aanpassen reglement van mede-eigendom

3 antwoorden [Laatste bericht]
Rob116
Offline

Mogen bij de coordinatie van het reglement van mede-eigendom artikels bijgevoegd worden uit de verslagen van de algemene vergaderingen - ervan uitgaand dat de stemmingen gebeurd zijn volgens de regels van de nieuwe wet ?

Rob116
nescio1
Online
specifiek
Uiteindelijk is het de bedoeling dat uw reglement specifiek aangepast is aan de huidige (en toekomstige) wensen en  behoeften van uw gemeenschap. Dus: ja.
Quimmo
Offline
Let op

Pas toch op. De wetgever heeft voorzien in de mogelijkheid om de statuten onderhands aan te passen aan de nieuwe wet, dus zonder authentieke akte, voor zover er geen andere aanpassingen gebeuren.

Art 577-14 §2: "§2 De syndicus bedoeld in artikel 577-4, §1, derde lid, 4° van hetzelfde Wetboek legt binnen de zesendertig maanden na de inwerkingtreding van deze wet een aan de artikelen 577-3 tot 577-14 van hetzelfde wetboek aangepaste versie van de bestaande basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor aan de algemene
vergadering. Voor zover de algemene vergadering op hetzelfde of een later tijdstip geen wijzigingen aanbrengt aan de basisakte, is voor de aangepaste tekst van het reglement van mede-eigendom geen authentieke akte vereist. Indien een authentieke akte wordt verleden, zal de hypothecaire publiciteit van deze akte uitsluitend gebeuren op naam van de vereniging van mede-eigenaars.
"

Indien u wel aanpassingen doet buiten deze die door de wet opgelegd worden, is er volgens mij wel een authentieke akte nodig:

Art 577-4 §1 "De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte."

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

deskundige
Offline
Ik sluit aan op het antwoord

Ik sluit aan op het antwoord van Quimmo.
Zo er eerdere beslissingen door de vergadering genomen zouden worden ingevoegd dan volstaat i.c. een onderhandse coördinatie niet meer. Alsdan spreken we eerder over een wijzigende akte waarbij tussenkomst van de notaris is vereist.
M.a.w. zo er ooit beslissingen werden genomen die initieel het voorwerp van een wijzigende akte dienden uit te maken, maar waarbij deze wijzigen nooit authentiek werden vastgelegd, dan is het thans het moment om dit tezamen met de coördinatie van de statuten in orde te brengen.
Zoals reeds eerder aangehaald, de beslissingen an sich die door de AV werden genomen en die niet (met succes) in rechte werden aangevochten, kennen tegenstelbaarheid naar alle eigenaars toe maar niet naar derden/niet eigenaars toe en daar wringt het schoentje. Derden zijn in eerste instantie niet gehouden tot de naleving van die beslissingen die hen nooit tegenstelbaar zijn gemaakt hetwelk laatste dus na tussenkomst van een notaris door overschrijving op het bevoegde hypotheekkantoor gebeurt.