Laadpaal...

22 antwoorden [Laatste bericht]
lebragard
Online
Gevolg van het onderwerp " warmtepomp" kwam men terecht bij de "laadpaal".

http://quimmo.be/nl/forum/techniek-diensten-kosten/warmtepomp-in-gemene-delen
 

Vandaar een nieuw onderwerp de "laadpaal."
Zolang de VME niet beschikt over een laadpaal kan een mede-eigenaar er eentje laten plaatsen in of op de gemene delen
en
Laadpaal verplicht voor (elke) VME cfr. artikel (wel volledig lezen ):
https://syndicus-centraal.be/nieuws/verplicht-ev-oplaadpunt-ook-voor-vmes-vanaf-2020/

Mijn vraag mbt. de technische vooruitgang met name de "laadpaal" is Art.577-2 §9 en§10 mbt: een “klasse 1” First Class of Economy Class artikel ? 
 
De Tesla mede-eigenaar (lees meer begoede eigenaar) kan een privé laadpaal laten plaatsen in of op de gemeenschappelijke delen.
Welke procedure moet hij volgen mbt.plaatsen laadpaal :
 
  • 1) twee maanden voorafgaand een aangetekende brief versturen aan de andere mede-eigenaars OF aan de syndicus. (niet aan de mede-eigenaars en aan de syndicus ! maar OF = keuze vrijheid ! en wat als de syndicus zou vergeten de VME te informeren !?)
  •  
  • 2) op straffe van verval moet de mede-eigenaars of , in voorkomend geval, de VME binnen de twee maanden na ontvangst verzet aan tekenen , met een rechtmatig belang.
 
 Een rechtmatig belang doet zich voor in volgende situaties :
- er bevindt zich reeds dergelijke infrastructuur in de betrokken gemene delen in het gebouw, of;
- de infrastructuur of de werken tot realisatie ervan veroorzaken belangrijke schade op het vlak van het uitzicht van het gebouw of de gemene delen, het gebruik van de gemene delen, de hygiëne of de veiligheid ervan, of;
- geen optimalisatie van de infrastructuur resulteert uit de voorziene werken of de voorziene werken verzwaren de financiële lasten van andere mede-eigenaars of gebruikers.

 
Zolang de VME niet “ dergelijke infrastructuur “ (laadpaal) heeft kan de meer begoede-mede-eigenaar (s) , zijn privé laadpa(a)l(en) laten plaatsen .
 
Zodra de VME er zelf eentje plaats is het over en out , maar eer we zo ver zijn , is het plaatsen van  privé laadpa(a)l(en) mogelijk en misschien ook aangewezen mocht men , in de nabije toekomst , niet willen aanschuiven in de rij wachtende mede-eigenaars om de wagen op te laden. :)
ronald de wilde
Online
elke VME ...
Volgens mij te lezen als:
elke VME mét ook commerciële panden én met meer dan 20 parkeerplaatsen.

Die parkeerplaatsen zullen dan wel slaan op die commerciële panden.

Los daarvan zijn dus wel vragen te verwachten van individuele ME's die hun paaltje wensen te zetten.
Xena
Offline
Moet de VME dan via de
Moet de VME dan via de vrederechter verzet aantekenen wegens rechtmatig belang ?
Of bij de eigenaar die de laadpaal wil plaatsen en moet die dan naar de vrederechter om zijn gelijk te halen ?
't appartement
Offline
syndicus vergeet
Indien de syndicus per AS wordt op de hoogte gebracht van de intentie om een private laadpaal te plaatsen op de gemene delen dan kan hijzelf geen beslissing nemen om al dan niet verzet aan te tekenen. Hij zal m.i. daarvoor een BAV moeten samenroepen waar de VME een beslissing moet nemen voor eventueel verzet. Vraag is dan nog welke meerderheid "tegen" vereist is? Helft + 1, 2/3 of 4/5? 

In mijn ogen is de nieuwe maatregel dan ook niets meer dan "window dressing" om de wetgeving op de mede-eigendom een groen tintje te geven.
Het enige wat ze hebben gedaan is de proceduregang omgekeerd maar uiteindelijk is er niets meer of minder mogelijk dan onder de oude wetgeving.

Zolang er geen verplichting komt voor elke VME om een collectieve "VME paal" te plaatsen verandert er in essentie niets of toch niet veel.
SIEBE
Offline
#1 # 3 en Lebragard
Beste vaste forumleden,

Graag enige info omtrent : wie gaat dat betalen ?

In de wet staat wie moet betalen mag mee stemmen anders niet.
Betaler kiest.
Moet een eigenaar zonder garage meebetalen ondanks hij er geen nut van heeft, of gebruik van maakt.
Als een individuele eigenaar een laadpaal privatief laat zetten, betaalt hij dan ook de rekening ? Zal zo eenvoudig niet zijn zoals de wetgever voorschrijft. Zijn de garages voorzien om zulke palen te plaatsen, en welke kosten zullen erbij komen om die electriciteit over te brengen ? Bovendien dan ook nog het probleem, indien eigenaars aan het laden zijn wordt de doorgang niet verstoord ?
De wetgever legt weeral verplichtingen op zonder zijn kop uit het zand te trekken. Bij nieuwbouw kan ik erin komen, maar bij bestaande gebouwen ?? En dan nog zijn de electriciteitsvoorzieningen geschikt om deze aanpassingen aan te kunnen ?
Ik heb veel vragen bij die verplichtingen opgelegd om de eigenaars geld uit hun zakken te kloppen. Is hetzelfde met de wetgevingen op de dakisolatie en dubbele beglazing.
Zelfs daarvoor met de aanpassingen liften ( grotendeels nog niet toegepast wegens te duur en niet uitvoerbaar.

Graag jullie opvattingen.
Dank U,

Siebe
't appartement
Offline
geen verplichtigen
Op dit ogenblik legt de wetgever niets op wat laadpalen betreft.
Laat ons de problemen oplossen als ze zich stellen zei ooit een bekend politicus.

Het staat toch duidelijk in de wet dat een mede-eigenaar die dergelijke infrastructuur laat aanleggen die zelf betaalt.

Het is niet omdat men niet meebetaalt men per definitie geen mede-zeggenschap heeft. Een vb. is het toekennen van zakelijke rechten aan een mede-eigenaar. De VME kent die toe ook al wordt er niets betaald.
lebragard
Online
en toch...

Inderdaad dat zei ooit een bekend politicus en hijzelf was op voorhand reeds goed geïnformeerd :)
 
Ook Quimmo geeft terecht reeds aandacht op haar blog :
“Laden van elektrische wagens in de garages van appartementen.”
http://www.quimmo.be/nl/blog/laden-van-elektische-wagens-in-de-garages-van-appartementen
 
Belangrijk gegeven is dat een mede-eigenaar die een laadpunt wil , deze toelating makkelijker kan bekomen mede door de nieuwe bepalingen in de wet van mede-eigendom.
 
Bij onze noorderburen , zijn ze verder en geven zelfs een stappenplan-brochure uit voor de VvE. (VvE = VME) mbt.de laadpunten voor elektrische voertuigen .
Op zich logisch omdat de Nederlandse Wetgeving , het gebouw als hoofdzaak ziet en de privatieve delen (vruchtgebruik) als bijzaak. Hier bij ons is het net het omgekeerde en is het gebouw bijzaak en de privatieve delen hoofdzaak ! wat mijn inziens alles wat ingewikkelder maakt mbt. tot het gebouw......
https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/laadpunt-vve-elektrische-auto/
 
Wat mij verwonderd is dat een mede-eigenaar die een laadpaal wil en zich niks aantrekt van de VME , de vraag om een laadpaal , kan doen met een aangetekende brief en deze verzend aan het adres van de syndicus !
De mede-eigenaar heeft immers de keuze ofwel de syndicus of de mede-eigenaars!
 
