- 250 euro boete/dag vertraging met plafond op 500.000 euro

Syndicus noch eigenaar-voorzitter VME (advocaat B, inmiddels rechter) noch advocaat A informeren de VME dat er (na 4 jaar procederen!) uberhaupt een GUNSTIG vonnis is!

De VME moet het doen met:
19/jan/2012 - uitnodigingsbrief:
5: Ter goedkeuring: voorstel van liftenfabrikant voor het verplaatsen van de sturing naar het voorlaatste verdiep.
27/jan/2012 - de syndicus a/h woord (alles mondeling, geen voorlegging stukken)
"de rechtbank schreef voor dat de besturingskasten van 4e naar -1 verdieping moesten maar de liftenfabrikant vraagt ons nu om slechts naar verdieping +3 af te zakken.  Ik denk dat dit ook goed is, kunnen we hiermee akkoord zijn?"  Een mede-eigenaar-ingenieur vraagt nog een reactie van de liftenfabrikant zelf "waarom toch niet naar -1?".  Het antwoord komt op het PV een week later: "Om een manuele bevrijding mogelijk te maken wij gebruik van een manuele warchtel, dit is een overbrenging via kabel en deze
kan niet eindeloos verlengd worden wegens de mechanische wrijving van de kabel in zijn behuizing."  Een resem technische bepalingen worden verder in het PV verwerkt dewelke dus het "ALTERNATIEF PLAN" van de liftenfabrikant is waarmee we "allen akkoord gingen". 

WAT VOLGT GRENST AAN HET ONWAARSCHIJNLIJKE
- kort na de werken verkeren beide liften zeer veel in panne, tot weken stilstand toe met hoog bejaarde mensen op de 3e en 4e verdieping (duplex)
- de VME wordt "begeleid" naar de idee dat het eens tijd is om upgrades te kopen voor een bedrag van 50.000 euro (afgerond) - AV eind januari 2017 zijn we inmiddels
- de VME gaat akkoord om een technische audit te doen door een west-vlaamse liftenexpert en hieruit blijkt dat een aantal bepalingen van PV 27 jan 2012 niet eens zijn uitgevoerd!
- onze west-vlaamse expert vraagt de syndicus vervolgens om het vonnis maar de besluiten van onze advocaat worden hem opgestuurd!
- de nieuwe voorzitter (ook een eigenaar-advocaat sinds 2016, C) VME schrijft -om de rug van zijn RVDM heen- de syndicus aan, vragend naar het vonnis.  Deze brief vind ik op de cloud van de syndicus, sic!  Pas april 2017 krijgt de VME dus inzage in dit stuk en leert ze o.a. dat er 3 veroordeelden waren ipv enkel de liftenfabrikant.  De VME leert ook dan pas over de boeteclausule tot 500.000 euro.
- op de AV jan 2018 stemme eigenaar-advocaat A, eigenaar-rechter B en eigenaar-advocaat C mij weg als raadslid en een nieuwe RVDM wordt niet meer geinstalleerd (nochtans 21 kavels).  Ze krijgen hierbij de steun van enkele "gewone" mede-eigenaren die graag bij het "gestelde lichaam" en de advocatuur binnen onze VME aanschurken.  De andere "gewone" mede-eigenaren komen niet meer af, "bang".  Van twee mede-eigenaren (die volmacht gaven) worden hun "ja" achter mijn naam bij de "nee" geteld.

==> Ik hoef er geen tekening bij te maken dat januari 2012 de "gewone" eigenaren flink bij de neus genomen zijn.  Op de vraag of een dading getekend is komt geen antwoord.
Met de audit van de expert wordt geen rekening gehouden en de syndic + voorzitter-advocaat C proberen zelfs de liftenfabrikant buiten te werken "als ze tegen 15 juli 2017 geen antwoord krijgen"


Wat valt hieraan (nog) te doen?  Na de technische audit (waarmee VME akkoord was) ook een legale audit aanvragen?  Kan een minderheid van eigenaars (niet bang) dit afdwingen?  Voor de "gewone" mede-eigenaren komt het nu "spectaculair" over dat ik per 29 jan geen raadslid meer ben, de perceptie is dat ik "ontslagen" ben ;-).

