Volmacht AV en delen info

14 antwoorden [Laatste bericht]
Roland De Bondt
Offline

Op AV dienen zich 2 personen aan met 1 volmachtformulier vanwege 1 ME, (in casu ME moeder, gevolm 2 meerderjarige kinderen, waarvan 1 huurder van bewust appartement).

1. Dienen beiden geweigerd te worden tot de AV vermits principe 1 kavel 1 volmacht voor 1 persoon?

2. Dienen zij onder mekaar uit te maken wie de volmacht mag gebruiken en dus te stemmen en het verslag te ondertekenen, en dient de andere dan verzocht te worden de AV te verlaten vermits niet ME's en/of huurders niet toegelaten worden tot de AV?

Om gekibbel te vermijden en met instemming van de andere ME's werden zij toegelaten en heeft slechts 1 en dezelfde persoon mee gestemd en ondertekend.
De andere kwam evenwel een paar keer tussen in het overleg, wat storend werkte.
Bovendien verzochten beiden om voortaan alle info omtrent de werking, tijdens het werkjaar op electronische of andere manier te ontvangen.
M.i. dient dit laatste geweigerd vermits deze zaken voorwerp uitmaken van bespreking in de AV van volgend jaar waarbij het op dit ogenblik niet met zekerheid vaststaat dat zij dan nog gevolmachtigd zullen zijn.
Ben bang dat toegeven aan hun eis/vraag later tegen Syndicus zou kunnen gebruikt worden oa op vlak van inbreuken op GDPR.
Kan een emailadres onv ME met paswoord beveiligde toegang tot de website van de VME een oplossing bieden voor deze laatste vraag/eis?
De verantwoordelijkheid ligt zodoende volledig bij de ME vermits deze laatste zijn/haar toegangscodes volledig willekeurig kan doorgeven zonder beperking.

R De Bondt
't appartement
Offline
non bis
Slechts één persoon kan worden aangeduid als de vertegenwoordiger van een kavel.
Zolang niet één enkele vertegenwoordiger is aangeduid dient het stemrecht te worden opgeheven voor de betreffende kavel.
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 1

Ons inziens heeft elke eigenaar, onder welke vorm ook: vruchtgebruiker, erfpacht, bewoning, etc., recht op informatie.
 
Met de moderne communicatiemogelijkheden speelt de kost van het verspreiden hiervan in de meeste gevallen geen rol meer.
 
 
B.W. Art. 577-6 § 1
 
De wetgever staat voor de taak om algemene regels te maken, toepasbaar zowel door een VME met 2 kavels zowel als door een VME vakantiepark >200 kavels.
 
Tevens had hij voor ogen dat een kavel met gesplitste eigendomsverhoudingen met “een mond” hoorde te spreken.
 
Vandaar zijn voorkeur, prima facie,voor ouderwetse schriftelijke communicatie, pen en papier, zonder andere systematisch uit te sluiten.
 
Op de door de belanghebbenden aangeduide woordvoerder rust de verplichting te zorgen voor de verdere verspreiding, contextueel, selectief of niet, van de ontvangen informatie (ALLE: zie wettekst), neergaand en opgaand, binnen de kring van belanghebbenden.
 
nescio1
Offline
GDPR

 
B.W. Art. 577-8 § 4 16 °
B.W. Art. 577-11 § 3
 
De syndicus is dus verplicht in het bezit van o.a. adresgegevens van de eigenaars (en belanghebbenden) van een kavel.
 
Roland De Bondt
Offline
Infoplicht

Beste Nescio,

Akkoord met jouw standpunt omtrent communicatie naar eigenaars toe, mijn vraag gaat over een onderhands gevolmachtigde-niet (mede)eigenaar dewelke na de AV waarvoor hij volmacht had geregeld wenst op de hoogte gehouden te worden tijdens het nieuw werkjaar, waarvan de gegevens pas volgende AV gecontroleerd cq af- of goedgekeurd worden.

R De Bondt
't appartement
Offline
samengevat
Zijn er meerdere eigenaars van één appartement - bv. verschillende erfgenamen - of is het eigendomsrecht verdeeld tussen meerdere personen - bv. de vruchtgebruiker, erfpachter, enz. - dan geldt er een specifieke regeling. De verschillende eigenaars moeten in dat geval één iemand aanduiden om hen allen te vertegenwoordigen op de vergadering, een zgn. lasthebber.

Terwijl een volmacht in principe maar voor één vergadering geldt, kan de lasthebber wel voor onbepaalde duur aangesteld worden.

nescio1
Offline
herlees de wetsartikels

Deels aansluitend op # 5.
 
U zorgt zelf voor onbegrip en verwarring.
Splits de zaken en gebruik de juiste terminologie.
 
B.W. Art. 577-6 § 1
legt de partijen, die een deelbelang hebben in het kavel, op een “lasthebber”, versta exclusieve vertegenwoordiger, schriftelijk aan te duiden.
 
Bedoeling van de wetgever is dat hun mogelijke onderlinge conflicten NIET doorgetrokken worden naar de vloer van de AV.
De lasthebber spreekt met een mond in de AV.
 
Dit “geschrift” is GEEN volmacht in de gebruikelijke context van de AV en hoort eigenlijk onafhankelijk van de AV aan de syndicus overgemaakt te worden.
 
 
Zonder dit document weet de syndicus niet aan wie hij zijn bijeenroeping moet sturen en stuurt ze gemakheidshalve, en volgens de wet, aan het laatst gekende adres.
Klingt het niet, dan botst het maar.B.W. Art. 577-6 § 7
 
De wetgever wenste er rekening mee te houden dat een mede-eigenaar niet steeds een vergadering kan bijwonen.
Is deze verhindering permanent dan moet een beroep gedaan worden op een notariële volmacht.
 
Is deze occasioneel dan kan deze volmacht slechts geldig gegeven worden voor een enkele AV (+ vervolgvergadering indien quorum niet bereikt)
Ook, in uw geval voor de lasthebber, bestaat deze mogelijkheid.
 
 
In algemene regel brengt een volmachthouder, na de vergadering, al dan niet schriftelijk, een verslag uit over het verloop van de vergadering en, desgevallend, over de redenen van zijn afwijkend stemgedrag ten opzichte van de steminstructies die hij vooraf ontving.
 
 
Daarna wordt de volmachthouder bedankt en in de woestijn gestuurd.
 
Roland De Bondt
Offline
Waar was deze ingehouden "woede" voor nodig?

Het lezen en/of herlezen van de wetsartikels gaf geen afdoend en/of duidelijk antwoord op mijn (in  mijn optiek simpele) vraag.

Het betreft een onderhandse, dus géén authentieke volmacht.

zij werd gegeven door 1 ME dewelke voor 100% de volle eigendom van het betreffend appartement bezit, aan 2 van haar kinderen niet mede-eigenaars noch vruchtgebruikers).
Deze dubbele volmacht werd opgesteld op 1 en hetzelfde blad.
Is dit nu voldoende duidelijk uitgelegd of moet er toch een tekening bij?

De laatste 2 paragrafen van je antwoordd was dus voor mijn simpele geest voldoende en duidelijk geweest waarvoor dank

R De Bondt
nescio1
Offline
Excuses nodig?

Wij hebben waarschijnlijk reeds meer dan 3 000 reacties gegeven op fora mede-eigendom.
 
Voor zover wij ons kunnen herinneren is dit slechts de tweede reactie op deze toon.
 
Antwoord # 6 werd enkel ingegeven door onze betrachting zo volledig en correct mogelijk te zijn.
 
Wij houden ons ook voor ogen dat de vragen en antwoorden op deze website tevens via zoekmachines, zonder verdere actieve  deelname, opgezocht worden door een publiek dat minder vertrouwd is met de wettelijke context “mede-eigendom”.
 
Aan Quimmo uit te maken of onze medewerking verder gewenst is.
 
Quimmo
Offline
@nescio1

Uw bijdrage wordt zeker op prijs gesteld en bedankt voor de volledigheid!

Een forum is geen persoonlijke email en wordt ook door anderen gelezen, door volledig te zijn verkleint men inderdaad het risico op foute interpretaties door een nieuwe bezoeker in een licht verschillende situatie.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

lebragard
Offline
@nescio1
Nescio1 uw bijdrage wordt inderdaad zeker op prijs gesteld en gewaardeerd.

Contra principia negantem disputari non protest.
Damnat quod non intellegunt.
SIEBE
Offline
waardering
Nescio1 : uw interventies worden steeds gewaardeerd en naar waarde geschat. 
Soms moet men verwijzingen wel eens tweemaal lezen; maar het is allemaal niet zo simpel  het moeilijke onderwerp : gedwongen mede-eigendom. Maar als TS of vraagsteller moet men ook een beetje moeite willen opbrengen.
Doe zo voort Nescio1.
Men moet het niet altijd eens zijn, maar respect en waardering voor zij die de moeite doen om anderen te helpen en in te lichten, met het nodige opzoekwerk.
Top
Lieve en Marc
Offline
Website Quimmo
Het werk dat diverse partners - al of niet met VOLLEDIGE kennis van zaken - leveren is gigantisch.
Doch wij ook worden soms kwaad van al dat " rond de pot gedraai ".
Ik neem veel van jullie adviezen over, doch bots steeds op een muur dat " dit of dat " NIET in de wetgeving of haar bijhorigheden staat.
Doch de wet is zo eenzijdig en vaag dat hij in vele gevallen niet bruikbaar is en zelfs maar een lege doos voorstelt.
Daarom zou ik toch willen vragen dat de " auteurs " als ' motivatie ' er toch telkens de wet zouden bijvoegen.
Met dank.
Lieve en Marc
lebragard
Offline
wat meestal gebeurt......

# Lieve en Marc

Daarom zou ik toch willen vragen dat de " auteurs " als ' motivatie ' er toch telkens de wet zouden bijvoegen.

Wat meestal ook gebeurt maar...hoe vult u het zelf in ? in uw VME ? ......
UIt uw verschillende vragen en antwoorden ligt het probleem nu eenmaal in uw VME, raad van mede-eigenaars , de rekeningcommissaris die niet mee willen en uw syndicus die  een "eigen" wet naleeft.....
Inderdaad géén gemakkelijke opgave als goedbedoelende mede-eigenaar.


 

Quimmo
Offline
Zie rechterkolom

In de rechterkolom staat een link naar de volledige wettekst over mede-eigendom, bijgewerkt volgens de laatste wetsaanpassingen.

Het is niet zo moeilijk de juiste passage terug te vinden. Dat er soms ruimte is voor interpretatie, dat is een ander verhaal, maar daar kan niemand veel aan veranderen. En het is helaas ook zo dat veel situaties niet zwart-wit zijn.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom