Tuchtprocedure

13 antwoorden [Laatste bericht]
EDVS
Offline
In ons RIO staat onderstaande procedure. 
Is dat juridisch wel correct?
 

Art. 19. Tuchtprocedure bij niet naleving van het RIO.

Om de leefbaarheid in onze residentie te waarborgen, is het van bijzonder belang dat de bepalingen van dit RIO nauwgezet, respectvol en gedisciplineerd worden opgevolgd. Het is de collectieve verantwoordelijkheid van alle mede-eigenaars om in te staan voor de correcte opvolging van dit RIO. De Syndicus ziet eveneens hierop toe.
Als blijkt dat de huurders de oorzaak zijn van de overtreding, moet de eigenaar/verhuurder de nodige maatregelen nemen naar hun huurders toe én zal volgende tuchtprocedure toegepast worden:
  • Stap 1: Elke klacht moet schriftelijk gericht worden aan de betrokken eigenaar/verhuurder. Indien de Syndicus een melding ontvangt zal hij de betrokken eigenaar-verhuurder hiervan in kennis stellen. Bij ontvangst informeert de verhuurder de Syndicus via email.
  • Stap 2: De eigenaar-verhuurder legt een voorstel tot regeling in der minne voor aan de betrokken huurder. Als de huurder de voorgestelde oplossing in der minne niet aanvaardt, en de klacht niet opgelost is, zal de eigenaar-verhuurder de Syndicus hiervan schriftelijk (per mail) informeren.
  • Stap 3: Als de vorige stappen correct werden gevolgd, zal de Syndicus een 2e bemiddelingspoging ondernemen. Als het probleem dan nog niet opgelost geraakt of zich blijft herhalen zal de Syndicus de overtreder per aangetekend schrijven aanmanen. In dit schrijven zal de Syndicus nauwgezet omschrijven welke acties moeten ondernomen worden en binnen welk tijdsbestek. De hieraan verbonden kosten €25 (vijfentwintig) + portokosten, verhoogd met een éénmalige overlastcompensatie van €150 (honderdvijftig) worden toegevoegd aan het reservefonds van de gemeenschap. 
  • Stap 4: Bij het uitblijven van een oplossing binnen het gestelde tijdsbestek van het aangetekend schrijven zal een privaatrechtelijke dwangsom van €10 (tien) per overtreding én per dag in rekening van de overtreder worden gebracht. De Syndicus zal alle leden van de VME, via mail, hiervan op de hoogte brengen inhoudend naam en overtreding én zal dan de verantwoordelijkheid opnieuw overdragen aan de eigenaar-verhuurder. Deze laatste wordt dan geacht de nodige maatregelen te treffen conform aan het huurcontract. Alle kosten die de eigenaar-verhuurder maakt in het kader van zijn tussenkomst zijn ten laste van de betrokkene(n). Deze kosten kunnen nooit aan de VME in rekening worden gebracht. Het totaal van de dwangsommen wordt toegevoegd aan het reservefonds van de gemeenschap.
  • Stap 5: Bij uitblijven van een definitieve oplossing, kan de AV beslissen om enerzijds de Syndicus volmacht te verlenen een raadsman aan te stellen en wanneer aangewezen de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank(en) en anderzijds de eigenaar/verhuurder te dwingen de huurovereenkomst te verbreken. Alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de eigenaar-verhuurder, die de kosten zal kunnen verhalen op de betrokkene(n).
Deze tuchtprocedure is enkel van toepassing op bewoners huurders. Problemen met bewoners eigenaars worden besproken op de jaarlijkse AV waar alle leden van de VME kunnen stemmen over te nemen maatregelen jegens de betrokken eigenaar.
 
nescio1
Offline
syndicus B.I.V.?

De door u geciteerde teksten zijn gebouwd op drijfzand, ten minste indien u te maken hebt met een beroepssyndicus B.I.V.

 

https://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar

 

 

Daarin:

 

Art. 80.

De vastgoedmakelaar-syndicus waakt er over strikt neutraal te blijven in de geschillen die zouden bestaan tussen de mede-eigenaars of de bewoners en die geen betrekking hebben op het beheer van de vereniging, onverminderd zijn wettelijke of conventionele verplichtingen of de naleving van een gerechtelijke beslissing.

