Verbintenissenrecht NIEUW

16 antwoorden [Laatste bericht]
lebragard
Offline

Louter ter info :
EINDELIJK een NIEUW wetsvoorstel in het verbintenissenrecht !!

Een AV beslissing in strijd met de wet kan men wettelijk naast zich neerleggen.
De wetgever voorziet NU ( de geplande wijzigingen) in tegenstelling met voorheen dat men met een schriftelijke kennisgeving , de nietigheid kan inroepen en belangrijk in deze , ZONDER beroep te moeten doen op een vrederechter.
Een wezenlijk verschil met voorheen , waar de nietigheid vaststelling , exclusief een bevoegdheid was/is van een rechter.  

Nietigheden in het verbintenissenrecht: wat wordt er voorgesteld in het wetsvoorstel van 3 april 2019? (LegalNews.be)

https://legalnews.be/burgerlijk-recht/verbintenissenrecht/nietigheden-in-het-verbintenissenrecht-wat-wordt-er-voorgesteld-in-het-wetsvoorstel-van-3-april-2019-legalnews-be/
Lees zeker de Memoire van Toelichting.
2. Artikel 5.61. Indeling van de nietigheden
Definitie:
De nietigheid is absoluut wanneer de geschonden regel van openbare orde is en dus in hoofdzaak de bescherming van het algemeen belang beoogt. Iedere belanghebbende kan zich erop beroepen.
De nietigheid is relatief wanneer de geschonden regel van dwingend recht is en dus in hoofdzaak de bescherming van een particulier belang beoogt. Enkel de beschermde persoon kan zich erop beroepen.
3. Artikel 5.62. In werking stelling van de nietigheid

Definitie:
Tot aan de nietigverklaring ervan brengt het contract aangetast door een nietigheidsgrond dezelfde gevolgen teweeg als een geldig contract. De nietigverklaring vloeit voort uit een rechterlijke beslissing die het bestaan van de nietigheidsgrond erkent of uit een akkoord van de partijen. Dit akkoord is nietig indien de vermelde nietigheidsgrond niet bestaat.
Tenzij het contract bij authentieke akte is vastgesteld, vloeit de nietigheid ook voort uit een schriftelijke kennisgeving die elke persoon die bevoegd is om de nietigheid in te roepen op eigen risico kan richten aan de contractspartijen. Die kennisgeving is onwerkzaam indien de vermelde nietigheidsgrond niet bestaat.

lebragard
Offline
Nietigheden in het verbintenisrecht
3. Artikel 5.62. In werking stelling van de nietigheid

Definitie:

Tot aan de nietigverklaring ervan brengt het contract aangetast door een nietigheidsgrond dezelfde gevolgen teweeg als een geldig contract. De nietigverklaring vloeit voort uit een rechterlijke beslissing die het bestaan van de nietigheidsgrond erkent of uit een akkoord van de partijen. Dit akkoord is nietig indien de vermelde nietigheidsgrond niet bestaat.

Tenzij het contract bij authentieke akte is vastgesteld, vloeit de nietigheid ook voort uit een schriftelijke kennisgeving die elke persoon die bevoegd is om de nietigheid in te roepen op eigen risico kan richten aan de contractspartijen. Die kennisgeving is onwerkzaam indien de vermelde nietigheidsgrond niet bestaat.

Memorie van Toelichting:

Het bestaande artikel is artikel 1117 van het Burgerlijk Wetboek.

Het eerste lid verankert het in het Belgische recht goed ingeburgerde beginsel op grond waarvan nietigheid nooit van rechtswege intreedt. In deze zin is een contract dat aangetast is door een nietigheidsgrond niet van rechtswege nietig, maar eerder vernietigbaar. Het voorstel behoudt evenwel de traditionele terminologie van de “nietigheid”, eerder dan te spreken van “vernietigbaarheid”.
ect......

Lees verder via de link.

lebragard
Offline
AV beslissingen

AV beslissingen
 
AV beslissingen zijn contractuele bepalingen voor die VME , waarvan de nietigheid nooit van rechtswege intreedt en al dan niet aangetast door een nietigheidsgrond toch niet van rechtswege nietig is ! (zie #1)
 
Hoedanigheid AV beslissing :

  • - Ofwel is een AV beslissing regelmatig , rechtvaardig  
  • - Ofwel onregelmatig , onrechtvaardig dan wel bedrieglijk.

