dakisolatie 2020

20 antwoorden [Laatste bericht]
Marianne J.
Offline
Hallo
Zoals iedereen weet moet tegen januari 2020 de daken geïsoleerd zijn. Bij ons wordt dit steeds maar uitgesteld. Ik meende onlangs ergens gelezen te hebben, dat wanneer er tegen einde juni 2019 geen overeenkomst is bereikt in de algemene vergadering, de syndicus verplicht is om naar de vrederechter te gaan . Klopt dit?  Dakwerken is een gemeenschappelijke kost. Volgens de basisakte moeten gelijkvloers 40% 1e verd 30% en 2e verd 30% daarvan betalen. Eigenaars gelijkvloers zijn het hier niet mee eens en is één van de redenen dat de werken nog niet zijn uitgevoerd. Wat kunnen we nog doen als syndicus om dit op te lossen vooralleer de stap naar de vrederechter te zetten.
Alvast bedankt

MJ

lebragard
Offline
agendapunt.....
Agendapunt voor volgende AV. "isolatie daken 2020" met stemming.
Maak een dossier aan van dat agendapunt , met de wettelijke verplichtingen mbt. de isolatie ect..... ter inzage bij de syndicus. (het weze wel dat de isolatie van het dak niet voldoet , cfr. verslag deskundige en de syndicus voldoet aan zijn wettelijke verplichting , mededinging , meerdere offertes aanwezig mbt.werken dakisolatie-normen ect...)

Syndicus kan tijdens die vergadering aanhalen : indien er tegen gestemd wordt : zal de syndicus het nodige doen mbt. "zijn goed beheer".

Hoe wordt er gestemd ? Meerderheid gehaald ? Meerderheid niet gehaald = VME verantwoordelijk en dan kan de syndicus "voor een goed beheer" of een ME naar de vrederechter stappen, om de werken te laten uitvoeren. 
nescio1
Offline
isolatie 2020 eigenlijk klachtendelict?

 Zoals hoger gesteld (# 1) wordt er best een AV ”uitgelokt”, waarvan in de notulen de tegenstemmers genoteerd worden.
 
Geen meerderheid, dan liefst op klacht van een ontevreden ME een stap naar de rechter.
 
Alternatief : 
https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/BROCHURE_VERZOENING_NL_LoRes.pdf
 
 
 
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/isolatie/dakisolatie/vraag/34050/hoe-zit-het-met-verdeling-kosten-dakisolatie-appartement/
 
Een uitspraak van de rechter is dit specifiek geval zeker gewenst daar zo definitief uitgemaakt kan worden of de verdeling basisakte 40 %, 30 % stand houdt tegenover de verdeling volgens quotiteiten die, ons inziens, van dwingend recht is.
 
 
Hoeveel appartementen? Alleen bewoond door mede-eigenaars?
Indien een huurderscontract binnenkort op zijn einde loopt en niet verlengd kan worden wegens niet-correcte isolatie dan kunnen de tegenstemmers aangesproken wegens winstderving. Breng hen van deze mogelijkheid op de hoogte.
 
B.W. Art. 1382
 
https://www.elfri.be/artikel/foutbegrip-artikel-1382-1383-bw
https://www.elfri.be/rechtsleer/vergoeding-voor-gederfde-winst-ingevolge-fout
 
 
Vergelijkbaar (qua verantwoordelijkheid) :
 
http://pro.smartsyndic.be/renovatievraagstuk-vme/?utm_source=blog&utm_medium=infobanner&utm_campaign=renovaties-vme

Ook:
Jaar opstellen  basisakte en origineel reglement van mede-eigendom?

Maak een kosten-batenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.

 
 

 
 

 
nescio1
Offline
visie?

https://ondernemingsdatabank.indicator.be/onroerend_goed/dakisolatie__ook_verplicht_voor_appartementen_/VLVMVMAR_EU20081001/related
(betaalmuur)
 ”Als de algemene vergadering toch niet instemt met de werken, kunt u naar de vrederechter stappen. U kunt de vrederechter een machtiging vragen om werken die dringend en noodzakelijk zijn zelf uit te (laten) voeren op kosten van de gemeenschap. Gaat de vrederechter op uw vraag in, dan kunt u de isolatiewerken dus laten uitvoeren op kosten van de gemeenschap.”
 

 
 
 
 
ronald de wilde
Offline
't hard spelen
Ik zou ook voor de optie gaan, om het hard te spelen.
De suggesties ervoor zijn reeds duidelijk, hierboven, aangegeven.

Dit soort van VME-houdingen vragen niet om een 'zachte handschoen', wél om duidelijkheid wat er dan zal volgen én de gevolgen kunnen/zullen zijn.

Ron  
nescio1
Offline
vereiste meerderheid

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/07/02_1.pdf
 
blz. 53509 Art. 167 b)
 
volstrekte meerderheid volstaat
 
 
Dirk Weyn
Offline
premie
ons dak wordt momenteel geïsoleerd. de kosten daarvan worden verdeeld per quotiteiten (1000sten). als VME is een premie aangevraagd. wij vingen op dat ook de individuele eigenaars zelf nog een premie konden aanvragen. klopt dit, en hoe doen we dat dan?
SIEBE
Offline
Marianne j.
Ik ben het eens met uw klacht om isolatie te laten uitvoeren.
Maar wat ik niet vat is de verdeling van de kosten volgens de basisakte.

Begrijp ten volle dat het gelijkvloers dwars kan liggen, gezien de verdeling.
Normale verdeling is volgens de aandelen in de VME.
Als gelijkvloers naar de vrederechter want deze verdeling van de kosten is volgens mij niet logisch en zeer nadelig voor het gelijkvloers en naar mijn mening niet verdedigbaar en onrechtvaardig. Verdeling volgens aandelen. Zulke verdeling vind ikzelf niet rechtvaardig.
Ben zelf geen gelijkvloers eigenaar.
Helemaal akkoord dat het dak MOET geïsoleerd worden.

Hetgeen al de reacties hier voorhouden, volg ik eveneens; maar de kostenverdeling niet.
nescio1
Offline
# 6
ronald de wilde
Offline
# 6 - premie
Aanvraag premie:
- het dak is een gemeen deel, en dus zal de premieaanvraag (voor de VME) gebeuren via de syndicus.
- de premie zal wellicht in mindering komen van de factuur, en aldus mooi gespreid worden over alle ME's heen, volgens hun quotiteiten.
-indien de premie niet in mindering van de factuur wordt gebracht, zal de premie worden verdeeld over alle ME's, volgens hun quotiteiten.

Naar mijn gevoel kan er geen premie 2x worden aangevraagd en dus uitbetaald, en voor de VME en voor de ME's afzonderlijk (of voor diegenen ervan die een aanvraag zouden doen, want geen 'eigen' dak).

Concreet:  wellicht wordt er hier verward met de toestand van vroeger, zijnde belastingvermindering bij dakisolatie. Die is afgeschaft!
Toen werd een verdeling van de factuur gedaan, met attestatie door de syndicus van het eigen gedeelte, waardoor dat bedrag in rekening kon worden gebracht van de individuele aangifte.

Ron
 
SIEBE
Offline
premies
Volgens mij kan een premie niet aangevraagd worden door de syndicus/vme.
De premie zelf wordt verdeeld per aandeel in de VME. Bovendien afhankelijk van uw inkomen en gezinssamenstelling. Dus hier behoeft een personnlijke aanvraag te gebeuren.
Marianne J.
Offline
quotiteiten
Alvast iedereen bedankt voor jullie reacties.
Siebe het verdelen van de kosten van het dak wordt ook (net als alle andere gemeenschappelijke kosten)volgens quotiteiten gedaan . Ik begrijp ook dat de dakwerken een rare regeling is voor de mensen van het gelijkvloers maar het is ook te verstaan dat de andere mede eigenaars niet zomaar even wat meer gaan betalen dan dat ze moeten betalen. Tenslotte was dit geweten alvorens ze het appartement kochten.
Het is nu eenmaal zo en de syndicus moet zich houden aan hetgeen in de basisakte staat.
Wij hebben dit al aan onze advocaat voor gelegd Ook onze advocaat bevestigt dit
Nogmaals bedankt voor jullie reactie

 

MJ

SIEBE
Offline
quatiteiten
Marianne,
In uw opstart Topic stond een andere verdeling.
Maar als de kosten per quotiteiten verdeeld worden, sta ik volledig achter de reacties van de andere forum leden.
Zij moeten er zich normaal bij neerleggen : is de wet en de democratie.
ronald de wilde
Offline
# 10 premies
De vraag ging over 'dakisolatie', dus over een 'gemeen' deel.
De uitbetaling zal altijd op naam van de VME gebeuren; het is dus ook duidelijk dat de aanvraag, in principe, door de syndicus zal gebeuren, na afstemmen op de AV.

