AV beslissing rechtsgeldig ?

139 antwoorden [Laatste bericht]
't appartement
Offline
verstandig man
Ronald u bent een zeer verstandig man.
En geen papegaai....
U slaat telkens nagels met koppen.
In tegenstelling tot sommige leeghoofdige googelaars die er geen sikkepit van begrijpen.
syn-d-icus
Offline
@120
Ik sluit me aan bij #120 en 121.

Erg als één iemand een forum verziekt door non-informatie te spuien en blindelings buiten context te citeren.

Zo gaat de informatieve waarde onherroepelijk peilsnel naar beneden.

Spijtig.
SIEBE
Offline
# 121
't Appartement,

Toch een opmerking aan uw adres : men kan het eens of oneens zijn met elkaar dat laat ik in het midden; MAAR een beetje beleefdheid is toch zeker een basis begrip.
En ik heb in uw reacties op dit topic toch reeds kunnen vaststellen dat respect en beleefdheid ontbreekt.

Ronald heeft ook zijn eigen visie op deze topic, maar die blijft toch netjes.
Zelfs de talrijke reacties van Lebragard zelf, blijven ( alhoewel men ze incorrect of correct vindt ); binnen de lijntjes kleuren.

Laat ons forumleden toch elkaar een beetje met respect behandelen. Want u spreekt in uw bewoordingen ook steeds over meerderen ( leeghoofden ... ).
We moeten topic starters niet afschrikken.

 
't appartement
Offline
topic starter (Siebe)
Een beleefde topic starter stelt ook geen vraag om daarna de antwoorden te ontkennen en te beweren dat hij het allemaal beter weet. Dat heet juridisch "poging tot uitlokking" maar kan evenzeer medisch gezien een begin van dementie zijn.
Uit beleefdheid opteer ik voor het eerste. Vandaar de aangepaste terminologie want het is niet netjes om zo "vragen" te stellen en daarna de antwoorden met knip en plakwerk pogen te weerleggen.
 
lebragard
Offline
vraagstelling...
Toch even reageren , waar gaat dit topic over....

Alle vonissen gaan wel degelijk over art. 577-9§2 en over de VRAAG...de syndicus kan al dan niet een rechtsgeldig genomen AV beslissing uitvoeren....

DE VRAAGSTELLIJNG topic starter door mezelf , was en is : 

Juridische vraag aan/voor een deskundige :
 
De AV beslist met de vereiste meerderheid , dat de mede-eigenaars die met een aangetekende zending uitgenodigd worden voor de AV , de verzendkosten begroot op 25€ , zelf dienen te betalen.
Eigenaars per e-mail uitgenodigd , is kosteloos.
 
Deze beslissing van de AV is in strijd met de wet Art. 577-6§3
 
De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief……..
De administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.
 
Vraag :

 • - is deze beslissing , rechtsgeldig en uitvoerbaar ?
 • of
 • - is deze beslissing zo wie zo nietig ,strijdig met de dwingende wet ?
de wet ?


Mijn punt was/is :

Zoland de AV beslissing NIET rechterlijk is vernietigd blijft deze overeind voor die VME en is uitvoerbaar door de syndicus. (punt)

ofwel doet men beroep op art.577-9§2 (termijn afhankelijk) of een andere beroepsmogelijkgeid reeds aangehaald in #129...


Alles wat tegen de openbare orde en het dwingende recht indruist kan ten allen tijde vernietigd worden.

Neen , wat de wet mede-eigendom betreft , daar is deze duidelijk over...
1) termijn afhankelijk
2) ten alle tijden


Beroepsmogelijkheid binnen de vier maanden :
 

 • Vordering wegens een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing (artikel 577-9,§ 2 BW , op straffe van verval binnen de 4 maanden)
Welke beroepsmogelijkheden kunnen ten allen tijden :
 
 • Vordering tot bijeenroeping van de algemene vergadering (artikel 577-9, § 3 BW):
 • Vordering tot wijziging van de verdeling van de aandelen of de lasten (artikel 577-9§6
 • Vordering wegens misbruik van minderheidspositie (artikel 577-9, § 7 BW):
 • Vordering wegens misbruik van minderheidspositie (artikel 577-9, § 7 BW):
 • Vordering tot het geven van toestemming om dringende en noodzakelijke werken uit te voeren (artikel 577-9, § 4 BW)
Punt blijft : syndicus kan een AV beslissing al dan niet uitvoeren strijdig met de wet.
Dit is niet logisch en moet men op de één of andere manier voorkomen/verbieden.

Het is immers altijd de VME , die betaalt ook al begaat de syndicus een onrechtmatige daad.

Zeggen en zelf rechter spelen , rechtsgeldig AV beslissing goedgekeurd , maar ik hou me daar niet aan , en laat maar vorderen.......is niet de juiste manier van werken en als de syndicus toch vordert zijn deze kosten weeral voor die VME en niet voor de syndicus....

Syndicus kan vorderen en heeft sinds 2018 , daar de toestemming van de AV niet meer voor nodig.

Dat is de realiteit......hoe paradoxaal het is , AV beslissing NIET vernietigt door een rechter , is uitvoerbaar .....

De wetgever heeft duidelijk "de nietigheid " niet automatisch voorzien.....een gemiste kans , maar wie weet , een aanpassing wet-mede-eigendom , komt er nog wel.

En aan het t' appartement , ja dit is weer een papegaaiachtige tekst , maar "momenteel" de realiteit. (denk maar aan uw verplichte dubbele boekhouding ook uitgevoerd door de syndicus ? al een beslissing van het BIV , 15 januari gaf u toch aan , blijf uiteraard benieuwd)

En aan syn-d-icus : helaas is het een vaststaand feit en geen non-informatie dat :
Zoland een AV beslissing NIET rechterlijk is vernietigd blijft deze overeind voor die VME en is "helaas" uitvoerbaar. Die VME is verantwoordelijk voor de AV beslissingen en niet de syndicus die al dan niet uitvoert....

En neen ik wil mn gelijk niet halen dat is niet aan de orde maar wel de dingen voorstellen zoals ze NU zijn en ik sluit definitief af met deze gedachte/:

Dit rechtsmiddel art.577-9§2 vormt de noodzakelijke waarborg voor de bescherming van de individuele rechten binnen een groep die voortaan als een rechtspersoon functioneert en binnen organen die belast zijn met de vrijwaring van het collectief belang.

Hopelijk ziet elke VME en Syndicus in dat AV beslissingen die de eigendomsmaterie en de rechtmatige belangen schaadt "not done" zijn. 
't appartement
Offline
duidelijk
"...dat AV beslissingen die de eigendomsmaterie en de rechtmatige belangen schaadt "not done" zijn."
Dat staat inderdaad als een paal boven water!
 
Quimmo
Offline
(Voor)laatste post

Inderdaad a.u.b. beleefd blijven. Een praatbarak is één ding, een scheldbarak moet het forum zeker niet worden. Het haalt ook niets uit.

Maar het is wel zo dat er een heel aantal uitspraken hierboven geplaatst zijn, die niet direct betrekking hebben op de geschetste situatie. Voorbeelden zoals waar de AV een onregelmatige beslissing heeft genomen, die niet binnen de 4 maand aangevochten is en daardoor definitief is, daar heeft niemand ooit over gezegd dat dit niet klopt.

De enige rechterlijke uitspraak die deze discussie kan beslechten is deze waar:

 1. De beslissing genomen is, al dan niet op een regelmatige wijze.
 2. Deze in strijd is met het dwingend recht.
 3. Degene die de beslissing aanvecht dit niet binnen de termijn van 4 maand gedaan heeft (of vroeger 3 maand)
 4. De rechter toch de VME gelijk geeft omdat de termijn verstreken is, al druist de beslissing in tegen de wet van dwingend recht.
 5. Of de VME ongelijk geeft omdat de wetgeving primeert, beide uitkomsten zijn even interessant.

Indien iemand weet heeft van een dergelijke beslissing, dan is een volgend bericht heel erg welkom. Maar in het andere geval gaan we deze discussie moeten afsluiten, want het leidt tot niets en kan enkel maar verwarring veroorzaken bij mensen die in deze situatie zitten.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

lebragard
Offline
AV beslissing - nietigheid - NIEUW

Rekening houdend met de vorige antwoorden mbt. de nietigheid al dan niet absoluut of relatief......graag deze correcte info en eindelijk ...wettelijk geregeld !


EINDELIJK een NIEUW wetsvoorstel in het verbintenissenrecht !!

Een AV beslissing in strijd met de wet kan men wettelijk naast zich neerleggen.
De wetgever voorziet NU ( de geplande wijzigingen) in tegenstelling met voorheen dat men met een schriftelijke kennisgeving , de nietigheid kan inroepen en belangrijk in deze , ZONDER beroep te moeten doen op een vrederechter.
Een wezenlijk verschil met voorheen , waar de nietigheid vaststelling , exclusief een bevoegdheid was/is van een rechter.  

Nietigheden in het verbintenissenrecht: wat wordt er voorgesteld in het wetsvoorstel van 3 april 2019? (LegalNews.be)

https://legalnews.be/burgerlijk-recht/verbintenissenrecht/nietigheden-in-het-verbintenissenrecht-wat-wordt-er-voorgesteld-in-het-wetsvoorstel-van-3-april-2019-legalnews-be/
Lees zeker de Memoire van Toelichting.
2. Artikel 5.61. Indeling van de nietigheden
Definitie:
De nietigheid is absoluut wanneer de geschonden regel van openbare orde is en dus in hoofdzaak de bescherming van het algemeen belang beoogt. Iedere belanghebbende kan zich erop beroepen.
De nietigheid is relatief wanneer de geschonden regel van dwingend recht is en dus in hoofdzaak de bescherming van een particulier belang beoogt. Enkel de beschermde persoon kan zich erop beroepen.
3. Artikel 5.62. In werking stelling van de nietigheid

Definitie:
Tot aan de nietigverklaring ervan brengt het contract aangetast door een nietigheidsgrond dezelfde gevolgen teweeg als een geldig contract. De nietigverklaring vloeit voort uit een rechterlijke beslissing die het bestaan van de nietigheidsgrond erkent of uit een akkoord van de partijen. Dit akkoord is nietig indien de vermelde nietigheidsgrond niet bestaat.
Tenzij het contract bij authentieke akte is vastgesteld, vloeit de nietigheid ook voort uit een schriftelijke kennisgeving die elke persoon die bevoegd is om de nietigheid in te roepen op eigen risico kan richten aan de contractspartijen. Die kennisgeving is onwerkzaam indien de vermelde nietigheidsgrond niet bestaat.

't appartement
Offline
grotendeels een dode mus
Dergelijke wetswijziging is perfect toepasbaar voor zover het een klassiek "contract" betreft tussen twee individuen die ieder een prestatie moeten leveren.
Voor beslissingen in de context van de gedwongen mede-eigendom ligt het iets complexer en zal men in de praktijk nog dikwijls zijn toevlucht moeten nemen tot de vrederechter.
Een gefrusteerde mede-eigenaar mag nog zoveel brieven schrijven als hij wil om een beslissing ongeldig te verklaren, als de VME of de syndcius die de VME vertegenwoordigt de brief vertikaal klasseert gebeurt/verandert er niets.
Het is enkel als van de gefrustreerde eigenaar zelf iets wordt verlangd dat hij met een schrijven de nietigheid kan inroepen zonder enig gevolg te geven aan de foute beslissing.
lebragard
Offline
AV beslissing - nietigheid - NIEUW

#t'appartement
Dergelijke wetswijziging is perfect toepasbaar voor zover het een klassiek "contract" betreft tussen twee individuen die ieder een prestatie moeten leveren.
Voor beslissingen in de context van de gedwongen mede-eigendom ligt het iets complexer en zal men in de praktijk nog dikwijls zijn toevlucht moeten nemen tot de vrederechter.
 
Is ook zo ligt iets complexer maar , daar de AV beslissingen contractuele bepalingen zijn tussen mede-eigenaren , is het verbintenissenrecht ook hier integraal van toepassing.
Het moet echter duidelijk zijn “dat de nietigheid in roepen” soms niet voldoende is en afhankelijk wat men beoogt beroep moet doen op art.577-9§2 (termijn 4 maanden !!)  bv. AV beslist om géén dubbele boekhouding te doen of géén rekeningcommissaris aan te duiden ect…dan zal de rechter en alléén deze , die beslissing vernietigen/aanpassen en een dubbele boekhouding verplicht opleggen aan de syndicus ect…

Een gefrusteerde mede-eigenaar mag nog zoveel brieven schrijven als hij wil om een beslissing ongeldig te verklaren, als de VME of de syndcius die de VME vertegenwoordigt de brief vertikaal klasseert gebeurt/verandert er niets.
 