 
Indien deze onregelmatig, onrechtvaardig is kan men beroep doen op art.577-9 §2 en dit binnen de vier maanden. (vervaltermijn)
(andere beperkte beroepsmogelijkheden buiten die termijn van 4 maanden zijn wettelijk voorzien)
 
En wat dan met de dwingende wetgeving , wat met art.577-14 , bepaalt toch van rechtswege nietig ?
 
 Art. 175. In artikel 577-14 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994 en gewijzigd bij de wet van 2 juni 2010 wordt het tweede lid vervangen als volgt :
  "De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.".


Inderdaad zoals u leest “de statutaire bepalingen” en het “reglement van interne orde” staan vermeldt ! de AV staan NIET vermeldt , deze worden wettelijk ingeschreven in een apart register en NIET in het RIO. (cfr.art 577-6 , art.577-10)

Art.577-6§12

§ 12. De syndicus neemt binnen dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen bedoeld in de paragrafen 10 en 11 op in het register bedoeld in artikel 577-10, § 3, en bezorgt die binnen diezelfde termijn aan elke titularis van een zakelijk recht op een kavel die, in voorkomend geval krachtens artikel 577-6, § 1, tweede lid, stemrecht heeft in de algemene vergadering en aan de andere syndici. Als een van hen het proces-verbaal niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, brengt hij de syndicus daarvan schriftelijk op de hoogte.".
 
Art.577-10 §3
 
§ 3.De beslissingen van de algemene vergadering worden in een register opgetekend, dat zich bevindt op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.
 
 
Advies : Laat de AV beslissen dat AV beslissingen en het register beslissingen , integraal deel uitmaakt van het RIO en dan pas kan de mede-eigenaar zich beroepen op art.577-14 en is de syndicus verplicht de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen om een “foute” AV beslissing uit te voeren want de syndicus is namelijk als enige verantwoordelijk voor het beheer. (art.577-8)
 
Art. 577-8 §5 : § 5.De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer; hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan met de toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden.

lebragard
Offline
RIO
Het Reglement van interne orde , nu wettelijk verplicht vanaf 1/1/2019.
Stel vast dat velen onder ons denken dat het RIO , allesomvattend is , dit is niet het geval….
De VME heeft:
  • - een basisakte
  • - een reglement van mede-eigendom (afgeslankt 1/1/2019)
  • - een reglement van interne orde , het RIO , dat “steeds” ondergeschikt is aan de basisakte en het afgeslankt reglement van mede-eigendom .
 
Meer informatie = lees volgende link :
 

Wat moeten we als mede-eigenaars ondernemen voor het nieuwe RIO ?

http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/wat-moeten-we-als
lebragard
Offline
onregelmatig onrechtvaardig bedrieglijk
onregelmatige onrechtvaardige bedrieglijk AV beslissingen :
 
Zoals reeds gesteld zijn AV beslissingen , contractuele bepalingen voor die VME , waarvan de nietigheid nooit van rechtswege intreedt en al dan niet aangetast door een nietigheidsgrond toch niet van rechtswege nietig is ! (zie #1)
 
Velen hier op het forum bezondigen zich tegen deze stelling ! Verwarren de rechtsleer met de wet en geven totaal een andere invulling aan de nietigheid van rechtswege ect….
Ook de invulling aan wat onregelmatig , onrechtvaardig is , laat men hun fantasie de vrije loop. http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/av-beslissing-rechtsgeldig
 
Ikzelf hou meer van de academische benadering en de rechtspraak ter zake mbt. tot de begrippen onregelmatig , onrechtvaardig , bedrieglijk.
 
Rechtsgeleerden zoals : R.Timmermans , M.E. Storme , V.Sagaert ect…
 
M..E.Storme omschrijft deze begrippen en verduidelijkt art.577-9§2 als volgt :

1. Rechtsbescherming van de mede-eigenaars.
 
Art. 577-9 § 2. Eis tot vernietiging of wijziging van beslissingen van de algemene vergadering.
 
Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen. Dit kan niet gevorderd worden door een mede-eigenaar die heeft ingestemd met de beslissing, tenzij die instemming is aangetast door een wilsgebrek (met name dwaling of bedrog).
 
Het gaat steeds om een eis tegen de VME en enkel de VME, ook wanneer deze een beslissing betreft die de verdeling van de aandelen of de lasten betreft.
 
1° Beslissing
 
Het moet gaan om een beslissing die rechtsgevolgen in het leven roept voor de medeeigenaars en/of voor derden; een beslissing van de algemene vergadering om de medeeigenaars te raadplegen en om hen op een latere datum per brief te laten stemmen over een aanbod tot aankoop van een deel van de gemeenschappelijke delen van het gebouw is slechts een voorbereidende beslissing en valt buiten deze bepaling.
 
2° Gronden (art. 577-9 § 2, lid 1)
 
Onregelmatige beslissing 
 
Dit is het geval bij niet-naleving van de wet of de statuten, zowel wat betreft materiële voorwaarden (bv. geen bevoegdheid AV, niet de vereiste meerderheid) als de formele voorwaarden (bv. wijze van bijeenroeping AV).
 
Wat vormfouten betreft is de rechtspraak geneigd om de beslissing slechts te vernietigen indien de eiser belang heeft bij de miskende vorm, d.i. indien de niet-naleving enige invloed heeft gehad op de beslissing.
 
Bedrieglijke beslissing 
 
Dit betreft een toepassing van fraus omnia corrumpit. De beslissing die door bedrieglijke kunstgrepen tot stand gekomen is kan op die grond vernietigd worden.
 
Onrechtmatige beslissing
 
- Misbruik van recht
 
De Franse tekst spreekt van "abusive". Onder meer hieruit blijkt dat onrechtmatig ook onrechtmatig omvat in dezelfde zin als in de uitdrukking "onrechtmatige bedingen" (clauses abusives, unfair terms). Het is een wettelijke bekrachtiging van de rechtspraak en rechtsleer in analoge domeinen, zoals bv. inzake onrechtmatige beslissingen van de organen van vennootschappen110. Zie ook het gebruik van dezelfde term in de verbruikersbeschermingswetgeving ("onrechtmatige bedingen" in de WHP). 
 
Het gaat hier om een toepassing van de beperkende werking van de goede trouw.  De wetgever bekrachtigt wel ook de ruime uitleg die door sommigen inzake beperkende werking wordt voorgestaan, namelijk dat de rechter niet alleen de beslissing kan vernietigen, maar ze ook kan wijzigen. Dit wordt in andere domeinen (overeenkomstenrecht bv.) niet aanvaard door de rechtspraak van het Hof van cassatie.
 
Maatstaf : de algemene  maatstaf inzake rechtsmisbruik of beperkende werking van de goede trouw, nl. kennelijke overschrijding van de grenzen van de normale uitoefening van die (beslissings)bevoegdheid. M.a.w., de rechter mag niet beslissen alsof hij zelf de bevoegdheid van de AV heeft en op grond daarvan de beslissing terzijde stellen; hij moet zien of de AV de grenzen van een redelijke (rechtmatige) uitoefening van die beslissingsbevoegdheid (niet) te buiten is gegaan111. Is hij eenmaal tot dat besluit gekomen, dan kan hij wel in zekere mate zijn eigen beslissing in de plaats stellen van die van het orgaan. 
 
Hiermee gaat ook samen dat een mede-eigenaar aan de rechter in beginsel geen beslissing kan vragen dan nadat de algemene vergadering geweigerd heeft de gevraagde beslissing te nemen. Zie daarvoor art. 577-9 §§ 3, 4 en 7.
 
Een beslissing is met name onrechtmatig wanneer ze een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling inhoudt - Miskenning subjectief recht
 
“Onrechtmatig” kan echter ruimer zijn dan enkel rechtsmisbruik. Ook wanneer de beslissing eenvoudigweg een inbreuk is op een subjectief recht, kan ze aangevochten worden – bv. een inbreuk op het privatief eigendomsrecht van een mede-eigenaar. Men kan dit ook als een bevoegdheidsoverschrijding zien.
 
3° Termijn (art. 577-9 § 2, lid 2)
 Deze eis moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond Aangezien art. 577-9 § 2 geen betrekking heeft op een louter voorbereidende beslissing (zie hoger), doet een louter voorbereidende beslissing de termijn niet lopen.
 