Dit is mijn inziens tegenstrijdig met de reparatiewet van 15 mei 2012 die ook duidelijk bepaalt dat:
Art. 3. In artikel 577-8 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994 en gewijzigd bij de wetten van 14 december 2005 en 2 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° paragraaf 4, 6°, wordt aangevuld met de volgende zin :
« Behoudens andersluidende bepalingen in dit hoofdstuk, wordt aangetekende briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de maatschappelijke zetel van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars. »;


http://www.quimmo.be/nl/blog/wetswijziging-adres-vereniging-mede-eigenaars-vma-0040
 
 
Indien een syndicus dan zou nalaten (al dan niet met opzet) de andere mede-eigenaars op de hoogte te brengen van de aangetekende zending , kan de aanvragende mede-eigenaar de werken laten uitvoeren omdat er géén bezwaar is gemaakt. (de nieuwe wet bepaalt immers : …. op straffe van verval moet de mede-eigenaars of , in voorkomend geval, de VME binnen de twee maanden na ontvangst verzet aan tekenen , met een rechtmatig belang.)
 
Juist ?

't appartement
Offline
fout syndicus
Die eigenaar is dan in zijn recht en de syndicus in fout.
Zo simpel is het.
Het is maar één van de stommiteiten/nalatigheden die een syndicus kan doen...
lebragard
Online
fout syndicus

Simpel antwoord “fout” syndicus.
 
Inhoudelijk is er meer , het is om dergelijke “fout” te voorkomen , dat de wetgever bepaalt heeft dat aangetekende zendingen  (op straffe van nietigheid)  zowel aan de syndicus als aan de VME  gericht moet worden. (art.577-8 §4  6°)
 
Terwijl art.577-2 §10 zegt : Daartoe zendt de individuele mede-eigenaar of de operator minstens twee maanden voorafgaand aan de aanvang van de werken aan alle andere mede-eigenaars of, indien er een syndicus is, aan deze laatste per aangetekende zending waarin het adres van de afzender is vermeld, een beschrijving van de voorgenomen werken en een rechtvaardiging van de optimalisatie van de voorgenomen infrastructuur.
 
Volgens art.577-8 §4  6° moet men zowel , op straffe van nietigheid , de syndicus als de VME een aangetekende zending  bezorgen.
 
Individuele mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren , moeten dit niet want :
volgens art.577-2 §10 , volstaat het enkel de syndicus aangetekend aan te schrijven…..
 
Ik ben zelf geen jurist , maar in deze lijkt het me logisch dat (op staffe van nietigheid) ook de VME een aangetekend schrijven moet krijgen indien een nutsoperator of individuele mede-eigenaar van plan is werken uit te voeren die kaderen in §10.

foutje ? dwingende wetgeving !

lebragard
Online
aangetekende zending.....
Aangetekende zending is gericht aan "alle andere mede-eigenaars"
is dus niet gericht aan de VME !

Volgens art.577-8 §4  6° moet men zowel , op straffe van nietigheid , de syndicus als de VME een aangetekende zending  bezorgen.

Voormeld art. is als men een aangetekend schrijven doet naar de VME , wat niet het geval is bij art.577-2 §10

opgelost.


 
Christian Meersseman
Offline
fout syndicus/aangetekende zending
Gestelde probleem, die ten andere juist is, kan gemakkelijk worden opgelost.
Gewoon in het RIO bepalen dat de syndicus verplicht wordt om een ontvangen aangetekende schrijven ivm de uitvoering van art. 577-2 §10, mede te delen en desnoods
een BAV samen te roepen op kosten van de verzoeker.
Christian Meersseman
lebragard
Online
een brug te ver.....

#10
Dat is ook zo , maar dat geeft géén garantie dat de syndicus ook werkelijk doet wat er gevaagd wordt door de VME en in deze aangelegenheid (577-2 §10)  is dan “ op straffe van verval” géén verzet meer mogelijk van de VME !
 
 
Wet mede-eigendom 2010 , doelstelling : mede-eigenaars meer betrekken bij gans het VME gebeuren.
Reparatiewet 2012 , noodzaak na evaluatie , Aangetekende zendingen moet nu (op straffe van nietigheid!) zowel aan de syndicus als aan de VME gericht worden. Dit betekent dat de VME een brievenbus moet hebben of dat de brievenbus van één van de eigenaars ook die van de VME moet zijn.
 
Update wet mede-eigendom 2018 , syndicus moet niet meer de bewoners/huurders informeren , moet gebeuren door de eigenaar ect…en wat met de aangetekende brieven
Ja maar niet van toepassing op art. art.577-2 §10 ?
 
Lees gans het artikel 577-2 §10 , er is hier serieus gelobbyd om de syndicus hier op de voorgrond te plaatsen en de VME , mogelijks buiten spel te zetten.
 
Telkens leest men “aan de andere mede-eigenaars of, indien er een syndicus is , wel dan is het de syndicus……Natuurlijk is er een syndicus , is wettelijk verplicht , gedwongen mede-eigendom….
 
In art 577-2 §10 bepaalt en organiseert de syndicus gans de communicatie en uitvoering van de werken, niet de VME !
 
Is dit meer inspraak/verantwoordelijkheid vragen/geven aan de mede-eigenaars ?
Waarom heeft de wetgever, niet eenvoudig in art. 577-2 §10 toepassing gegeven : van aangetekend schrijven zowel aan de syndicus als aan de VME ?....
 
Duidelijk is dat de nutsoperatoren , één mede-eigenaar en de syndicus al dan niet met opzet “ kan beslissen “ in plaats van de VME ! en juist daarom is een aangetekend schrijven aan de VME en aan de syndicus de voorwaarde , zodat vergissingen niet kunnen gebeuren , wat hier niet het geval is.


Wie heeft art577-2 §10 in elkaar gestoken ?
Men leest er ook :

(Op straffe van verval, kunnen de mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars binnen twee maanden na de ontvangst van deze aangetekende ......)
Hoezo de VME ontvangt niets het is de syndicus die de aangetekende zending ontvangt en bij mijn weten maakt de syndicus géén deel uit van de VME !!
 

't appartement
Offline
niet veel verschil
Eigenlijk zie ik niet veel verschil aangezien in 99 percent van de gevallen brieven gericht aan de VME naar het adres van de syndicus worden verstuurd.
Dat is alleszins zo voor al de VME's die ik ken.
In beide gevallen kan de syndicus even nalatig zijn of even correct.

 
lebragard
Online
aangetekende brieven....
Dan zijn deze 99 percent aangetekende zendingen gericht aan de VME maar enkel verstuurd naar de syndicus FOUT en ongeldig !

Het is duidelijk dat u mijn vorig bericht niet helemaal of aandachtig gelezen hebt of is mijn uitleg niet helder genoeg geformuleerd ?

Sinds 2012 moeten alle aangetekende zendingen toekomen op het adres zetel van de VME en adres zetel syndicus. (basisakte bepaalt (altijd) adres VME in het gebouw .
(Aangetekende zendingen moet nu (op straffe van nietigheid!) zowel aan de syndicus als aan de VME gericht worden. Dit betekent dat de VME een brievenbus moet hebben of dat de brievenbus van één van de eigenaars ook die van de VME moet zijn.)
referentie met niet mis te verstane tekst:

http://www.quimmo.be/nl/blog/wetswijziging-adres-vereniging-mede-eigenaars-vma-0040

en wet mede-eigendom art.577-8 1° paragraaf 4, 6° dwingend van toepassing.

Vandaar dat ik het niet logisch vind dat art.art577-2 §10 anders bepaalt en mogelijks de VME buiten spel kan gezet worden......

Indien de VME en de syndicus  de aangetekende brieven ontvangt kan de syndicus niets verweten worden ! en dat was immers de reden van die reparatiewet : VME en syndicus ontvangen elk de aangetekende zending, beiden hebben dan de informatie.
't appartement
Offline
wordt aanvaard
Ik kan enkel vermelden dat dagvaardingen van de VME die verstuurd  worden naar het adres van de syndicus als "VME xx/per adres syndicus" door de Rechtbanken perfect worden aanvaard.  Briefwisseling naar de VME is ook correct leverbaar op die manier.
Het is ook de enige wijze waarop voor de VME bestemde aangetekende brieven in ontvangst kunnen worden genomen. Een brievenbus in een appartementsgebouw kan dat niet. Rechtspersonen in het algemeen kunnen dat niet, enkel hun vertegenwoordiger. En wie is de vertegenwoordger van de VME....de syndicus.

De tekst van Quimmo waarnaar verwezen wordt is dan ook een te enge interpretatie.
En ja, een syndicus kan tweemaal dezelfde brief ontvangen, éénmaal persoonlijk in zijn hoedanigheid van syndicus, een tweede maal als vertegenwoordiger/uitvoerder van de VME.
lebragard
Online
aangetekende brieven....
De wet is duidelijk genoeg mbt. aangetekende zendingen en wat u aanhaalt :

"Het is ook de enige wijze waarop voor de VME bestemde aangetekende brieven in ontvangst kunnen worden genomen. Een brievenbus in een appartementsgebouw kan dat niet Rechtspersonen in het algemeen kunnen dat niet, enkel hun vertegenwoordiger."

is helemaal niet juist en ik ga er dus maar van uit dat dit jou "enge interpretatie" is , maar een forum als Quimmo streeft naar een correcte en juiste informatie !

Er zijn inderdaad NU ook nog veel vragen over de dubbele aangetekende brieven

Waarover gaat het? De wet van 15 mei 2012 voorziet dat telkens wanneer iemand een aangetekende brief stuurt aan de vereniging van mede-eigenaars, hij hiervoor vanaf 1 september 2012 een dubbele brief moet sturen. Hij moet immers niet enkel de aangetekende brief richten aan de vereniging van mede-eigenaars (VME), maar ook een tweede aangetekende brief sturen naar het adres van de syndicus. Zo zijn voortaan beide ­partijen op de hoogte van belangrijke brieven...
https://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___vereniging_van_mede_eigenaars/nog_veel_vragen_over_de_dubbele_aangetekende_brieven/VLTAVGAR_

en de wet mede-eigendom :
Volgens art.577-8 §4  6° moet men zowel , op straffe van nietigheid , de syndicus als de VME een aangetekende zending  bezorgen.
http://blog.smartsyndic.be/qa/kan-het-adres-van-de-maatschappelijke-zetel-van-de-vme-bij-de-syndicus-staan/

adres zetel syndicus , weliswaar ook misschien in hetzelfde gebouw !
adres zetel VME in het gebouw (basisakte bepaalt dit ook zo)


Algemene vergadering kan volmacht geven. De VME stelt daarom op de algemene vergadering het best een van de mede-eigenaars aan om de aangetekende brieven in ontvangst te nemen. Die mede-eigenaar maakt dan een kopie van de notulen waarin deze beslissing genomen werd en gaat daarmee naar het postkantoor. Op basis van dit document krijgt de betrokkene dan een postvolmacht en kan hij dus de aangetekende brieven in ontvangst nemen.

en ook
https://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom/een_nieuwe_wet_brengt_weer_wat_wijzigingen_in_de_spelregels_over_mede_eigendom___/VLTAEBAR_EU0

Het staat iedereen vrij er anders over te denken maar de wet mede-eigendom voorziet
dat zowel de syndicus als de VME de aangetekende zending moet ontvangen .

Tip : syndicuscontract en basisakte nakijken : welk adres is voorzien mbt. enerzijds de syndicus anderzijds dat van de VME en wat bepaalt de basisakte mbt. adres VME ?
't appartement
Offline
geen interpretatie
Ik geef enkel aan hoe dit in de praktijk wordt opgelost, probleemloos verloopt en door de rechtspraak wordt aanvaard.

De geciteerde teksten daarentegen zijn wél interpretaties en niet gestoeld op de rechtspraktijk.
lebragard
Online
interpretatie....
tappartement , dat hoeft helemaal niet in de praktijk worden opgelost men moet immers de "spelregels" toepassen . Foute gewoontes zijn inderdaad moeilijk te veranderen , maar ja.....

De wet is duidelijk en het is maar de vraag of het door de rechtspraak NA 2012 wordt aanvaard als de raadman/advocaat de dwingende wetsbepaling
aanhaalt tav. de rechter :
art.577-8 §4  6° moet men zowel , op straffe van nietigheid , de syndicus als de VME een aangetekende zending  bezorgen.

Wat baat een kaars en bril als men niet zien en lezen wil ? einde


 
't appartement
Offline
deurwaardersexploot
Wanneer men zich reeds ik de fase van rechtsgang bevindt is het al of niet opsturen van een AS naar zeteladres niet meer aan de orde.
De wetswijziging van 2012 heeft niets veranderd aan het afleveren van deurwaardersexploten. Bijgevolg volstaat het dat de deurwaarder de dagvaarding aflevert bij de syndicus. De Rechtbank zal dan nog enkel oordelen over de grond van de zaak en niet over het al dan niet versturen van een voorafgaand AS aan het juiste adres.
lebragard
Online
aangetekende brieven....

wanneer men....deurwaarderexploot...dagvaardiging .....

Onderwerp gaat daar niet over ! Gan niet meer herhalen wat hierover reeds gezegd is.

Einde

't appartement
Offline
nog dit
De reden waarom de wijze van het verzenden van aangetekende brieven in artikel 577-2 §10 afwijkend is heeft een juridisch-technische verklaring. Dit artikel behoort niet tot de afdeling "Gedwongen Mede-Eigendom" van het burgerlijk wetboek, maar wel tot de ruimere afdeling "Gewone en Gedwongen Mede-Eigendom in het Algemeen".
Aangezien deze sectie ook gewone mede-eigendom omvat waar er dus geen VME is dient het artikel ook het versturen van AS naar iedere mede-eigenaar apart te vermelden.
Voor de gedwongen mede-eigendom is de andere mogelijkheid -en ook de meest voor de hand liggende- om het AS naar de syndicus te versturen (die volgens de taken die hem wettelijk zijn toebedeeld in de afdeling Gedwongen Mede-Eigendom vervolgens een reactie van de VME faciliteert).
De homogeniteit van de afdeling  "Gedwongen Mede-Eigendom" wordt dus geen geweld aangedaan want aan die afdeling wijzigt er niets.
 
lebragard
Online
ondanks Einde , toch graag...
tappartement , dank en bedank ook die iemand of wie of wat , die u deze interressante informatie bezorgd heeft mbt. art 577-2§10
Nu is uw antwoord to the point en draait u niet rond de pot.

Ook de laatste vermelding : De homogeniteit van de afdeling  "Gedwongen Mede-Eigendom" wordt dus geen geweld aangedaan want aan die afdeling wijzigt er niets.
Maw. Aangetekende zendingen zowel aan de VME als aan de syndicus conform de dwingende wetgeving = art.577-8 §4  6° ( uitzondering , typisch Belgisch : ingeval men beroep doet op art. 577-2§10 is 1 aangetekende zending aan de syndicus voldoende :):):) )

Niettemin heb ik nu een verklaring het waarom niet respecteren van de dubbel aangetekende verzending zowel aan de VME als aan de syndicus mbt. art. 577-2 § 10
zie #10 .
't appartement
Offline
wettekst
Volgt gewoon uit herlezen van de wettekst!
Geen geheime informatiebron maar publieke informatie.

De wetgever zal het gemakkelijk willen houden voor de laadpaal-lovers.
Moeten maar 1 aangetekende brief schrijven. Een geste voor de klimaatactivisten?

Zolang er met de laadpalen geen paaldanseressen in de gemene delen verschijnen zal het allemaal wel loslopen.