Bestemmingswijziging

3 antwoorden [Laatste bericht]
syndicimmo
Offline
Welke meerderheid is er nodig om in een leegstaand handelspand een gedeelte woonst en een gedeelte handel te maken ? De aandelen blijven behouden.
Is hier ook de goedkeuring nodig van de AV of kan dit zonder en dient er enkel een bestemmingswijziging op de gemeente te worden gevraagd ?  

Syndicimmo

nescio1
Offline
Wie is het eerst? De kip of het ei?

 
B.W. Art. 577-7 § 1 2 °
 
Mogelijk vraagt de gemeente voorafgaandelijk kopie van de notulen. Doe daar navraag!

 
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/functiewijzigen
  
lebragard
Offline
statuten aanpassen.....

Essentie : wat en hoe staat het "kavel" beschreven  in de statuten vh gebouw ?


art.577-7

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:

a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;

b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;


maar ook statuten notarieel  laten veranderen/aanpassen : 


Art. 577-4 § 1.  De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.

Huismier
Offline
Hof van Cassatie: Arrest van
Hof van Cassatie: Arrest van 1 April 2004 (België). RG C020016N
‚Äč
De mogelijkheden voor de (algemene vergadering van) mede-eigenaars tot het nemen van beslissingen betreffende de privatieve kavels is beperkt tot de bestemming en de wijze van gebruik ervan, zoals bevestigd door artikel 577-4, ,§1, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan het reglement van mede-eigendom de beschrijving moet bevatten van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve delen, en artikel 577-7, ,§1, 2°, a en b, van het Burgerlijk Wetboek, dat voor een wijziging van de statuten in dit verband door de algemene vergadering van mede-eigenaars een meerderheid van minstens vier vijfden van de stemmen oplegt.


Bovenstaande uitspraak suggereert dat de gedeeltelijke bestemmingswijziging (
577-7, ,§1, 2° b) enkel moet worden voorgelegd als deze in tegenspraak is met de statuten.

Gezien de statuten de rechten en plichten m.b.t. de privatieve delen moeten bevatten, zou men kunnen stellen dat het reglement van mede-eigendom bepalend is (rechten en plichten) en niet noodzakelijk de beschrijving van de privatieve delen in de basisakte. Als er geen beperkingen staan in opgenomen, is het maar de vraag op welke basis de VME een bestemmingswijziging kan tegenhouden.

Immers, blijkbaar moeten de rechten en plichten in het reglement van mede-eigendom worden opgenomen. Als er geen plichten zijn, is er ook niets om zich aan te houden.

Ik stel me dan de vraag, als iemand een deel van zijn privatief van bestemming verandert, bv. bureau naar slaapkamer of living naar ontvangst ruimte voor klanten met vergunning, en het reglement van mede-eigendom verbiedt het niet, waarom zou er dan een wijziging van de beschrijving van de privatieve delen (basisakte) noodzakelijk zijn?