Aard van de termijn : wellicht moet deze als verjaringstermijn begrepen worden (er is geen reden om stuiting en schorsing ervan uit te sluiten). Er moet dus binnen die termijn een eis worden ingesteld. Tegen elke nieuwe beslissing moet telkens opnieuw binnen 4 maanden een vordering worden ingesteld (eventueel in hetzelfde geding). De termijn van 4 maanden loopt ook wanneer men de onwettigheid van de beslissing grondt op de onwettigheid van de statutaire bepaling die door die beslissing wordt toegepast.
 
Overgangsrecht : Op 1 september 2010 zijn de lopende termijnen van 3 maanden verlengd tot 4 maanden;, maar tegelijk werd het vertrekpunt wel bepaald op de dag van de AV zelf.
 
3° Publiciteit van het vonnis
 
Zoals die te geven aan de bestreden of genomen beslissing. Indien het een statutenwijziging is, is overschrijving op het hypotheekkantoor nodig.
 
4° Gevolg 
 
Terugwerkende kracht.

Verstaanbaar en duidelijk , hopelijk leest men het ook want er zijn wat non-believers die gefixeerd blijven met hun "eigen gedacht , gelijk" en daardoor ook niet het juiste advies geven aan de forumlezers..
syn-d-icus
Offline
eigengedacht
"hopelijk leest men het ook want er zijn wat non-believers die gefixeerd blijven met hun "eigen gedacht , gelijk" en daardoor ook niet het juiste advies geven aan de forumlezers.."

Van gefixeerd gesproken!!!!! Zie #1 tot #4.
ZUCHT

De welgekende geciteerde bronnen dateren van voor de laatste wetswijziging en houden dus geen rekening met de recente wetswijzigingen, oa met de toegevoegde clausule in art. 577-14 mbt "van rechtswege".

Dergelijke fouten krijgt men met blindelings googelen.

Er wordt ook geen rekening gehouden met het feit dat er in België niet één maar VIJF rechtsbronnen zijn:
- de wet
- het gewoonterecht
- de rechtsleer
- de rechtspraak.
In de rechtspraak wordt wel degelijk courant verwezen naar de rechtsleer.

En voor de twijfelaars die na vier maanden zijn wakker geschoten:
zelfs dan is niets onomkeerbaar. Indien de dwingende wetgeving geweld werd aangedaan vraagt men gewoon om hetzelfde punt (waarmee constant de wet zou worden overtreden) terug op de dagorde te plaatsen. Blijft het probleem voortduren dan heeft men een nieuwe periode van 4 maanden om te betwisten. Met mogelijke terugwerkende kracht zoals vermeld op einde #4 hiervoor.

 
't appartement
Offline
déjà-vu
Herbegint die discussie nu weer?

Indien wetsvoorstel wordt aangenomen vrees ik dat het niet veel verschil maakt in het kader van de mede-eigendom. Een mede-eigenaar kan dan wel de gerechtvaardigde nietigheid inroepen, maar wat gaat hij doen om de uitvoering van de betwiste maatregelen te stoppen als VME en syndicus zijn "terechtwijzing" negeren en toch doorzetten?

Dan zal men m.i. nog steeds moeten dagvaarden om resultaat te boeken. Ik zie het plaatje zo voor mij.
SIEBE
Offline
#5 eigen gedacht nu mijn gedacht
Kunt u eens meedelen welke NON BELIEVERS op het forum u bedoeld ??
En wie zijn de TWIJFELAARS ??

Als ik u laatste blok in uw reactie goed interpreteer is de wetgeving appartementswet een straatje zonder einde. Neen en ja   omkeerbaar en niet onomkeerbaar.

Wat een zootje is die wetgeving. Zuiver gemaakt om die bepaalde beroepen hun zakken te vullen.

Een eensluidende dwingende wetgeving, zonder achterpoortjes en vernietiging zonder meer van niet wettelijke beslissingen, welke men zonder consequenties naast zich kan neerleggen.

Zou toch eens graag zien een discussie zonder 2 kampopstellingen en neutraliteit : kant syndici/zo gezegd deskundigen en topicc starters met problemen/vragen uit onwetendheid.
Ondervind in de reacties steeds de invloed van bepaalde belangengroepen.
syn-d-icus
Offline
tegen verkeerde persoon #5?
Siebe: ik ben niet degene die schreef over NON BELIEVERS op dit forum.
Dat is een hersenspinsel van iemand anders maar dat u mij nu ten onrechte aanwrijft.
Alle meningen -behalve één- gaan wel echt in dezelfde richting...
Ik denk absoluut niet dat de discussie hier tussen twee belangengroepen gaat.
Mijn pseudoniem suggereert misschien dat ik echt een syndicus (1) ben. Klopt niet, ik ben een gepensioneerde jurist die toevallig 2 appartementen verhuurt. Ik ONDERGA dus alles zoals elke andere mede-eigenaar.
Trouwens: zo onduidelijk is de wetgeving nu ook weer niet hoor! Sommigen TRACHTEN ze onduidelijk te laten lijken.

(1) ps: De schrijfwijze van mijn alias is niet toevallig syn-d-icus. Denk "d" weg en lees dan luidop....alias met dubbele bodem met opzet gekozen.
SIEBE
Offline
#8
syn-d-icus,

Geen persoonlijke aanval op u, doe ik nooit ten eerste al uit respect.
Uw alias begreep ik al.

Wat mij dikwijls het meeste stoort, is het feit dat TS'ers problemen hebben in hun VME, en dikwijls door de wetgeving en druk in hun VME zelf in een doolhof verzeilen.
Zij hebben behoefte aan klare ( geen dure woorden definities en verwijzingen )  om toch een beetje licht in de duisternis te krijgen.
U zult zelf al vastgesteld hebben dat ik in mijn reacties steeds laagdrempelige woordgebruik en opmerkingen plaatst ( niet dat ik niet genoeg geschoold ben, maar probeer om die personen iets bij te brengen ), omdat niet iedereen die rechtskundige taal verstaat. Niet dat die mensen dom zijn; er zijn geen domme mensen maar enkel mensen die zich dom gedragen.
TS'ers vragen om klare wijn en zijn dikwijls ten einde raad en hebben geen nieuws aan ingewikkelde wetteksten of verwijzen naar diverse linken. Het is voor ingewijden al ingewikkeld genoeg.

Waarom ik zelf sceptisch sta tegenover de wetgeving; is enkel door veelvuldige ervaringen ( dikwijls gepaard gaande met nodeloze kosten ); die toch weinig uitmaken. Daarom ook dat diverse forumleden ook geregeld aanhalen : kosten - baten analyse.
En dat is de rem voor TS'ers. Waarom moeten mensen om hun rechten te bekomen zoveel inspanningen en kosten leveren ? En van wat hangt het dan nog af om hun gelijk bevestigd te krijgen ( het rechtssysteem Belgium ? ).

Ik beschuldig ook niemand ( u ook niet ), want ik waardeer ieders inbreng op het forum.
Maar wij moeten ook begrijpen dat het voor iedereen niet zo klaar is als een klontje suiker en makkelijk om rechtvaardig behandeld te worden.

Dus zeker geen twist hier.
Laat ons als gepensioneerden tolerant zijn, en ook fijn dat u uw achtergrond hier op het forum meedeelt en ten toon spreidt.
syn-d-icus
Offline
wet van de meerderheid
Om het eenvoudig uit te drukken:
-Vooraleer in de gedwongen mede-eigendom te stappen moet men beseffen dat men zich sowieso onderwerpt aan het dictaat van de meerderheid. Dat is spelregel nummer 1.
-Teneinde de interpretatiemarge te beperken heeft men de appartementswet van dwingend recht gemaakt. Indien dat niet het geval was dan zou er een interpretatiemarge zijn voor de Rechters en een pak minder rechtszekerheid voor de betrokkenen.
-Aangezien het verboden is om manu militari de toepassing van de wet zelf in handen te nemen is de tussenkomst van een scheidsrechter vereist (tenzij men minnelijk tot een oplossing komt). Tot op heden is dat de vrederechter de scheidsrechter.
-Het wetsvoorstel waarvan sprake in de inleiding tot deze draad mbt het verbintenissenrecht zou moeilijk/zeer beperkt toepasbaar zijn op de relaties tussen een VME ,enerzijds, en de individuele leden, anderzijds.
SIEBE
Offline
#10
syn-d-icus,

Klopt inderdaad.

