Aanpassing basisakte nieuwbouw

2 antwoorden [Laatste bericht]
Dominique D'Heedene
Offline
Bij aankoop van een appartement in een nieuwe residentie met dus nieuwe basisaktes is er een discrepantie geslopen tussen stemmenverdeling voor de beslissingen mbt alle gemeenschappelijke groenzones, infrastructuur en wegenissen.
Eigenaars van appartementen in Gebouw A + Gebouw B dragen bij tot de kosten ten belope van 22% en hebben +/- 88% van de stemmen.
Eigenaars van appartementen in Gebouw C, D en E dragen bij tot de kosten mbt alle gemeenschappelijke groenzones, infrastructuur en wegenissen ten belope van 78% en hebben +/ 11% van de stemmen.
Er werden al een aantal appartementen verkocht met deze "fout" in de basisaktes.
Een belangrijk aantal appartementen staat nog te koop.
De promotor en notarissen zijn het weliswaar na veel aandringen en discussie, over eens dat deze fout rechtgezet moet worden.
De promotor zegt dat rechtzetting via stemming in de volgende algemene vergadering kan gebeuren. Deze AV zal pas in de lente van 2021 plaatshebben.
De Syndicus beweert dat akkoord van 4/5 vd aanwezig stemmen voldoende is om de huidige zin in de hoofdbasisakte:
"Alle beslissingen betreffende deze tuinen worden door de hoofdvereniging van gebouwencomplex XYZ genomen.”
te vervangen door:

“Alle beslissingen betreffende deze tuinen worden door de hoofdvereniging van gebouwencomplex XYZ genomen, waarbij de verdeelsleutel van de kosten voor de gemeenschappelijke groenzone zoals vermeld in de tabel in bijlage ook als verdeelsleutel van het stemrecht zal dienen.”
Mijn vragen:
- is het niet mogelijk hiervoor nu BAV te laten bijeenroepen om deze correctie door te voeren?
- wanneer er aan het stemrecht geraakt wordt, is 4/5 meerderheid dan wel voldoende??
Alvast bedankt!
 
lebragard
Offline
nieuw sinds 2019......
nieuw sinds 01/01/2019 , kan u daar gebruik van maken ? is de voorlopige oplevering al gebeurd ?

Art. 577-4 § 1.  
 § 1/1. De partijen die de oorspronkelijke statuten hebben ondertekend, hebben het recht om tot op het ogenblik van de voorlopige oplevering van de betrokken gemene delen wijzigingen aan de statuten aan te brengen, voor zover zulks door technische omstandigheden of door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars is ingegeven, niet aan de rechten van de andere mede-eigenaars op hun privatief gedeelte raakt en de verplichtingen van één of meerdere mede-eigenaars niet verzwaart. De partijen die de oorspronkelijke statuten hebben ondertekend dragen de kosten voor deze wijziging.
Deze partijen zenden per aangetekende zending aan alle andere mede-eigenaars een ontwerp van de wijzigende statuten, minstens twee maanden voorafgaand aan het verlijden van de wijzigende akte, waarin de contactgegevens van de instrumenterende notaris uitdrukkelijk zijn vermeld. Op straffe van verval van zijn rechten, moet een mede-eigenaar binnen twee maanden na de ontvangst van deze zending verzet aantekenen tegen de voorgenomen wijziging via aangetekende zending aan de betrokken notaris en, in voorkomend geval, in rechte treden.

Anders :
BAV organiseren , de "zaak" niet laten aanslepen !!

en 4/5

Art. 577-7.§1


2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:
a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;
b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;
c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;
d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden;
e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen, dit omvat ook de wijziging van de zakelijke gebruiksrechten ten voordele van één mede-eigenaar op de gemene delen, op voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars, in voorkomend geval, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die zulks mocht veroorzaken.
f) over de wijziging van de statuten in functie van artikel 577-3, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek;
g) over de verdeling van een kavel of over de volledige of gedeeltelijke vereniging van twee of meer kavels.
h) over de afbraak of de volledige heropbouw van het gebouw om redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou zijn. Een mede-eigenaar kan afstand doen van zijn kavel ten gunste van de andere mede-eigenaars indien de waarde ervan lager is dan het aandeel dat hij ten laste zou moeten nemen in de totale kostprijs van de werken, in voorkomend geval, tegen een in onderling akkoord of door de rechter vastgestelde compensatie. Indien de voornoemde redenen ontbreken, moet de beslissing tot afbraak of tot volledige heropbouw genomen worden bij eenparigheid, overeenkomstig de bepalingen beschreven in paragraaf 3

en 
Art. 577-4 § 1.  De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte. 
lebragard
Offline
wet mede-eigendom

aanvullend:

wet mede-eigendom , http://quimmo.be/nl/blog