Verplichte inschrijving van syndicus in KBO (Kruispuntsbank van Ondernemingen)

Verplichte inschrijving van syndicus in kruispuntsbankHet koninklijk besluit over de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntsbank van ondernemingen (KBO) is finaal goedgekeurd op 15 maart 2017. Vanaf nu komt er dus een centraal register van welke syndicus welk gebouw beheert. Dit geldt ook voor de vrijwillige, niet-professionele syndicus die het beheer van het gebouw waar hij zelf woont onder zijn of haar hoede neemt!

De achtergrond

Sinds de wet op de mede-eigendom van 2010 was het reeds verplicht de naam en contactgegevens van de syndicus in elk appartementsgebouw zichtbaar uit te hangen. Zo kon deze ook door derden snel gecontacteerd worden. Dit is echter nog steeds onpraktisch wanneer een of meerdere gebouwen bereikt moeten worden waarbij het onmogelijk is zich ter plaatse te begeven. Het aanspreekpunt is immers niet gekend. Er is wel een verplichting van een brievenbus voor de VME te voorzien, maar we vermoeden dat dit nog steeds niet het geval is bij de meerderheid van de appartementen.

Een andere situatie is deze waar er een probleem is met een syndicus, bijvoorbeeld bij een gerechtelijke veroordeling of een sanctie door het BIV. Met de nieuwe regels zal er zo nodig opgezocht kunnen worden welke gebouwen onder zijn beheer zijn en deze VME's verwittigen.

De syndicus moest zich toch al inschrijven in de KBO?

Dit klopt niet helemaal. De professionele syndicus is natuurlijk net als elke andere onderneming ingeschreven in de KBO. Hiermee weet men echter nog niet welke gebouwen hij of zij beheert.
De vrijwillige syndicus is een bewoner, geen onderneming, en was dus nog niet terug te vinden in de KBO.
Met de nieuwe regels zal ook de vrijwillige syndicus zich moeten inschrijven, maar dan niet als onderneming als een aparte eenheid in de KBO, maar wel als aanvulling bij de gegevens van de VME (die op zich ook in de KBO moet ingeschreven zijn).

Wat zijn de gevolgende voor een vrijwillige syndicus?

Eigenlijk zijn er geen gevolgen, het is een administratieve procedure. De vrijwillige syndicus wordt als toevoeging bij de VME vermeld en wordt dus niet als onderneming ingeschreven. Er zullen dus geen wettelijke of fiscale gevolgen zijn.

Waar en hoe inschrijven?

Inschrijven moet door de syndicus zelf gebeuren bij een erkend ondernemingsloket. Bij benoeming van een nieuwe syndicus moet deze dat doen ten laatste op de werkdag voorafgaandelijk aan de dag waarop zijn opdracht aanvangt. Bij bestaande syndicusovereenkomsten moet het gebeuren binnen de termijn van 1 jaar na de inwerkingtreding van het KB, dus tussen 1 april 2017 en 31 maart 2018.


Hiervoor dienen volgende gegevens meegebracht te worden naar het ondernemingsloket:

  • het ondernemingsnummer van de vereniging der mede-eigenaars (ook terug te vinden in de KBO),
  • een uittreksel uit de akte van benoeming (notulen van de AV en contract),
  • het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid als het om een natuurlijk persoon gaat,
  • het ondernemingsnummer en het rijksregisternummer of identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid van de vertegenwoordiger als het om een rechtspersoon gaat.

De kosten zijn forfaitair bepaald op €85,50. Het is evident dat de vrijwillige syndicus hier niet zelf voor opdraait, maar dat het werkingskosten van de VME zijn.

Deelverenigingen

Bij een VME met deelverenigingen, heeft elke deelvereniging een syndicus en het geheel van de VME ook nog eens. Deze zullen allemaal ingeschreven moeten worden.

Update: 1 maand voor de deadline is 60% van de VME's nog niet in orde met deze regel

Deze regels zijn nieuw en pas volgende week in voege, het zal in het begin nog wat zoeken worden. Iedereen die relevante ervaringen heeft kan deze kwijt in het commentaarveld onderaan het artikel.


Hieronder vindt u de originele tekst van het koninklijk besluit.

