basisakte

1 antwoord [Laatste bericht]
Janne Man
Offline
In 1990 werd door een promotor een "basisakte" opgesteld. Dit was nog onder de wet van 1924. In deze wet was er nog geen sprake van een basiakte.
De "basisakte" bevat de elementen die met de huidige wetgeving "basisakte", "reglement van mede-eigendom" en "huishoudelijk reglement" overeenstemmen. De scheiding tussen die delen is niet eenduidig.
De wet van 2010 voorziet ook dat deze aktes niet moeten beantwoorden aan de nieuwe definitie, wel moet de tekst aangepast worden aan de wet (met uitzondering van de criteria, enz).

De vraag: Mag men redelijker wijze aannemen dat als men die artikels uit de zogezegde "basisakte" (die in de tijd dat ze opgemaakt was juridisch een gewone akte was, vermits basisakte nog niet opgenomen was in de wetgeving), die overeenstemmen met "de beschrijving van het onroerend goed en van de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief is verbonden" beschouwen als zijnde de basisakte?

Of moet men soswieso een authentieke akte maken voor deze oude "basisaktes".
Janne Man
deskundige
Offline
Beste, In die gevallen
Beste, In die gevallen coördineer ik de akte onderhands waarbij ik de scheiding basisakte en reglement van mede-eigendom dan wel aangeef door de titels ervan bij de betreffende onderdelen in te voegen. Uw analyse is dus correct. Er wordt niets aan de basisakte gewijzigd, het reglement van mede-eigendom wordt aangepast aan de vigerende wet wat niet inhoudt dat bestaande en nog van toepassing zijnde artikelen zomaar mogen worden gewijzigd. Zo kom ik onderhands gecoördineerde akten tegen waarbij men dan van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt, en dit zonder beslissing van de AV, om bijvoorbeeld één of meerdere verdeelsleutels te gaan wijzigen. Dat kan natuurlijk niet en behoeft na rechtsgeldige beslissing sowieso een authentieke wijziging. Mvg.