Plaats van de algemene vergadering

23 antwoorden [Laatste bericht]
Daniel_1
Offline
Daar er heibel is ontstaan, wordt een BAV samengeroepen in een lokaal buiten het gebouw (tot hiertoe gebeurden de meeste vergaderingen bij mij ( 4 van de 7 sinds maart2017 = na mijn aanstelling tot syndicus). Daar ik de wet en de statuten toepas kreeg ik een mail waarin gevraagd wer om een BAV te organiseren bij een andere mede-eigenaar met als punten 1 neemt de syndicus ontslag? 2. ontslag syndicus en 3. aanstelling nieuwe syndicus.
Om elke discussie te vermijden werd aan elke persoon waarvan vermoed wordt dat hij eigenaar of mede-eigenaar van een privatieve kavel is (zonder dat ik tot op heden een formeel bewijs van het eigendomsrecht heb) een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs gestuurd met een eerste vergadering op 29/10/2019 en een vervanging (ingeval onvoldoende opkomst) op 26/11/2019
Vandaag kreeg ik een mail met volgende inhoud: "Na overleg met mijn raadsman wil ik u verozekn om een andere vergaderzaal voor de vergadering van 2 oktober te zoeken, zoals ik u eerder deze week reeds vroeg.
Het eigendomsrecht zegt namelijk dat alle eigenaars het recht hebben persoonlijk aanwezig te kunnen zijn.
Dit is niet het gevalbij de door u gekozen vergaderzaal.
U kan niet verlangen of eisen dat een mede-eigenaar volmacht geeft als hij zelf persoonlijk aanwezig wenst te zijn.
Anders is dit discriminatie van een mede-eigenaar uit hoofde van zijn lichamelijke handicap en kan er dus klacht ingediend indien y niet aan deze wens voldoet.
Ik verzoek u dus om een andere vergaderzaal te zoeken die wel toegankelijk is of de vergadering zoals dit tot nu toe steeds het geval was te laten doorgaan bij een medebewoner. "
Oorzaak heibel: een andere mede-eigenaar organiseerde in juni 2019 een bijeenkomst waarop door alle (vermoedelijke) mede-eigenaars akkoord gegaan werd om de liftvreemde voorwerpen aanwezig in de machinekamer te doen verplaatsen door de bouwheer voor eind september 2019. In september lanceert dezelfde persoon via mail de idee om het uitstel te verlengen tot februari 2020 maar indien er eerder een 2de weigering komt vanwege de EDTC dat dan de werken binnen de maand zouden voltooid zijn. I reageer daarop met een niet-akkoord daar we onze eigen handtekening verloochenen. Hij vindt dat er 80% voor is (alhewel ik 22.2% van de aandelen appartementsgebouw bezit) en meldt de bouwheer het verleende uitstel) Iedereen vindt nu dat ik 'alleen beslis' en 'de puntjes op de i zet". In de begeleidende documenten heb ik reeds opgenomen dat er geen kandidaturen werden ontvangen noch dat een voorafgaandelijke AV besliste om offertes op te vragen zodat onze VME de facto zonder syndicus valt als ze voor mijn ontslag stemmen.
Daniel
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 2

Vastleggen van plaats, dag en uur van de vergadering wordt algemeen gerekend tot de prerogatieven van de syndicus, al kan basisakte en RIO hiervoor nadere aanduidingen geven. (Onverstandig).
 
Indien onder de mede-eigenaars iemand b.v. rolstoelafhankelijk is, lijkt het ons gewenst dat de syndicus hiermede bij zijn keuze rekening houdt.
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/mede-eigenaar-wenst-aanwezigheid-op-av-niet-te-laten-registreren
Mogelijkheid heibel = keuze lokaal semi openbaar.
 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 5 (laatste alinea)

 
en een vervanging (ingeval onvoldoende opkomst) op 26/11/2019”
 
 
Onwettig. Pas na de eerste vergadering en het daarin vaststellen van de onvoldoende quorums kan u de tweede vergadering bijeenroepen aan de hand van aangetekende brieven.
 
Toegelaten: bij wijze van informatie de mogelijke datum reeds doorgeven.
 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 16 °

Eigenaardig. U bent blijkbaar NIET in staat een van de elementaire verplichtingen van een syndicus te vervullen.
 
Er dreigen ernstige vormfouten betreffende de door u ingerichte AV: lijst uit te nodigen personen, aanwezigheidsregister, etc.
 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-10 § 1, § 4

 
“Oorzaak heibel: een andere mede-eigenaar organiseerde in juni 2019 een bijeenkomst waarop door alle (vermoedelijke) mede-eigenaars akkoord gegaan……”
 
B.W. Art. 577-10 § 1, § 4
 
Enkel de beslissingen genomen in een (B)AV ingevolge een met behoorlijke meerderheid goedgekeurd agendapunt en behoorlijk genotuleerd, zijn bindend voor alle leden van de VME.
 
Zij vormen, samen met de basisakte en RIO, de wet voor en binnen de VME, zowel voor de mede-eigenaars als de syndicus.
 
Zij kunnen tegengeworpen worden aan de houders van een persoonlijk of zakelijk recht.
 
nescio1
Offline
Zeer correct geformuleerd:

“In de begeleidende documenten heb ik reeds opgenomen dat er geen kandidaturen werden ontvangen noch dat een voorafgaandelijke AV besliste om offertes op te vragen zodat onze VME de facto zonder syndicus valt als ze voor mijn ontslag stemmen.”
 
Wees zo fair de ontslagdatum te leggen op datum vergadering + 1 week zodat u nog geldige notulen kan opmaken, in het register van de notulen inschrijven en aan de mede-eigenaars bezorgen. 
 
 
 
 
Deel in de vergadering mede dat op de datum van ontslag uw toegang tot de bankrekening vervalt (einde permanente opdrachten en domiciliëringen) en pas terug kan geopend worden door een nieuwe syndicus.
 
 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 3

De bijeenroeping hoort de namen van de aangezochte kandidaat-syndici nominatief te vermelden samen met de (gecentraliseerde) plaats (versta: bij mede-eigenaar X) waar hun contracten kunnen geraadpleegd worden.
 
Liefst in bijeenroeping een agendapunt: aanduiden Dhr. XX en Mevr.YY tot mandaathouders ondertekenen syndicuscontract.
 
Astrid Clabots
Offline
Geachte Ik begrijp los van

Geachte


Ik begrijp los van de vele informatie goed dat een eigenaar omwille van lichamelijke beperkingen om een andere vergaderzaal verzoekt.

Aan u om te oordelen hoe ernstig dit bezwaar is.

Wat uw omschrijving van de oorzaavan de heibel betreft, begrijp ik niet goed waarom u deze in deze context mee vermeldt, tenzij nu op de betrokken vergadering uw ontslag in de lucht hangt. Dat men geen voorzorgen trof voor de aanstelling van een opvolger, is voor rekening van de mede - eigenaren zelf...

Astrid CLABOTS
CLABOTS

 

Daniel_1
Offline
Plaats van de algemene vergadering
Meester,

Inderdaad staat mijn functie op de helling.
Via mail (8/10)ontving de volgende punten om een vergadering bij hoogdringendheid in te richten:
1. neemt de syndicus ontslag?
2. ontslag van de syndicus
3. aanstelling nieuwe syndicus
met tevens 3  dagen(28, 29 of 30 oktober) waarop de vergadering kan doorgaan.
Er werd echter geen reden van hoogdringendheid vermeld (dat is toch vereist, of vergis ik mij?)
Ik verzond de uitnodiging voor een BAV met ook het punt "bevestiging verlenging uitstel verwijderen liftvreemde voorwerpen in machinekamer" en tevens in bijlage de stukken nodig om een oordeel te kunnen vellen, met de vermelding dat er geen offertes of kandidaturen zijn ontvangen en dat een ontslag betekent dat er geen syndicus meer is). En zoals ik dat steeds doe, is een voorbeeld van volmachtformulier toegevoegd waarop de uiterste datum van afgifte vermeld staat.
Op 11/10 een mail dat ik geen punten mag toevoegen en dat ze dat aangetekend zouden bevestigen. Hierop, en uit vrees dat ze zouden beweren geen uitnodiging ontvangen te hebben (alhoewel ik voor elke kavel het akkoord heb om via mail te corresponderen) heb ik alle documenten aangetekend verzonden met onderaan de uitnodiging " Elke mede-eigenaar dient zich te schikken naar de wet en de statuten van VME FELIST II alsook het RIO voor zover dit niet strijdig is met de wet of de statuten." (reden: ik kreeg naar mijn hoofd geslingerd: "Wij zochten iemand om de rekeningen te betalen en daarvan een ov erzicht te geven en niets meer!" en ook "Quimmo is zuiver tijdverlies" sic). Ookheb ik uitdrukkelijk de quotiteiten vermeld waarover ik beschik en dus net als zij recht heb om punten voor te stellen voor de agenda. Dat ik tot hiertoe vlot inging op elke mondelinge melding van agendapunten: er hadden reeds 4 BAV en 3 GAV plaats sedert maart 2017 (toen werd de overeenkomst van syndicus ondertekend en tijdens de laatste GAV nog verlengd tot eind mei 2021 om te voorkomen dat te vernieuwen leverancierscontracten mijn contractduur zouden overschrijden.

Aan nescio1: ik lees en herlees zeer vaak de commentaren van de deskundigen op Quimmo en pas de aanbevelingen/aanwijzingen toe maar wat baten de wet, de statuten en Quimmo als de mede-eigenaars hier er hun ... aan willen vegen?
 
Daniel
vrijwsyndicus
Offline
Parels voor de zwijnen

Mijn medeleven waar u in het belang van de andere mede-eigenaars (en in uw eigen belang) er naar streeft alles binnen de logische en wettelijke normen te doen verlopen.
 
nescio1
Offline
controle volmachtformulier gebeurt prima facie

Ons inziens is de uiterste termijn het ondertekenen van het aanwezigheidsregister.
 
De oorspronkelijk voorziene verhindering van de volmachtgever kan, wegens omstandigheden, vervallen.
 
 
 
nescio1
Offline
muggenzifterij

Ongewild hebt u blijkbaar munitie geleverd voor een ongeldige BAV door het aangetekend versturen van de bijeenroeping.
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/uitstel-av
 
 
Ook:
B.W. Art. 577-6 § 2 (tweede alinea)
 
is algemeen gesteld en vereist dan ook GEEN redenen.
 
 
nescio1
Offline
geen verschil tussen BAV en AV

# 8 “Op 11/10 een mail dat ik geen punten mag toevoegen …..”
 
B.W. Art. 577-6 § 2
 
De verstandige syndicus neemt, zeker in deze omstandigheden, de voorgestelde agenda letterlijk, met als zijn kemels, over.
 
Niets verbiedt de syndicus bijkomende agendapunten op te nemen in de bijeenroeping.
 
Tijdens de vergadering uitfiltreren van bepalingen die ingaan tegen de wet, basisakte, RIO en in het verleden genotuleerde beslissingen wordt, voor u, natuurlijk een hachelijke zaak, in mindere mate voor een beroepssyndicus.
 
Daniel_1
Offline
Plaats van de algemene vergadering
Heb ik ook letterlijk gedaan.
In de begeleidende documenten heb ik ook vermeld dat er geen kandidaturen of offertes waren zodat onze vME dan zonder syndicus komt en de vrederechter een syndicus zal aanduiden.

Ik heb het punt van de mails in september toegevoegd om het te doen bevestigen in een vergadering zodat ik formeel mijn niet-akkoord in het verslag kan opnemen/doen opnemen (meestal maak ik tijdens de vergadering ook het verslag want niemand voelt zich hiertoe geroepen!) en tevens eraan toegevoegd dat ik als mede-eigenaar met meer dan 20% van de quoiteiten ook punten kan doen op de agenda zetten.

Wat jhet RIO betreft: het zijn de punten waarop andere mede-eigenaars aandrongen die dienen te verdwijnen meer bepaald het eerste (bevat de clausule dat RIO voor gaat op de wet)en het laatste artikel (verdeling die afwijkt van de statuten). Als ik mij niet vergis kan een gewone mededeling van wijziging volstaan daar deze artikelen ndruisen tegen de wet en de statuten of vergis ik mij hierin?
Daniel
lebragard
Offline
situatie is verziekt....

#daniel
Volgens mij is de situatie ME en syndicus totaal ontspoord en verziekt.
Mede-eigenaars die aandringen dat het RIO voorgaat op de wet/basisakte/reglement van mede-eigendom zijn "betweterig" en weten eigenlijk niet waar ze met bezig zijn.
Het feit dat u als mede-eigenaar met meer dan 20% van de aandelen en dan ook syndicus bent maakt het er niet makkelijker op. U kan "betweterig" overkomen.
Een beroeps-syndicus kan schoon schip maken. (kan !)