De mede-eigenaar (al dan niet gefrustreerd :) :) hoeft helemaal geen brieven te schrijven en kan tijdens de AV, dankbaar gebruik maken van die wetswijziging.
De AV beslissing wordt genotuleerd , de neen-stem om die beslissing nietig te verklaren , is bij deze schriftelijk genotuleerd , ter kennisgeving aan de contractspartijen.(VME/Syndicus)
Syndicus kan alleen horizontaal klasseren in het daartoe bestemd register.
 

Het is enkel als van de gefrustreerde eigenaar zelf iets wordt verlangd dat hij met een schrijven de nietigheid kan inroepen zonder enig gevolg te geven aan de foute beslissing.
 
Dan volgt men het standpunt van Quimmo :

 - AV beslissing niet volgen.
-  
Laat de VME al dan niet , vorderen. 

Dit wordt nu , dank , die wetswijziging (wettelijk correct handelend) :
 
 • - Schriftelijke kennisgeving en de nietigheid in roepen (notulen)
 • - AV beslissing niet volgen.
 • - Laat de VME al dan niet , vorderen. (een verwittigd man is er twee waard)
ronald de wilde
Offline
#130
Ik neem akte van deze (mogelijke, al definitieve?) wetswijziging, met dank aan de infogever ervan (!), maar ga hiermee niet mee in een vervolg van deze opgezette discussie.

Wat ik wel doe is de 'geest', waarin deze wetswijziging wenst tegemoet te komen of is gekomen (maakt me niet veel uit), met me meedragen om mijn voornoemde ingesteldheid (cfr. mijn vorige reacties, in deze) te handhaven.

Mochten er reacties komen binnen een AV, omtrent die ingesteldheid, zal ik er met dankbaarheid naar verwijzen, naar die wetswijziging. Aan de opponenten dan maar, om die verder te interpreteren.

Ron
't appartement
Offline
steriele discussie
"De AV beslissing wordt genotuleerd , de neen-stem om die beslissing nietig te verklaren , is bij deze schriftelijk genotuleerd , ter kennisgeving aan de contractspartijen.(VME/Syndicus)
 Syndicus kan alleen horizontaal klasseren in het daartoe bestemd register."

Fantasialand. Uw kennisgeveing zal weggelachen worden indien meerderheid niet mee u meegaat. Enkel indien de uitvoering in uw eigen handen ligt kan er een effect/resultaat zijn.
Anders: Rechtbank.
lebragard
Offline
indien...
#tappartement
Indien de meerderheid de rechten van een mede-eigenaar weglacht.....hoeft dit nog géén probleem te zijn. 
Bij de ondertekening van de notulen vermeldt deze :
agendapunt X = kennisgeving nietigheid en daaronder zijn handtekening en neemt een foto van deze blz. 

in #128 verwijs ik naar de link van legalnews en vraag :
Lees zeker de Memoire van Toelichting.
Al gelezen ?

Het bestaande artikel is artikel 1117 van het Burgerlijk Wetboek.
Het eerste lid verankert het in het Belgische recht goed ingeburgerde beginsel op grond waarvan nietigheid nooit van rechtswege intreedt. In deze zin is een contract dat aangetast is door een nietigheidsgrond niet van rechtswege nietig, maar eerder vernietigbaar. Het voorstel behoudt evenwel de traditionele terminologie van de “nietigheid”, eerder dan te spreken van “vernietigbaarheid”...........ect

Onthoudt nu vooral en dit met het oog op uw eventuele verdere interventies , liefst in een ander topic , dat contractuele bepalingen - AV beslissingen  :
- "dat nietigheid nooit van rechtswege intreedt" en
- "is niet van rechtswege nietig" !!


Want wat u en sommigen in dit topic beweren !! #68, 78, 80 ect... is net het tegenovergestelde en staat in schril contrast met de tekst hierboven en dan op de koop toe , met verwijten aan mn adres...van koppigaard , eigenzinnig , leeghoofdig , dement , verziekt het forum door non-informatie te spuien ect.....

Juiste informatie is voor mij en ook voor de forumlezers "een must" .


( nog veel plezier in fantasialand :) :) 
lebragard
Offline
RIO en AV beslissingen

Om gans deze discussie af te sluiten (voor mezelf) , mss de oplossing ! ook duidelijk voor een syndicus die op de hoogte is (?) van de wet mede-eigendom.
 
 
De AV beslist dat het register van de genotuleerde AV-beslissingen , integraal opgenomen/deel uitmaakt van het RIO. (# 67 nadenkertje)
 
In onze VME is er dan :

 • 1) Basisakte en aanvullende basisakte
 • 2) Reglement van Mede-eigendom (afgeslankt, wet 2018)
 • 3) Het RIO bestaande uit twee delen
 • - RIO met deel 1 omvat de leefregels
 • - RIO met deel 2 omvat de verplichte wettelijke bepalingen , overgeheveld van het Reglement van Mede-eigendom (wet 2018) en het register van de AV beslissingen.
 
Artikel 577-14 is dan ook van toepassing mbt. de AV beslissingen , die dan ook integraal deel uitmaken van het RIO , bij die VME. (cfr. de AV beslissing)
 
 

Art. 577-14

De bepalingen van deze afdeling zijn van dwingend recht.
  "De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.".

  [2 De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.]2
 Art. 175. In artikel 577-14 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994 en gewijzigd bij de wet van 2 juni 2010 wordt het tweede lid vervangen als volgt :
  "De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.".

syn-d-icus
Offline
OEF!
Goed idee om dit pedant gedoe dat bulkt van gebrek aan juridisch inzicht en duidelijk gedreven wordt door onverwerkte frustraties uit eigen beweging te willen afsluiten.
Kwantiteit en steeds hetzelfde herhalen is een uiting van machteloosheid en geen blijk van kwaliteit of begrip.

Ik stel ook vast dat u zelfs zover gaat om aan andere forumgebruikers op te leggen hoe ze zich moeten gedragen en waar ze nog MOGEN posten.

U toont weer eens aan dat u de finesses van de uitleg die hier overvloedig werd gegeven nog steeds niet kunt vatten en slechts als een dolgedraaide googlemachine blijft reproduceren zonder enig inzicht in de materie en haar toepasbaarheid.
lebragard
Offline
oef
#syn-d-icus

Gij kunt niet lezen zeker !!  (blinde mol.)
Als er iemand vooral negatief gefrustreerd is en een gebrek aan juridisch inzicht heeft dan zijt gij dan wel, het zijt gij die de wet verwart met de rechtsleer en de rechtspraak.
zonder enig inzicht in de materie en haar toepasbaarheid.

Herlees #133 , staat namelijk in het Burgerlijk Wetboek artikel 1117 of dat telt voor jou niet mee zeker.....enkel de rechtsleer en niet de wet ...

Onthoudt nu vooral en dit met het oog op uw eventuele verdere interventies , liefst in een ander topic , dat contractuele bepalingen - AV beslissingen  :
- "dat nietigheid nooit van rechtswege intreedt" en
- "is niet van rechtswege nietig" !!


en als dat voor jou niet duidelijk is, dan geloof ik zeker dat uw IQ niet hoger is als jou leeftijd , maar goed voor jou dat er elk jaar een coefficientje bijkomt   :)

Als u zoals uw naam doet vermoeden , syndicus bent ..dan ocharme...  U verwart wet, rechtsleer en rechtspraak.
Baton
Offline
AV beslissing

Toch ook even reageren : Sta praktisch volledig achter de uitleg van Lebragard.
 
Een AV beslissing ook al is deze onrechtmatig , onrechtvaardig , bedrieglijk het is en blijft een “afsplitsbare rechtshandeling” besluit van die VME , die afzonderlijk aanvechtbaar is met specifieke nietigheidsgronden, zoals bepaalt in de wet mede eigendom.( BW art.577-9§2)
 
Volgens DE specialisten mede-eigendom is een onrechtvaardige, onrechtmatige beslissing ook die AV beslissing , die de wet of de statuten niet respecteert. De anderen die het tegendeel beweren = larie en apekooi , zoals te lezen in bv. #91
 
ergo: met "onrechtmatig" wordt een AV beslissing die indruist tegen de regels van dwingend recht NIET bedoeld; het gaat over alle mogelijke gevallen die daarbuiten vallen maar nadeel berokkenen aan één of meer mede-eigenaars.
Heel deze discussie is het resultaat van een verkeerd begrip van de termen "onrechtmatig" en "van rechtswege".
 
Voorgaande bewering (cursief) is fout en de scribent van deze heeft totaal  een verkeerd begrip van de termen “Interne AV beslissing als afsplitsbare rechtshandeling met rechtspersoonlijkheid , onregelmatig , onrechtvaardig , dwingende wet mede-eigendom”.
 
Het belang van art.577-9§2 kan niet genoeg onderstreept worden in ons Belgisch Rechtssysteem .
 
Een vonnis maakt dit des te meer duidelijk :
6 februari 2020
Een vonnis van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel van 25 oktober 2019 brengt ons ertoe de beginselen in herinnering te brengen voor de betwisting van een beslissing, genomen door de Algemene Vergadering van mede-eigenaars.

Zoals artikel 577-9 §2 van het Burgerlijk Wetboek stelt, kan “iedere mede-eigenaar aan de Rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de Algemene Vergadering te vernietigen of te wijzigen”. Dit rechtsmiddel is toepasselijk op de beslissingen die genomen worden door de mede-eigenaars in de Algemene Vergadering, en die juridische gevolgen doen ontstaan voor de mede-eigenaars of derden. De mede-eigenaar die de vernietiging vordert, moet de beslissing(en) die hij betwist duidelijk identificeren. Op deze laatste rust de bewijslast van de onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige aard van de betwiste beslissing.

De wetgever heeft nochtans gewaakt over de rechtszekerheid van de mede-eigenaars door te vermijden dat beslissingen al te lang onzeker, of eeuwig betwist, zouden blijven. In deze zin dient de eiser in vernietiging zijn vordering in te leiden binnen een termijn van vier maanden na de datum van de Algemene Vergadering, onafhankelijk van de regelmatigheid van de oproeping op de vergadering en de effectieve verzending van het P.V. Het gaat om een vervaltermijn die voorzien wordt op straffe van nietigheid. Eens deze termijn verstreken is, zal elke vordering tot vernietiging onontvankelijk verklaard worden en wordt de beslissing in kwestie als definitief beschouwd.

Zodoende moet elke mede-eigenaar die meent dat hij het slachtoffer is van een onregelmatige, frauduleuze of bedrieglijke beslissing de reflex hebben om, van zodra de Algemene Vergadering in kwestie verstreken is, advies te vragen, om te kunnen handelen binnen de wettelijk vereiste termijn. Bij gebreke hiervan zal de beslissing die wordt aangevochten, hem worden opgelegd, zonder dat hij over wat voor rechtsmiddel ook kan beschikken.

VJN advocaten.
 
Besluit :
De interne besluiten van rechtspersonen ( WVV , VME, enz….) gelden als afsplitsbare rechtshandelingen, zijn afzonderlijk aanvechtbaar met specifieke nietigheidsgronden . 
( VME = art. 577-9§2 v. BW voor de VME)

Baton
Offline
vonnis gezag van gewijsde.....


 

Vredegerecht van het 1e kanton Oostende dd. 18.05.2021

Korte inhoud: Een regelmatige beslissing van een algemene vergadering van een VME is definitief, kan niet ongedaan gemaakt worden en heeft gezag van gewijsde.

Hierop kan enkel door een latere beslissing van de algemene vergadering teruggekomen worden indien aan 2 voorwaarden is voldaan:

(1) De eerste beslissing van de AV heeft geen uitvoering gekend en

(2) de tweede beslissing van de AV vermag niet te raken aan verworven rechten ingevolgde de eerdere beslissing van de kaveleigenaar.(kaveleigenaar = ruime betekenis)

Xena
Offline
Vereiste meerderheid

Wat is voor dergelijke beslissing de vereiste meerderheid ?