Bouwheer en stemrecht

6 antwoorden [Laatste bericht]
Sebastian
Offline
Ik verneem dat een bouwheer, die nog over een aantal niet verkochte appartementen beschikt in een nieuwbouwproject, geen stemrecht heeft voor die appartementen die hij uitdrukkelijk te koop aanbiedt.

Klopt dit, en zo ja op basis waarvan zouden deze kwotiteiten in hoofde van de bouwheer uitgesloten worden ?

Vriendelijke groeten
deskundige
Offline
Beste, Indien op uw
Beste,

Indien op uw overeenkomst de Wet Breyne van toepassing is, dan volgt dit enerzijds uit deze wet.

Anderzijds volgt dit tevens uit de bepalingen binnen de gewijzigde wet op de gewongen mede-eigendom van gebouwen en groepen van gebouwen van 2 juni 2010.
Roel De Cleermaecker
Offline
U zou dit ook in uw basisakte
U zou dit ook in uw basisakte moeten terugvinden...

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

Sebastian
Offline
Handboek appartementsrecht R. Timmermans
In het handboek appartementsrecht van R. Timmermans, lees ik (pag. 319, randnummer 377) dat de projectontwikkelaar-eigenaar, zolang hij eigenaar blijft van privégedeelten in een door hem opgericht gebouw, in beginsel aan de beraadslaging kan deelnemen, behalve over de oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten. 

A contrario zou hij dus, volgens R. Timmermans, wél over andere topics kunnen beraadslagen en meestemmen...

De basisakte lijkt hierover prima facie niets te vermelden. 

Zou concreet de wettelijke bepaling uit de dwingende wetgeving (wet Breyne en BW 577 e.v.) kunnen aangeduid worden die stemrecht aan de promotor ontzegt wat de te koop staande entiteiten betreft?

Dank bij voorbaat !
deskundige
Offline
Wet Breyne en aanvullend


Wet Breyne en aanvullend K.B.:

Artikel 2, § 3, al. 1 van het K.B. bepaalt: 

"De verkoper of de aannemer die eigenaar blijft van een gedeelte van het gebouw dat hij oplevert, oefent bij de oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten geen der aan de medeëigendom verbonden rechten uit."                                                                

"De verkoper die eigenaar blijft van een deel van het gebouw in mede-eigendom mag niet deelnemen aan de beslissing, die de vergadering van de vereniging der mede-eigenaars neemt over de oplevering van de gemene delen. Neemt hij toch aan de stemming deel, dan wordt er met zijn stem geen rekening gehouden."


Wet op de gedwongen mede-eigendom van gebouwen en groepen van gebouwen:
Artikel 577-6§9 BW:

Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd. 

Uiteraard zou men kunnen voorhouden dat de overeenkomst tussen de individuele mede-eigenaars en de bouwheer werd gesloten en er dus geen contractuele band met de VME bestaat. Tot de dag van vandaag wordt binnen de rechtspraak en rechtsleer evenwel voorgehouden dat ingevolge haar wettelijke taak, nl. het garanderen van het behoud en het beheer van de gemeenschappelijke delen, de beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid aangaande de gemeenschappelijke delen exclusief de VME toekomt.

Dit blijkt overigens ook duidelijk uit het aangehaalde artikel binnen het aanvullende K.B. binnen de woningbouwwet.

De wet voorziet overigens dat de VME, niettegenstaande ze geen eigenaar van de onroerende gemeenschappelijke delen kan zijn, ook daden van beschikking kan stellen.

Het spreekt voor zich dat een bouwheer in zijn hoedanigheid van mede-eigenaar voor niet verkochte kavels wel kan beraadslagen en stemmen over aangelegenheden die niets met zijn verbintenissen als bouwheer te maken hebben of waarin geen belangenvermenging aan de orde is.

Mvg.

Sebastian
Offline
Stemmen over de eigen aangestelde syndicus
Kan, rekening houdende met het feit dat de bouwheer niet persoonlijk of bij volmacht mag deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd, de bouwheer deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over de eerste door hem (en bij de eerste AV van rechtswege ontslagnemende) aangestelde syndicus?
Bedankt bij voorbaat en vriendelijke groet !
Quimmo
Offline
Mijns inziens wel, gezien het

Mijns inziens wel, gezien het niet gaat over een dienst die hij zelf levert (tenzij de bouwheer en de syndicus hetzelfde kantoor zouden zijn).

Nu, ik hoop dat een specialist mij tegen spreekt, want het is natuurlijk niet gezond dat de bouwheer een grote stem heeft in de aanstelling van de syndicus die de oplevering moet opvolgen. Zou je kunnen argumenteren dat het hier - indirect - wel gaat over een beslissing over de oplevering van de gemene delen?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom