boekhouding VME

95 antwoorden [Laatste bericht]
't appartement
Offline
Mag de AV van een gebouw met 60 appartementen de syndicus toelating geven om een eenvoudige administratie te voeren ipv de verplichte dubbele boekhouding zoals opgelegd door de wetgeving op de gedwongen mede-eigendom?
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 17 °

De VME plaatst zich buiten de wettelijkheid.
 
Op grond van zijn deontologie :
http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar
 
is een syndicus verplicht dergelijke besluitvorming te verhinderen en de uitvoering ervan te weigeren.
 
Syndicus mede-eigenaar ?
 
De wet maakt inzake verantwoordelijkheid GEEN onderscheid.
 
lebragard
Offline
elke VME zou......

Problemen/misinterpretaties ect....zijn opgelost als elke VME zijn/haar syndicus persoonlijk aansprakelijk kan stellen indien de syndicus zijn eigen deontologie niet respecteert.

AGENDAPUNT voor elke VME :

De syndicus kan enkel uitvoering  geven aan beslissingen van de algemene vergadering die niet strijdig zijn met: - de wet op de appartementsmede-eigendom, artikels 577-2 t/m 14 B.W.; - haar statuten, bestaande uit de basisakte en het reglement van mede-eigendom; - de BIV-plichtenleer (deontologie) van de syndicus; en hetgeen - overeengekomen werd met de syndicus in zijn beheersovereenkomst, en het daar- van deel uitmakend lastenboek. 

Stemming : voor /tegen /onthoudingen

Eventueel strafmaatbepaling voorzien ect....

Probleem opgelost , duidelijkheid troef.
 

't appartement
Offline
Het is de syndicus zelf die
Het is de syndicus zelf die dit heeft beslist.
Hij vermeldt dit in zijn verslag, niettegenstaande dergelijke beslissing niet is genomen tijdens de vergadering, zelfs niet vermeld noch besproken!

Letterlijk:
"De algemene vergadering beslist unaniem dat de syndicus een eenvoudige administratie voert en bijgevolg afziet van de dubbele boekhouding zoals voorzien in de wet op de gedwongen mede-eigendom"

Aangezien ik zelf Rekenigcommissaris ben in verschillende andere VME's (niet in deze VME)
til ik er zwaar aan want wegens "unaniem" zou ik deelgenoot zijn aan een wederrechtelijke beslissing! Welke actie kan ik best ondernemen?
Het betreft een professioneel syndicuskantoor in een Vlaamse grootstad.
Graag verdere reactie want dit is volgens mij een zeer ernstige beroepsfout.
lebragard
Offline
enige mogelijkheid ......

Aangetekens schrijven van niet akkoord naar de syndicus en mail naar de raad en rekeningcommissaris.

Zonder talmen : vrederechter , laat veslag/notulen vernietigen en vraag dat de syndicus zijn werk moet doen conform de wettelijke bepalingen.
Is immers dwingend van toepassing.

Voor volgende AV : agendapunt indienen met :
 

Regelmatig leest men op het forum : misinterpretaties , problemen syndicus , slecht advies
onregelmatige , onrechtmatige - bedrieglijke beslissingen ect.....

Elke VME ,( omdat de wet op de mede-eigendom , het niet durft te voorzien , lobby werk , BIV en andere belangengroepen ect..) moet voorzien in zijn statuten , reglement van mede-eigendom ------> via agendapunt or what so ever :

De syndicus kan enkel uitvoering geven aan beslissingen van de algemene vergadering die niet strijdig zijn met: - de wet op de appartementsmede-eigendom, artikels 577-2 t/m 14 B.W.; - haar statuten, bestaande uit de basisakte en het reglement van mede-eigendom; - de BIV-plichtenleer (deontologie) van de syndicus; en hetgeen - overeengekomen werd met de syndicus in zijn beheersovereenkomst, en het daar- van deel uitmakend lastenboek. 