Wat ik in uw plaats zou doen : geef uw ontslag en zoek een syndicus of laat door de vrederechter er 1 aanstellen.

Een syndicus die de wet en de statuten volgt is "goud" waard. Gedaan met het gemarchendeer , duidelijke spelregels voor iedereen.

ter info:
 

Belangrijker echter is dat de volgende bepalingen echter niet thuishoren in hetreglement van interne orde:

  1. de beschrijving van het onroerend geheel en van de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden (dit hoort thuis in de basisakte);
  2. de criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de gemeenschappelijke lasten en bepalingen en sancties met betrekking tot de betaling van die lasten (dit hoort thuis in het reglement van mede-eigendom);
  3. bepalingen die strijdig zijn met de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten in het notariële reglement van mede-eigendom (dat voorrang heeft op het reglement van interne orde);


http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/reglement-van-interne-orde-2010

SCORPIOEN
Offline
plaats van vergadering
"Mede-eigenaars die aandringen dat het RIO voorgaat op de wet/basisakte/reglement van mede-eigendom zijn "betweterig" en weten eigenlijk niet waar ze met bezig zijn"

Sedertt 1.1.2019 werden veel punten uit het Reglement van mede-eigendom verplaatst naar  het reglement van inwendige orde.(RIO)

Deze en ook nieuwe  beslissingen voor het  RIO moeten trouwens ook ingeschreven worden in het register met de beslissingen(notulen) van de Algemene Vergadering.

Dit is door de wetgever zo gewild, na vaststelling dat vele VME de verplichte coordinatie van de statuten ( 2.6.2010) niethebbent uitgevoerd wegens de notariële kosten.

Ook de taak van de commisssaris van de rekeningen  moet nu opgenomen worden in het RIO, en niet langer in het reglement van mede-eigendom.

mvgmvg

lebragard
Offline
klopt....
# scorpioen dat klopt wat u schrijft maar is "oud" nieuws en reeds uitvoerig besproken (ook door mezelf) hier op het forum.

Zaken die verplicht moeten overgeheveld worden van het reglement van mede-eigendom naar het RIO , zijn wettelijk vastgelegd , nadien kunnen deze onderhands aangepast worden bij beslissing van de AV.

De overige bepalingen in het reglement van ME blijven wat ze zijn.
Het punt is : men (de AV) kan niet zomaar bepalingen opnemen in het RIO die in tegenspraak zijn met het reglement van mede-eigendom en ervan uitgaan dat het rio bepalend is tav. het reglement van ME.

De bepalingen in het "authentiek" reglement van mede-eigendom  (dus deze die niet verplicht verhuizen naar het rio ) ,blijven van kracht en primeren tav. het RIO.
 

zie oa. eerste link van mezelf alg.info mbt. het RIO
http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/reglement-van-interne-orde-2010

http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/wijziging-artikel-reglement-van-mede-eigendom

http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/wijzigen-van-statuten

http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/reglement-van-inwendige-orde-nieuw-vanaf-01012019 

 
Daniel_1
Offline
Plaats van de algemene vergadering
#Lebragard , #nescio1: ik waardeer de bijdragen van de deskundigen waar je zeker toe behoort.
Sedert ik ons gebouw aanmeldde op www.quimmo.be heb ik al zeer veel opgestoken met betrekking tot appartementen (ik was een neofiet) waarvoor ik jullie ten zeerste dank en waardeer (dit wordt spijitig genoeg niet beaamd door mijn mede-eigenaars)
Aan de saga schijnt geen einde te komen: vanmiddag via SMS de vraag gekregen om de vergadering (die volgende dinsdag moet doorgaan) te verplaatsen naar een latere datum.  Ditmaal wel een reden: een echtgenoot tevens mede-eigenaar heeft een hersenberoerte gekregen en dus weten deze mensen momenteel niet waar ze aan toe zijn. Als mens zou ik ja antwoorden maar wettelijk kan dit niet, zo denk ik toch of zie ik het fout?.
Daniel
lebragard
Offline
in een kleine.....
Ditmaal wel een reden: een echtgenoot tevens mede-eigenaar heeft een hersenberoerte gekregen en dus weten deze mensen momenteel niet waar ze aan toe zijn. Als mens zou ik ja antwoorden maar wettelijk kan dit niet, zo denk ik toch of zie ik het fout?.

In een kleine VME , waar een mede-eigenaar de taak van vrijwillige syndicus op zich neemt en "alles" verloopt op wieltjes , onderlinge verstandhouding is opperbest ect....zou men de AV kunnen uitstellen . Iedereen en de samenhorigheid van de ME 's , zal de AV verschuiven......maar dit is bij jullie niet het geval en wat is het volgende ect....

Een (beroeps) syndicus zal de AV niet uitstellen omdat een mede-eigenaar in het ZH ligt .
Daniel_1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 3

# nescio1: BW Art 577-10§1,§4

Er is op de vergadering vanavond gebleken dat: er diverse vergaderingen plaatshadden waarop ik niet werd uitgenodigd. In die vergaderingen werd onder hun beslist om 3 offertes van mogelijke syndici op te vragen. Er werd tegens door hun beslist wie de nieuwe syndicus zou worden en dit alles vooraleer de vergadering van vanavond plaats had. Ook hadden ze al afgesproken wie voorzitter en secretaris zou worden van de vergadering van vanavond.

Zij beweren dat alles wat ze gedaan hebben volgens de wet (althans het zou hen zo ingefluisterd zijn door een advocaat gespecialiseerd in het eigendomsrecht – en ik zou me baseren op verouderde wetgeving ) Zo zou, althans volgens hun geen volmacht of lastgeving nodig zijn in de volgende gevallen:

  • vrouw van gehuwd stel is alleen aanwezig geen lastgeving of volmacht en beide eigenaar (patrimonium VE1 – VE1)

  • beiden zijn aanwezig maar geen volmacht of lastgeving (patrimonium VE1 – VE1)

  • beiden zijn aanwezig en volgens patrimonium is elk voor de helft VE

  • Wat met Art 577-6 §1, alinea 2: “In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn.”

Daar de secretaris bij de benoeming van de nieuwe syndicus geen quotiteiten heeft vermeld en evenmin dat ik tegenstemde, heb ik zelf vooraleer dat verslag te tekenen er bijgeschreven en geparafeerd dat ik tegenstemde.. Van het verslag werd geen lezing gegeven vooraleer het ter ondertekening werd voorgelegd. Ook nam ik ogenblikkelijk een kopie van dat verslag. De door mij opgestelde notulen werden niet getekend door de andere mede-eigenaars waarop de secretaris op een ogenblik dat de overige mede-eigenaars de vergaderruimte reeds hadden verlaten, onderaan zijn verlag nog iets heeft bijgeschreven dat verder door niemand gekend is. De voorzitter beëindigde de vergadering zonder dat het zware discussiepunt van de lift werd behandeld. Meer nog: waar zij voordien en recentelijk nog in juni en september op uitstel van de werken aandrongen, verwijten ze me thans dat ik tekort geschoten ben in mijn plichten door de liftvreemde voorwerpen niet te doen verwijderen.

Daniel
nescio1
Offline
notulen = verantwoordelijkheid syndicus

 
https://www.senate.be/doc/const_nl.html
 
Art. 26
“De Belgen hebben het recht vreedzaam en ongewapend te vergaderen, mits zij zich gedragen naar de wetten, die het uitoefenen van dit recht kunnen regelen zonder het echter aan een voorafgaand verlof te onderwerpen.”
 
Het is mede-eigenaars NIET verboden in het vooruitzicht van een aanstaande AV samen te komen, allen aanwezig of slechts partieel, om hun houding te bespreken en vast te leggen.
 
Dergelijke werkwijze holt de bedoeling van de wetgever uit, de AV als uniek demokratisch overlegmoment.
 
Deze mini-vergaderingen hebben en kunnen echter GEEN juridische gevolgen hebben voor de VME.
 
In de wet appartementsmede-eigendom 2010-2018 is zeer duidelijk vastgelegd welke vormen van vergadering wel juridisch bindend zijn voor de mede-eigenaars binnen een VME.
 
B.W. Art. 577-6
 
Het gaat om een vergadering bijeengeroepen door de syndicus, met een agenda, voorafgaande consultatiemogelijkheid van de agendapunten, aanwezigheidsregister bij het begin van de vergadering, controle prima facie van de volmachten door de syndicus, vaststellen quorum door de syndicus, opmaken van de notulen door de syndicus op het einde van de vergadering gevolgd door lezen en ondertekenen door de aanwezigen.
 