15 MAART 2017. - Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikel 577-8, § 2/1, ingevoegd bij artikel 8, D) van de Wet van 2 juni 2010;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van de Federale Overheidsdienst Financiën, gegeven op 7 november 2016;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van de Federale Overheidsdienst Justitie, gegeven op 10 november 2016;
Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van Financiën van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, gegeven op respectievelijk 22 november 2016 en 30 november 2016;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 22 december 2016;
Gelet op het advies 60.804/2 van de Raad van State, gegeven op 1 februari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, [2° ] van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Overwegende het Wetboek van economisch recht, Boek III, Titel 2.;
Op de voordracht van de Minister van Justitie, de Minister van Economie, de Minister van Financiën, de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en van K.M.O.,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "vereniging van mede-eigenaars" elke vereniging van mede-eigenaars, hieronder begrepen de deelverenigingen, die rechtspersoonlijkheid bezitten zoals bepaald in artikel 577-3, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek; onder "syndicus" wordt verstaan elke natuurlijk persoon of vennootschap, die aangesteld of benoemd is als syndicus in gevolge artikel 577-8, § 1, eerste lid Burgerlijk Wetboek of is toegevoegd of aangewezen als voorlopig syndicus ingevolge artikel 577-8, §§ 6 of 7 Burgerlijk Wetboek.
Bovendien wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan onder "werkdagen" alle dagen met uitzondering van de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

Art. 2.

De gegevens betreffende het mandaat van de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars worden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De vereniging van mede-eigenaars of haar syndicus dienen hiertoe een dossier betreffende de vraag tot inschrijving van de syndicus in bij een ondernemingsloket naar keuze.
Deze bepaling is van toepassing onverminderd de bepalingen in artikel III. 16. en III 49. van het Wetboek van economische recht.

Art. 3. § 1,

De aanvraag tot inschrijving wordt ten laatste op de werkdag die de dag waarop de opdracht van de syndicus een aanvang neemt voorafgaat ingediend bij het ondernemingsloket, tenzij de beslissing minder dan acht werkdagen voor de dag waarop de opdracht van de syndicus een aanvang neemt werd genomen. In dit laatste geval wordt de beslissing binnen de acht werkdagen na het nemen ervan aan het ondernemingsloket meegedeeld. Ze bevat de volgende gegevens :

1° het ondernemingsnummer van de vereniging van mede-eigenaars;
2° een uittreksel uit de akte van aanstelling of benoeming. Dit uittreksel bevat de gegevens vermeld in artikel 577-8, § 2, tweede lid, eerste zin van het Burgerlijk wetboek;
3° het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van de syndicus indien het om een natuurlijk persoon gaat of indien het om een vennootschap gaat het ondernemingsnummer en desgevallend het rijkregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van een vertegenwoordiger die gerechtigd is de activiteiten van syndicus in het kader van de vennootschap uit te oefenen.

Ingeval geen rijksregisternummer of identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voorhanden is, kan het ondernemingsloket alle gegevens en documenten vragen die nodig zijn voor de eenduidige identificatie van de betrokken natuurlijke persoon.

§ 2. Iedere wijziging of doorhaling die een aanpassing van de in § 1, 2° en 3° bedoelde gegevens tot gevolg heeft, wordt op basis van de nodige bewijsstukken door de vereniging van mede-eigenaars of haar syndicus aan het ondernemingsloket van zijn keuze meegedeeld met aanduiding van de datum waarop de wijziging of doorhaling in voege treedt.
De mededeling gebeurt ten laatste op de werkdag die de invoegetreding van de wijziging of doorhaling voorafgaat, tenzij de beslissing minder dan acht werkdagen voor de inwerkingtreding van de wijziging of doorhaling werd genomen. In dit laatste geval wordt de wijziging of doorhaling binnen acht werkdagen aan het ondernemingsloket meegedeeld.

Art. 4. § 1.

Het ondernemingsloket registreert bij ontvangst iedere aanvraag om inschrijving, wijziging of doorhaling. Indien het aanvraagdossier onvolledig is brengt het ondernemingsloket de syndicus of de vereniging van mede-eigenaars, afhankelijk van wie de aanvraag heeft ingediend of het mandaat heeft verstrekt voor het indienen van de aanvraag, hiervan in kennis binnen de acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag.

§ 2. In de Kruispuntbank van ondernemingen worden de volgende gegevens van de syndicus opgenomen :

  • indien het gaat om een natuurlijk persoon : naam, voornaam en het rijkregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
  • indien het gaat om een vennootschap : de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer en desgevallend het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van zijn vertegenwoordiger die gerechtigd is de activiteiten van syndicus in het kader van de vennootschap uit te oefenen;
  • de datum waarop de opdracht van de syndicus een aanvang neemt.

Art. 5. § 1.

Het ondernemingsloket schrijft de gevraagde inschrijving, wijziging of doorhaling binnen acht werkdagen na ontvangst van het volledig dossier bedoeld in artikel 3, § 1, in de Kruispuntbank van Ondernemingen in.

§ 2. Indien het ondernemingsloket de inschrijving, wijziging of doorhaling weigert, brengt het deze weigering binnen acht werkdagen na ontvangst van het volledig dossier bedoeld in artikel 3, § 1 ter kennis aan de syndicus of de vereniging van mede-eigenaars, afhankelijk van wie de aanvraag heeft ingediend of het mandaat heeft verstrekt voor het indienen van de aanvraag.

Art. 6.

Het dossier van inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bevat :
1° de aanvragen tot inschrijving van de syndicus, de wijziging of doorhaling van de gegevens van de syndicus alsook de stukken bedoeld in artikel 3, § 1;
2° de volmachten waarvan de in artikel 3 vermelde aanvragen in voorkomend geval vergezeld gaan;
3° in voorkomend geval, de beslissing tot weigering van de inschrijving, wijziging of doorhaling, genomen door het ondernemingsloket, samen met het bewijs van de kennisgeving aan de syndicus of de vereniging van mede-eigenaars, afhankelijk van wie de aanvraag heeft ingediend of het mandaat heeft verstrekt voor het indienen van de aanvraag.

Art. 7.

Het in artikel 6 bedoelde dossier wordt bewaard gedurende een termijn van vijf jaar door het ondernemingsloket dat de aanvraag om inschrijving, wijziging of doorhaling heeft behandeld, overeenkomstig het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de nadere regels inzake het bewaren van archieven in de erkende ondernemingsloketten.

Art. 8. § 1.

Voor elke aanvraag tot inschrijving, wijziging of doorhaling is hetzelfde inschrijvingsrecht verschuldigd door de vereniging van mede-eigenaars als het bedrag bepaald door artikel 2, §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming, en de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten.

§ 2. De ondernemingsloketten ontvangen voor hun medewerking aan de inschrijving een bedrag dat gelijk is aan 100 % van de inschrijvingsrechten bedoeld in § 1, btw inbegrepen.

Art. 9.

Dit koninklijk besluit treedt in werking op 1 april 2017.
De verenigingen van mede-eigenaars, die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, beschikken over een termijn van één jaar vanaf de in het eerste lid bedoelde inwerkingtreding om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door dit koninklijk besluit. De Minister bevoegd voor Middenstand kan deze termijn op vraag van de ondernemingsloketten met maximum één jaar verlengen.

Art. 10.

De Minister bevoegd voor Justitie, de Minister bevoegd voor Economie, de Minister bevoegd voor Financiën en de Minister bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 15 maart 2017.

Wij proberen deze publicatie, bij wijzigingen, zo goed mogelijk up to date te houden. In het Staatsblad kunt u de originele publicatie lezen, samen met enige commentaren en de adviezen van de Senaat.


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Ik ben reeds enkele jaren

Ik ben reeds enkele jaren (als gepensioneerde) syndicus-mede-eigenaar van een grote VME (50 eigenaars);vooraleer daaraan te beginnen heb ik info gevraagd aan een "ondernemingsloket" (weliswaar mondeling)betreffende mijn statuut;
Er is mij toen gezegd dat een vrijwillige mede-eigenaar syndicus niet moest aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.
Dit is herhaald bij mijn recente inschrijving in het KBO register (maart 2017).
Nu vindt de RSVZ plots dat ik (citaat) "vanaf 1.1.2015 een beroepsbezigheid als zelfstandige uitoefen in hoedanigheid van syndicus in hoofdberoep*(*na 65j)" en dat ik dus wel moet aansluiten!
Kan ik als gepensioneerde een hoofdactiviteit uitoefenen, of is dit steeds een bijberoep?
Kan ik in beroep gaan? Minstens tegen de "hoofdactiviteit, liefst ook tegen de verplichting om bijdragen te betalen als zelfstandige.
Dank voor mogelijke richtlijnen.
 

Vraag verhuisd naar forum:

Vraag verhuisd naar forum: http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-...

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Verplichte inschrijving van

Verplichte inschrijving van syndicus in KBO
Het zijn weer allemaal verplichtingen die het voor de vrijwillige syndicus niet makkelijker maken.  Zijn er sancties voorzien indien de syndicus dit niet doet ?  En wie gaat men eigenlijk sanctioneren : de syndicus, de VME of de voorzitter van de VME ?

Zoals blijkbaar de goede

Zoals blijkbaar de goede gewoonte is bij alles rond mede-eigendom, maakt men regels maar voorziet men blijkbaar geen sancties. Ik vermoed dat er weinig kan gebeuren, tot iemand schade ondervindt door het feit dat de syndicus niet op te sporen was en er mee naar de rechtbank trekt. Ik kan me nog niet zo direct zo een situatie voorstellen, maar alles kan natuurlijk.

Misschien een leverancier die niet betaald wordt en dit steekt op het feit dat hij niet heeft kunnen controleren of de bestelling effectief van de syndicus afkomstig was?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Hartelijk dank voor de

Hartelijk dank voor de juiste info. Hiermee kan ik waarschijnlijk wel verder om mij in regel te stellen met deze nieuwe voorschriften.