George

  
 
lebragard
Online
doe een opening....

@George , doe een opening : wat een verhaal , typisch voor een Belgische VME , in het buitenland bv.Nederland zou dit niet mogelijk zijn ivm. andere (betere) wetgeving en gedachte.

Wat de syndicus betreft dd. 27.jan.2012 :
Op de AV gaat iedereen akkoord met het alternatief plan, zo is er gestemd en beslist , iedereen akkoord . (ben verwonderd dat niemand van de RVM of andere mede-eigenaars de stukken is gaan inkijken bij de syndicus voorafgaandelijk de AV ! dan goed geinformeerd had men anders kunnen beslissen ! = tegenstemmers en onthoudingen kunnen in beroep gaan.)


Wat de RVM betreft is de wet zeer duidelijk en dwingend van toepassing.
Normaal gezien zouden de mede-eigenaars advocaten dit moeten weten, laat u daarom niet doen en stel u kandidaat , agendapunt voor de volgende AV en eventueel gesteund door de "gewone " mede-eigenaren.
 

G. Artikel 577-8/1 Burgerlijk Wetboek

Vervangen van artikel 577-8/1 BW door: "§ 1. In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. Die raad, waarvan de titularissen van een zakelijk recht die stemrecht hebben in de algemene vergadering lid kunnen zijn, heeft als opdracht om erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2.
In afwachting van de oprichting en de samenstelling van de verplichte raad van mede-eigendom, kan elk lid van de algemene vergadering een rechtsvordering instellen tegen de vereniging van mede-eigenaars om één of meer mede-eigenaars of, op kosten van de vereniging van mede-eigenaars, een derde aan te wijzen die de opdrachten van de raad van mede-eigendom uitvoert.

Een kleine verduidelijking dus. Waar vroeger stond dat de leden van de RvME mede-eigenaars moesten zijn, is er nu sprake van iedereen met een zakelijk recht die stemrecht heeft op de AV. Dus ook bij een verdeling van het eigendomsrecht van een kavel (bv. vruchtgebruik) is het nu duidelijker. Indien er geen RvME opgericht wordt, kan een eigenaar dit forceren.
Ook de manier van aanduiden van de RvME wordt in het wetsvoorstel nu expliciet beschreven. (cfr.Quimmo)
en dan :

op de AV jan 2018 stemme eigenaar-advocaat A, eigenaar-rechter B en eigenaar-advocaat C mij weg als raadslid en een nieuwe RVDM wordt niet meer geinstalleerd (nochtans 21 kavels)

Eigenaar-advocaat A , eigenaar-rechter B en eigenaar- advocaat C , lappen een dwingende wetgeving aan hun laars en begaan tenminste een deontologische fout mbt. RVM is verplicht vanaf 20 kavels ! (uitgezonderd garages, kelders) , interressant bij/voor een vrederechter.


Indien géén nieuwe RVM werd verkozen , stap naar de vrederechter en dit binnen de 4 maand , beslissing AV jan 2018 , anders krijgt deze beslissing "kracht van gewijsde"
ook al is het een onregelmatige en onrechtvaardige beslissing ! (Belgische wetgeving)en dan nu de ervaring/deskundigen/specialisten ?


 

lebragard
Online
dwingend en aanvullend recht......
Dwingend recht en aanvullend regelend recht
 
 
Een regel van dwingend recht:

Is een rechtsregel waarvan de partijen  niet kunnen afwijken bij overeenkomst.

 
Een regel van aanvullend recht (Synoniem: regelend recht of suppletief recht of recht van suppletieve aard):

Is een rechtsregel waarvan partijen bij overeenkomst kunnen afwijken.

De wet is er om gevolgd te worden, niet een klein beetje, maar helemaal. Deze regel is evenwel niet steeds juist.
Aanvullend recht: Sommige rechtsregels zijn van aanvullend recht en voorzien dus enkel in bepalingen voorzover de partijen er niet anders over hebben geoordeeld. In dit geval zijn de partijen dus niet verplicht de rechtsregel te volgen, mits zij er contractueel andere regels op nahouden of onderling afspreken dat deze bepaalde regel van aanvullend recht niet tussen hen niet geldt. 

