AV beslissing rechtsgeldig ?

139 antwoorden [Laatste bericht]
't appartement
Offline
waar staat het in de wet?
In het Burgerlijk Wetboek staat nergens dat een beslissing van een AV welke een inbreuk op de wetgeving op de gedwongen-medeeigendom inhoudt "kracht van gewijsde" zou kunnen krijgen (na vier maanden) en dus niet meer bijgesteld kan worden.
De vier maanden hebben enkel betrekking op beslissingen welke nadelig zouden zijn voor bepaalde eigenaars (maar die in sé geen inbreuk vormen op de wet betreffende de gedwongen mede-eigendom).
Ook een andere interpratie in een vulgariserende publicatie (waarin aan een AV de macht wordt toegeschreven om "wettelijk" wetgeving van dwingende recht  te overtreden) zal dit niet kunnen wijzigen.
ronald de wilde
Offline
genoegzaamheid...
Beste Lebragard,

tenzij ik uw reacties/antwoorden niet lees zoals dat door u is bedoeld, ga ik ervan uit, niet ten onrechte,  dat u hèèl veel verantwoordelijkheid legt bij de syndicus. Niet ten onrechte, zoals reeds gesteld!
Echter, diezelfde syndicus heeft te maken met de AV - al dan niet gestuurd door wie of wat, misschien door hemzelf - maar waartegen diezelfde syndicus gehouden is te reageren door de wet, en dus niet altijd volgens de eigen krijtlijnen.

Punten worden aangevoerd voor de AV-agenda, en al dan niet opgenomen - wat weer een heikel punt is waarom en waarom eventueel niet -,'t blijft altijd afwachten hoe een AV reageert, gestuurd of niet, op basis van welke argumenten (pro of contra) dan ook.

Zelf blijf ik altijd bij mijn buikgevoel, in de eerste plaats, of iets kan of strijdig is met dit of dat, om het daarna zeer rationeel te benaderen wat de inhoudelijkheid van de wetgeving ons weet te vertellen.
Ik verwacht van 'mijn' syndicus dezelfde houding, welke er ook is voor alle duidelijkheid, om het daarna in 'ontvankelijkheid' te kunnen nemen of niet, als uitvoerbaar te kunnen beschouwen of niet. Of dus de ultieme 'dwingendheid' kan worden ingeroepen of terzijde gelaten. 

Op dit ogenblik is dat al gelukt, heeft die instelling ook reeds de toets van de vrederechter doorstaan.
Met Lebragard kijk ik wel uit naar een degelijke basis om uit te maken wat de stelling 'kracht van gewijsde' juist omvat, of dat die ponering inderdaad (enkel) geldt binnen het toga-wereldje. 

Ik denk dat de vraagstelling van Lebragard legitiem is, ook al zien we beiden de zaken enigzins anders in uitvoering.
Zelf heb ik de indruk dat mijn (op)stelling werkt, ook reeds getoetst aan deze van de vrederechter, maar niets zou beletten om die ook wat bij te (moeten) stellen.

Los daarvan moet ik ook kwijt dat ik in al de afgelopen tijd, dat ik mandaat heb opgenomen binnen het VME-gebeuren én zelfs daarbuiten, geen al te hoge pet heb kunnen zetten bij het optreden van de 'toga's', integendeel, meer dan eens heb ik bij nauwkeurige lezing van pleidooien en conclusies menen te moeten ingrijpen en aanzetten om bij te sturen; los van de opstijgende haren bij de lezing van de vonnissen op basis van die ingediende conclusies.

Ik volg dus gewoonlijk mijn eigen aanvoelen van de al dan niet te geschieden gerechtigheid.

Ron

 
lebragard
Offline
# t'appartement
# 31
t' appartement 

1) Uw vraag....
Is niet noodzakelijk , is de rechtsleer en vervat in het BW en tweede deel van uw vraag , dat beweer ik ook niet.
Herlees # 17 en lees inhoudelijke tekst in #27

2) Uw persoonlijke interpretatie van art.577-9§2 is voor uw rekening en niet correct ...raadpleeg uw jurist en herlees met de nodige aandacht inhoudelijk de tekst in #27
lebragard
Offline
genoegzaamheid

#RdW
Kan u volledig volgen in uw antwoord , zeker uw intro......
Formele rechtskracht met de bijhorend uitleg in #27 , is identiek als de andere kracht term van een deskundige x.
In de rechtsleer en rechtspraak is dit een algemeen en vaststaand gegeven.
Termijn beroepsprocedure voorbij = te laat en niet ontvankelijk.

't appartement
Offline
???
Ik leg enkele basisprincipes uit van het recht.

Een AV kan niet rechtsgeldig wetgeving van dwingende recht wijzigen. Waarom?
Een AV kan wel beslissingen nemen maar geen wetten of hun toepassing wijzigen als die van dwingend recht zijn. Dat zou al automatisch een contradictio in terminis zijn

Van dwingend recht kan men ook nooit rechtsgeldig afwijken door een overeenkomst tussen de betrokken partijen. Derhalve kunnen mede-eigenaars geen beslissingen treffen tijdens de AV die indruisen tegen dergelijke wetgeving. De beslissing kan ten allen tijde worden vernietigd door de vrederechter. Ik heb reeds eerder uitgelegd dat er in dat geval geen interpretatiemarge is omdat de overeenkomst in feite al van rechtswege nietig is. In de rechtsliteratuur wordt door sommige auteurs aangevoerd dat dergelijke overeenkomst/beslissing als ongeschreven dient te worden beschouwd.

Iedere benadeelde kan de relatieve nietigheid inroepen indien een wetsartikel van dwingend recht wordt overtreden. Daarvoor geldt een termijn van 10 jaar.
Voor "gewone beslissingen" is deze termijn er NIET (hier komen die 4 maanden).

Het begrip "formele rechtskracht" bestaat niet in de Belgische wetgeving. Het is een begrip uit het Nederlandse Staatsrecht en het -Bestuurlijk Procesrecht. Daardoor geeft het een nog meer vertekend beeld dan de macho-term "Kracht van Gewijsde".

Ik zal het nog eens navragen aan mijn jurist als ik voor de spiegel sta.
lebragard
Offline
t' appartement
lebragard
Offline
AV beslissingen....

Beslissingen van de AV moeten :

 • - het gemeenschappelijk belang van de VME dienen
 • - de wettelijke en statutaire bepalingen respecteren
 • - de eigendomsmaterie en de rechtmatige belangen van de mede-eigenaars respecteren
 
Het gebeurt al eens dat een genomen beslissing van de AV , onregelmatig , bedrieglijk of onrechtmatig is !
 • - onregelmatig = niet alle normvoorschriften in acht genomen…..
 • - bedrieglijk = bedrog , misleidende informatie…..
 • - onrechtmatig = rechtsmisbruik , machtsafwending , strijdig met de wettelijke bepalingen, strijdig met de statutaire bepaling…..(onrechtmatig = ruim begrip)
 
Let op deze beslissingen zijn :
 • - niet van rechtswege nietig
 • - zijn wel vernietigbaar/aanpasbaar door de (vrede)rechter
 • - vernietigingsvordering moet worden ingesteld binnen een termijn van 4 maanden vanaf de datum waarop de AV plaats vond. (cfr.art.577-9§2)
 
Ervan uitgaan dat beslissingen van de AV in tegenstrijd met de appartementswet , dwingend karakter , zo wie zo van rechtswege nietig zouden zijn is “not done” en fout. (Wie dit wel zo stelt : vraag : zijn dan alle onregelmatige beslissingen van de AV met miskenning van de substantiële Vormvoorwaarden/Voorschriften  , zoals voorzien in de appartementswet , van rechtswege al bij voorbaat nietig ?)
 
De appartementswet heeft een dwingend karakter , moet gerespecteerd en de VME en syndicus hebben zich daar aan te houden. Het is niet zo dat de VME of syndicus of een mede-eigenaar mag kiezen welke bepalingen van die wet men wil toepassen en welke niet.
 
Een genomen beslissing van de AV (al dan niet contractueel) conform de appartementswet legt volgend traject af in deze dwingende wetgeving:
 

1) Normvoorschriften AV , AV beslist rechtsgeldig (Art. 577-6 , 577-7)

2) Beroepsmogelijkheid tegen beslissingen van de AV (art.577-9)

3) Beroepstermijn verplicht te volgen (art.577-9)

4) Beslissingen AV , zijn tegenstelbaar (art.577-10)

5) De syndicus voert (laat) de beslissingen  van de AV uit  (577-8)

6) Beslissing bepaling , RIO , zijn tegenstelbaar (art.577-10)

 
http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/av-beslissing-rechtsgeldig
#27

Beroepsmogelijkheden in de wet op de appartementswet  , bij uitstek de belangrijkste persoon de rechter :

- vordering tot bijeenroeping van de AV
- vordering tot wijziging vd verdelinge van de aandelen of de lasten
- vordering wegens misbruik van minderheidspositie
- vordering tot aanstelling van een voorlopige syndicus of een bewindvoerder
- vordering tot het geven van toestemming om dringende werken uit te voeren

 • - vordering wegens onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing ,let op bij deze vordering , beroep , verhaalrecht , wordt er uitdrukkelijk een termijn gekoppeld aan deze vorderingsmogelijkheid en deze moet geëerbiedigd worden zoals voorzien in art.577-9§2.
't appartement
Offline
perpetuum mobile
"vraag : zijn dan alle beslissingen van de AV waarvan de normvoorschriften niet werden gevolgd , zoals voorzien in de appartementswet , van rechtswege al bij voorbaat nietig ?)"

Beslissingen welke indruisen tegen één of meer van de artikels BW die deel uitmaken van de "appartementswetgeving " lijden aan "relatieve nietigheid".
Relatieve nietigheid houdt in dat degene die door overtreding nadeel lijdt ten allen tijde aan de Rechter vernietiging kan vragen wegens nietigheid. En de Rechter moet dat toepassen, ik schreef reeds dat de Rechter geen beslissingsmarge heeft.(1)

Omgekeerd: als de AV bv. voorschriften oplegt aan een commissaris van de rekeningen die in strijd zijn met de wetgeving van dwingend recht dan moet hij die naast zich neerleggen en wel volgens de wet handelen, aangezien hij die beslissing  als nietig mag beschouwen; mede-eigenaars mogen de commissaris voor de Rechtbank slepen met (1) hierboven als gevolg.

Wat uw "normvoorwaarden betreft", dat zijn "vormvoorwaarden" en geen vrijbrief om inhoudelijk de dwingende wetgeving wetgeving te overtreden.

U hebt wel een rijke fantasie. Wat u daar allemaal schrijft daar vind ik niets van terug in de wetgeving. Het valt grotendeels onder de noemer "wishful thinking".
lebragard
Offline
# t'appartement

t'appartement....
Inderdaad, wat een type fout al niet bij sommigen kan doen , een N ipv.een V = Vormvoorwaarde of nog beter zoals ik in # 17 , de vraag aan u stelde :
Volgens UW redenering is een onregelmatige beslissing van de AV 
onregematig = miskenning van de substantiële Voorschriften vervat in de wet, ten allen tijden , vernietigbaar ? en wat dan met art. 577-9§2 ?  
 
Maar goed : we kunnen toch allemaal “begrijpend” lezen, nietwaar.
 
Goed dat u nu aangeeft dat een AV beslissing niet bij voorbaat nietig is als ze ingaat tegen de wet , statuten en diens meer…of dat de beslissing van de AV al nietig is ….uiteraard kan/moet men (leden AV en syndicus) de AV wijzen op de onregelmatig/onrechtvaardig...indien men toch zou beslissen.

De bevoegdheid van nietigverklaring komt enkel en alleen een rechter toe en afhankelijk van de ernst van de overtreding , dan pas , zal deze een gepast vonnis uitspreken : de AV genomen beslissing vernietigen of aanpassen. Stellen dat de rechter géén beslissingsmarge heeft is ook weer niet helemaal juist. (relatieve nietigheid)
 
Opvallend is wel dat u halsstarrig de termijn van 4 maanden in
art.577-9§2  blijkt negeren en het belang ervan dermate onderschat…
 
Voor de forumlezer (zeker voor t’appartement) : art.577-9§2 , termijn van 4 maanden is onverkort van toepassing.
Lees onderstaande link , gelijkaardig onderwerp :
 
https://juridischforum.be/viewtopic.php?f=39&t=53553
 
- “Staat een AV boven de wet? Kan deze beslissingen nemen tegen de wet?”

Dit artikel art.577-9§2  bepaalt:
- Enerzijds de soevereiniteit van de AV (men kan niet “in beroep” gaan tegen een beslissing van de AV)
- Anderzijds het “marginale toetsingsrecht” van de bevoegde rechter


Als men om meestal begrijpelijke redenen geen gebruik wenst te maken van dat toetsingsrecht, dan verzaakt men in feite aan zijn rechten. En aanvaardt men dat de VME/syndicus doen wat zij willen.
 

 • - beslissingen in strijd met wettelijke voorschriften MOETEN dus uitgevoerd worden!?
 •  

JA, zo ze niet rechtsgeldig werden betwist. Een viertal vonnissen in die aard van een Naamse vrederechter werd recent bevestigd in beroep, hoewel er een duidelijke inbreuk is van Art. 577-5. § 3. De zaak is momenteel aanhangig bij Cassatie. De notaris, daarna aangesteld als gerechtelijke expert, geeft de “opposant” zelfs gelijk in zijn aanvaardingsnota van de opdracht (de statuten conform maken aan de wetten van 1994 en 2010).
 
Wat uw vb. betreft CvR , verwijs ik graag naar uw eigen vraagstelling/ervaring waar we nog steeds het resultaat niet van kennen….en waar men géén gebruik gemaakt heeft van art.577-9§2 en dus verzaakt heeft aan zijn rechten, uiteraard met alle gevolgen van dien…..
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/boekhouding-vme
 
In gans deze discussie onthoud ik :
 

 • de rechter en enkel deze beslist over de nietigheid….
 • Siebe #5 – nog steeds geen ….
 • Quimmo #6 geen juridisch antwoord maar gezond verstand…
 • nescio1 #23 – misplaatste hyperbool….
 • RdW #32 – genoegzaamheid….
 • En uiteraard het duidelijk ingenomen standpunt van X

En “last”  :
 
U hebt wel een rijke fantasie. Wat u daar allemaal schrijft daar vind ik niets van terug in de wetgeving. Het valt grotendeels onder de noemer "wishful thinking".
 
Tja…. ook niet afglijden naar een praatbarak , anders ga nog even voor uw spiegel staan , mss helpt het en vind je er wel iets van terug ! (grapje)
 
Ps. voor de forumlezer heb ik mijn vraag in #37 aangepast  = duidelijker geformuleerd , maakt toch geen verschil in het antwoord (visie) van tappartement !

't appartement
Offline
dubbele boekhouding
Wat die boekhoudingskwestie betreft werd er tegen de syndicus een tuchtstraf uitgesproken. Hij is in beroep gegaan. Op 15 januari (dus binnen enkele dagen) komt dat voor. Zodra er een uitspraak is deel ik dat hier mee.

Wat de andere kwestie betreft verwijs ik naar wat ik reeds overvloedig geschreven heb over het begrip wetgeving van dwingend recht.
Uiteraard moet men steeds de Rechtbank vatten, men kan zijn eigen Rechter niet zijn. Maar iemand die hierdoor getroffen wordt kan gerust dergelijke "foute" beslissingen naast zich leggen en handelen alsof de beslissing van rechtswege nietig is en daardoor als ongeschreven dient beschouwd. Wie die persoon wil dwingen om toch de foute beslissing te gehoorzamen MOET OOK naar de Rechtbank om hem terecht te wijzen. Maar die Rechter heeft geen enkele marge om van het dwingend recht af te wijken met alle gevolgen vandien voor de eiser.
En NOGMAALS: dit geldt NIET voor alle onrechtmatige beslissingen, enkel voor diegene die BOVENDIEN een inbreuk vormen op dwingend recht (in casu al de artikels in het BW die samen het appartementrecht uitmaken).


I rest my case.
Schluss.
ronald de wilde
Offline
#40
Bij deze volg ik 't Appartement, eiser dient maar naar de vrederechter te stappen om gelijk te halen. Met dus niet in het minst de aanwezigheid van een zittende syndicus, die de ( ook de eigen) situatie dient in te schatten om de kwestie op een degelijke en redelijke wijze te regelen of geregeld te zien, ondertussen.

Ron
lebragard
Offline
hetzelfde...

# t'appartement
Uiteindelijk zijn we er bijna.........en bedoelen we bijna hetzelfde……
Mijn vraag in #1 is dus....en ik beantwoord dan zelf deze vraag :

 
De AV beslist met de vereiste meerderheid , dat de mede-eigenaars die met een aangetekende zending uitgenodigd worden voor de AV , de verzendkosten begroot op 25€ , zelf dienen te betalen.
Eigenaars per e-mail uitgenodigd , is kosteloos.
Deze beslissing van de AV is in strijd met de wet Art. 577-6§3

De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief……..
De administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.”
 
Antwoord Vraag :
- is deze beslissing , rechtsgeldig en uitvoerbaar ? antwoord is  JA
of
- is deze beslissing zo wie zo nietig ,strijdig met de dwingende wet ? antwoord is NEEN  , niet zo wie zo nietig , maar is duidelijk strijdig met de dwingende wet , maar de genomen rechtsgeldige beslissing is uitvoerbaar het is aan de rechter om die beslissing te vernietigen. 

Voor de goede orde :
De AV rechtsgeldige beslissingen :
 

 • - Dwingende wet heeft voorrang op de beslissing van de AV , maar zijn uitvoerbaar zolang de rechter deze niet heeft vernietigd.

En NOGMAALS: dit geldt NIET voor alle onrechtmatige beslissingen, enkel voor diegene die BOVENDIEN een inbreuk vormen op dwingend recht (in casu al de artikels in het BW die samen het appartementrecht uitmaken).
 

 • - Manifest en duidelijk in overtreding met de appartemetswet = vernietigbaar door de (vrede)rechter. (appreciatiebevoegdheid rechter) maar bv. de onregelmatige beslissingen waarbij de substantële voorschriften niet werden gevolgd (inbreuk; is dwingend recht)  van een AV van bv.1 jaar geleden zal de rechter die dan ook als nietig beschouwen ? 
 •  
 • - Onregelmatige, onrechtvaardige , bedrieglijke beslissing(en) van de AV zijn indien men géén gebruik maakt van art.577-9 §2 uitvoerbaar en om uit te maken of ze manifest in tegenspraak zou zijn met de dwingende wet hangt af van de appreciatie van de (vrede)rechter en dan is de kans reëel dat deze  met de soortgelijke krachtterm als van X vonnist en niet vernietigt (buiten termijn van 4 maanden)
 •  
 • - Dus veiligheidshalve beroep u op art.577-9 § 2……4 maanden…
Quimmo
Offline
Privacy mededeling

We vinden dit een zeer interessante discussie en stellen de bijdragen van iedereen zeer op prijs. Na een klacht hebben we echter de naam van iemand die meermaals vernoemd werd in de discussie moeten verwijderen. We hebben deze naam vervangen door X, zodat de discussie wel nog te volgen blijft.

