Persoonlijk of zakelijk recht

3 antwoorden [Laatste bericht]
DEGO
Offline
Mijn echtgenote en ikzelf zijn eigenaar (vruchtgebruiker) van een appartement en 4 ondergrondse autostaanplaatsen. Onze dochter is naakte eigenaar.
Wij hebben aan onze kleinzoon (woont niet op ons adres) de toelating gegeven om zijn auto op één van onze ondergrondse staanplaatsen te parkeren. Het is puur gebruik en geen verhuring.

In onze statuten vind ik volgende tekst:

Art 11 - Verhuring
Bij toekenning van een zakelijk of persoonlijk recht of toelating tot bewoning zal de bewoner erop worden gewezen dat hij tot naleving van alle bepalingen van dit reglement van mede-eigendom is gehouden. Een afschrift van de statuten zal hem worden overhandigd. Ook zal hem worden gemeld dat de beslissingen van de algemene vergadering hem tegenwerpelijk zijn, mits behoorlijke kennisgeving zoals verder gemeld. Hetzelfde geldt voor het huishoudelijk reglement. 

Iedere mede-eigenaar die een zakelijk of persoonlijk recht op een privatieve kavel vestigt of een toelating tot bewoning verleent, licht de syndicus hiervan onverwijld in, met mededeling van de volledige identiteit van de nieuwe bewoners en de datum waarop hun recht op bewoning is ingegaan. 
Op eerste verzoek van de syndicus zal de eigenaar die een zakelijk of persoonlijk recht of een toelating tot bewoning heeft toegekend het bewijs leveren dat de door dit regle- ment opgelegde kennisgevingen aan de bewoner werden gedaan.
De eigenaars van privatieve kavels waarop een zakelijk of persoonlijk recht of een toelating tot bewoning is verleend, zorgen ervoor dat ook de aansprakelijkheid van de bewoners tegenover andere mede-eigenaars en buren, en alle huurders risico's behoorlijk verzekerd zijn, met afstand van verhaal tegen de mede-eigenaars en de vereniging van mede-eigenaars. 
Een zakelijk of persoonlijk recht of een toelating tot bewoning kan alleen worden toegekend aan personen die de standing van het gebouw en de bestemming van de privatieve kavels eerbiedigen.
Toekenning van een zakelijk of persoonlijk recht of van een toelating tot bewoning op een deel van een privatieve kavel is verboden.

Is het gebruik van de autostaanplaats door onze kleinzoon een persoonlijk of zakelijk recht in de zin van art 11 van onze statuten?

Dank voor uw advies.
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

Baton
Offline
zakelijk en persoonlijk recht


Verschil tss zakelijk en persoonlijk recht =
https://www.elfri.be/artikel/zakelijk-recht

Blijft " De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks worden tegengesteld door degenen aan wie ze kunnen worden tegengesteld en die houder zijn van een zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw in mede-eigendom."

en (of)

Alle bepalingen overgeschreven in het registratiekantoor (patrimonium) of kenbaar gemaakt aan de gebruikers van de gemene of privatieve delen , zijn van toepassing en "tegenstelbaar".
 

SIEBE
Offline
gebruik garage door kleinzoon
Reactie van Baton is een verduidelijking van zakelijk en persoonlijk recht. Is correct.

Maar volgens mijn visie is het gebruik van uw kleinzoon van uw garage hier niet aan onderheving en ook niet aan art.11 van uw statuten.

Verhuurcontracten en bruikleencontracten moeten niet voorgelegd worden aan de syndicus. Het is ook geen verhuur van een appartement : woonst. Als u wettelijk in orde bent met een mogelijke huurder of gebruiker dan is deze zaak in orde.
Een verhuurder moet bij het afsluiten van een verhuurcontract volgende info verstrekken aan de huurder : de statuten - RIO - Beslissingen AV
Hij moet eveneens de beslissingen van de AV binnen de 30 dagen nadat hij zelf het verslag AV heeft ontvangen, overhandigen aan zijn huurder ( best aangetekend ). Is niet meer de taak van de syndicus maar van de verhuurder.

In dit geval is uw kleinzoon geen huurder, maximaal een gebruiker met bruikleencontract.
DEGO
Offline
Siebe, Baton, hartelijk dank
Siebe, Baton, hartelijk dank voor uw reactie en toelichting.
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO