ongeoorloofde uitbating

11 antwoorden [Laatste bericht]
Rob116
Offline

In het algemeen reglement van mede-eigendom staat de volgende passage :

"Geen enkele motor, ter uitzondering van degene welke de lift en de centrale verwarming bedienen zal in het eigendom mogen geplaatst worden. Zullen evenwel mogen gebruikt worden : alle stofzuigers, boenmachines, koelkasten, alsook alle motoren, welke de huishoudelijke toestellen bedienen, onder voorbehoud van hetgeen hoger desbetreffend bepaald."

Nu is de eigenaar van een winkel op het gelijkvloers van plan hier een slagerij toe te laten.
Dat is een grote ijskast, koeltoog, snijmachine, koelcel.  Zijn standpunt is dat de motoren van nu veel minder geluid maken dan twintig jaar geleden.

Hoe hierop reageren ?  Heeft iemand een dergelijke zaak voor gehad ??

Mijn persoonlijke vrees is dat het hier niet gaat bij blijven en eens ze gevestgd zijn er iets moet gebeuren om de geuren te verwijderen en als het te warm wordt er een airco moet komen.

Rob116

Rob116
Baton
Offline
ongeoorloofde uitbating , zie het .....
Ongeoorloofde uitbating ...zie het probleem niet !

"Geen enkele motor, ter uitzondering van degene welke de lift en de centrale verwarming bedienen zal in het eigendom mogen geplaatst worden. Zullen evenwel mogen gebruikt worden : alle stofzuigers, boenmachines, koelkasten, alsook alle motoren, welke de huishoudelijke toestellen bedienen, onder voorbehoud van hetgeen hoger desbetreffend bepaald."

Het is toch geen ketting-motor-zaag ect...maar enkel huishoudelijke toestellen dat die slagerij gaat gebruiken....

Mijn persoonlijke vrees is dat het hier niet gaat bij blijven en eens ze gevestgd zijn er iets moet gebeuren om de geuren te verwijderen en als het te warm wordt er een airco moet komen.

Dan nog als u hinder heeft kan u daarop reageren en een airco.....er zijn ook stille airco's
die men kan plaatsen met minder dan 60 decibel
DECIBEL GELUID VOORBEELD
60 Hoorbaar Stemgeluid, apparatengeluid,
70 Irritant Harde tv, stofzuiger, meerdere personen die telefoneren
75 Constant geluid Vol restaurant rond lunchtijd
80 Hinderlijk Wekker, vrachtverkeer, deurbel 
Astrid Clabots
Offline
Geachte Los van de discussie


Geachte

Los van de discussie of de voorgenomen motor lawaaioverlast bezorgt, is het reglement duidelijk.
Eigenlijk kan de plaatsing niet.
De slager vraagt best toelating, krijgt hij deze niet, legt hij de weigering voor aan de Vrederechter die de rechtmatigheid ervan kan beoordelen. Aldaar kan de slager argumenteren dat de motoren van vandaag de motoren van vele jaren geleden niet zijn, en dat het verbod achterhaald is en ten onrechte gehandhaafd blijft.

Dat is de strikt juridische weg die u allen opzadeld met een procedureverloop.

Het kan ook anders ... 

U kunt ook minnelijk in alle nuchterheid en oprechtheid nagaan of uw clausule inderdaad niet achterhaald is en overwegen om deze aan te passen dan wel de slager (uitzonderlijk) toelating geven.
(opletten voor precedent uiteraard, dus als de slager toelating krijgt, kapsel dit unieke geval dan ook duidelijk in !)

Astrid CLABOTS
CLABOTS 

Baton
Offline
huishoudelijke toestellen


Ja , "huishoudelijke apparaten " "huishouden" mag dus niet , reglement van mede-eigendom...........

huishoudelijke apparaten

Toestellen die door brandstof of elektriciteit worden aangedreven en die in het huishouden worden gebruikt voor het vergemakkelijken van taken zoals het bereiden van een maaltijd, het opslaan van voeding, schoonmaken en verzorging.

en ook de advocaat van de slager kan "pleiten" dat de slager enkel huishoudelijke toestellen gebruik ook dienstig voor het bereiden van zijn "huishouden" maaltijden.