Gelieve in de mate van het mogelijke namen te vermijden van mensen die zelf niet aan een forumdiscussie deelnemen, tenzij het absoluut noodzakelijk zou zijn om een bepaald punt duidelijk te maken.

Bedankt voor jullie begrip. En natuurlijk zeker ook voor de vele bijdragen van meerderen onder jullie in de forums.

Het Quimmo.be team

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

't appartement
Offline
ik distancieer me
"Uiteindelijk zijn we er bijna.........en bedoelen we bijna hetzelfde……"

Allesbehalve!

Aangezien er een meester-woordverdraaier op dit forum aan het werk is die mijn antwoorden telkens denatureert om zo zijn eigen eigenzinnige meningen aan het forum op te dringen stop ik met elke medewerking.

Alleszins zijn de woorden/conclusies die mij in de mond worden gelegd niet die van mij. De aandachtige lezer zal dat wel al gemerkt hebben.


 
lebragard
Offline
antwoord aan t'appartement en forumlezers.....
 
# t’appartement en forumlezers
 
"Uiteindelijk zijn we er bijna.........en bedoelen we bijna hetzelfde……"

Allesbehalve!
 
Aangezien er een meester-woordverdraaier op dit forum aan het werk is die mijn antwoorden telkens denatureert om zo zijn eigen eigenzinnige meningen aan het forum….
 
t’appartement , en forumlezers die bewering dat “verdient” een duidelijk en in eenvoudige taal een antwoord.
 
t’appartement ; een overzicht van uw antwoorden :
 
#12
Beslissingen van de AV die in strijd zijn met deze dwingende wetgeving kunnen deze wetgeving niet wijzigen!
Ze kunnen ten allen tijde door de rechter worden teruggefloten. Ze laten ook geen beslissingsmarge aan de rechterlijke macht.
#14
Beslissingen die niet stroken met de dwingend wetgeving op de gedwongen mede-eigendom kunnen ten allen tijde worden vernietigd. De termijn van vier maanden geldt enkel voor beslissingen die NIET rechtstreeks geregeld worden door de dwingende wetgeving (en dat kunnen er veel zijn) of door de openbare orde.
#31
De vier maanden hebben enkel betrekking op beslissingen welke nadelig zouden zijn voor bepaalde eigenaars (maar die in sé geen inbreuk vormen op de wet betreffende de gedwongen mede-eigendom).
#35
Van dwingend recht kan men ook nooit rechtsgeldig afwijken door een overeenkomst tussen de betrokken partijen. Derhalve kunnen mede-eigenaars geen beslissingen treffen tijdens de AV die indruisen tegen dergelijke wetgeving. De beslissing kan ten allen tijde worden vernietigd door de vrederechter.
Iedere benadeelde kan de relatieve nietigheid inroepen indien een wetsartikel van dwingend recht wordt overtreden. Daarvoor geldt een termijn van 10 jaar.
Voor "gewone beslissingen" is deze termijn er NIET (hier komen die 4 maanden).
#38
Beslissingen welke indruisen tegen één of meer van de artikels BW die deel uitmaken van de "appartementswetgeving " lijden aan "relatieve nietigheid".
Relatieve nietigheid houdt in dat degene die door overtreding nadeel lijdt ten allen tijde aan de Rechter vernietiging kan vragen wegens nietigheid. En de Rechter moet dat toepassen, ik schreef reeds dat de Rechter geen beslissingsmarge heeft.(1)
#39
Wat de andere kwestie betreft verwijs ik naar wat ik reeds overvloedig geschreven heb over het begrip wetgeving van dwingend recht.
Uiteraard moet men steeds de Rechtbank vatten, men kan zijn eigen Rechter niet zijn. Maar iemand die hierdoor getroffen wordt kan gerust dergelijke "foute" beslissingen naast zich leggen en handelen alsof de beslissing van rechtswege nietig is en daardoor als ongeschreven dient beschouwd. Wie die persoon wil dwingen om toch de foute beslissing te gehoorzamen MOET OOK naar de Rechtbank om hem terecht te wijzen. Maar die Rechter heeft geen enkele marge om van het dwingend recht af te wijken met alle gevolgen vandien voor de eiser.
En NOGMAALS: dit geldt NIET voor alle onrechtmatige beslissingen, enkel voor diegene die BOVENDIEN een inbreuk vormen op dwingend recht (in casu al de artikels in het BW die samen het appartementrecht uitmaken).
I rest my case.
Schluss.
 
Voor de goede orde mijn conclusie van al uw antwoorden , welke ik volgens u  “die mijn antwoorden telkens denatureert om zo zijn eigen eigenzinnige meningen aan het forum op te dringen” :
U beweert :
 • - Van dwingend recht kan men ook nooit rechtsgeldig afwijken door een overeenkomst tussen de betrokken partijen. Derhalve kunnen mede-eigenaars geen beslissingen treffen tijdens de AV die indruisen tegen dergelijke wetgeving.
De beslissing kan ten allen tijde worden vernietigd door de vrederechter. 
 
 • - kan gerust dergelijke "foute" beslissingen naast zich leggen en handelen alsof de beslissing van rechtswege nietig is en daardoor als ongeschreven dient beschouwd
 Ik zeg u duidelijk , uw stelling is fout en hoogstwaarschijnlijk hebt u zich laten beïnvloeden/leiden door de stelling van een “beroeps” deskundige nml:
 
A. Contractuele bepalingen tussen mede - eigenaren onder de vorm van beslissingen van de AV. De beslissingen van de AV raken de onderlinge verhouding tussen partijen. De overeenkomst tussen partijen is een rechtsfeit waarmee derden rekening mee moeten houden voor zover deze rechtsverhouding rechtmatig is, strookt met openbare orde en goede zeden, en niet indruist tegen dwingende wetgeving.

B. Dwingende wetgeving krijgt voorrang op beslissingen die partijen contractuele maken (zoals beslissingen van de AV) en die daarmee strijdig zijn.
 
MAAR volledigheidshalve moet die deskundige er dan ook aan toevoegen en nu komt de aap uit de mouw : dat INDIEN de AV TOCH een beslissing neemt (al dan niet georchestreerd door de syndicus , RvM….) strijdig met de dwingende wetgeving , contractueel voor die AV en niet vernietigt door een (vrede) rechter , toch rechtsgeldig en uitvoerbaar kan zijn !!
 
Bedoeling van dit forum is toch de juiste informatie aan te reiken aan de forumlezers , nietwaar …
 
En dan nu het belang van art.577-9 §2 en op straffe van verval , de vervaltermijn ;
lebragard
Offline
#45
Vervolg van #45
 
En dan nu het belang van art.577-9 §2 en op straffe van verval , de vervaltermijn ;
 
 
 
Art. 577-9 §2
Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen.
Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond, indien die hem een persoonlijk nadeel oplevert.”
 
Deze termijn is “ op straffe van verval “ een vervaltermijn.
 
De in art. 577-9 tweede lid van het B.W voorziene termijn maakt echter géén uitzondering uit in de zin van artikel 48 van het Gerechtelijk Wetboek op de algemene berekeningswijzen van termijnen zoals voorzien in art. 52 en 53 van het Gerechtelijk Wetboek.
 
Uit de inhoud van art.577-9 § 2 van het Burgerlijk Wetboek kan immers niet afgeleid worden dat de wetgever de intentie had om af te wijken van de berekeningswijze van art. 48 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.
https://www.elfri.be/rechtspraak/vordering-vernietiging-algemene-vergadering-vme-termijn
 
 
HOOFDSTUK VIII. _ Termijnen.

  
Art. 48. Tenzij de wet anders bepaalt, zijn de termijnen voor het verrichten van de proceshandelingen onderworpen aan de regels van dit hoofdstuk.

  
Art. 49. De wet bepaalt de termijnen. De rechter mag ze enkel vaststellen indien de wet hem dit veroorlooft.

  
Art. 50. De termijnen, op straffe van verval gesteld, mogen niet worden verkort of verlengd, zelfs met instemming van partijen, tenzij dat verval gedekt is onder de omstandigheden bij de wet bepaald.
lebragard
Offline
#46

Vervolg van #46
 
Art. 50. De termijnen, op straffe van verval gesteld, mogen niet worden verkort of verlengd, zelfs met instemming van partijen, tenzij dat verval gedekt is onder de omstandigheden bij de wet bepaald.
 
 
Een andere “beroeps” deskundige formuleert het correct :
 
“Wanneer zulke beslissing, ook al zou deze indruisen tegen de wet, het gaat m.a.w. om een onrechtmatige, onregelmatige of bedrieglijke beslissing, niet (met succes) in rechte wordt aangevochten, dan verkreeg deze beslissing na 4 maanden (beslissingen onder de wet van 2 juni 2010)
Kracht van gewijsde. Zij wordt alsdan tegenover alle mede-eigenaars definitief en onaantastbaar.
 
Deze stelling is correct en onderstreept het belang van art.577-9 §2.
 
§ 2.Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen.
Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond, indien die hem een persoonlijk nadeel oplevert.

 
Dit artikel art.577-9§2  geeft weer :
- Enerzijds de soevereiniteit van de AV (men kan niet “in beroep” gaan tegen een beslissing van de AV)
- Anderzijds het “marginale toetsingsrecht” van de bevoegde rechter

Als men om meestal begrijpelijke redenen geen gebruik wenst te maken van dat toetsingsrecht, dan verzaakt men in feite aan zijn rechten. En aanvaardt men dat de VME/syndicus doen wat zij willen en omdat de foute beslissing niet algemeen gedragen wordt geeft dat ook de nodige “wrevel” in de VME en niettegenstaande de (beroeps)syndicus zijn eigen “contractuele” deontologie moet respecteren is deze bij wet verplicht om de beslissing van de AV uit te voeren :
 
cfr.art.577-8 § 4. Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht:
3° de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren;

 
Leg maar klacht neer bij het B.I.V omdat de (beroeps) syndicus zijn “contractuele” deontologie niet respecteert ! waar deze bij wet , dwingend oplegt beslissingen van de AV uit te voeren…………

lebragard
Offline
#47

Vervolg # 47
Heb ten alle tijden het belang onderstreept van art.577-9 §2. en u t’appartement het tegenovergestelde……mss zijn we er nu …….?
 
 
Ik betreur de gang van zaken hier op het forum dat niemand van de deskundigen zo een belangrijk artikel als 577-9 § 2 niet accuraat heeft verwoord zoals deskundige X en niemand de simpele vraag in #1 beantwoorde.
 
Steeds gaf men een “mistig” “verwarrend” antwoord , waarom weet ik niet mss niet kunnen of willen….belangenvermenging ? !!
 
Deskundige X en Naicwill nemen helaas niet meer deel aan dit forum , maar hun antwoorden zijn/waren belangeloos, verstaanbaar en to the point.
 
Waarom is stelling 2 van deskundige X correct : omdat ook het Hof van Cassatie in een arrest
m.b.t art.577-9 § 2 een duidelijk en in niet mis te verstane bewoording het volgende zegt  :

Arrest Hof van Cassatie 2008
 
III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 577-9, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt in het eerste lid dat iedere mede-eigenaar aan de rechter kan vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen, en, in het tweede lid, dat deze vordering moet worden ingesteld binnen drie maanden te rekenen van het tijdstip waarop de belanghebbende van de beslissing kennisgenomen heeft.

Uit die bepaling volgt dat de mede-eigenaar die zich wil beroepen op de onregelmatigheid van een beslissing van de algemene vergadering, dit moet doen binnen de bij die bepaling voorgeschreven termijn van drie maanden, zelfs als die onregelmatigheid het gevolg is van een strijdigheid van een bepaling van de basisakte of van het reglement van mede-eigendom met een wetsbepaling van dwingend recht.
 
Arrest dateert van : 2008 ( vervaltermijn 3 maanden) vanaf 2010 = 4 maanden.

lebragard
Offline
#47
Vervolg van antwoord #45,46, 47
 
Arrest dateert van : 2008 ( vervaltermijn 3 maanden) vanaf 2010 = 4 maanden.
 
 
Herhaal:
 
Art.577-9§2  geeft weer :
- Enerzijds de soevereiniteit van de AV (men kan niet “in beroep” gaan tegen een beslissing van de AV)
- Anderzijds het “marginale toetsingsrecht” van de bevoegde rechter

Als men om meestal begrijpelijke redenen geen gebruik wenst te maken van dat toetsingsrecht, dan verzaakt men in feite aan zijn rechten.
Men aanvaardt dat de VME/syndicus doen wat zij willen…..met oa.
 
Gevolg omdat de foute beslissing niet algemeen gedragen wordt, geeft dat ook de nodige “wrevel” in de VME en sterker nog , hier op het forum geeft men het advies , de AV  beslissing niet te respecteren ! (interpreteer zelf maar of de beslissing al dan niet fout is…..en doe maar…)
 
Ander gevolg , niettegenstaande de (beroeps)syndicus zijn eigen “contractuele” deontologie moet respecteren is hij bij wet verplicht om de beslissing van de AV uit te voeren , het is immers de syndicus die uitvoert …en uitvoeren zal deze als deze mee aan de grondslag ligt van een “foute” beslissing van de AV.
Klacht neerleggen bij het BIV zal dan ook niet helpen...!! (behalve bij bedrog en strafrechterlijke zaken)
 
Ik en wie ben ik , beslissingen van de AV zijn ok als ze de eigendomsmaterie en de rechtmatige belangen van de mede-eigenaars niet schendt.
Indien niet akkoord moet men binnen de gestelde termijn beroep doen op een vrederechter. (cfr. arrest Cassatie)
Beslissingen van de AV zijn er en die moeten gerespecteerd worden. Denken dat die beslissing is niet voor mij en niet van toepassing en die wel ??? waar zijn we mee bezig……
 
Totaal andere discussie is : is het een goede wet : mede-eigendom ??
en wie is eigenzinnig....en met de billen bloot en blozende kaken .

 
ronald de wilde
Offline
#8
Lebragard,
hebben we het antwoord van die deskundige nu al gekregen, of toch nog niet?

Ron
SIEBE
Offline
JURIDISCHE VRAAG VOOR EN AAN EEN DESKUNDIGE
Ik heb deze discussies ernstig gevolgd en met argusogen bekeken.
Ik wil niemand voor de borst stoten of afbreken; maar ( dit is een persoonlijke mening ) heeft Lebragard hier al een zeer intense en leerrijke bijdrage geleverd. Het heeft zeker en vast enorme energie en ingesteldheid gekost.
Bent u niet akkoord met zijn visie of met een andere het is hier toch een volgens mij zeer leerrijke en uitgekiende materie.

Wat mij erg teleurstelt ( zie ook mijn mening in vorige #5-#7-#24-#28 ) is het TOTAAL ONTBREKEN VAN DE SLUITENDE WETGEVING HIEROMTRENT EN EEN EENVORMIG STANDPUNT VAN DE ZO GEZEGDE DESKUNDIGEN EN JURISTEN/ADVOCATEN OP HET FORUM.
Zij houden zich gedeisd omdat zij weten waar het schoentje klemt.

Maar zoals deze topic al bewees, waar is het sluitstuk op de nieuwe wetgeving WETGEVER ?
Kunnen al die deskundigen nu eens eindelijk een SLUITENDE oplossing aanbieden aan de mede-eigenaars van een VME, waarmee zij zich eindelijk eens ernstig kunnen wapenen tegenover de syndici ( die in veel gevallen hun eigen willetje opleggen en gebruik maken van alle tegenspraken ).

Indien een VME hierover niet kan beschikken; moet men ook niet verbaasd zijn dat eigenaars op een AV ongeïnteresseerd zijn of met de ingesteldheid : we kunnen er toch niets tegen doen.  De passiviteit wordt hiermee alleen maar gevoed.

En om het in Ronalds ( in welke VME het op wieltjes loopt, maar slechts representatief is voor 1% van de VME's ) woorden te zeggen : men krijgt het bestuur/beheerders welke men kiest. Wat ik nuanceer ( zoals in de politiek ) men wordt in een bepaalde situatie gedwongen van : wat brengt het op, onze stem wordt toch niet gehoord of rekening mee
gehouden en wat te zeggen van de syndici ( politiekers ). Deontologie/beroepsorganisaties alom maar op de werkvloer weinig te zien of tastbaar.
Beroepsorganisaties en eigenaarsverenigingen die leven van de lidgelden/bijdragen van
beide zijden, en zelfs certificaten ( betaald ) verlenen aan syndici = van 2 walletjes eten en belangenvermenging. Vraag het maar aan eigenaars die klachten indienen bij die organisaties. Hoe kan men onpartijdig blijven ?

Reden : open door wetgeving.

Men kan mij naïviteit aansmeren; maar ik spreek met geen buikgevoel; maar vanuit de keiharde realiteit in het leven in een VME ( en niet de mijne alleen ).
 
ronald de wilde
Offline
En.....
Toch ter aanvulling:
niet elke beslissing van de AV maakt voorwerp uit van hogergesteld probleem, dat moet toch duidelijk zijn, maar er kunnen er zijn.

Je voelt als het ware met je vingertoppen waar het 'over de schreef' gaat, en ondanks alle inspanningen om dat te duiden toch gestemd worden; om welke reden dan ook.
Je komt er niet onderuit, in gelijk welke VME, maar ze kunnen wel beperkt worden.

Ron 
syn-d-icus
Offline
van rechtswege
Ik sluit me aan bij 't appartement. Zijn conclusies lijken mij juridisch correct.
Het Cassatiearrest vind ik nergens terug. Maar aangezien het van 2008 dateert is het achterhaald door de nieuwe wetsaanpassingen die daarna zijn gevolgd.

In de eerste plaats wegens de verplichte aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wetgeving.

Beslissingen die van aard zijn om de inhoud van statuten en RIO te wijzigen zodat ze in strijd zijn met de wetgeving op de gedwongen mede-eigendom zijn sedert 2019 VAN RECHTSWEGE (!) onbestaand. Aangezien ze als ongeschreven dienen te worden beschouwd moet men in principe zelfs niet (meer) naar de vrederechter. Want juridich hebben ze nooit bestaan die beslissingen en dienen daarom ook niet vernietigd!

