Aanvechten van beslissingen

4 antwoorden [Laatste bericht]
DeRo
Offline

In de onderstelling dat een AV plaats had vóór 1 september 2010.
Hoeveel tijd hebben de mede-eigenaars de tijd om beslissingen aan te vechten?
Zal dit 3 maanden zijn of is dit 4 maanden zoals de nieuwe wet aangeeft? 
 

deskundige
Offline
Beste,Dit is een zeer goed
Beste,
Dit is een zeer goede vraag die mij ook bezig houdt.  Binnen de Wet van 2 juni werd dienaangaande niets ingeschreven.

Feit is dat moet worden nagekeken hoe het zit met de toepassing van de nieuwe Wet bij rechtsfeiten in de tijd.

Ik heb de vraag vorige week zelf gesteld aan een Vrederechter en deze zou mij eerstdaags berichten.

Ik heb momenteel weet van een procedure die in vernietiging van een beslissing werd opgestart en waarbij op basis van de wet van 1994 de dag van betekening van de dagvaarding de 3-maanden termijn werd overschreden (de eigenaar die de vordering stelt werd regelmatig opgeroepen en was tijdens de vergadering aanwezig).

Verwerende partij werpt de onontvankelijkheid op , de raadsman van eisende partij stelt dat de 4 maanden termijn van toepassing is en stelt dus dat de vordering wel ontvankelijk is.

Vanaf het ogenblik dat ik uitsluitsel heb kom ik bij u terug, tenzij Meester CLABOTS het antwoord hier zou kunnen poneren, waarvoor dank?

Mvg.

Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte Bijzonder pertinente
Geachte

Bijzonder pertinente vraag !
De nieuwe wet trad onmiddellijk en direct in werking. De wetgever heeft de uitzonderingen hierop zeer nadrukkelijk bepaald (ivm vertaling, aanpassing basisakten, ...). Ik zou op dit ogenblik dan ook voorstaan dat de termijn onmiddellijk van toepassing werd. Indien de wetgever dit niet zou hebben gewild, zou hij zulks hebben voorzien ?
Dit is een theorie, ik ben benieuwd naar de visie van de geadieerde Vrederechter.

Astrid CLABOTS

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Hermy36
Offline
overtreding basisakte

Probleemstelling:
een mede-eigenaar overtreedt de basisakte door het  plaatsen van een poort op de gemeenschappelijke koer als afscheiding van zijn  achtertuintje.
Hij laat deze poort (4 m breedte) opendraaien naar de gemene  koer.
De algemene vergadering keurt dit af met 76% en zegt dat alles in de oorspronkelijke staat moet hersteld worden. (naleving basisakte).
De mede-eigenaar vraagt een bouwaanvraag aan voor deze poort en bekomt deze met de vermelding: op  voorwaarde dat ze voldoet aan de basisakte.
De syndicus stelt de mede-eigenaar in gebreke op basis van de niet naleving van de basisakte en de beslissing van de A.V.
De mede-eigenaar weigert zijn poort af te breken.
Op onze laatste A.V. (november 2010)  wordt geen meerderheid gevonden voor een procedure bij de vrederechter.

Vraag: wat kan de minderheid doen? Naleving vragen van de basisakte bij de vrederechter? En zo ja, is dit een omslachtige procedureslag? Of zijn er andere middelen?

ha
deskundige
Offline
Beste,Als de AV een
Beste,
Als de AV een beslissing neemt moet ze naar de uitvoering ervan natuurlijk ook consequent zijn.

In eerste instantie beslist de AV dat de betreffende eigenaar verplicht wordt om te herstellen naar de oorspronkelijke staat.

Aangezien deze dit niet uit eigen beweging doet dient de "weerspannige" eigenaar hiertoe in rechte te worden gedwongen.

Dit kan alleen maar via een procedure voor de Vrederechter.

Ironisch genoeg beslist tijdens een volgende AV het merendeel van de eigenaars om de wederrechtelijke situatie niet gerechtelijk af te dwingen.

U en eventuele "aanhangers" zullen meer dan waarschijnlijk dan ook beroep dienen te doen op de Vrederechter zodat deze zich in de plaats van de vergadering kan stellen.

 Ik ben in het bezit van een vonnis van een maand of drie geleden waarin om dezelfde reden zoals u aangehaald aan de Rechter werd gevraagd om een soortgelijke beslissing te vernietigen.

Ook hier ging het om een weigering van de AV om in rechte te treden en dit niettegenstaande er een eerste beslissing voorlag dewelke luidde dat de in overtreding
zijnde eigenaar zich naar de statuten diende te gedragen en aldus diende af te breken.

In deze had het issue betrekking op het niet naleven van het uniforme uitzicht.

De Vrederechter vernietigde uiteindelijk de beslissing van de AV.

Hij machtigde de syndicus om van rechtswege in naam en voor rekening van de VME de in overtreding zijnde eigenaar te dagvaarden. 

Dit alles op kosten van de VME en de in overtreding zijnde eigenaar.

Ifv. de advocaatskosten en andere kosten verwijs ik u door naar de nieuwe Wet dewelke thans voorziet dat wanneer een eigenaar die een vordering tegen de VME instelt en daarbij zijn gelijk haalt (vordering die gegrond wordt verklaard), niet meer dient bij te dragen in de kosten die de VME diende te maken.

Het verdient natuurlijk altijd de voorkeur om in eerste instantie te proberen om het geschil in der minne op te lossen.
   
De procedure wordt aanhangig gemaakt voor de Vrederechter.

Houd wel rekening met de in de Wet voorziene protesttermijn.

Mvg.