Boekhouding en Bankrekeningen

17 antwoorden [Laatste bericht]
DVC
Offline
Als commissaris der rekeningen van een VME met meer dan 20 kavels wend ik me tot dit forum aangaande een dispuut dat ik heb met onze syndicus. 
Ik heb de commissie zelf om haar mening gevraagd, ik verwacht echter geen antwoord voor onze volgende A.V.
Daarom graag Uw standpunt bij de 3 onderstaande vragen.  
 
In het Advies d.d. 5 sept. 2012 van  De Commissie der boekhoudkundige Normen (verder CBN - hcnc-cbn.be)  het o.a. over de boekhoudrekeningen van klasse 5, die betrekking hebben op de liquide middelen van bankrekeningen, kassa's en dglk. 
De Commissie schrijft:
18. De beschikbare middelen van de vereniging van mede-eigenaars worden opgenomen onder de rekeningen van de klasse 5, zo ook de opgevraagde, reeds gestorte voorschotten op het reserve- en werkkapitaal. 
Op basis van artikel 577-8, § 4, 5° dient dit verplicht te gebeuren  op afzonderlijke rekeningen: een rekening voor het werkkapitaal en een rekening voor het reservekapitaal.
 
Case: Onze syndicus beweert aan deze regel te voldoen. Hij opende op naam van de VME bij een financiële instelling een zichtrekening (voor het werkkapitaal = WK) én spaarrekening (voor het RK). Feit is evenwel dat vanuit de spaarrekening zelf (reservekapitaal) geen rechtstreekse uitgaande betalingen aan leveranciers kunnen verricht worden. Financiële transferten zijn enkel mogelijk tussen de spaarrekening (S/R) en de zichtrekening (Z/R) en omgekeerd.
Dit houdt in dat voor uitgaande betalingen aan leveranciers ten laste van het reservekapitaal (RK) eerst gelden moeten getransfereerd worden van de S/R (reservekapitaal) naar de Z/R (van het werkkapitaal).
Vervolgens worden de betrokken leveranciers door de syndicus dan betaald vanuit de Z/R (van het WK).
Vraag 1:
Kan deze zichtrekening beschouwd als rekening enkel voor het WK, gelet op het feit dat de syndicus naar deze rekening RK transfereert om betalingen uit te voeren.
Volgens de syndicus wel.
Volgens mij niet gelet op de inherente interactie tussen de 2 rekeningen wat  maakt dat ze eigenlijk geen afzonderlijke rekeningen zijn en door deze interactie ook het principe van scheiding van WK en RK, evenals aan het principe dat de boekhouding transparant moet zijn.
Welke is Uw mening daaromtrent ?
 
Case: Bij het opvragen van de voorschotten van zowel RK als WK verzoekt de syndicus de eigenaars om alle bedragen te storten op de Z/R van het werkkapitaal om vervolgens - zo beloofde hij tenminste - zelf uit te pluizen welk bedrag toekomt aan het RK en welk bedrag toekomt aan het WK. Het bedrag dat toekomt aan het RK zou hij vervolgens transfereren van de zichtrekening naar de spaarrekening. 
Vraag 2 : Mag de syndicus de eigenaars vragen het RK  te storten op de ZR van het WK ?
Volgens de syndicus wel.
Volgens mij niet, omdat hierdoor tekort gedaan wordt aan het door de wet opgelegde principe van scheiding tussen reservekapitaal en werkkapitaal evenals aan het principe dat de boekhouding transparant moet zijn.
Welke is Uw mening daaromtrent ?  
 