Het zou mooi zijn indien iedereen in een VME zich hiervan bewust moest zijn. Maar is dikwijls een afspiegeling van de huidige samenleving. En dan ook nog de syndici die er handig gebruik van maken. Een syndicus op een gouden troon = hoe groter de onenigheid tussen de mede-eigenaars.
Velen beseffen niet dat de handen in elkaar slaan en water in de wijn doen een heilig goed is. Hardkoppen, hardliners en betweters zouden beter beseffen dat een collegiaal eigenaars geheel veel comfortabeler, goedkoper en krachtdadiger is.

Denk niet IK, maar handel als ONS.
Quimmo
Offline
@'t appartement

In de meeste gevallen zal het wel verschil maken. Je kan hiermee geen werken aan het gebouw tegenhouden, maar het gaat vaak over mensen die het niet eens zijn met een ongeldige kostenverdeling en dus niet willen betalen. En dat kan je natuurlijk zonder te dagvaarden.

Dit opent wel het risico dat nu een aantal mensen zich gesterkt voelen, ten onrechte gaan denken dat ze het gelijk aan hun kant hebben, de syndicus schriftelijk melden dat ze de nietigheid inroepen en achteraf een koude douche krijgen als ze zelf gedagvaard worden en hun ongelijk blijkt. Dat gebeurt vandaag natuurlijk ook al, maar met deze nieuwe regel riskeer je wel meer koppigaards de indruk te geven dat zij hun gelijk kunnen inroepen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

syn-d-icus
Offline
juiste diagnose
@Quimmo
Volledig mee eens.
Is ook mijn visie en heb die hier reeds geventileerd op het forum.

Het zal bitter weinig uitmaken voor de gedwongen mede-eigendom. En ja, zoals u schrijft met het grotre riico dat de rechtszaken eerder gaan toenemen dan afnemen.


 
lebragard
Offline
mee eens

Juist wat Quimmo aanhaalt en dat is ook mijn mening welke ik hier weergegeven heb.

Iemand die een schriftelijke nietigheid zal geven , weet verdomd goed waar hij/zij mee bezig is.
Geloof nooit dat de rechtszaken eerder gaan toenemen , eerder afnemen.
Niet alle mede-eigenaren in een VME zijn "schaapachtig" zoals synicus beweert .
Uiteraard en nu begrijp ik zijn antwoorden , als niet inwonend mede-eigenaar , liggen uiteraard zijn belangen anders.....elke maand de huur ontvangen zal wel het belangrijkste zijn , hou de anderen zoals ze zijn.....en maak ze niet slimmer....

Ook in #5 slaat u de bal mis en dat met uw juridische opleiding , weliswaar gepensioneerd maar dan nog....

Ik herhaal hier mijn advies :

Advies : Laat de AV beslissen dat AV beslissingen en het register beslissingen , integraal deel uitmaakt van het RIO en dan pas kan de mede-eigenaar zich beroepen op art.577-14 en is de syndicus verplicht de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen om een “foute” AV beslissing uit te voeren want de syndicus is namelijk als enige verantwoordelijk voor het beheer. (art.577-8)
 

syn-d-icus
Offline
PROTEST
Gelieve niet op ZIEKELIJKE wijze mijn woorden te verdaaien en mij te beschuldigen van belangenvermenging + beweringen (schaapachtig...) toe te schrijven die ik nooit heb geuit.

Ik ben geen aparte categorie van mede-eigenaar. Mijn antwoorden zijn juridisch neutraal en gelden niet enkel voor één of andere "belangengroep". Ik weet niet wat er u is overkomen maar U moet wel uitermate gefrustreerd zijn (of erger) om U zo te gedragen.

Ik vraag dan ook aan de webmaster om alle denigrerend commentaar van deze persoon -die me ondermeer verwijt een geldwolf te zijn- van het forum te verwijderen.

Aan alles zijn er grenzen. Die worden hier ruimschoots overschreden.
lebragard
Offline
protest...

Verdraai uw woorden niet en stel uw diagnose van ZIEKELIJK elders.

Ik verwijt u persoonlijk niets en vergeet vooral niet hoe u me met de nodige krachtermen (!) het zwijgen wil opleggen , pedant persoon .....ect