Dwingend recht: Het merendeel van rechtsregels is van dwingend recht. Dit wil zeggen regels waarvan niet afgeweken mag worden. 


Hoe kan men bepalen wanneer een regel van dwingend of van aanvullend recht is?

Voor het maken van onderscheid tussen een dwingende rechtsregel en een aanvullende rechtsbepaling zijn de volgende richtlijnen : 
• Ofwel aangegeven in de wet zelf als bepaling van de wet zelf die verwijst naar het dwingend karakter, dan wel middels bewoordingen waaruit het imperatief karakter blijkt ect…….

Dwingend recht is geen synoniem van absolute nietigheid en aanvullend recht geen synoniem van relatieve nietigheid. Deze begrippen staan volledig los van mekaar.

Bepalingen van dwingend recht leiden daarom niet steeds tot een absolute nietigheid maar kunnen gesanctioneerd worden door een relatieve nietigheid. 

Samengevat:
Dwingend recht:

De partijen kunnen niet bij overeenkomst afwijken van de bij wet voorziene bepalingen.

Aanvullend recht :

Synoniem voor aanvullend recht: regelend recht of suppletief recht of recht van suppletieve aard
De partijen hebben het recht om van de bij wet voorziene bepaling in een overeenkomst af te wijken .
Elfri De Neve
Advocaat

georgebxl
Offline
verjaringstermijnen? datum van fraude of datum vaststelling?
@Mter De Neve,

Dank voor uw omstandig antwoord.


=> Vwb de AV van Januari 2011 (vóór vellen vonnis dus): de uitnodigingsbrief naar deze AV ging zeer in detail (zoals het hoort):

1.1. Liften.

Bespreking stand van zaken betreffende de gerechtsprocedure tegen bouwheer-architect-ingenieur-liftinstallateur.  De syndicus geeft toelichting betreffende het verloop van de rechtsprocedure tegen bouwheer-architect/ingenieur-liftinstallateur. Hierna volgt een kort overzicht van de feiten die plaats vonden in 2009:

25-08-2009: Advocaat xxxxx meldt per email dat het deskundig verslag is neergelegd doch de verantwoordelijke partij (xxx) neemt geen initiatief. De advocaat zal derhalve de zaak opnieuw voor de rechtbank brengen via ene verzoekschrift 747, 2 G.W..

8-10-2009: De firma xxx heeft de conclusies overgemaakt aan advocaat xxx. De andere

partijen hebben hun besluiten nog niet overgemaakt.

26-01-2010: Advocaat xxx gaat opnieuw een verzoekschrift voor de rechtbank brengen.

In de loop van 2010 werd meermaals aangedrongen bij de advocaat xxx voor het

afhandelen van de procedure.

Volgende documenten ontvingen in de loop van het jaar:

08-11-2010: conclusies van architect xxx: verwijzing naar de bouwheer en de andere architecten die door de bouwheer werden belast met opdrachten.

25-10-2010: conclusies van xxx: niet aansprakelijk en verwijst naar de andere partijen

(architect, xxx ..) ook naar de VME die ten onrechte stelt dat de lift onveilig is.

21-01-2011: de hernemende conclusies van xxx voor de zitting van 16-06-2011.