AGENDAPUNT en STEMMING 

Voorzie desnoods een boetebepaling voor de syndicus , indien de syndicus  voorgaande goedgekeurde bepaling , niet respecteert en toch uitvoert .
Wedden dat .....

noot:
Een syndicus moet volgens haar eigen deontologie/plichtenleer : (beroepsorganisatie BIV)
 

Hoofdstuk II. Bijzondere verplichtingen voor de vastgoedmakelaar-syndicus


Art. 78 De vastgoedmakelaar-syndicus respecteert de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake de mede-eigendom en de verplichtingen die hem als zodanig worden opgelegd krachtens de wet, de statuten of de reglementen van een goed en die niet strijdig zijn met de dwingende wettelijke bepalingen, alsook deze die voortvloeien uit de overeenkomst die hem met de opdrachtgever bindt.

't appartement
Offline
Heef het zin om bij het BIV
Heef het zin om bij het BIV een tuchtprocedure aanhangig te maken?
lebragard
Offline
BIV.....

Al veel gelezen hier op het forum over tuchtproceduer BIV met verschillende meningen zowel + als -.

Uiteraard kan je dit doen maar wat is de sanctie , waarschuwing , berisping ect....

Feit blijft dat wat er in de notulen staat en waarschijnlijk ook ondertekend door de voorzitter en de overige aanwezige mede-eigenaars ect.... maakt het nog moeilijker.
Heb geen voldoende info maar ....voor de volgende AV , agendapunt :

De syndicus moet /:
De syndicus kan enkel uitvoering kan geven aan beslissingen van de algemene vergadering die niet strijdig zijn met: - de wet op de appartementsmede-eigendom, artikels 577-2 t/m 14 B.W.; - haar statuten, bestaande uit de basisakte en het reglement van mede-eigendom; - de BIV-plichtenleer (deontologie) van de syndicus; en hetgeen - overeengekomen werd met de syndicus in zijn beheersovereenkomst, en het daar- van deel uitmakend lastenboek. 

Enkel de vrederechter of een BAV kan die eenzijdige kwakkelbepaling van de syndicus vernietigen !!

't appartement
Offline
De notulen van de AV zijn
De notulen van de AV zijn enkel ondertekend door de syndicus en de voorzitter (die tevens rekeningcommissaris is).
Toen de AV teneinde was zei de syndicus dat hij nog wat tijd nodig had om alles af te ronden en stuurde iedereen behalve de voorzitter naar huis.
Mijn protest omdat ik niet kon tekenen wuifde hij weg met hoongelach.
lebragard
Offline
onderneem actie....

De nog aanwezige mede-eigenaars moeten mee ondertekenen !!
Ondreneem actie , raadpleeg de raad van mede-eigenaars , vraag hun mening , controle op de werkwijze van de syndicus.
Aangetekende zending ----> BAV of vrederechter.

nescio1
Offline
pluk eerst het laaghangend fruit
 
Hoogstwaarschijnlijk heeft de syndicus het ook niet opgenomen als agendapunt in de bijeenroeping AV, waren er geen documenten beschikbaar voor consultatie, etc.
http://elfri.be/rechtspraak/appartementsmede-eigendom-agendapunt-verplicht-oproeping-algemene-vergadering
 
m.a.w. stof genoeg om kacht in te dienen.
 
https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/waar-en-hoe-een-probleem

Dien klacht in bij het B.I.V.
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
Opgelet: het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.
 
Klacht B.I.V. ?
 
Zie :
http://blog.smartsyndic.be/qa/hernieuwde-algemene-vergadering/     Antwoord van Chris
 
 
lebragard
Offline
# 9

# 9 steeds waardeer ik uw tussenkomst maar helaas :

Klacht indienen , maar probleemstelling blijft . staat zo vermeldt in de notulen van die AV ondertekent door syndicus en voorzitter.

Probleem oplossen is niet alleen klacht indienen !

Probleem oplossen = BAV of vrederechter .
 

't appartement
Offline
1. Alle wetsartikels in het
1. Alle wetsartikels in het BW betreffende de gedwongen mede-eigendom zijn van dwingend recht. Dat betekent dat elke afwijking ervan als ongeschreven moet worden beschouwd.
Volgt daaruit dan niet dat het feit dat de AV opteert voor een verboden vereenvoudigde administratie beschouwd moet worden als ongeschreven, dus onbestaand?
Verder: als ik mij niet vergis moet een beslissing die een overtreding vormt van dwingend recht niet door een Rechter ontbonden worden, aangezien ze van rechtswege als ongeschreven dient te worden beschouwd en dus niet kan bestaan.

2. Wat is de verantwoordelijkheid van de Rekeningcommissaris hierin? Hij heeft via de syndicus laten verklaren dat de boekhouding volledig in orde is (ik heb ontdekt dat ook afgelopen werkingsjaar geen dubbele boekhouding werd gevoerd).
lebragard
Offline
dwingeng van toepassing...

Uw stelling betreffende de gedwongen mede-eigendom en dwingend van toepassing ect
wel dit dacht ik twee jaar geleden ook , maar....in België....op zn Belgisch....


Alle beslissingen genomen op een AV , ook al zijn deze onregelmatig , onrechtvaardig zelfs bedrieglijk zijn geldig en dienen te worden uitgevoerd indien ze niet werden aangevochten bij de vrederechter binnen de vier maanden !!
Deze beslissingen krijgen " kracht van gewijsde" en zijn dan geldig en uitvoerbaar.

http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/staat-syndicus-boven-de-wet

In nederland bij een VvE is uw stelling wel van toepassing !!!

Maar ja in Belgie ? helaas niet .

Vandaar het belang dat de VME er zelf voor moet zorgen dat de syndicus zijn werk naar behoren doet en best voorziet in hun reglement ,or what so ever, dat :

De syndicus enkel uitvoering kan geven aan beslissingen van de algemene vergadering die niet strijdig zijn met: - de wet op de appartementsmede-eigendom, artikels 577-2 t/m 14 B.W.; - haar statuten, bestaande uit de basisakte en het reglement van mede-eigendom; - de BIV-plichtenleer (deontologie) van de syndicus; en hetgeen - overeengekomen werd met de syndicus in zijn beheersovereenkomst, en het daar- van deel uitmakend lastenboek.

Lees ook bij artikels (bovenaan balk naast forum mede-eigendom) :

http://www.quimmo.be/nl/blog/wetsvoorstel-2017-aanpassing-mede-eigendom-...

persoonlijke noot : men zou moeten verplichten dat een syndicus de wetten moet respecteren en toepassen in het uitoefenen van zijn mandaat tav de VME !
Maar ja beweert men het is de raad van mede-eigendom die daar op moet toezien.
Dus de VME blijft de eindverantwoordelijke ! dus bepaal : de syndicus enkel uitvoering....tekst.

Uw tweede vraag : wat met de rekeningcommissaris , waarschijnlijk een mede-eigenaar ? onwetend en met goede bedoelingen ? net zoals de raad van mede-eigendom , ook weer met de beste bedoelingen ....gedirigeerd door een syndicus ? 
 

't appartement
Offline
Ja een mede-eigenaar.Is
Ja een mede-eigenaar.
Is tegelijk ook de voorzitter van de RvME.
Hij was ook voorzitter van de AV maar heeft geen enkel woord gezegd.

Toen ik aan die voorzitter het woord vroeg (enige correcte handelswijze) ontnam de syndicus hem het woord vooraleer zijn mond openging en blafte me toe dat ik moest zwijgen. 85 percent van de aanwezige mede-eigenaars waren tussen de 85 en de 95 jaar oud en beschouwen de syndicus als de hogepriester van de gedwongen mede-eigendom omdat hij als docent in een hogeschool toekomstige syndici opleidt.

Alleszins bedankt om mij op er op te wijzen dat beslissingen van de AV zich boven dwingende wetgeving kunnen stellen!!!! Ik dacht dat die regel enkel kan gelden voor inbreuken op de gewone wetgeving...
lebragard
Offline
appartementswet.....

Appartementswet dwingend van toepassing , maaaaaar VME kan , meestal door een syndicus op het verkeerde been gezet worden , gevolg verkeerde beslissingen op een AV.

http://www.elfri.be/dwingend-recht-en-aanvullend-regelend-recht

Opmerkingen bij agendapunten bij een Algemene Vergadering:
 
Enerzijds moet de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus , beseffen dat zij slechts beslissingen kan nemen binnen het kader van haar maatschappelijk doel en binnen het wettelijk kader dat haar tegenstelbaar is (artikels 577-2 t/m 14 B.W., de basisakte, het reglement van mede-eigendom, het reglement van orde, bepalingen die de mede-eigendom aanbelangen,de deontologie van de syndicus en zijn contract. 
Onregelmatige, bedrieglijke en onrechtmatige beslissingen, betekenen ‘rechtsmisbruik’, waartegen reactie wordt uitgelokt. Het is dan ook evident dat de bedrogen mede-eigenaar reageert.
.
 
Anderzijds moet de individuële mede-eigenaar zich niet roekeloos verzetten tegen de wil van de meerderheid, en al te snel overtuigd zijn van zijn grote gelijk. Ook hij/zij zal in verhouding tot het resultaat van zijn verzet t.o.v. de vrederechter,al dan niet in de procédurekosten moeten bijdragen.(bij gelijk = terugvorderen)
 
 
Maw :
Beslissingen zijn OK ,indien ze de eigendomsmaterie en de rechtmatige belangen van de eigenaars/bewoners niet schaadt.
Deze kunnen dan 4 maand na de beslissingsdatum uitgevoerd worden. (art.577-9 §2)
 

't appartement
Offline
Als ik deze beslissing wil
Als ik deze beslissing wil laten vernietigen door de vrederechter moet ik dan de VME in het geding betrekken? Want volgens het verslag van de AV werd het punt door de AV goedgekeurd (wat niet klopt). Niettegenstaande het punt zelfs NIET werd besproken (ook niet op de dagorde stond) maar  stommelings door de syndicus in zijn verslag werd toegevoegd. Daarbij komt dan nog dat hij schrijft "unanieme" beslissing, dus ikzelf zou er ook mee akkoord zijn gegaan.
Dit is geen vergissing maar een opzettelijke daad van een listige syndicus die de kosten van een echte boekhouder wil uitsparen om zijn winstmarge te vergroten.
nescio1
Offline
geen burgerlijk recht meer

Want volgens het verslag van de AV werd het punt door de AV goedgekeurd (wat niet klopt).” 
 
Wij verlaten hier het domein van het burgelijk recht, met zijn alles bij mekaar soepele bewijsvoering en treden in het domein van het strafrecht (schrifvervalsing) met een strenge bewijsvoering (en de noodzaak een advocaat in te schakelen).
 
#9 Toch verder zetten.
lebragard
Offline
géén agendapunt.....
Als het géén agendapunt was , kon er niet over gestemd worden.
Als de syndicus toch melding maakt van "unaniem goedgekeurd " in de notulen , klopt dit niet en kan men protest aantekenen.

Owel BAV organiseren (op kosten van de syndicus) en dan de notulen aanpassen of vragen aan de vrederechter deze te laten vernietigen .

Wie dagvaardigen :
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...

en

http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...

https://www.immo-vandenabeele.be/nl/nieuws/kan-zomaar-een-agendapunt-toe...

http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/bezwaar-tegen-verslag-algemene-v...

http://www.elfri.be/rechtspraak/nieuwe-algemene-vergadering-kan-beslissi...

http://blog.smartsyndic.be/qa/bezwaar-verslag-algemene-vergadering-mede-...
 

 

  1. post : dilbeccha

Notulen corrigeren

 

  1. Een bijzondere vraag is wat er gebeurt wanneer de syndicus de notulen heeft opgesteld, ze op het einde van de vergadering heeft voorgelezen en na de lezing laten ondertekenen door de voorzitter van de vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers, doch achteraf wordt opgemerkt dat er fouten in de notulen staan.

 

Kan de syndicus de notulen nog corrigeren ?

Het antwoord is ontkennend omdat de door de syndicus gecorrigeerde notulen in abstentia van de de op de algemene vergadering aanwezige en vertegenwoordige (sic) mede-eigenaars niet meer kunnen voldoen aan de eigenschappen die ze overeenkomstig artikel 577-6 § 10 BW moeten bezitten, namelijk opgesteld op de vergadering, voorgelezen en ondertekend.

