Keuring gasboiler, verplicht te bewijzen op AV

8 antwoorden [Laatste bericht]
tomdr
Offline
In ons gebouw wordt elk privatief verwarmd via een individuele gas-boiler.
Nu wil de syndicus elke eigenaar verplichten om elk jaar (of eventueel om de 2 jaar) op de AV een keuringsbewijs van zijn gasboiler voor te leggen.
Momenteel is er geen aanwijsbare reden dat er iemand zijn gas-installatie niet zou onderhouden.
Kan een syndicus eisen dat er elk jaar een keuringsbewijs voorgelegd moet worden op de AV? Kan de AV de mede-eigenaars verplichten dit te doen? Of behoort de individuele gas-boiler tot het privé domein van elke eigenaar en heeft de AV en/of de syndicus daar geen zeggingschap over.
(los van het feit dat dit bij verhuur al dan niet verplicht is, maar dat is een andere invalshoek).
De oorsprong van de eis van de syndicus ligt bij het feit dat hijzelf nalatig is geweest en de schouw enkele jaren niet heeft laten onderhouden.
Hierdoor zijn er enkel vogelnesten en andere vuiligheid in de schouw blijven steken. Waardoor enkele eigenaars problemen hadden met hun boiler, en die hebben een nieuwe laten installeren. Nu blijkt dat de problemen voortkwamen door een slecht onderhouden schouw. 
De syndicus wil zich nu indekken, en laat uitschijnen dat de oorzaakvan de vervuiling ligt bij niet-onderhouden boilers, en eist van iedereen het bewuste keuringsbewijs van de boiler op de AV. 
Kan dit?

Bollaert.Freddy
Offline
Keuringsbewijs gasboiler

Beste
Het onderhouden van van een verwarmingstoestel of gasboiler is bij wet verplicht om de 2 jaar , vanaf 2 juni 2010, in ons huishoud reglement is gestemd dat de vereniging van
mede-eigenaars eisen dat iedere medeeigenaar zijn verwarmingstoestel laat kuissen copie van attest te bezorgen aan de Syndicus .
Dit verplichte onderhoudattest is cruciaal teneide bij een schadegeval aan te kunnen tonen dat "gebrekkig "onderhoud niet aan de basis ligt van de schadeoorzaak.
Immers, in dat geval kan de verzekeringsmaatschappij"verhaal" uitoefenen hetgeen betekent dat u zelf voor alle kosten dient op te draaien .
Het is ook zo dat in ons reglement van medeeigendom een clausule staat dat de schouwen jaarlijke moeten gekuist worden , en dit valt onder de verandwoordelijkheid van de Syndicus
Vrijwillige Syndicus   Bollaert F


Bollaert Freddy
Van Wynsberghe Jan
Offline
Ok allemaal goed en wel maar
Ok allemaal goed en wel maar hoe dwingt u dit af. Wat als een bewoner geen attest voorlegd???
tomdr
Offline
verplichtend volgens wet
Kan er me iemand die wet over het verplicht onderhoud aanduiden? Voor alle duidelijkheid, ik heb geen probleem en ben zelfs voorstander van een dergelijke verplichting. 
Ik heb enkel mijn twijfels of de syndicus het voorleggen van dit attest als verplichting op de AV kan eisen, of als de AV dat kan opleggen aan de mede-eigenaars. Voor alle duidelijkheid, ik heb het niet over de huurwetgeving en de verplictingen die daaruit voortkomen.
Het onderhoud van de schouw is een jaarlijkse verplichting, maar een schouw behoort tot de gemeenschappelijke delen. Daarom is het de opdracht van de syndicus om de uitvoering hiervan te organiseren. De gasboiler echter behoort tot het privatieve, en volgens mij kan/mag de syndicus of de AV daar geen eisen aan stellen.
Ondertussen heb ik vernomen (niet bij ons gebeurd) dat er geweigerd werd een keuringsattest af te leveren voor een boiler omdat de schouw niet voldoende werkte. De gasboiler ansich was wel 100% in orde, de schouw niet, dus geen keuringsbewijs. 

Bollaert.Freddy
Offline
Verplicht onderhoud verwarmingsketels
De syndicus moet enkel een aangetekend schrijven sturen naar de medeeigenaar die niet voldoet aan de wettelijke verplichting voor het onderhoud van de verwarmingsketel . 
Het is zo dat alle medeigenaars die wel een attest van onderhoud kunnen voorleggen volledig gedekt zijn door de verzekering, ook al is de schade het gevolg van het gebrekkig onderhoud van een verwarmingsketel van een of andere medeeigenaar,als de medeeigenaar geen attest van onderhoud kan voorleggen en de verzekering kan bewijzen dat het gebrekkig onderhoud aan de basis ligt van de schade dient de betrokken eigenaar zelf op te draaien voor alle kosten


Bollaert Freddy
Quimmo
Offline
Denk niet dat het verplicht kan worden.

Ik denk niet dat hij het echt kan verplichten, uiteindelijk is het aan de overheid om te controleren of de inspecties gebeurd zijn en heeft de syndicus hier volgens mij weinig zeggingschap over. Anderzijds is het wel geen slechte zaak voor de VME als daar ook een extra check gebeurt, maar afdwingbaar is het niet, denk ik. Een boete kan hij uiteindelijk niet opleggen, de overheid inlichten dat iemand zijn zaak niet onderhoudt eventueel wel, maar de vraag is of hij zo ver wil gaan - zijn contract zou wel eens snel afgelopen kunnen zijn.

In deze brochure van de overheid vindt u trouwens ook interessante informatie. Daar leest u ook dat de tweejaarlijkse controle voor gasketels pas verplicht is vanaf een vermogen van 20 kW. Ik denk dat vele appartementen voldoende hebben aan een kleiner vermogen om hun appartement te verwarmen, maar de situatie bij u kunt u best zelf even nakijken.

Ik denk trouwens dat de regelgeving eerder met uitstoot dan met veiligheid te maken zal hebben, waardoor het helemaal geen zaak voor de VME is. Als het om veiligheid zou gaan, zou de regel net zo goed van toepassing moeten zijn op een ketel van 8 kW als op één van 21 kW.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Van Wynsberghe Jan
Offline
Ik sluit me aan bij het feit
Ik sluit me aan bij het feit dat de regelgeving volgens mij betrekking heeft op de uitstoot eerder dan de veiligheid. Hoe kan men anders verklaren dat er geen enkele brandverzekeraar dergelijke attesten opvraagd. De volledige regelgeving gaat trouwens uit van milieu.
Roel De Cleermaecker
Offline
Het besluit betreffende het
Het besluit betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater dd. 8 december 2006 is een uitloper van een Europese richtlijn 2002/91/EG. Het doel van deze richtlijn was inderdaad de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
Niettemin denk ik dat ook de "veiligheid" een rol heeft gespeeld bij dit besluit.
Ik ben het dan ook niet volledig eens met de vorige zienswijze. Ingeval van een schade (bijvoorbeeld brand) zal uw brandverzekeraar steeds de bewuste keuringsattesten kunnen opvragen. Het feit dat uw makelaar hier niet naar vraagt bij afsluiten van de verzekering,  kan mogelijks worden verklaard door de vaststelling dat e.e.a. pas interessant wordt op het ogenblik dat uw verzekeraar moet uitbetalen. Wanneer de attesten ontbreken of onvolledig zijn, kan dit een reden zijn om dekking te betwisten en zelfs te weigeren. Minstens zal u als verzekerde het bewijs moet leveren dat de schade zich ook zou hebben voorgedaan, moest u tijdig hebben laten keuren.

Binnen een mede - eigendom zal de basisakte steeds als uitgangspunt dienen.
Inzoverre de verwarmingsinstallaties tot de privatieve kavels behoren, rust deze verplichting op de privatieve eigenaars. De syndicus voert het dagelijks bestuur van de VME. Deze heeft in regel geen enkele zeggenschap op de privatieve kavels. Uiteraard kunnen in de basisaktes wel afwijkende bepalingen zijn opgenomen. Wat betreft de schoorsteen, zal ook de basisakte moeten worden bekeken. Meestal (dan wel quasi altijd) zal deze tot de gemene delen behoren. 
De verplichte periodieke keuring zoals voorzien in het besluit van 8 december 2006 beschrijft wat een periodieke keuring inhoudt, o.a. het reinigen en onderhouden van de schoorsteen. Alleszins rust deze verplichting op de VME in de mate de schoorsteen tot de gemene delen behoort. Dit aspect zal dus tijdig op de agenda moeten worden geplaatst en de beslissingen hieromtrent door de algemene vergadering zullen door de syndicus moeten worden uitgevoerd, nu dit de taak is van de syndicus, naast daden van voorlopig beheer en bewarende maatregelen nemen.
M.a.w., ik zie niet onmiddellijk een grond op basis waarvan de syndicus u als privatieve eigenaar kan verplichten dergelijke attesten voor te leggen (tenzij in de basisakte uitdrukkelijk de syndicus deze bevoegdheid werd verleend), hoewel ik wel de vraag van de syndicus kan begrijpen. Niettemin draagt iedere mede - eigenaar wel zelf een grote verantwoordelijkheid wanneer hij niet tot tijdige keuring overgaat...
Nog kort, 95 % van alle stooktoestellen vallen binnen de toepassing van het bewuste besluit. Ook de toestellen binnen appartementsblokken. Betreft het een gemeenschappelijke installatie, behoort dit uiteraard tot de gemene delen en de verplichtingen van de VME._____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

Lieve en Marc
Offline
Keuringsbewijs gasboiler

Wij hebben dit ook geëist.
Waarom?
Men gebruikt voor de rookgasafvoer een gemeenschappelijk kanaal (BEMAL- systeem).
Men gebruikt dus een gemeenschappelijk deel van het gebouw.
Dit dient op korrekte wijze gebruikt.
Doch er is meer.
Sinds de nieuwe wetgeving wordt er ook gecontroleerd of er een niet afsluitbare opening is met de buitenlucht aanwezig is.
Indien niet aanwezig mag het toestel niet meer gebruikt worden en dient deze opening aangelegd - volgens bepaalde normen - om het geheel goed te laten functioneren.
Dit is een technische materie (zie schouwproblemen allerhande).
Het opvragen van dit attest is dus een goed middel om de functie van een gemeenschappelijke schouw te kunnen evalueren bij problemen.
De nieuwe generatie gasgestookte toestellen hebben lagere schouwtemperaturen, een strengere TTB beveiliging en vallen dus gemakkelijker uit als o.a. de vrije luchtaanvoer voor het toestel, het compenseren van onderdruk door dampkappen, droogkasten, ventilatie, enz....
Het realiseren van de vrije luchtaanvoer in ALLE appartementen is dus nodig om de (gemeenschappelijke!) schouw goed te laten functioneren.
Enz... enz....

Lieve en Marc