Deze vragen: de vordering van de VME ongegrond te verklaren de VME of in ondergeschikte orde,de NV xxx te veroordelen voor de kosten van 1.200 euro.  De tenuitvoerlegging van het te vellen vonnis toe te staan.  Het jaar 2011 zal de procedure verder afgewerkt worden.
=> Vwb de AV van 27 jan 2012: de uitnodigingsbrief naar deze AV meldt slechts één lijn:
5: Ter goedkeuring: voorstel van liftenfabrikant voor het verplaatsen van de sturing naar het voorlaatste verdiep.
geen overzicht meer, geen melding van vonnis 29 juli 2011, alles slechts mondeling door de syndicus op de avond van de AV zelf. Evenzeer geen vermelding van drie veroordeelden in solidum (ipv liftenfabrikant alleen), geen vermelding van boeteclausule tot 500.000 euro. De syndicus verzaakt ook aan mededelen inzagerecht. En dit notabene alles onder het VME-voorzitterschap van eigenaar-advocaat B (nu rechter). De "gewone" mede-eigenaren menen in een zetel te zitten met een eigenaar-advocaat-voorzitter VME. Men gaat akkoord niet via stemming maar "ter goeder trouw".
Wanneer gaat het licht dan branden bij 8 eigenaren dat er toch ergens rook is?
- Zoals gezegd treden na de verhuis besturingskasten van +4 naar +3 meer en meer storingen op met stilstanden liften tot weken aan een stuk. De toon van de slome syndicus evolueert dat de liften toch al wat oud zijn en misschien toch wel eens een upgrade pakket verdienen "om meteen ook van alle problemen verlost te zijn"
- de VME is sceptisch en stelt een ingenieur liften expert aan en zijn tegensprekelijke audit (18 aug 2016) is: "alternatief plan niet geheel uitgevoerd, veel zaken zijn gewoon niet te begrijpen, o.a. versnelde slijtage als gevolgschade"
- onze syndicus legt het toch maar wat naast zich neer en een offerte upgrade pakket t.b.v. 50.000 euro komen op de AV van Jan 2017 (voor twee liften). Dit wordt afgekeurd omdat één identieke lift te Schaarbeek total upgrade kreeg voor 17.000 euro. Een BAV wordt gepland. Op deze AV is nieuwe eigenaar advocaat C aangesteld als nieuwe voorzitter VME/RVDM (VME uiteraard belangrijker)

- deze nieuwe voorzitter-vme (C) leerde dus uit de AV (en later van zijn RVDM) dat er dus een vonnis is maar dat we het maar niet te zien krijgen. Waarop hij achter de rug van zijn RVDM om de syndicus per brief "vordert" om het vonnis te leveren. Het is deze brief die ik op de cloud van de syndicus vind (en aan alle mede-eigenaren verstuur)
- 4 april 2017: voorzitter C "feliciteert" mij met mijn actie (ongepast, toch?): Deze avond betreft een voorbereidingvergadering tot de BAV van 18 mei 2017: twee vertegenwoordigers liftenfabrikant, onze eigenaren adv-A,rechter-B,adv-C + wat mede-eigenaren luisteren geboeid naar de uiteenzetting van onze liften expert die de vergadering voorzit. De liftenfabrikant zit in de "officiële" hoek waar de klappen vallen, de twee vertegenwoordiger zitten met "bouche B" én de expert vraagt ook nog eens expliciet om het vonnis zelf te mogen ontvangen, waarop de ere-vz-rechter-B het uit zijn boekentas haalt en op 12 april ook nog eens doormailt.
- 18 mei 2017: onze triomfantelijke expert is niet meer uitgenodigd en ik ben in 't buitenland. Tot mijn grote verbazing lees ik in het PV dat de voorzitter adv-c en de syndicus aan de liftenfabrikant een aangetekende brief plannen te schrijven "voor 15 juli moet u een offerte sturen of we beschouwen het contract tussen VME en liftenfabrikant verbroken". Een BAV liften wordt gepland op 8/nov om dan definitief te kiezen wat we gaan "bestellen"
- 18 juli schrijf ik aan de syndicus + voorzitter C een verzoek om die eigenlijke brief te mogen lezen + antwoord van liftenfabrikant -> duurt maanden tot wanneer ik deze zie. Het antwoord van liftenfabrikant was dat ze op 15 en 17 mei antwoordden (trouwens gereflecteerd in agenda BAV 18 mei 2017 punten 4-8!), sic!
- 8 nov probeer ik als raadslid op de BAV agenda de "grand ecard" tussen 4 april en 18 mei op te nemen en te laten uitleggen door de syndic en voorzitter adv-c. De vraag wordt niet geagendeerd, enkel terug de verschillende "koop"-formules + een waslijst van niet-gerelateerde zaken (als "mist".) 8 eigenaren (43pct van de aandelen) zijn niet aanwezig. Het PV meldt dat niemand opmerkingen had op PV van 18 juli dus goedgekeurd (dikke leugen gezien mijn e-mail 18.7), één zaak wordt gestemd "we gaan niet meer naar de rechtbank (terwijl doorvragen liftenfabrikant was voorgesteld)", gezien 8 eigenaren er niet zijn "verschuiven we al de rest naar AV 29.1.2018". Voorzitter (adv-c) is lasthebber volmacht van veroordeelde bouwfirma uit vonnis 27 juli 2011! Legaal-technisch kan dit misschien maar er zijn er die voor minder een stafhouder zouden aanschrijven.