Ook de rechtbank is niet bevoegd om de rechtzetting van de notulen te bevelen (350).

't appartement
Offline
Kan ik de leden van de Raad
Kan ik de leden van de Raad van Mede-Beheer sommeren om via de vrederechter actie te ondernemen tegen het ongevraagd opnemen door de syndicus in het verslag van de AV van een onwettige maatregel die de VME buiten de wet stelt?
Dit in de context van hun taak van toezicht op de syndicus.

Probleem is dat het om brave eenvoudige mensen gaat die niet zullen begrijpen wat hen overkomt..
lebragard
Offline
herlees aandachtig vorige post.....

# 1
# 9
# 14 en 17

en
Lees:
http://www.elfri.be/rechtspraak/appartementsmede-eigendom-agendapunt-verplicht-oproeping-algemene-vergadering
 

"Bijgevolg moeten de agendapunten duidelijk en ondubbelzinnig geformuleerd worden. Zo werd bijvoorbeeld reeds geoordeeld dat de agendapunten “bespreken van het mandaat van de syndicus” of “goedkeuring van de rekeningen” totaal iets anders is dan de beslissing om de syndicus decharge te verlenen (in die zin: Cass.fr. 17 december 1997, Loyers et Copr. 1998, 85; Cass.fr. 6 juli 1994, D. 1996, 162). Ook het agendapunt “Allerlei” kan niet leiden tot een rechtsgeldige beraadslaging en beslissing, omdat de inhoud van dit agendapunt onvoldoende bepaald is (in die zin: Vred. Nijvel 2 februari 2000, Cah.dr.imm. 2000/3, 22).

Een onregelmatige beslissing van de algemene vergadering is een beslissing die tot stand is gekomen met de schending van substantiële voorschriften, waarvan de naleving door de wet of door de statuten wordt opgelegd (in die zin: R. Timmermans, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 702). De duidelijke en ondubbelzinnige vermelding van een agendapunt waarover beraadslaagd zal worden, is een substantieel voorschrift opgelegd door de wet voor het nemen van een rechtsgeldige beslissing over dat onderwerp.

http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...

 

SCORPIOEN
Offline
boekhouding VME

Gij moet naar de vrederechter stappen en gij kunt zelfs de RVME dagvaarden  omdat ze hun werk van toezicht op de syndicus niet gedaan hebben.

Maar veeleer de commissaris van de rekeningen is hier (ook) in fout, en zijn burgerlijke verantwoordelijkheid is aan de orde.

Als de boekhouding niet is gebeurd volgens de regels van de dubbbele boekhouding, zal de vrederechter vermoedelijk een expert aanstellen  (aanvankelijk op uw kosten ).

Als je oordeelt dat het een strafklacht waard is, doen! maar je gaat niet vlug daarvoor een advocaat vinden.
 


mvg

't appartement
Offline
Moet ik dan al de leden
Moet ik dan al de leden individueel dagvaarden aangezien de RvME geen rechtspersoonlijkheid heeft?
Ook de Rekeningcommissaris, de VME zelf en de syndicus dagvaarden?
Volstaat het feit dat er geen dubbele boekhouding is (die van dwingend recht is) om gelijk te halen of moet ik bovendien nog een persoonlijk nadeel bewijzen?
SCORPIOEN
Offline
boekhouding VME

ook als je hen collectief berantwoordelijk stelt moet je  elk apart dagvaardigen..

verplichte dubbele boekhouding is een dwingend recht, maar als de rekeningen goedgkeurd zijn zal je inderdaad best een reden opgeven : is er een inventarisrekening  voorgelegd bvb ? , wat is het exploitatieresultaat van de boekhouding : moet in principe nul zijn.

Dat kan je allemaal gemakkelijk(er) controleren in de dubbele boekhouding, maar niet met de vereenvoudigde boekhouding van een vme met 60 kavels !