Vermelden wij volledigheidshalve 
de schriftelijke vergadering:
B.W. Art. 577-6 § 11
het bijeenroepen door de ME’s zelf bij weigering syndicus
B.W. Art. 577-6 § 2 (voorlaatste alinea)(versie 2018)
geen syndicus dan bijeenroepen mogelijk door ME’s.
B.W. Art. 577-6 § 2 (laatste alinea)(versie 2018)
 
 
Het wordt bijzonder delicaat om in deze casus raad te geven maar:
 
B.W. Art. 577-6 § 10
 
De notulen worden dus opgemaakt door de syndicus.
In de wet is voor de secretaris geen enkel andere rol vastgelegd dan het verplicht ondertekenen van de notulen.
 
Verstuur de notulen aangetekend, door u ondertekend, met de vermelding dat u de deelnemers gevraagd hebt te onderteken en met de vaststelling dat voorzitter en secretaris aan hun wettelijke plicht verzaakt hebben.
Zij hebben dan ook aanleiding gegeven tot een niet-wetsconforme vergadering die GEEN wettelijke gevolgen kan hebben.
 
 
Wij vinden dan ook dat hier een enigermate onwettige vergadering heeft plaatsgehad waarvan het mogelijke juridische gevolg is dat u nog steeds syndicus bent.
 
 
Een syndicus kan om ontslag vragen maar de bekrachtiging ervan vindt plaats in een wetsconforme (B)AV.
 
 
Uit bescherming van uw verantwoordelijkheid zou u een BAV kunnen inrichten met als enig agendapunt uw ontslag, desnoods gevolg door een tweede vergadering waarin u de enige deelnemer bent.
 
 

 
nescio1
Offline
?

Is de “nieuwe” syndicus een beroepssyndicus? Welke stappen heeft hij ondernomen? Quid dossiers, bankrekeningen?
 
Daniel_1
Offline
Notulen
"nescio1: ik zal de notulen aangetekend versturen. Ze hebben, zonder zelfs maar de vraag te stellen, zelf offertes opgevraagd en nog voor de Av beslist welke beroepssuyndicus ze zouden nemen. Op de vergadering hebben ze wel vertelt wie ze gekozen hebbn, licht ik deze in over het dispuut? Kan ik deze stukken opvragen om in te zien?
Je zal ook al wel gemerkt hebben dat ik 'bijeenkomst' gebruik als er geen bijeenroeping volgens de wet gebeurde (correcte benamingen en het naleven van de wet vind ik essentieel). En, om zeker die bende (jammer in een klein gebouw en er zit zelfs een arts-specialist tussen) geen vrij spel te geven heb ik een verzoekschrift ingediend bij de Vrederechter tot aanstelling van een syndicus (detail: eerste maal (?) dat de Vrederechter een dergelijk verzoek krijgt!)
Ik ben naar de bank geweest maar daar ik beheerder ben kunnen ze mij niet schrappen vooraleer een nieuwe syndicus zich kenbaar maakt.
Is voor de verbrekeing van de overeenkomst geen opzeg nodig of een geschreven onderling akkoord?
Daniel
nescio1
Offline
een ernstige syndicus weigert beperkingen op bankrelatie

“Is voor de verbrekeing van de overeenkomst geen opzeg nodig of een geschreven onderling akkoord?”
 
Uiteraard kennen wij de inhoud van de overeenkomst met de bank niet.
 
Zijn hierin, ten onrechte, bepalingen over tweede handtekening e. a. opgenomen?
 
Ons inziens hoort een bank bij het openen door de syndicus enkel te vragen naar de notulen van de AV benoeming, eventueel kopie syndicuscontract.
Andere reglementaire bepalingen nopen de bank ertoe uw identiteit vast te leggen, deze brengen mee dat naar uw identiteitskaart zal gevraagd worden.
 
B.W. Art. 577-6 § 5
leest u best samen met:
http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar
Art. 77

 
Uw bank zal een einde maken aan haar relaties met u, als syndicus, zodra zij in bezit is van de notulen van een (wetsconforme) AV waarin uw ontslag is opgenomen (of het einde van een driejarige syndicusbenoeming).