Aanvraag voor datakabel door gemene delen door bewoner-huurder

6 antwoorden [Laatste bericht]
Libeer
Offline
Op het webplatform van de syndicus (enkel toegankelijk voor mede-eigenaars) werd zonder enige andere vorm van communicatie of overleg volgend bericht gepost:

"Eén van de bewoners van het gebouw heeft een aanvraag ingediend om bepaalde bekabeling aan te brengen aan de gemene delen ten behoeve van zijn privatief.

Concreet gaat het over het trekken van een privatieve datakabel (Proximus) vanuit de technische ruimte, in een bestaande kabelgoot, naar een privatieve garage om de garage te integreren in een alarmsysteem.

Conform de nieuwe wet op mede-eigendom dient de bewoner dit louter te melden en geldt er een bezwaartermijn van 2 maanden, vanaf 01/02/2021. Gemotiveerd bezwaar dient binnen deze periode ingediend te worden bij de syndicus. Behoudens geldig bezwaar mag de bewoner de werken laten uitvoeren.

Is deze aanvraag ontvankelijk (wet op de mede-eigendom Art 577-2 paragraaf 10)? Het gaat hier immers over een bewoner-huurder. De aanvraag is gebeurd door deze huurder via mail aan de syndicus. Het is ook zo dat niet elke mede-eigenaar toegang heeft tot het webplatform ( niet iedereen heeft een bPC)

jclibeer
nescio1
Offline
wat baten kaars en bril als de uil niet zien en wil

U hebt de wet blijkbaar beter gelezen dan de syndicus.
 
Maak uw bezwaar kenbaar in een aangetekend schrijven.
 
In de wet staat ook dat de syndicus slechts kan ingaan op een aangetekend schrijven (met bijbehorende documentatie) van een mede-eigenaar.
 
Vraag hiernaar.
 
Stuur kopie naar ME’s, CvR en RvME.
 
 
Opgelet : 2 identieke aangetekende brieven, zie :
 
B.W. Art. 577-8 § 4 6 °
 
TIP:
 
Plaats onderaan elke aangetekende brief een formule in de aard van:
Deze aangetekende brief wordt u ook als gewone brief verzonden.
 
Ook:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967101001&table_name=wet
G.W. Art. 53bis
 
 
 
Quimmo
Offline
Eigenaar geen huurder

Indien de syndicus erkent deze mail ontvangen te hebben, maakt het m.i. niets uit dat de aanvraag niet aangetekend verstuurd is.

Maar de wet zegt wel "In het geval van paragraaf 9, hebben individuele mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren het wettelijke en kosteloze recht om kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in of op de gemene delen aan te leggen, te onderhouden of te hernieuwen". Dus het lijkt me niet van toepassing voor een huurder, de verhuurder zou deze aanvraag moeten doen lijkt me.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Baton
Offline
contra dictie...


Contra dictie tss art.577-2 §10  en B.W. Art. 577-8 § 4 6 °

Daartoe zendt de individuele mede-eigenaar of de operator minstens twee maanden voorafgaand aan de aanvang van de werken aan alle andere mede-eigenaars of, indien er een syndicus is, aan deze laatste per aangetekende zending waarin het adres van de afzender is vermeld, een beschrijving van de voorgenomen werken en een rechtvaardiging van de optimalisatie van de voorgenomen infrastructuur...

Eén aangetekende zending en dit aan de syndicus , die soms "vergeet" de VME daarover te brieven.....met alle gevolgen van dien , want .....Op straffe van verval, kunnen de mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars binnen twee maanden na de ontvangst van deze aangetekende zending verzet aantekenen tegen de voorgenomen werken via een aangetekende zending aan de afzender en dit op grond van een rechtmatig belang........

en

art.577-8 §4 6°
6° de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te vertegenwoordigen. Behoudens andersluidende bepalingen in dit hoofdstuk, wordt aangetekende briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de maatschappelijke zetel van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.

Twee aangetekende zendingen , syndicus en OOK de VME is op de hoogte , syndicus kan niet "vergeten" de VME te brieven want deze is ook op de hoogte.

Wie kan deze contra-dictie tss beide artikels uitleggen ? Misschien nescio1 of Quimmo ?

Baton
Offline
niemand ?
Niemand een antwoord op de " contra dictie" tss art.577-2 §10  en B.W. Art. 577-8 § 4 6 ° ?
nescio1
Offline
in statu nascendi

 
De geciteerde wetsartikels beschrijven enigszins de werking van de VME in verschillende stadia van haar leven.
 
B.W. Art. 577-2 § 10 
beschrijft eerder de werking van een gebouw in ontwerp, in oprichting, in afwerking samengaand met een VME die nog niet of niet volledig operationeel is, geen eerste AV, geen (her)benoemde syndicus, kandidaat-syndicus nog zonder contract.
 
 
B.W. Art. 577-8 § 4 6 °
 
richt zich op een normale VME, op kruissnelheid: reeds enkele AV, syndicus met syndicuscontract, mede-eigenaars die de werking van een VME in grote lijnen kennen, etc. 
 
Zoals in # 3 aangegeven is een gezond wantrouwen, zeker bij een beginnende VME/syndicus, verantwoord.
 
Steeds nuttig kopies van brieven aan syndicus/VME  over te maken aan de andere mede-eigenaars.
 
 
Baton
Offline
blijft onduidelijk

Blijft onduidelijk : 

art.577-2 § 10
- indien er een syndicus is (in statu nascendi ,meestal de bouwheer !) = 1 aangetekende zending en deze kan "vergeten" zodat de VME niet op de hoogte of geinformeerd is ....met alle gevolgen vandien.
- indien géén syndicus = alle mede-eigenaars aantekende zending , VME is altijd geinformeerd.

art.577-8 § 4 6°
- steeds twee aangetekende zendingen , 1 syndicus en 1 VME = VME steeds geinformeerd 

Uniformiteit = twee aangetekende zendingen , 1 syndicus en 1 VME = duidelijk aan en voor iedereen...