nescio1
Offline
toelatingen?
 
https://www.slagers-vlaanderen.be/links/starten-info/
(deels verouderd(omgevingsvergunning))
 
Ga na welke voorwaarden er uw gemeente gesteld worden inzake:
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/functiewijzigen
 
Rob116
Offline
stemming
De eigenaar wenst, daar er geen algemene vergadering kan plaats hebben dat ik als syndicus een rondvraag doe. Ik heb begrepen dat iedereen hierop moet antwoorden om geldig te zijn. (achteraf te bevestigen op AV)

Met de wijziging van de wet op mede-eigendom toch even de vraag hoeveel procent  hij hier moet halen ???
 
Rob116
Baton
Offline
corona wet mede-eigendom
Rob116
Offline
spoedeisend ??
Baton hartelijk dank voor uw reactie.

Trouwens nog een vraagje - kunnen we hier spreken over een spoedeisend geval om een BAV te doen.
 
Rob116
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-2 § 2

De syndicus heeft het initiatiefrecht inzake vergaderingen.
 
Een BAV is hier zeker verantwoord, u hoort als syndicus te vermijden dat er werken uitgevoerd worden, zonder toelating, die later pas moeilijk en met vele kosten kunnen teruggedraaid worden.
 
Besteed veel aandacht aan de formulering van de agendapunten die u gaat voorleggen aan de AV.
 
 
Iedereen heeft er belang bij dat er klare wijn geschonken wordt.
 
Baton
Offline
corona 2021
nescio1
Offline
Hoe creëer ik verwarring?
 
https://www.biv.be/publicaties/alle-publicaties/ubo-registratieplicht-een-vme-geen-vennootschap
 
In de link:
https://legalnews.be/ondernemingsrecht/vennootschapsrecht/covid-19-en-de-digitalisering-van-de-algemene-vergadering-van-vennootschappen-en-ivzws-het-vervolg-k-law/
 
is er enkel sprake over vennootschappen en vzw’s.
 
En vermits wij mogen stellen dat een VME GEEN vennootschap is.
 
Uitbreiden bij analogie lijkt ons hier een gevaarlijk pad.
 
Baton
Offline
geen verwarring...
In de link: leest men :
https://legalnews.be/ondernemingsrecht/vennootschapsrecht/covid-19-en-de-digitalisering-van-de-algemene-vergadering-van-vennootschappen-en-ivzws-het-vervolg-k-law/
 
1. Na de eerste tijdelijke introductie bij KB volgt nu een structurele oplossing voor een vereenvoudigde digitale algemene vergadering

Tijdens de eerste coronagolf maakte het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie (het “KB”) het tijdelijk mogelijk om de algemene vergadering van op afstand te organiseren zonder dat de statuten hierin voorzagen (zie hiervoor onze newsflash van 24 april 2020)..............

en

........een overzicht gegeven van de door de Wet voorziene relevante wijzigingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”) die vennootschappen en (i)vzw’s in overweging kunnen nemen om de organisatie van hun algemene vergadering te vereenvoudigen.

en

e verwijzing voor verduidelijking naar de vereniging van mede-eigenaars met of zonder rechtspersoonlijkheid , géén vzw ook géén vennotschap ect...wel een vereniging en  het bewuste Koningklijk Besluit (KB) 

version originale
  • WET VAN 24-12-2020 GEPUBL. OP 15-01-2021
    (GEWIJZIGD ART. : BEVESTIGING)
version originale
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-04-2020 GEPUBL. OP 28-04-2020

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=N&cn=2020040903&table_name=wet

   VERSLAG AAN DE KONING
   Sire,
   Het koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen strekt ertoe dringende maatregelen te nemen in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Een eerste reeks maatregelen hebben betrekking op de organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering van de mede-eigenaars. Een tweede reeks maatregelen heeft betrekking op de organisatie van de algemene vergaderingen van vennootschappen en verenigingen.

   Artikel 1

   De maatregel heeft een beperkte duurtijd en zal gelden van 10 maart tot 3 mei 2020 maar deze periode kan door de Koning worden verlengd indien nodig.
   Op 10 maart heeft de regering de eerste veiligheidsmaatregelen aangekondigd die de vrije bewegingsvrijheid van de burgers beperken. Ondanks het feit dat de maatregelen nadien nog werden verstrengd, hadden deze eerste beperkingen reeds een impact, in het bijzonder voor de kwetsbare burgers, zoals ouderen. De leeftijdscurve van de mede-eigenaars is gevarieerd maar ligt over het algemeen immers vrij hoog.
   Artikel 2
   De veiligheidsvoorschriften gerelateerd aan het Covid-19 pandemie laten niet toe dat mede-eigenaars op een fysieke manier nog deelnemen aan de algemene vergaderingen van mede-eigenaars.
   De algemene vergaderingen van mede-eigenaars die niet meer kunnen doorgaan omwille van die veiligheidsvoorschriften, worden uitgesteld naar een later tijdstip. Meer precies, moet de algemene vergadering in dat geval worden gehouden binnen vijf maanden na het verstrijken van de crisisperiode.
   De algemene vergaderingen die sinds die datum van 10 maart nog rechtsgeldig werden georganiseerd, behouden dus hun rechtsgeldigheid. Dit besluit beoogt geenszins de beslissingen van die algemene vergaderingen teniet te doen.
   Dit besluit beoogt bovendien ook geenszins afbreuk te doen aan de mogelijkheid om de algemene vergadering schriftelijk te voeren, zoals voorzien in art. 577-6 § 11 BW. De organisatie van de vergadering via telefonische of videoconferentie kan deel uitmaken van deze schriftelijke procedure. De eenparigheid, vereist door de wet, blijft in dat geval behouden. Het zou immers niet verantwoord zijn om, gedurende deze crisisperiode, mede-eigenaars zonder technische ondersteuning systematisch uit te sluiten van elke deelname aan een algemene vergadering.
   In het geval van een uitstel van de algemene vergadering, moeten de nodige maatregelen worden getroffen om de continuïteit te verzekeren.
   De mandaten van de syndicus en van de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd, na het verstrijken van de termijn waarvoor de algemene vergadering hen heeft benoemd, tot bij de eerstvolgende algemene vergadering.
   Uiteraard blijven de dwingende bepalingen van toepassing waaronder, onder andere, de mogelijkheid om de syndicus te ontslaan of aan de rechter te vragen een voorlopige syndicus aan te wijzen.
   De syndicus blijft dus gemachtigd om, gedurende deze periode, al zijn taken als syndicus te vervullen. Hij moet daarbij zo veel als mogelijk de geldende veiligheidsvoorschriften naleven. Hij zal zich evenwel nog steeds kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld om dringende werken te laten uitvoeren, indien noodzakelijk.

ect......


   5. De inspecteur van Financiën heeft in zijn advies van 26 maart 2020 over het voorliggende ontwerp de volgende opmerking gemaakt die aansluit bij de hierboven geuite bezorgdheden:
   "2.1 De bepalingen omtrent mede-eigendom dienen meer rekening te houden met de belangen van de mede-eigenaars. Zeker als de sperperiode verlengd gaat worden na 5/4/2020, kan een algemeen verbod op het houden A.V. binnen mede-eigendommen (+ uitstel van 5 maanden na sperperiode) voor problemen zorgen.(1) Zo is niet voorzien dat een A.V. bv. volledig schriftelijk kan doorgaan als de mede-eigenaars belangrijke beslissingen wensen te nemen (ontslag syndicus, grote uitgaven, wanbetaling, goedkeuring rekeningen, etc.). Ook de procedure met het werken van volmachthouders (art. 577-6, § 7) kan tijdelijk versoepeld worden. Terwijl het OKB bij vennootschappen bepaalt dat A.V. niet uitgesteld mag worden als 10 % van de aandeelhouders zelf om de A.V verzocht hebben, is deze regel van toepassing bij mede-eigendom. Art. 577-6, § 2 BW bevat nochtans een gelijkaardige bijeenroepingsbepaling (20 % mede-eigenaars). De vraag kan met andere woorden gesteld worden of de uitzonderingsbepalingen die men voorzien heeft voor de vennootschappen, ook niet deels kan voorzien voor de mede-eigendom".

ect.........

geen verwarring mogelijk: een VME vereniging van mede-eigenaars is géén venootschap.