Verder uitstel voor coördinatie statuten tot 1/9/2014

Uitstel aanpassing statuten mede-eigendomOngelooflijk maar waar. De nieuwe wet op de mede-eigendom legde op dat de syndicus een aan de wet aangepaste versie van de statuten van elke mede-eigendom aan de algemene vergadering moest voorleggen binnen ongeveer een jaar na ingang van de wet. Daarna is de deadline uitgesteld tot 1/9/2013, binnen twee maand van heden, dus. Nu is er nog eens een wetsvoorstel gestemd voor verder uitstel tot 1/9/2014.


Veel mede-eigenaars die zich nog steeds niet in orde hebben gesteld met de coördinatie zullen er natuurlijk niet rouwig om zijn. Ze krijgen nu nog een jaar extra om zich in orde te stellen, via een goedkopere onderhandse coördinatie zonder langs de notaris te passeren. Deskundige Peter Leyseele laat ons weten dat dit uitstel zopas is goedgekeurd in de kamer. Het moet nog door de senaat, maar de kans dat het hier afgewezen wordt is klein.

Update: een lezer laat weten dat het op 22/08/2013 in het staatsblad verschenen is.

Zullen we het bericht voor uitstel tot 2015 al klaarzetten voor publicatie volgend jaar? Wat denkt u?


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Het wetsvoorstel is

Het wetsvoorstel is goedgekeurd op 17/8/2013
publicatie staatsblad 

Publicatie : 2013-08-22

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2013/09398]

17 AUGUSTUS 2013. Wet tot wijziging van de wet van 2 juni 2010

tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van

de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat

de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten

betreft (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in

artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 19, § 2, van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van

het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te

moderniseren en transparanter te maken, gewijzigd bij de wet van

13 augustus 2011, wordt het woord «zesendertig» vervangen door het

woord « achtenveertig ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden

bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2013.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

Mevr. A. TURTELBOOM

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

Mevr. A. TURTELBOOM

Nota

(1) Zitting 2012-2013.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken.Wetsvoorstel van Mevr. Van Cauter c.s., 53-2911 - Nr. 1.—

Addendum, 53-2911 - Nr. 2. — Tekst aangenomen in plenaire vergadering

en overgezonden aan de Senaat, 53-2911 - Nr. 3.

Integraal Verslag. 4 juli 2013.

Senaat.

Stukken. Ontwerp geëvoceerd door de Senaat, 5-2189 - Nr. 1. —

Verslag, 5-2189 - Nr. 2. — Beslissing om niet te amenderen, 5-2189 -

Nr. 3.

Handelingen van de Senaat. 17 en 18 juli 2013.

Ivo Huysmans

Dank u voor het seintje. Die

Dank u voor het seintje. Die hadden we gemist.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom