Electrische keuring gemene delen alle 25 of 5 jaar?

12 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
Blijkbaar is er nog steeds geen éénduidig antwoord op de vraag of de gemene delen van een appartementsgebouw om de 25 of om de 5 jaar dienen gekeurd.
Ik lees dus op een site van een controleorganisme het volgende:

" Als men dus personeel tewerkstelt, onder de vorm van een arbeidscontract, dan is Artikel 28 van het ARAB wel van toepassing. Dit geldt dus
voor iedere werknemer die vergoed wordt voor zijn geleverde prestaties. Concreet betekent dit voor de gemeenschappelijke delen dat, indien
men een contract heeft met bijvoorbeeld
een poetsvrouw, conciërge of syndicus, artikel 28 van het ARAB van toepassing is. Bijgevolg zijn de gemeenschappelijke delen geen
“huishoudelijke werkeenheid” en is de elektrische installatie dan ook geen “huishoudelijke elektrische installatie”. Dit heeft tot gevolg dat de
elektrische installatie om de 5 jaar gekeurd dient te worden ".

‚ÄčOns controleorganisme spreekt maar alleen over het AREI en zegt niets over dit artikel 28 van het ARAB; ik onderstel dat dit niet bij hun opdracht behoort in deze.

> wij zouden hierover eindelijk eens een definitief antwoord willen hebben zodat we niet kunnen in het ongelijk gesteld worden in geval van calamiteit.
Lieve en Marc
Erikske
Offline
Contract

Volgens mij betaalt de VME geen RSZ noch belasting, enz en is dus geen bedrijf. Uiteraard is dan het ARAB en AREI niet van toepassing.
 

nescio1
Offline
dwaalspoor
Zo redenerend zouden ARAB en AREI niet van toepassing zijn op een (b.v.) een kliniek, een politiekantoor, een school….
Boudelo
Offline
controle 25 j of 5 j

een VME die een "conciërge" in dienst heeft, betaalt wel RSZ op haar loon.

is het aanwezigheidsquorum voor een bijzondere algemene vergadering hetzelfde als dit bepaald voor een algemene vergadering (art 577-6-§5 lid 2 BW) ?

nescio1
Offline
pezewever
Elk keuringsorganisme zal steeds voor de meest strenge interpretatie van de regels kiezen, uit welbegrepen eigenbelang.
 
Astrid Clabots
Offline
ARAB - AREI - gemene delen - VME

Geachte

De heer Ing. Joris Breugelmans, Commercieel directeur BTV duidt hierin, als ik het goed onthield,  als volgt.

U haalt als voorbeelden om het bestaan van een ondergeschikte relatie (arbeidsrelatie, verhouding werkgever - werknemer) aan :

* de syndicus
* de poetsvrouw
* de concierge

Vooral voor wat betreft de syndicus is dit even verwarringscheppend : Voor de toepasselijkheid van ARAB reglementering moet de VME  werkgever zijn aan een werknemer die in het gebouw werkt ; er moet toezicht en instructie zijn van de werkgever aan de werknemer. Welnu, een Syndicus (professional) valt per definitie onder het statuut van zelfstandige  (BIV) ... Daar is dan al geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

De heer BREUGELMANS stelt in dit geval volgende "checklist" voor :

1 installatie voor of na 1981 ? 

NA 1981 = AREI van toepassing
én wanneer de VME fungeert als werkgever in het gebouw, betreffen de algemene delen tevens een werkplek voor de werknemer en is een 5 jaarlijkse keuring vereist.
Per definitie zijn de algemene delen gelijkgesteld met huishoudelijke installaties, en volgen zo dus sowieso  de 25 jaarlijkse periodiciteit. (art 271 AREI)

VOOR 1981 :
én wanneer de VME fungeert als werkgever in het gebouw in de algemene delen, is de 5-jaarlijkse keuring vereist maar dan is ook het K.B. 4,12,2012 van toepassing en dient de installatie AANGEPAST te worden aan dit K.B. ! 

Wanneer in dit geval de VME niet fungeert als werknemer, is alleszins na te checken of de brandweer - bijvoorbeeld bij het uitreiken van de bouwvergunning destijds - geen electriciteitskeuring oplegde of een verplichting inzake de keuring van de elektriciteit.

2. Wijzigingen

Bij elke wijziging aan de elektrische installatie is alleszins altijd het  AREI van toepassing, keuring is alsdan vereist mtv art. 270 AREI en art. 271 AREI.

De regelgeving van het ARAB is inmiddels herschreven in de CODEX welzijn op het werk.

3. Veiligheidstoets, algemene zorgvuldigheidsnorm

Om veiligheids en preventie redenen is het altijd en sowieso raadzaam ook de oudere installaties van voor 1981 te controleren. ( advies)


Juridisch zitten we dus met de duale regeling vanuit arbeidsrecht én regelgeving rond electriciteitsinstallaties. De twee worden ten onrechte vaak vermengd. Maar hoe dan ook zou je kunnen stellen dat er minstens in functie van de algemene zorgvuldigheidsplicht regelmatige keuringen gebeuren ... bij schadegeval en toepassing van de artikelen 1382 BW, 1384 lid 1 BW en 1386 BW zal de rechtbank namelijk nagaan of men zorgvuldig gehandeld heeft en zal het niet altijd vanzelfsprekend zijn dat men zich gaat verschuilen achter de ARAB en/of AREI reglementering ...

Astrid CLABOTS
CLABOTS advocaten

 

Quimmo
Offline
Enkele links

Bedankt voor de uitgebreide toelichting, Mtr Clabots.

Deze site biedt heel wat info en vaak gestelde vragen, helaas geen duidelijk antwoord op de problematie hierboven: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=593

Wat is een werknemer/werkgever? U vindt de volledige beschrijving hier www.werk.belgie.be/DownloadAsset.aspx?id=1896, een uittreksel:

"1° werknemers:
a) de personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon;
b) de personen die een beroepsopleiding volgen waarvan het studieprogramma voorziet in een vorm van arbeid die al dan niet in de opleidingsinstelling wordt verricht;
c) de personen verbonden door een leerovereenkomst;
d) de stagiairs;
e) de leerlingen en studenten die een studierichting volgen waarvan het opleidingsprogram-ma voorziet in een vorm van arbeid die in de onderwijsinstelling wordt verricht;

werkgevers: de personen die de onder 1° genoemde personen tewerkstellen.
§ 2. De bepalingen van hoofdstuk V zijn bovendien van toepassing op de personen die betrok-ken zijn bij de werkzaamheden betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
§ 3. De Koning kan de bepalingen van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten geheel of ge-deeltelijk toepasselijk verklaren op andere dan de bij § 1 bedoelde personen die zich op de bij deze wet en haar uitvoeringsbesluiten bedoelde arbeidsplaatsen bevinden.
[§ 4. Deze wet is niet van toepassing op de dienstboden en het andere huispersoneel en hun werkgevers met uitzondering van de afdelingen 1 en 3 van Hoofdstuk Vbis (5)]1"

Onder het nodig voorbehoud is m.i. de kuisploeg in de meeste gevallen geen werknemer van de VME, maar wel van het schoonmaakbedrijf die hen occasioneel op verschillende plaatsen tewerkstellen. In het andere geval zou men de redenering kunnen doortrekken en zeggen dat ik in een eengezinswoning ook de werkgever ben van de poetsvrouw en de babysit en dus mijn elektrische installatie elke 5 jaar moet laten keuren. We gaan de vraag nog eens bij de officiële instanties stellen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Quimmo
Offline
@Lieve en Marc

Ik vermoed dat u geen arbeidsovereenkomst met de poetsvrouw heeft, maar wel met haar schoonmaakbedrijf en dat ze dus geen werknemer van de VME is?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
Keuring electrische installaties om de 5 of 25 jaar?
Ik heb het antwoord van Mstr. Clabots doorgestuurd aan onze Syndicus.
Ik kreeg als antwoord dat de VME geen werkgever is en dat het dus op 25 jaar blijft.
 
Lieve en Marc
Lieve en Marc
Offline
Electrische keuring alle 5 of 15 jaar
Voor U gelezen ' een website ':
De gemeenschappelijke delen van een appartementsblok zijn enkel te beschouwen als een huishoudelijke installatie indien er geen enkel arbeidscontract is met een partij voor diensten te leveren (Bijvoorbeeld tussen mede-eigenaars en syndicus). Enkel dan is een keuring om de 25 jaar toegelaten.
Het contract tussen VME en een Syndicus is een " resultaatsverbintenis " waarbij de Syndicus diensten levert aan de VME. Derhalve is de keuring alle vijf jaar verplicht.
> wij zouden hierover eindelijk eens een definitief antwoord willen hebben zodat we niet kunnen in het ongelijk gesteld worden in geval van calamiteit.
Lieve en Marc
ronald de wilde
Offline
zoekmachine
Via de zoekmachine Quimmo (rechtsboven) gaat u zeker antwoord krijgen op de gestelde vraag.

Een syndicus heeft, in principe, geen LOONcontract met de VME en is dus niet in LOONdienst van de VME. Dus.... 

Ron
Quimmo
Offline
Normaal gezien om de 25 jaar

We hebben het nagevraagd bij de bevoegde instanties. Het antwoord was veel uitgebreider dan dit, we moeten enkel nog eens de tijd vinden er een artikel over te schrijven.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
electrische keuring alle 5 of 15 jaar
Onze elekrieker meldde ons dat VINçOTTE de keuringen doet alle vijf jaar.
Wanneer komt er een " officiëel " antwoord?
Lieve en Marc