Enkel voor beslissingen die niet direct gelinkt zijn aan statuten of RIO, en dus indirect niet gelinkt aan de wetgeving van bindend recht, dient men binnen de vier maanden naar de vrederechter te gaan. Ook op dit punt deel ik de juridische analyse van 't appartement. Men moet de wetgeving effectief "in samenhang" interpreteren en niet met losse wetsartikelen waar men vervolgens "sacrale" eigenschappen aan toeschrijft.
SIEBE
Offline
#53
Beste syn-d-icus,

Ik ga uw reactie niet afbreken en zeker niet ondergraven.
Maar mijn vraag aan u toe : kunt u voor de laatste 2 blokken in uw reactie de wettelijke bepalingen en verwijzingen vermelden, welke eigenaars kunnen gebruiken om hun recht op dit gebied te verkrijgen zonder in een doolhof verzeild te raken ?
Zeker wat betreft voorlaatste blok, is belangrijk voor ME's.
Het is natuurlijk hopeloos om de tekst van een reactie ( gegrond of niet ) op een forum voor te leggen op een AV of syndicus. Wordt gewoon van tafel geveegd. Maar een sluitende versie van deze beweringen zou hen zeker een sterkere positie verschaffen. En daar kijken vele eigenaars naar uit; maar die worden hen onthouden door zij die zouden kunnen helpen.

En hier kijk ik zeker ook naar de juristen en meester Clabots op dit forum om eindelijk eens klare wijn te schenken en veel problemen te counteren en eigenaars mondiger te maken op de AV en de beslissingen.
syn-d-icus
Offline
van rechtswege
Onder andere art. 577-14 Burgerlijk Wetboek en met name de nieuwe paragraaf sedert 1 januari 2019.
(blijkbaar staat de website niet toe om de info hier te plakken....)
 

 
lebragard
Offline
#53

# syn-d-icus
Het Cassatiearrest vind ik nergens terug. Maar aangezien het van 2008 dateert is het achterhaald door de nieuwe wetsaanpassingen die daarna zijn gevolgd.
 
Niet achterhaald , verre van………en nog steeds van toepassing…zeker wat de termijn betreft.

In de eerste plaats wegens de verplichte aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wetgeving.
 
Coördinatie statuten , verplichte opdracht van de syndicus , met een resultaatsverbintenis is bijna nergens toegepast  !! evenwel zonder sanctie naar de syndicus toe ?!

Beslissingen die van aard zijn om de inhoud van statuten en RIO te wijzigen zodat ze in strijd zijn met de wetgeving op de gedwongen mede-eigendom zijn sedert 2019 VAN RECHTSWEGE (!) onbestaand. Aangezien ze als ongeschreven dienen te worden beschouwd moet men in principe zelfs niet (meer) naar de vrederechter. Want juridich hebben ze nooit bestaan die beslissingen en dienen daarom ook niet vernietigd!
 
Niet sedert 2019 maar sinds de wet mede-eigendom 2010 VAN RECHTSWEGE
 Art. 577-14
De bepalingen van deze afdeling zijn van dwingend recht.

De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende  wetsbepalingen.

Enkel voor beslissingen die niet direct gelinkt zijn aan statuten of RIO, en dus indirect niet gelinkt aan de wetgeving van bindend recht, dient men binnen de vier maanden naar de vrederechter te gaan. Ook op dit punt deel ik de juridische analyse van 't appartement. Men moet de wetgeving effectief "in samenhang" interpreteren en niet met losse wetsartikelen waar men vervolgens "sacrale" eigenschappen aan toeschrijft.
 

Alle beslissingen van de AV zijn beslissingen , wie maakt daar een onderscheid in ? de syndicus ? en vanzelfspreken moet deze wet in samenhang geinterpreteerd worden ook naar "de beslissingen" toe van de AV.

Artikel 577-9, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt in het eerste lid dat iedere mede-eigenaar aan de rechter kan vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen, en, in het tweede lid, dat deze vordering moet worden ingesteld binnen vier maanden te rekenen van het tijdstip waarop de belanghebbende van de beslissing kennisgenomen heeft.
 
Neemt de AV een beslissing is deze wat ze is , en syndicus voert deze uit.
Dat is nu net het “pijnpunt” wat ik aanhaal , de syndicus moet uitvoeren wat de AV beslist , (en maakt daar soms misbruik van) indien men géén gebruik maakt van art.577-9 § 2.
De syndicus verplichten uitvoering te geven, als de AV een onregelmatige, onrechtvaardige of bedrieglijke beslissing neemt is not done , dit zou zo moeten voorzien zijn in de wet : de nietigheid en vernietigbaarheid , zoals in Nederland het geval is.

Zoals:
Een VvE 5VME bij ons) besluit kan nietig of vernietigbaar zijn. Het gevolg van een nietig besluit is echter anders dan van een vernietigbaar besluit van de VvE. Bovendien zijn de mogelijkheden om op te treden tegen dergelijke besluiten anders.

Nietigheid en vernietigbaarheid

Nietig :

Een nietig besluit is een besluit dat in strijd is met de wet of de splitsingsakte en het toepasselijk modelreglement. Besluiten waarvoor de VvE geen beslissingsbevoegdheid heeft, zijn ook nietig.
Een nietig besluit kan niet genomen worden en moet worden geacht niet te bestaan.
 
Vernietigbaarheid :
 
Een vernietigbaar besluit is een besluit dat in strijd is met de bepalingen in de akte van splitsing over hoe besluiten tot stand komen: bijvoorbeeld over de vereiste meerderheid van bepaalde besluiten, het quorum of over de wijze van oproepen voor de vergadering. Ook zijn besluiten van de vergadering die in strijd zijn met het huishoudelijk reglement of VvE-besluiten die in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid vernietigbaar.


Dat is pas duidelijk voor iedereen , ook voor een syndicus !

syn-d-icus
Offline
jongens toch
AUB. Waar haalt u in godsnaam al die loze beweringen vandaan.

Bovendien:
Een syndicus MOET NIET alles uitvoeren wat de AV beslist. Net zoals een boekhouder geen fraude mag plegen in opdracht van zijn opdrachtgever.
Indien tegen de wet dan MAG de syndicus dat zelfs niet wegens zijn beroepscode.
Hij riskeert dan zelfs geschrapt te worden van het tableau!

De beroepsvereniging is trouwens ingesteld bj wet en heeft jurisprudentie over syndici onder toezicht van FOD Middenstand.

Gelieve mij het wetsartikel te citeren waaruit blijkt dat een syndicus ook foutieve en onwettelijke beslissingen van de AV MOET implementeren.
lebragard
Offline
jongens toch


577-8 § 4. Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht:
1° -
2° -
3° de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren;

en inderdaad een syndicus die conform werkt zal niet......maar anders kan hij het wel en steeds moet men een vrederechter vatten , omdat hij uit voert wat de AV heeft beslist.

ik vewijs terug graag naar de duidelijkheid : NIETIG en VERNIETIGBAARHEID

syn-d-icus
Offline
Jazeker maar binnen de

Jazeker maar binnen de wettelijke perken van de wetgeving op de gedwongen mede-eigendom waarvan geciteerd artikel deel van uitmaak
Zoniet zou men een syndicus de opdracht kunnen geven om fraude of erger te plegen. En dan is de syndicus wettelijk gezien op zijn minst mede-dader.
En wordt hij geschrapt door zijn beroepsvereniging, enz..
lebragard
Offline
Jazeker.....
Jazeker maar binnen de wettelijke perken van de wetgeving op de gedwongen mede-eigendom waarvan geciteerd artikel deel van uitmaak.
Vanzelfsprekend binnen de wettelijke perken van de wetgeving en daar is het mij in gans deze discussie om te doen.
De wetgever heeft voorzien dat de AV “foute” beslissingen kan nemen !!
Heeft art. 577-9 § 2 voorzien , Beroepsprocedure = 4 maanden
Indien niet = vervaltermijn en vrederechter zal beslissen over het al dan nietig zijn van die beslissing.
Noch de syndicus , noch de AV bepaalt of deze beslissing nietig is dat bepaalt de rechter……

Zoniet zou men een syndicus de opdracht kunnen geven om fraude of erger te plegen. En dan is de syndicus wettelijk gezien op zijn minst mede-dader.

Meestal is het omgekeerd en geeft de syndicus bij wijze van spreken de AV de opdracht om een "foute" beslissing te nemen
 
Welnu , dat geeft carte blanche aan de beheerder-uitvoerder , voert de beslissing AV uit of niet , en ook al stelt  deze  een onrechtvaardige daad ….het is steeds de VME die opdraait voor de eventuele kosten , vrederechter , gerechtskosten ect… syndicus gaat vrijuit…(behoudens bedrog en strafrechtelijke feiten) het is toch de AV die beslist , nietwaar……
 
Vb. 1)
AV beslist , op aandringen van de syndicus dat het uitgekeerd bedrag van de verzekering ,opgelopen waterschade in de kelder, aangewend wordt om een parking aan te leggen. Deze beslissing duidelijk in tegenspraak met de wet wordt  uitgevoerd , door de syndicus.
Drie mede-eigenaars gaan niet akkoord met deze beslissing en één van hen vatte de vrederechter.
Wat denkt u welk de uitspraak was van de vrederechter ?
Wat denkt u wie de advocaat en de gerechtskosten dienden te betalen ?
Wat denkt u dat de syndicus heeft moeten betalen ? die deze onregelmatige beslissing van de AV toch uitvoerde ?
 
Vb. 2)
AV beslist op aanraden van de syndicus dat voortaan de ereloon-nota syndicus voor het beheer voortaan forfaitair zal berekend worden onder de eigenaars en niet meer volgens quotiteiten.
Vier mede-eigenaars gaan niet akkoord , maar de beslissing is rechtsgeldig genomen en de syndicus voert uit.
Duidelijk een onregelmatige beslissing maar syndicus voert uit….
Wat denk u dat die 4 moeten doen ? en binnen welke termijn ?
Wat denk u wie de gerechtskosten moet betalen ect…..
 
 
Vb. 3)
AV beslist , agendapunt ingediend door de syndicus , dat voortaan de aangetekende uitnodiging AV voortaan 25€ kost en dat deze “privatief” zal aangerekend worden.
Niemand protesteert ? Duidelijk een onregelmatige beslissing…..en syndicus voert uit ?
Waarom dient de syndicus dat agendapunt in ? en voert de syndicus die onregelmatige beslissing uit ?
Wat als iemand toch bezwaar had ? ja deze moet beroep doen op een vrederechter en betaalt de gerechtskosten ….syndicus gaat vrijuit !
 
 
Vb. 4)
Zeer recent hier op het forum :
http://quimmo.be/nl/forum/kopen-huren-verkopen-verhuren-%E2%80%A6/agenda-toepassing-van-de-basisakte-qua-lastenverdeling
In welke mate heeft onze syndicus (met eigen jurist in dienst, syndicus die zich roemt 30.000 mede-eigenaars onder z"n vleugels te hebben...) het recht een tijdig door ons ingediend agendapunt te wijzigen (naar z'n hand te zetten) zodat dit dwingt tot een stemming omtrent het volledig omgekeerde?
Sinds het ontstaan van onze VME (2011) hanteert onze syndicus, spijts ons herhaaldelijk protest, een lastenverdeling in strijd met onze basisakte.
De syndicus legt, volledig in strijd met z'n deontologie, de SAV op 4/5 te behalen om voortaan wel de wet te volgen...
Sinds wanneer is het in onze rechtstaat verplicht 4/5 te behalen alvorens een syndicus beslist voortaan de wet te eerbiedigen?
 
En tal van andere voorbeelden….
 
Dwingende wet heeft voorrang , als onbestaande beschouwen, van rechtswege ongeldig…allemaal correct , goed en wel , maar wat moet die mede-eigenaar daar mee ? om zijn gelijk te halen…juist ja….procederen en het BIV….de syndicus kan/moet de beslissing van de AV uitvoeren…en weeral juist …de VME  betaalt  en de ME betaalt om zijn gelijk te halen en dan binnen de 4 maand na beslissing AV en dit allemaal omdat de syndicus een onrechtmatige daad stelt !! en vrijuit gaat…en wast de handen in alle onschuld !
 
Reeds aangegeven in #19
Wat ik wil aangeven is dat de syndicus wel de belangrijkste persoon is met betrekking tot mijn vraag in #1
Ofwel zijn beslissingen van de AV rechtsgeldig en uitvoerbaar
Owel zijn beslissingen van de AV die in tegenstrijd zijn met de wet nietig en zo wie zo niet uitvoerbaar ....door wie , juist uitvoerbaar door de syndicus.

In de wet  zou moeten staan :
§ 4. Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht:
1° -
2° -
3° de rechtsgeldige beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren;
4° de onrechtmatige ,bedrieglijke, onregelmatige beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen , niet uit te voeren of laten uitvoeren en dit op straffe van persoonlijke verantwoording en verantwoordelijkheid.