 

EDVS
Offline
Dus schrappen?
De syndicus is een mede-eigenaar, dus geen beroeps.

maar concreet.... best laten schrappen dan, gezien geen rechstgeldigheid?
Wie komt dan tussen wanneer er  al dan niet herhaaldelijke overtredingen zijn, wanr de syndicus moet toch ook waken over de goede orde in het gebouw?
nescio1
Offline
Wet appartementsmede-eigendom 2010- 2018
Graag wetsartikel volgens hetwelk de syndicus verantwoordelijk is voor de goede orde (politie) binnen het gebouw.

Maak een onderscheid met zijn verplichting tot een goed beheer.
 
EDVS
Offline
Op ditzelfde forum lees
Op ditzelfde forum lees ik:


Syndicus kan en moet optreden tegen de bewoners van het gebouw , die de statuten en de wet niet respecteren en alzo het beheer/samenleven verzieken. ( bewoners , zakelijk recht , persoonlijk recht , eigendomsrecht ...bewoners = waarvan de statuten tegenstelbaar zijn)

In de meeste statuten staat : De syndicus heeft als opdracht :
- "waken over de rust en orde in het gebouw "  ect.....


Voor mij is dit echt allemaal heel onduidelijk. Heeft de syndicus hier nu een actieve rol in te spelen? Ik zou zeggen dat in eerste instantie problemen ts bewoners zelf moeten worden opgelost al dan niet met hulp van derden,bv burenbemiddeling. Als de syndicus weet ( door hemzelf vastgesteld en/of gemeld door andere bewoners) heeft van bewoners die systematisch reglementen aan hun laars lappen dan lijkt het mij dat de enige aan wie de syndicus dit kan, of zou moeten, melden de eigenaar is. Het is dan aan deze laatste om tussen te komen. Ik zie hier geen rol voor noch toegevoegde waarde van de syndicus.
De syndicus kan dit m i ook gewoon rapporteren op de AV. Toch?

 
EDVS
Offline
Op ditzelfde forum lees
Op ditzelfde forum lees ik:


Syndicus kan en moet optreden tegen de bewoners van het gebouw , die de statuten en de wet niet respecteren en alzo het beheer/samenleven verzieken. ( bewoners , zakelijk recht , persoonlijk recht , eigendomsrecht ...bewoners = waarvan de statuten tegenstelbaar zijn)

In de meeste statuten staat : De syndicus heeft als opdracht :
- "waken over de rust en orde in het gebouw "  ect.....


Voor mij is dit echt allemaal heel onduidelijk. Heeft de syndicus hier nu een actieve rol in te spelen? Ik zou zeggen dat in eerste instantie problemen ts bewoners zelf moeten worden opgelost al dan niet met hulp van derden,bv burenbemiddeling. Als de syndicus weet ( door hemzelf vastgesteld en/of gemeld door andere bewoners) heeft van bewoners die systematisch reglementen aan hun laars lappen dan lijkt het mij dat de enige aan wie de syndicus dit kan, of zou moeten, melden de eigenaar is. Het is dan aan deze laatste om tussen te komen. Ik zie hier geen rol voor noch toegevoegde waarde van de syndicus.
De syndicus kan dit m i ook gewoon rapporteren op de AV. Toch?

 
EDVS
Offline
In de basisakte staat onder
In de basisakte staat onder Taken van de syndicus :

23° de verschillende documenten van de mede-eigendom te bewaren en op te volgen. Dit geldt onder meer voor het reglement van mede-eigendom, het reglement van orde, ....

Hoe moet de tekst ....op te volgen ... geïnterpreteerd worden? Moet de syndicus actief nagaan of alle bewoners zich houden aan het reglement, of moet hij gewoon nagaan of de bepalingen in het reglement nog van toepassing kunnen zijn. Zijn m i 2 verschillende dingen.

 
Baton
Offline
op te volgen....


EDVS #6
te bewaren en op te volgen = zorgen dat de reglementen up to date blijven bv. beslissing AV die het RIO aanpast en bv. wetswijzigingen....

wat de privaatrechtelijke boete betreft lees de uitleg van twee advocaten :
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/reglement-van-orde-invoering-boete

http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/intern-reglement

en aan nescio1 in #1 : De door u geciteerde teksten zijn gebouwd op drijfzand, ten minste indien u te maken hebt met een beroepssyndicus B.I.V
Daarin:

Art. 80.