Case: Ondanks de belofte van de syndicus aangehaald in vorige case (uitsplitsing van de reëel ontvangen bedragen), transfereert de syndicus maandelijks d.m.v. een bestendige opdracht een vast bedrag (zijnde het in totaal opgevraagde RK van de maand) van de Z/R (van het werkkapitaal) naar de spaarrekening van het reservekapitaal. Hij doet dus alsof alle eigenaars het hun opgevraagde voorschot RK binnen de maand betalen, daar waar er evenwel eigenaars zijn die hun verplichtingen niet of niet tijdig nakomen (Zo betaalt 1 eigenaar al gedurende jaren geen voorschotten meer, een andere reeds enkele maanden). Concreet houdt dit in dat een gedeelte van het WK (tijdelijk) ondergebracht wordt bij het RK.
 Vraag 3 : Is het de syndicus toegestaan de transfert naar de spaarrekening van het RK te organiseren zoals hij dit nu doet (d.w.z. d.m.v. een vast maandelijks bedrag overeenstemmend met het in totaal opgevraagde reservekapitaal van de maand, ongeacht of deze gelden effectief werden ontvangen of niet) ?
Volgens de syndicus wel.
Volgens mij niet omdat de boekhouding op die manier geen getrouw beeld geeft van de werkelijkheid en komt ook deze werkwijze de vereiste transparantie niet ten goede. . 
Welke is Uw mening daaromtrent ?   
 
Mijn inziens moeten er minstens 2 zichtrekening zijn: 1 voor WK, 1 voor RK.  Spaarrekeningen kunnen facultatief worden geopend, 1 voor elk van de 2 kapitalen.
Welke is Uw mening daaromtrent ?   
 

 
SIEBE
Offline
WERKKAPITAAL EN RESERVEKAPITAAL
Volgens mijn mening ( ook rekencommissaris ) werkt uw syndicus correct.
Er zijn slechts 2 bankrekeningen nodig : eentje voor het werkkapitaal en eentje voor het reservekapitaal ( spaarrekening ). Transferten tussen de bankrekening RK naar bankrekening WK is normaal. Kijk hiervoor even naar uw persoonlijke bankrekeningen :
u kan ook geen rechtstreekse betalingen doen vanaf uw spaarrekening op rekeningen van derden. U moet daar over uw gewone bankrekening.
Dat hij maandelijks het te voldoen bedrag voor de RK overzet van de rekening WK naar de rekening RK heb ik geen problemen mee. Op voorwaarde dat hij de stortingen op de gewone bankrekening door de eigenaars correct opvolgt en op de juiste klantenrekeningen boekt. Opvolging van openstaande bedragen is hier erg belangrijk, en ook de taak van rekencommissaris. Controle op de opvragingen en de werkelijke overschrijvingen. Per maand 1 overschrijving per eigenaar voor provisie RK en 1 voor de provisie WK.

Wat mij wel erg stoort is dat u als rekencommissaris zelf vermeldt dat er een eigenaar is die al jaren geen provisies betaalt en een eigenaar reeds gedurende maanden. Hier blijft u als rekencommissaris in gebreke. U moet deze zaken stipt opvolgen ( want de overige eigenaars moeten hiervoor soms in de plaats treden ). U moet de syndicus hiervoor in gebreke stellen, en de RVME op de hoogte stellen, ook desnoods alle eigenaars.
Geen kwijting geven over de boekhouding en aan de syndicus. Een BAV bijeenroepen.

Wat gebeurt er met de achterstallige betalingen ?? Aanmaningen, aangetekende brieven,
deze opvolgingen behoren tot de taken van de syndicus, en de controle door de rekencommissaris. Dus ingrijpen zou ik zo zeggen.

Vraagtekens achter syndicus, RVME en de rekencommissaris ??? 
DVC
Offline
a SIEBE

Bedankt om jouw standpunt te mogen kennen.

In eerste instantie is het aan de syndiucs de achterstallen op te volgen (van klanten én van leveranciers).

Ikzelf meld overdreven achterstal op elke AV. (Trouwens, voor het ergste geval wordt de studio eerstdaags openbaar verkocht)!
Het is ad RvME de syndiucs te controleren (of deze de achterstallen opvolgt)!
Maar daar gaat het dus niet over...

Het feit dat de syndiucs WK naar de  rekening van het RK transfereert (lees : niet gestort reserve invult met werkkapitaal van de anderen) kan toch niet goed te keuren zijn?

Bovendien, tenzij ik de wetgeving en advies van de Commissie - waarnaar ik refereerde - verkeerd interpreteer is het niet alleen noodzakelijk het boekhoudkundige onderscheid te respecteren, maar moet er om WK en RK daadwerkelijk te scheiden (en dat is toch wat de wetgever vraagt), minstens 1 zichtrekening te zijn voor elk kapitaal, zodat elk van de rekeningen rechtstreeks kan aangesproken worden én voor  stortingen, én voor betalingen van het kapitaal terzake.  Ongeoorloofde transfers zijn op deze manier niet noodzakelijk.  Ook komt dit de - door de wetgever opgelegde en voor een commissaris noodzakelijke - transparantie ten goede.

Een spaarrekening voor elk kapitaal op zich kán wel (maar zinvol met de huidge intresten is een andere vraag).  En op deze manier kunnen transferts wel, maar enkel tussen SR en ZR van hetzelfde kapitaal!  Met een spaarrekening kunnen echter geen rekeningen betaald worden (vandaar de behoefte aan min. 1 zichtrekening per kapitaal).

MVG

   

SIEBE
Offline
RK EN WK
Mijn mening is dat 1 zichtrekening voldoende is. Overschrijven van de RK   bankrekening naar de WK bankrekening is niet abnormaal.
De transparantie naar de eigenaars toe, is de manier van boeken door de syndicus. Hij moet de provisies opvolgen, en ook de R.C. eigenaars klaar en duidelijk overmaken aan de rekencommissaris. Deze moet ook de transacties opvolgen. Het is niet voldoende als rekencommissaris het te melden op de A.V., maar eerst de syndicus in gebreke stellen  voor de niet opvolging van de achterstallige provisies.
Ik zou in uw geval toch zeker een BA verzekering afsluiten als rekencommissaris ; ten uwen laste indien betaalde taak, ten laste van de VME indien onbetaalde opdracht.
Ik heb de indruk dat het zeker noodzakelijk zal zijn in uw geval.

Het is de extra comptabele ventilatie van de ontvangen overschrijvingen die een klare
duidelijkheid geven omtrent de betaalde provisies.
Indien de studio verkocht wordt onder beslag; hebben jullie misschien wel een beetje geluk omdat vanaf 01.01.2019 de VME een bevoorrechte schuldeiser is.
Maar deze zaken mogen zich niet profileren in een VME. Gevaarlijke toestanden, gezien op den duur iedereen geen provisies meer gaat betalen.

In uw jaarverslag zeker de boekhouding niet goedkeuren en geen kwijting geven aan de syndicus. De rest is de taak van de mede eigenaars.

 
e.d.v.
Offline
Transfer tussen rekeningen
Transfer van RK (spaarrekening) naar WK (zichtrekening) vind ik ook niet abnormaal (gebeurd ook bij ons) als betalingen door het RK zijn goedgekeurd en als dat boekhoudkundig correct wordt genoteerd en opgevolgd door de CvR.
Het derde probleem, systematisch (maandelijks) transfer van WK naar RK vind ik ook niet correct want er wordt geen rekening gehouden met achterstallige betalingen. Het verbaast mij ook dat dit maandelijks moet gebeuren. Meestal is de jaarlijkse bijdrage RK niet zo groot en dus ook geen behoefte aan een maandelijks opvraging. Bij ons gebeurt dit 1 maal per jaar. Dat die storting eerst naar het WK gaat en achteraf getranfereerd wordt naar het RK is op zich ook geen probleem. Voor de ME is dit gemakkelijker want uit ondervinding weet ik dat er toch altijd ME zijn die het zo gaan doen, zelfs als het door de syndicus anders wordt gevraagd (rechtstreekse storting op spaarrekening).
Vandaag de dag levert die spaarrekening echter geen voordeel omdat de (meeste) banken er toch geen interest op betalen. 
Mvg
Emiel D.V.
DVC
Offline
Bedankt voor de bekommernis!

Bedankt voor de bekommernis! Voor mezelf is de BA-verzekering OK.  Ik dacht trouwens dat dit eveneens een taak is van de syndicus?

Het gaat me niet wat - gemakkelijkshalve - de gewoonte is van vele syndici, het gaat me om de wet. 

Zie ook op de site van het BIV : op Blz. 9 vinden we  Art. 577-8.§4.5°
... dient dit vermogen in zijn geheel geplaatst te worden op diverse rekeningen, waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal...

Het is dus zeker niet de bedoeling dat er tussen deze 2 rekeningen transacties gebeuren waardoor er dus een vermenging van beide kapitalen plaatsvindt?  Ik meen dat de wetgever door de woorden afzonderlijk te gebruiken toch duidelijk zijn bedoeling aangeeft : transparantie in én de boekhouding én de bankrekeningen.


 
SCORPIOEN
Offline
Boekhouding en Bankrekeningen

Als de algemene vergadering beslist heeft  dat voor dakwerken vb geraamd 10000€, het reservekapitaal aangesproken wordt, wordt in prnicipe 10000€ van het Reservekapitaal letterlijk werk-kapitaal.( dus op WR)

Gezien de lage rente kan je dan die 10000€   ook in één keer ( of in schijven ) overschrijven en gebruiken, zekerklijk niet de  reserve-rekening belasten met kosten allerhande ( voorschotten, archirct,  kleine kosten, enz) want dan wordt een RK moeilijk controleerbaar .

Als de werken gedaan zijn bvb 8500€ zet je 1500€ terug op RK-rekening, en pas dan wordt die 8500€ eventueel  gedebiteerd aan  de kavels ( en niet op naam van de M-E), want reservekapitaal is eigendom van de VME en niet meer van de M-E !!!!!

Een zichtrekening openen om met reservekapmitaal te werken zijn verloren  (bank)-kosten

p.s.de Algemene Vergadering mag niet toelaten dat reservekapitaal gebruikt wordt  voor betalingen van andere schuldeisers, zelfs niet bevoorrechte zoals lonen, RSZ en belastingen !

Een reglement van inwendige orde  kan eventueel bepalen dat reservekapitaal ook nooit mag gebruikt worden voor werken minder dan 5000€ bvb
 


mvg

SIEBE
Offline
RK WK
Ik sluit mij aan bij Scorpioen.
Werkwijze is momenteel zeker correct. Zou mij geen zorgen maken over deze werking.
Wat betreft de BA verzekering rekencommissaris   : indien betaald mandaat moet u er zelf voor zorgen en betalen. Indien onbetaald mandaat sluit u die zelf af of de syndicus in uw plaats betaald door de VME. Wel degelijk een kopie polis vragen aan de syndicus indien die de verzekering afsluit.

Houdt aub als rekencommissaris de niet betaalde provisies in het oog. Ik heb weet van enkele gevallen in VME's waar dit de eigenaars duur komt te staan.
ronald de wilde
Offline
# 6
Ook al heeft de AV beslist de (bv) dakwerken te betalen vanuit het reservefonds, dan blijf ik nog altijd uitgaan dat de betreffende gelden dat RF pas verlaten na het ontvangen van de factuur (en nazicht ervan), eventueel meerdere facturen.
Geen vermenging met andere gelden, geen terugstortingen, en een klaar zicht op de RF-gelden, op elk ogenblik.