Een normale VME stelt dan toch de liftenfabrikant in gebreke gezien de audit?  We mogen absoluut niet meer verwijzen naar de tekortkomingen van het ALTERNATIEF PLAN van de  liftenfabrikant en ik ben samen met 7 andere mede-eigenaren benieuwd "Waarom niet"?  Onze VME zit immers vol met advocaten en een rechter.

VRAAG: kunnen we vanuit een minderheid van mede-eigenaren nu ook (nog) een legale audit bestellen? Onze logica: in gewone zaken werkt het met gekwalificeerde meerderheid. Inzake mogelijkse fraude werkt het met bewijs en is meerderheid van mede-eigenaren niet nodig. De simpele hypothese die o.i. nader onderzoek verdient: de veroordeelde bouwfirma/bouwpromotor (zelfde clan, in solidum veroordeeld) ontvangt wèl het vonnis en voelt zich het kleine broertje tegen multinational liften en ons legertje advocaten. Hij smeert de syndic en (inmiddels ere)-vz-b opdat ze niet meer "lastig gevallen" zouden worden. De naieve boerkes, "gewone" mede-eigenaren zeg maar, worden op de AV van jan 2012 "alles mondeling" uitgelegd en... mooi om de tuin geleid. De vraag (sinds ontdekking rook medio april 2017) of een dading is getekend wordt niet beantwoord. De vraag welke schadeloosstelling de bouwfirma/promotor betaalde wordt niet beantwoord. Na vier jaar procederen mogen de mede-eigenraren toch wel verwachten dat ook NA HET VELLEN VAN HET VONNIS alles strikt volgens de regels verloopt? We kunnen niet eerder dan de momenten van de verbazingwekkende vaststellingen om méér uitleg vragen en -mits het antwoord schuldig blijft- boter bij de vis vragen ten voordele van de VME? Is verjaring 5 of 10 jaar van toepassing? Zijn er langere verjaartermijnen van toepassing daar telkens het voorzitterschap VME door een adv wordt waargenomen die er zit voor "zijn" voordeel ipv dat van de VME?

Het was natuurlijk niet voorzien dat de liftenfabrikant hun alternatief voorstel niet geheel zou uitvoeren (ook de liftenfabrikant beschouwde ons als boerkes) en 't was ook niet voorzien dat slechts in april 2017 het vonnis als stuk nog boven water zou komen. Op de AV van Jan 2012 valt het woord "vonnis" nooit, we moeten het doen "in één adem" met "de liftenfabrikant zou volgens de rechtbank naar -1 moeten gaan met de besturingskasten en of we akkoord kunnen gaan met +3 ipv -1" Op de AV zelf wordt nog door een mede-eigenaar-ingenieur gevraagd "waarom toch niet naar -1?" De beslissing om "slechts" naar +3 (ipv -1 verdieping) te aanvaarden is al in de VME's strot geduwd. Pas in het PV achteraf wordt in één lijntje -dixit fabrikant- een technische verklaring gegeven waarom niet naar -1 (zie hoger).