A propos : ook voor VME <20 kavels is eigenlijk dubbele boekhouding verplicht, maar een Algemene Vergadering mag kiezen voor de gewone boekhouding, en hier is dat niet rechtmatig gebeurd.


mvg

't appartement
Offline
bijkomend
Voor alle zekerheid nog een bijkomende overweging/vraag.
Het appartementen complex (= 1 VME) bestaat uit 60 appartementen.
Er zijn 5 ingangen. Elke ingang (voordeur, hal, trappen en lift) vormt een aparte deelvereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Al de rest (betonnen structuur, muren, daken, balkons, terrassen, gemeenschappelijke tuin, enz... behoort tot het volledige complex.
Kan het bestaan van die 5 beperkte deelverenigingen voor 12 appartementen het mogelijk maken dat er geen dubbele boekhouding vereist is?
nescio1
Offline
NEEN

 
Volgens uw beschrijving is er slechts een VME, rechtspersoon met ondernemingsnummer, bijgevolg….
 
't appartement
Offline
Eén rechtspersoon, één
Eén rechtspersoon, één ondernemingsnummer, heb het nagekeken in de KBO.
Ja nu is het duidelijk.....dat gaat knallen...Ik zal de Rekeningcommissaris op voorhand voorzichtig inlichten zodat hij geen hartaanval krijgt.
SCORPIOEN
Offline
geen burgerlijk recht meer

bij welke instantie kan je een strafklacht neerleggen ?

moet er ook burgerlijke partijstelling zijn ? 

als het over boekhouding gaat, kan je ook BIBF ofvereniging accountants bvb  terecht om de ernst van de foutieve boekhouding in te schatten? of is er een andere voogdij overheid voor " boekhouding "dan Justitie ?

de vorige syndicus was een advocaat en mijn advocaat heeft het moeilijk om een collega in beschuldiging te stellen, alhoewel het de huidige professionele BIV-erkende  syndicus is die de boekhouding van  zijn voorganger gemixed heeft met zijn eigen boekhouding...met hallucinant resultaat op de inventarisrekeningen...die ondertussen drie jaar verder tussen de plooien van overlopende rekeningen een fait divers geworden zijn door " compensatie " van ACTIVA en PASSIVA.

Door dat mixen van twee boekhoudingen zijn er ook ACTIVA onder de radar gebleven.
.
 


mvg

nescio1
Offline
strafrecht = advocaat verplicht?

Uw advocaat zal graag helpen.
chrisguillaume
Offline
Dubbele boekhouding verplicht
Zeker de zaak voorleggen aan het B.I.V. Het is gratis, U zal antwoord krijgen, en als de (beroeps)syndicus fouten maakt, treden zij zeker op. Geef wel voldoende info, zoals naam VME + ond.nr, , naam syndicus + zijn B.I.V nr, en copie van het verslag waarin vermeld geen volledige boekhouding. Het vredegerecht is moeilijker, kost geld, de syndicus stuurt wellicht zijn adcokaat op kosten van de VME, enz.
baguetje
Offline
#6
onze syndicus leest de notulen nooit voor. geeft gewoon het exemplaar door aan de nog aanwezige mede-eigenaars.

Ondertekenen = kennis nemen van. Dat betekent toch geen goedkeuring? Waar moet men trouwens de (soms uitgebreide) opmerkingen noteren?
baguetje
lebragard
Offline
na lezing.....

onze syndicus leest de notulen nooit voor.

Moet ook niet : er staat NA LEZING en niet na voorlezing. Artikel 577-6§10 B.W. voorziet:

"De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de medeeigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden. Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat  ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers."
 

http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/taak-van-de-aangewezen-secretaris-av

Ondertekenen betekent de goedkeuring !! Vandaar het belang dat de notulen correct zijn en de onthoudingen en tegenstem met naam genoteerd zijn.

Suggestie : volgende AV agendapunt indienen met de vraag om na elk behandelt agendapunt , de secretaris voorleest wat hij genoteerd heeft.
Dan kan onmiddellijk ingegrepen worden voor event. correctie.

De uitgebreide opmerkingen , moeten niet in de notulen (zie art.) , maar kunnen  in een verslag genoteerd worden als bijlage .(dit kan u vragen ?)