Art. 504bis, syndicus, RvM

4 antwoorden [Laatste bericht]
Jan P
Offline

 Art. 504bis.<Ingevoegd bij W 1999-02-10/39, art. 5; Inwerkingtreding : 02-04-1999> § 1. Passieve private omkoping bestaat in het feit dat een persoon die bestuurder of zaakvoerder van een rechtspersoon, lasthebber of aangestelde van een rechtspersoon of van een natuurlijke persoon is, rechtstreeks of door tussenpersonen, voor zichzelf of voor een derde, een aanbod, een belofte of [1 een voordeel van welke aard dan ook vraagt, aanneemt of ontvangt]1, om zonder medeweten en zonder machtiging van, naar gelang van het geval, de raad van bestuur of de algemene vergadering, de lastgever of de werkgever, een handeling van zijn functie of een door zijn functie vergemakkelijkte handeling te verrichten of na te laten.

Als enkele mede-eigenaars uit de RvM handelingen stellen die in strijd zijn met de appartementswet (op eigen initatief werken uitvoeren of toestemming/opdracht geven tot werken of wijzigingen algemene delen) die de belangen van een andere mede-eigenaar schaden.
Als die laatste ook lid is van de raad en zowat het enige lid is van de raad die zijn controleopdracht ernstig neemt en al jaren wordt geintimideerd en gepest.
Als zowel de andere mede-eigenaars in de RvM (die geen nadeel hebben aan de werken) en de syndicus deze werken steunen met drogredenen zonder toestemming van de AV.

Kan artikel 504bis hier toepassing vinden?


 

 

nescio1
Offline
een wereld van verschil

 
De wetgeving omtrent het appartementsmede-eigendom behoort tot het burgerlijk recht.
 
U citeert een artikel uit het strafrecht. 
In dit rechtsdomein gelden ganse andere, veelal strengere, regels o.a. inzake bewijsvoering.

Raadpleeg een advocaat gesepecialiseerd inzake strafrecht.

Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.
 

 
 
Baton
Offline
een wereld van verschil maar toch niet...

Een wereld van verschil en toch weer niet want :
 
De appartementseigendom is meer dan de appartementswet alleen , het omvat ook oa :  
-  het zakenrecht (basisakte) 
- verbintenissenrecht (naleving  en/of wijziging van het Reglement van Mede-eigendom
en het RIO , kwalitatieve werking van de reglementen bij overdracht..)
- bouwrecht, de splitsingsvergunning, de woningbouwwet
- rechtspersonenwet , de vereniging van mede-eigenaars
- procesrecht , rechtelijke controle mbt. beslissingen AV
- huurrecht , werking van de statuten en reglementen , AV beslissingen
-hypotheekrecht, tegenwerpbaarheid , wijzigingen , inschrijvingen
-verzekeringsrecht , blokpolis , huurders ect..
-ERVM = het ERVM biedt burgers de mogelijkheid om de eerbiedeging of gebrek daaraan , van hun rechten en fundamentele vrijheden te laten toetsen door een rechtelijke macht...

- strafrecht , strafbare feiten...fraude , omkoping...

TS , kan gebruik maken van het Burgerlijk en Strafrecht...= Burgerlijke rechter en Strafrechter

 
nescio1
Offline
blz. 8?
Baton
Offline
blz. 8
nescio1 , dank met deze uiteenzetting...
Fraude brengt u waarschijnlijk bij de strafrechter.
https://blog.smartsyndic.be/qa/voor-welke-rechtbank-kan-ik-de-syndicus-v...