Precies omdat de liftenfabrikant niet meer "mag" in gebreke worden gesteld (nochtans is de tegensprekelijke audit duidelijk en worden op 4.4. GEEN ANTWOORDEN gegeven door de heren van de liftenfabrikant)... Precies omdat ABSOLUUT NIET meer "mag" gesproken worden (laat staan geagendeerd/genotuleerd in een PV) over het vonnis noch "de deal" (dading? onderhandse overeenkomst?) blijft het bij 8 mede-eigenaren (43%) smeulen. Wat is er bekokstoofd tussen 29 juli 2011 en de AV van januari 2012 dat vervolgens "plechtig" door iedereen bekrachtigd werd zonder stemming? De mede-eigenaren beseften niet eens in welke film ze Jan 2012 meespeelden. De rook komt dus maar vanaf april 2017 naar buiten en we vragen ons af welke opvolging we hieraan nu nog kunnen geven vooral omdat noch op de BAV van 18 mei 17 noch op de BAV van 8 nov 17 de juiste vragen "mogen" worden agendeerd (laat staan antwoorden gegeven).

=> Vwb installeren RVDM voor werkjaar 2018: ik heb deze 29jan2015 zelf 1e maal laten installeren omdat ik bij studie lifteninterventies in 2014 al vaststelde dat interventies op lift 1 door eigenaren lift 2 werden betaald.  Cash betaalde interventies (fout één mede-eigenaar) kwamen ook nog eens op de rekening van de VME in factuur later...  Ik was de enige die mij schriftelijk (want in Azie tot eind maart) kandidaat had gesteld voor verlenging raadslid één jaar.  Ipv "constructief" pogen aan de dwingende (;-)) wet te voldoen geven de syndic (en de adv'en) de voorkeur niet de vraag te stellen wie ook nog kandidaat raadslid is, naast mezelf.  Ze gaan meteen over tot wegstemmen van de enige kandidaat (die vragen stelt), met een verkeerde meerderheid dan nog, geacteerd in 't PV.  Hiermee ontbindt men m.i. de facto het orgaan RVDM.  Men kan zich inbeelden dat met een rechter en 3 adv'en in het "plantrekkende" kamp er weinigen de hand opsteken.  Dit verandert natuurlijk niets aan wat in het verleden is gebeurd.  Bepaalde mede-eigenaren -die het des te erger vinden dat het historische en het actuele allemaal gebeurt(de) onder het voorzitterschap van LAW profielen, profielen waarin we totaal het vertrouwen zijn verloren- wensen nu dat dit verleden ook nog eens legaal onder de loep komt.  Wat zijn onze mogelijkheden?

George
lebragard
Online
website art. advocaat De Neve
@george , art.dwingende wetgeving = te vinden op de site van advocaat De Neve.
www.efri.be
Het is niet zo dat deze heeft geantwoord.
 
lebragard
Online
voorgaande post....
dubbel
Astrid Clabots
Offline
lift - AV -VME


Geachte

bent u zelf in het bezit van het vonnis?

Is dit vonnis door iedereen positief onthaald geworden ? Ik kan mij dan toch voorstellen dat men er alle belang bij heeft dat dit uitvoering krijgt ?

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten

georgebxl
Offline
antwoord aan mter clabots
@Mter Clabots,

Vooreerst stellen dat het vonnis als stuk nooit op tafel kwam op de AV januari 2012, de VME moet het dus doen met "mondelinge" en incomplete info.  

Het vonnis komt pas boven april 2017 nadat de nieuwe vz (ook nieuwe eigenaar sinds 2016, ook adv.) zich in het verhaal "inwerkt" en het dan per brief -achter de rug van zijn rvdm om- vordert van de syndicus.  Deze brief vinden we op de cloud van de syndicus.

Om in te gaan op uw vraag, enkele mede-eigenaren stellen uw vraag ook.  Hieronder het antwoord van de ere-vz (destijds advocaat, nu rechter) dd 23jan18:

"Betreffende de problematiek van de liften zelf, vrees ik dat aan de inhoud van de uitgesproken vonnissen van 15/06/2007 en 29/07/2011 een te grote draagwijdte wordt gegeven.  Er moet gekeken worden naar het voorwerp van de vordering en naar hetgeen uiteindelijk werd uitgesproken. De procedure had betrekking op twee specifieke problemen : de inplanting van de sturingskast en de geluidsoverlast. In het vonnis van 15/06/2007 staat te lezen dat de betwisting niet gaat over het functioneren van de lift. De sturingskast stond in een privatief gedeelte en diende volgens de eindbeslissing te worden verplaats naar een gemeenschappelijk deel. Als ik mij niet vergis werd dit werk ook daadwerkelijk uitgevoerd.  De uitvoering van het vonnis werd wel degelijk besproken op de AV.
In het verslag van de AV van 30/01/2013 staat hierover het volgende te lezen:.../...
In het verslag van de AV  van 30/01/2014 staat hierover het volkende te lezen :.../...
De Algemene Vergadering heeft beslist om de opdracht te geven aan advocaat
xxx om de gerechtskosten van de expert te recupereren bij de tegenpartij.
Ik heb de behandeling van de procedure niet nauwgezet gevolgd ( meester xxx was de advocaat van de VME), maar als ik mij niet vergis heeft liftenfabrikant de gerechtskosten terugbetaald, nadat was vastgesteld dat de VME de werken uitgevoerd door liftenfabrikant had aanvaard. Ik zie dan ook niet op welke juridische grond een procedure die een ander voorwerp had en werd afgesloten, nog zou kunnen worden hernomen. Degenen die iets anders beweren, maken zichzelf en anderen zaken wijs die niet waar te maken zijn.  Op basis van voornoemde juridische overwegingen werd op de laatste BAV beslist de procedure die aanleiding gaf tot de twee hoger vernoemde vonnissen, niet te hernemen. De VME xxx heeft één enkele AV waarop een aanwezige en wettelijke vereiste meerderheid van mede-eigenaars kan beslissen over het al dan niet verderzetten of opstarten van een gerechtelijke procedure. Die beslissing geldt voor de drie delen met eigen inkom, die geen afzonderlijke entiteiten vormen.
De huidige problematiek met liftenfabrikant gaat over iets helemaal anders, met name het gebrekkig functioneren van de liften. Die problematiek kwam niet aan bod in de gevoerde procedure die aanleiding gaf tot het vonnis van 29/07/2011.
De AV moet nu onderzoeken en beslissen welke stappen hiervoor worden genomen.
Tijdens laatste BAV beslisten de aanwezige mede-eigenaars  dat ze er de voorkeur aan gaven de beslissing te nemen in aanwezigheid van degenen die bewust beslist hadden afwezig te blijven, hoewel op die BAV rechtsgeldig beslissingen hadden kunnen genomen worden.  Laat er geen misverstand over bestaan : ik wens het probleem van de liften ook opgelost te zien, met minimale kosten voor elke mede-eigenaar. Ik wens hierover een open en eerlijke discussie.  De bedoeling van deze mail is enkel er op te wijzen dat het vonnis van 29/07/2011 in de juiste context moet worden gelezen."

ONZE BEDENKINGEN
- volledig akkoord met de analyse van de ere-vz hierboven MAAR:
1. zoals gezegd gaan de liften na verhuis besturingskasten enorm malfunctioneren
2. de syndic stuurt aan op kopen update pakketten
3. 
een gespecialiseerd ingenieur wordt door de VME aangesteld en besluit:
QUOTE
De documentatie over de technische ingrepen​ die liftenfabrikant na het vonnis via zijn raadsman voorstelde om het geluid te verminderen, en zodoende af te wijken van het vonnis door de sturing niet op -1 maar wel op 3 te plaatsen, samen met een omvorming naar een stillere frequentiesturing. Deze ingrepen -zo blijkt nu na tegensprekelijke vaststelling- werden nooit helemaal uitgevoerd.  Waarom liftenfabrikant die frequentiesturing op eigen initiatief voorstelde om het vervolgens niet te installeren en het nu niet meer te willen of te kunnen doen, valt niet te begrijpen.  Er is daarenboven een verband met de slijtage van de besturing die zich nu manifesteert: mocht men wel de frequentiesturing in 2012 geplaatst hebben, dan zouden er nu geen problemen zijn met de versleten besturingen.  De documenten met de voorgestelde aanpassingen waren niet op liftenfabrikant briefpapier opgesteld en dragengeen verwijzingen naar liftenfabrikant. Evenwel laat mijn ervaring en expertise toe om in te schatten dat het beeldmateriaal en de beschrijving strookt met de technische specificaties van een frequentiegestuurde lift die eveneens werd verkocht door liftenfabrikant in dezelfde periode. We herhalen dat de gevolgde werkwijze ook om die reden niet te begrijpen is.UNQUOTE
4. op 4 april 2017 zitten beide heren van de liftenfabrikant sprakeloos tijdens de voorbereidingsvergadering van de BAV 18 mei 2017.  Het minste wat we verwachten is dat de liftenfabrikant "met rode kaken" nu asap alles pico bello in orde brengt "of we zeggen het aan de rechter".  Op 18 mei (onze expert niet uitgenodigd en ik in buitenland, jammer!) niets hiervan: enkel commerciële voorstellen van de liftenfabrikant komen op de agenda.  Een antwoord van de liftenfabrikant op de vaststellingen van de technische audit komen er niet. 
ONZE BEDENKINGEN2
- waarom de rechter niet voorleggen (we zijn er toch al 4jr mee bezig en "wonnen" op het einde) datgene wat tegensprekelijk is vastgesteld door een ingenieur?  De rechter kent het dossier, de expert heeft zijn werk al gedaan en is betaald.  Dan kan deze rechter hopelijk rulen "de besturingskasten zijn misschien wel verplaatst maar u verzaakte aan andere beloftes in uw alternatief plan.  Ik leg u een boete op van x euro en u krijgt x dagen om het nu compleet in orde te brengen".
WAAROM IS BOVENSTAANDE "LOGICA" NIET MOGELIJK?
- omdat het "alternatief plan" nooit voorwerp is geweest van een legaal document (dading, overeenkomst,...) maw first class amateurisme (or erger?).
- op de BAV van 8/nov/2017 is een nipte meerderheid aanwezig en ze verschuift geheel de agenda (allerlei koopformules liftenfabrikant) door naar de AV van 29jan2018 "opdat dan méér eigenaren hun zegje kunnen doen".  EEN PUNT KEURT DEZE NIPTE MEERDERHEID WEL GOED: "
2. Ter goedkeuring: voorstel om opnieuw procedure te starten tegen liftenfabrikant, 4/5 meerderheid): De algemene vergadering keurt met unanimiteit het voorstel niet goed."
- Op de AV van 29/jan/2018 is een wat grotere meerderheid aanwezig.  Ook zeer dure offtertes van concurrenten liftenfabrikanten zijn "aanwezig".  Deze wat grotere meerderheid besluit "gelukkig konden we zeer dure investeringen van concurrenten afslaan en hebben we terug controle over de zaak: alle eigenaren mogen te samen met de  technisch ingenieur (die de audit deed) gaan negotieren met de liftenfabrikant (degene die dus veroordeeld was en het eigen alternatief voorstel niet geheel uitvoerde) wat we gaan kopen"
O.I. heeft de technisch ingenieur zijn audit volbracht en zouden we budget VME beter besteden aan de LEGALE AUDIT (vragenlijst aan onze syndicus en ere-vz dus op basis van de uitnodigingen, agenda's en pv's). De vraag is of we vanuit een minderheid van aandeelhouders deze LEGALE AUDIT nog kunnen bestellen (of is het verjaard?). O.i. wordt de VME in haar rechten geschonden wanneer we 29 juli 2011 niet worden ingelicht dat er een vonnis is, wordt nooit inzagerecht gegeven tot dit document nav de AV jan 2012, weet de VME niet dat er drie veroordeelden zijn ipv één (liftenfabrikant), weten we niet af van de boeteclausule. Dit is o.i. misleiding en misbruik van vertrouwen. De beslissingen die op de AV van jan 2012 worden genomen zijn o.i. "void". Dat er JAN 2012 al "een en ander" legaal grondig fout zit wordt versterkt nav een technische audit aangeleverd 4.4.2017 door een gespecialiseerd ingenieur + de "kromme" beslissingen die eruit vloeien.

George