Ron
SIEBE
Offline
#6
Juiste reactie van Ronald. Die werkwijze is 100% in orde en te prefereren.
Facturen komen toch eerst binnen voor ze betaald worden. Dus de bedragen zijn dan ook juist gekend.
ronald de wilde
Offline
# 1
Beste DVC,

ik zou u toch adviseren om "goede communicatie" te behouden met de betrokken syndicus.
Als CvR hebt u, als gemandateerde vertegenwoordiger van uw VME, ook alle belang dat die samenwerking "vlot" verloopt, en dat eventuele twistpunten (waarom niet?!) worden uitgeklaard. Als een syndicus eerstens op zijn/haar strepen staat, moet het kunnen dat u dat als CvR ook kunt, ALS er maar respect blijft voor elkanders mandaat, tijd én openheid blijft voor dialoog.
Zelf heb ik, nu reeds vier werkjaren op rij, permanente controle op het financiële beleid van onze syndicus. Niét omdat ik haar (het is dus een zij) niet vertrouw, wél omdat ik het financiële beleid "sluitend" wens, naar de VME toe - niet onbelangrijk.

Er is géén ruimte (géén enkele!) voor énige tolerantie, bij afrekeningen, bij inningen, bij vraag om voorleggingen (ook voor de betaling ervan) van facturen, er is wél ruimte voor overleg om tot een correcte boeking/gepaste inning te komen.
En dat "werkt", niemand van ons beiden voelt zich tékort gedaan, niét vertrouwt. Niemand voelt zich tékort gedaan aan wederzijds respect.

Transparantie voor alle afrekeningen, verantwoording ook! Als ik mijn CvR-verslagen besluit met "geen opmerkingen t.a.v. de syndicus" betekent dat ook dat wij sàmen achter het voorliggende "financiële verslag" op de AV staan en sàmen om décharge vragen.

Permanente controle door de CvR, dat is "het geheim" om tot een goed VME-financieel te komen.
Indien dat wordt gecontesteerd zitten én de syndicus én de CvR samen in het bad, kunnen ze mekander niet "zwartepieten", daarmee is niemand gediend, alzeker niet de VME.

Ron
 
SIEBE
Offline
# 1
Beste DVC,

Hetgeen Ron hier schrijft; kan ikzelf niet beter verwoorden 100% perfect.
De ultieme droom voor elke VME.
ronald de wilde
Offline
# 11
Beste Siebe,

.....maar zelfs dàn is het nog niet voor iédereen oké, 't is voldoende dat er één iemand dwars ligt - tracht zijn gelijk te krijgen, tot bij de vrederechter (ja, ook dat!) - om dispuut te veroorzaken.
Ook dat is het VME-leven, ook dat hoort er blijkbaar altijd bij.
Als mandaathouder(s) blijft het je wel op scherp houden, al wens je dat alles wel eens een ferme schop geven. En voor algemeen applaus hoef je het ook al niet te doen, je mag al tevreden zijn met een enige blijk van erkenning/waardering.
Maar goed...

Ron
DVC
Offline
Geef mij zo'n

Geef mij zo'n syndicus!!!!

Als de facturen niet nagekeken worden, als de werken de offertes niet  volgen, als verkeerde BTW betaald wordt...   is het niet eenvoudig als RC te blijven knikken naar een syndicus die zich bij het minste aangevallen voelt.  Ik stel vast ,niet meer niet minder.

Bovendien negeert hij mijn (eerst vraag) nu EIS om de zaak tranparant te houden.

Toch allemaal bedankt om jullie mening te  mogen kennen.

 


 

ronald de wilde
Offline
# 13
Geef mij zo'n syndicus....

Aan zo'n relatie werd gewerkt, waarbij wederzijds werd afgetoetst wat de (vak)bekwaamheid van de andere (waard) was. Een voorwaarde om te kunnen komen tot respect voor/bij de uitoefening van het eigen mandaat. 

't Zou dus ook kunnen dat de geviseerde syndicus zich een andere CvR had gewenst?!

Nazicht van facturen, ook een opdracht van de CvR, correcte BTW idem.
Correcte BTW? Toch ook eens nakijken of de firma die wel juist toepast, is het onroerend door bestemming of niet, bijvoorbeeld.
Zelf meegemaakt: een firma die beweert 21% te moeten toepassen, met de toevoeging dat àlle firma's dat ook doen, met een boekhouder van die firma die zegt niet anders te kunnen. 'k Ben op mijn punt blijven staan, bevestiging gevraagd bij mijn BTW-controle (met nog toezending erbovenop van de BTW-richtlijnen), vastbesloten desnoods de betrokken BTW-controle te contacteren.
Resultaat: btw-aanpassing naar het correcte tarief, met de nog mogelijke rechtzettingen van vorige facturen. Sindsdien geen verkeerde facturen meer van die firma.

Geen verwijt naar de syndicus toe, want een specifieke materie. 't Brengt wel wat meer serieux in de relatie.

Ron
  
ronald de wilde
Offline
# 12
Beste Siebe,

vandaag, sàmen met onze syndicus, verschenen voor de VME bij de vrederechter.
Klachten, een aantal, waaronder een gecontesteerde beslissing van de AV waar de verzoeker zich niet in kan vinden ('k ga er niet verder op in, maar betrokkene wenst rechtzetting), maar ook de financiële afrekening van het vorig werkjaar wordt in twijfel getrokken. Zonder nochtans blijk te geven van enig inzicht van berekening (in de waterafrekening), laat staan een inzicht hoe gelden via een verzekeringsmaatschappij eventueel kunnen worden gerecupereerd. Laat staan hoe kosten in toom kunnen worden gehouden, leveranciers op hun plichten worden gewezen.

Uitgebreide CvR-verslagen (de mijne gewoonlijk 3 bladzijden-kleine druk + bijlagen) kunnen niet voldoen, noch de permanente controle op de syndicus, dag na dag.

Dan nog vinden individuën dat hen onrecht wordt aangedaan, nog dat het niet juist kàn zijn.
U schildert me soms af als de ideale CvR, u maakt soms gewag van een ideale combinatie syndicus-cvr, wel, beste Siebe, 'k zal u de beslissing van de tussenkomende vrederechter (Brugge) meedelen, in december. We, de syndicus en ikzelf, hebben ons weerwoord neergelegd in de klacht, we zijn niet meegegaan in het voorstel van de raadsman van de verzoeker om in der minne te regelen (uiteraard niet), noch in het procedurespel van conclusies op conclusies.
We hebben gewoon, blijkbaar niet gebruikelijk, de verantwoordelijkheid gelegd bij de vrederechter zelf om tot een wijs vonnis te komen, op basis van een uitgebreid weerwoord mét aanvullende bijlagen.
Benieuwd hoe de rechter gaat vonnissen, gaat vonnissen over een VME (want de VME is gedaagd) waar permanente controle de maatstaf is, waar data worden opgeslagen in Exceltabellen, waar de h²o-afrekeningen op scherp staan.

Ofwel gaat de rechter mee in het verhaal van de verzoeker en wordt het een stoppen van een CvR-mandaat (het mijne), met mogelijks/wellicht terug een VME-chaos.   
Ofwel zet de rechter deze verzoeker op z'n plaats en gaat hij mee in het belang van de VME, een correct beheer.

Man, op dit ogenblik vraagt u zich als "afslover" af waarmee u eigenlijk bezig bent.
Vrolijk wordt u er niet van, laat staan dat u VME's op handen gaat dragen, laat staan dat u gaat dringen om zo'n privatief te verwerven.

Ron 
SIEBE
Offline
Een prima commissaris
Beste Ronald,
Hou me zeker op de hoogte van de afloop ( mag desgevallend op mijn emailadres ).
Ik zit in de provicie Antwerpen.
Ik vind het echt enorm spijtig dat u zo iets moet meemaken, een voorbeeld hoe een echte gedreven, zich inzettende voor de hele VME, correct handelende rekencommissaris wordt behandeld ( alsook de syndicus ).
Ronald, ik kan u meedelen dat ik dezelfde zaken hier dagelijks op mijn bord krijg. Leden van de RVME die stiekem met de syndicus afspraakjes maken om hun eigen kosten in de nek van de andere eigenaars te schuiven. Is zelfs zo ver dat ze beslisten, samen met de syndicus dat ik slechts éénmaal per jaar de boekhouding mag inzien. Oorzaak : het ontdekken door mijn taak naar behoren te verrichten,  van afspraakjes met syndicus en onwettelijke zaken. Ik heb de taak aangenomen ( uit beroepservaring ) en op voorwaarde alle boekhouddocumenten ter beschikking te hebben, en rechtvaardigheid tegenover alle mede-eigenaars. Niet zoals zij voor enkele vriendjes, die hier alles verpesten en dictatoriaal gedrag vertonen. Het grote deel van eigenaars zit op de A.V. als bijzitters theekransje, en    gaan confrontaties uit de weg ( ook gezien hun ouderdom ). Er zijn ook goede elementen hoor, maar die houden zich op de vlakte voor harde confrontaties. De syndicus die lacht in zin vuistje en vertrekt geen spier voor een klacht bij het BIV ( haalt toch niets uit ).
Erg om vast te stellen dat u zo behandeld wordt. Ik kan verzekeren dat wij beide zo goed als op dezelfde golflengte zitten qua werkwijze en inzet. Het zijn harde noten om te kraken.

Blijf alle dagen aan uw beruchte uitspraak denken : de VME krijgt het bestuur dat ze stemt, en moet aanvaarden wat hun lei(ij)ders hun opdringen. Overal zijn er die een goed geoliede machine moeten doen sputteren. Wij gaan hier bij onze VME ook terug naar een chaotische VME van voor 4 jaren terug.

Weeral bewijzen dat goedmenende en hard werkende, met veel inzet voor de VME, commissarissen ( die zeldzaam zijn ) worden afgemaakt door enkelingen.
Waarom doen ze het die afslovers, van waar komen ze, hoe blijven ze het volhouden ?

Ik hoop Ronald dat het vonnis in uw voordeel ( samen met de syndicus ) zal uitvallen. 
Van hieruit zal ik ook voor jullie duimen. Want zulke situaties maken mij ook ontstemd.

Siebe
ronald de wilde
Offline
procedurespel
Dank voor uw reactie Siebe, ik ga u zeker op de hoogte houden.

Men mag zeker niemand het recht ontzeggen om zijn rechten te halen, maar ergerlijk is dat is dat zij steeds een advocaat vinden om in hun verhaal mee te gaan, hoe banaal ook, en overbezette rechtbanken nog meer belasten. 

Een ontstemde advocaat trouwens omdat wij niet in zijn verhaal meegingen, in zijn procedure van conclusie op conclusie, met zeker nog drie maanden te gaan.
We hebben tijd en energie gestopt om een duidelijk weerwoord op papier te zetten, aangedikt met een resem bijlagen. Tijd en energie die we zeker anders én nuttiger konden gebruiken, tijd die onze tegenpartij ten overvloede heeft als gepensionneerde, alles en nog in vraag stellend.
Als dat weerwoord niet afdoend is, waarbij ik verwacht dat een vrederechter mensen toch weet te doorzien, om paal en perk te stellen aan deze aanslepende kwestie (één ME die de ganse VME verziekt), mag voor mij de VME terug in chaos verzanden. 'k Zal het met lede ogen aanzien, en al moet ik dan meer kosten gaan betalen, die heb ik snel terugverdiend door de gewonnen uren die nu aan de VME worden besteed.

Maar ik hoop nog op een wijs vonnis, met in mijn achterhoofd dat er andere, ernstiger zaken worden voorgelegd aan een vrederechter, dan deze.

Ron