De vastgoedmakelaar-syndicus waakt er over strikt neutraal te blijven in de geschillen die zouden bestaan tussen de mede-eigenaars of de bewoners en die geen betrekking hebben op het beheer van de vereniging, onverminderd zijn wettelijke of conventionele verplichtingen of de naleving van een gerechtelijke beslissing.


de syndicus blijft in deze "strikt neutraal" voert uit wat de AV beslist heeft
want ook art.78 van het BIV stelt :

Art. 78.

De vastgoedmakelaar-syndicus respecteert de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake de mede-eigendom en de verplichtingen die hem als zodanig worden opgelegd krachtens de wet, de statuten of de reglementen van een goed en die niet strijdig zijn met de dwingende wettelijke bepalingen, alsook deze die voortvloeien uit de overeenkomst die hem met de opdrachtgever bindt.

 

 

nescio1
Offline
Notarissen kopiƫren graag, slaafs en gedurende lange tijd

“In de meeste statuten staat : De syndicus heeft als opdracht :

  • "waken over de rust en orde in het gebouw "  ect.....”

 

Uit geheugen nemen wij aan dat een dergelijke tekst voorkwam in de wetgeving 1994 maar niet meer in de wetgeving 2010.

 

De syndicus zou bijgevolg ontheven zijn van “politietaken”.

 

 

nescio1
Offline
Liever St-Gillis?

In § 2 wordt aangegeven dat het hier gaat om een syndicus mede-eigenaar.

 

(Een syndicus B.I.V. zou de opdracht moeten weigeren).

 

Zo komen wij tot de paradoxale situatie dat indien de regels vervat in:

B.W. Art. 577-10

 

min of meer nauwkeurig opgevolgd worden de huurder geconfronteerd kan worden met een sItuatie “kracht van gewijsde”.

 

Verblijf in Siberië in een Goelag verdient de voorkeur.

 

Misschien hoort uiteindelijk de rechtsfiguur, gehaat zowel door advocaten als rechters, gebruikt te worden: misbruik van recht.

 

Baton
Offline
basisakte....

 

Basisakte/Reglement van Mede-eigendom , al dan niet slaafs gekopiêerd , is wat ze is en tegenstelbaar, ook aan/voor een syndicus mede-eigenaar.

voorbeeld : de syndicus heeft als opdracht : (akte 2015)

-
- waken over de rust en orde in het gebouw , over het behoorlijk onderhoud van de gemeenschappelijke delen ervan;
-
-

Syndicus moet zowel de wet als de statuten van het gebouw  respecteren. (punt)
 

Art. 78.

De vastgoedmakelaar-syndicus respecteert de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake de mede-eigendom en de verplichtingen die hem als zodanig worden opgelegd krachtens de wet, de statuten of de reglementen van een goed en die niet strijdig zijn met de dwingende wettelijke bepalingen, alsook deze die voortvloeien uit de overeenkomst die hem met de opdrachtgever bindt.

Baton
Offline
nescio1


nescio1 : zie de paradoxale situatie vervat in art.577-10 totaal niet !

Zo komen wij tot de paradoxale situatie dat indien de regels vervat in:

B.W. Art. 577-10

 

min of meer nauwkeurig opgevolgd worden de huurder geconfronteerd kan worden met een sItuatie “kracht van gewijsde”.
 

EDVS
Offline
Dus... aangezien onze
Dus... aangezien onze basisakte momenteel wordt aangepast... kunnen best ineens vragen om die 'opdracht' van de syndicus hierin te laten schrappen.

De syndicus blijft dan verantwoordelijk voor de het updaten van het reglement n a v beslissingen genomen op de AV en/of gewijzigde wetgeving.
en daar stopt het dus mee?!
hij wordt niet geacht om 'politioneel' op te treden bij vastgestelde inbreuken. Hij kan/moet die wel rapporteren op de AV, voor zover hij er uiteraad al weet van zou hebben.
Baton
Offline
Dus....


Dus... aangezien onze basisakte momenteel wordt aangepast... kunnen best ineens vragen om die 'opdracht' van de syndicus hierin te laten schrappen.

De AV zal daarover dan beslissen.
In sommige situaties en om eventuele problemen te ontmijnen is het (soms) aangewezen dat de syndicus kan optreden , weliswaar zich neutraal opstellend.

art.80 (BIV)

De vastgoedmakelaar-syndicus waakt er over strikt neutraal te blijven in de geschillen die zouden bestaan tussen de mede-eigenaars of de bewoners en die geen betrekking hebben op het beheer van de vereniging,