De verdeling ervan zal, al naargelang de wijze van aanwending, gebeuren door inbreng in het factuurbedrag, en indien niet door uitbetaling aan de ME's, in functie van de quotiteiten.


Zelfs bij een aanvraag voor bv. vloerisolatie, kan de syndicus de aanvraag doen, als bv een groot deel van de ME's daarvoor zouden willen gaan. Bij een enkel geval zal het de individuele eigenaar zijn die zelf de aanvraag moet doen. 
SIEBE
Offline
# 13
Beste Ronald,
Ikzelf ben een tijdje geleden naar het gemeenbestuur en de technische dienst geweest, die bij de betreffende organisaties navraag hebben gedaan.
Antwoord, premie oké maar individueel aan te vragen, en dan ter goedkeuring voor nader toezicht : inkomsten, gezinstoestand ... Dan kan een individuele eigenaar een premie krijgen in verhouding van zijn aandelen in het totaal bedrag.
Het gemeentebestuur zou dan uw individueel dossier overmaken aan de betrokken diensten  en de aanvraag voor u doen.
Ronald ik deel dit zo mee, omdat dat het antwoord was. En volgens hun wordt het premiebedrag ( in totaliteit ) niet aan syndicus uitbetaald maar aan de eigenaar. Gezien dit een private zaak betreft. Volgens hun kan een VME geen premie krijgen gezien de voorwaarden. Formuleer hun info.

Indien u of andere forumleden ( welke inbrengen ik steeds waardeer ) andere info hebben; graag meedelen, want ik hou er ook van dat alles oké is.

De syndicus zou desnoods wel al de individuele dossiers kunnen doorzenden, maar de verdeelde premie gaat ineens naar de eigenaars.
Maar wie gaat zijn persoonlijke gegevens zo maar doorgeven ? En de syndicus zal zijn prijs rekenen voor deze interventies : is het dan nog de moeite waard ?
't appartement
Offline
zo verloopt het niet!
Recent dakisolatie meegemaakt in een app. gebouw.
Niks inividueel aanvragen.
Syndicus heeft in naam van de VME de aanvraag ingediend bij de netbeheerder.
De premie werd op de rekening van de VME gestort en volgens de quotiteiten aan elke kavel toegekend.
Geen enkel bewijs van inkomsten was vereist.
SIEBE
Offline
't Appartement
Ik deel maar mede wat ze hier op het gemeentebestuur en de netbeheerder meedeelden in 2018. Misschien afhankelijk van provincie tot provincie ?
Dus graag als iemand juistere info heeft, graag vermelding.
't appartement
Offline
voor heel Vlaanderen
Er is geen verschil per provincie.
Het is een Vlaamse premie, geldig in heel Vlaanderen.
Syndicus/VME kunnen de premie aanvragen.

zie ondermeer:
https://www.fluvius.be/sites/fluvius/files/2019-02/Premie_2019_DakZolder_HH_VOORWAARDEN.pdf


  
lebragard
Offline
en eventueel......
En eventueel kan een mede-eigenaar de premie aanvragen:
blz 2 van de algemene voorwaarden.
https://www.fluvius.be/sites/fluvius/files/2019-02/Premie_2019_DakZolder_HH_VOORWAARDEN.pdf


Als je in een woongebouw met gedwongen medeeigendom woont (bv. appartement, cohousing, …), wordt de premie voor de dak- of zoldervloerisolatie verleend aan:
• de vereniging van mede-eigenaars als de isolatie in een gemeenschappelijk deel wordt geplaatst;
• degene die de factuur betaalt, als de isolatie in een privédeel wordt geplaatst.

Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars, de premieaanvraag indienen.
SIEBE
Offline
premies
Inderdaad 't appartement en Lebragard hebben gelijk. De vergissing alhier ( gemeentediensten en netbeheerder ) hebben de bepalingen van de renovatiepremies gegeven. Excuses.
Daarvoor zijn we op Quimmo.

Siebe, die zijn ongelijk ook kan toegeven.
lebragard
Offline
dubbel
dubbel