Verlenging coördinatietermijn statuten

11 antwoorden [Laatste bericht]
deskundige
Offline
Er werd in de Kamer (met urgentie) op 27.06 een wetsvoorstel ingediend teneinde de uiterste termijn ivm. de  coördinatie van de statuten (thans 1.09.2013) met één jaar te verlengen.
 
Verwacht wordt dat eerstdaags dit voorstel zal worden goedgekeurd dusdanig de termijn waarbinnen syndici de gecoördineerde tekst ter goedkeuring aan de vergadering dienen voor te leggen
1.09.2014 zal zijn.
 
Ik formuleer een en ander nog wel even onder voorbehoud, maar uit goede bron vernam ik dat dit voorstel i.p. nagenoeg met unanimiteit zal worden aangenomen.

Mvg.

inina
Offline
Geachte deskundige, Zou U
Geachte deskundige,

Zou U wat meer willen toelichten wat juist "de  coördinatie van de statuten" waarvoor de syndici de 'gecoordineerde tekst aan de vergadering " dienen voor te leggen" in concrto betekent.

Ik heb begrepen dat dit wetsvoorstel gaat over de verlenigng van een termijn waarbinnen een bepaalde "coordinatie" dient te gebeuren, waarvan de tekst aan de vergadering moet worden voorgelegd, maar het is me niet duidelijk wat die tekst juist moet inhouden? Is dit iets dat verplicht dient te gebeuren voor elke mede-eigendom (klein en groot) ? En zo er dan al iets aan de statuten veranderd zou moeten worden dient er dan een volledige unanimiteit van stemmen te zijn? 

Indien mogelijk graag een woordje uitleg of een verwijzing waar het desbetreffende kan gevonden worden?

met dank bij voorbaat en vriendelijke groeten

Inina

 
walter
Offline
statuten
 Aan deskundige vlgd vraag 

Onze syndicus heeft de statuten reeds laten aanpassen door een advokaten bureel ! en heeft daar ter goedkeuring aan mede - eigenaars helemaal niets van voorgelegd ter goed keuring op een AV ! maar heeft de mensen op de jaarlijkse AV bijna verplicht deze goed te keuren ! met de volgende opmerking " iedereen kon de aanpassing komen inzien in ons bureel ! maar niemand wist dat deze reeds werden aangepast ( had wel toesteming verleden jaar gekregen om dit door een advokaten bureau te late doen ! ) .
De onverschilligheid van 80 % van de mede-eigenaars maken dergelijke wantoestanden mogelijk waar de syndicus gretig gebruik maakt samen met een paar oud beheerraadsleden die de mensen anders gaan afblaffen en uitschelden .
Graag u komentaar in deze en mochten er mensen op deze site het zelfde mee maken ook graag u reaktie . 
Dank bij voorbaat 
walter

walter verkest

 


 
deskundige
Offline
@Inina met coördinatie wordt
@Inina

met coördinatie wordt bedoeld dat de bestaande statuten (= basisakte en reglement van mede-eigendom) aan de vigerende wetgeving dienen te worden aangepast. In concreto houdt dit in dat alle bepalingen die geen toepassing meer kennen of indruisen tegen de wet, dienen te worden aangepast/te worden vervangen/ te worden geschrapt.
Daarnaast legt de wetgever verplicht een aantal zaken op die dienen te worden opgenomen binnen het reglement van mede-eigendom (15 daagse periode, taken rekeningcommissaris,...)

Evenwel houdt voormelde niet in dat men daarnaast zomaar de inhoud van deze bepalingen die nog actief zijn en nog toepassing kennen, mag gaan wijzigen.

En hier bestaat het grootste misverstand rond. De wetgever stelt dat wanneer men aan het gedeelte basisakte geen wijzigingen aanbrengt, dat de aanpassingen binnen het reglement van mede-eigendom onderhands (dus zonder tussenkomst van een notaris) mogen gebeuren. Velen menen evenwel dat de loutere coördinatie eveneens wil zeggen dat men zomaar alle bepalingen binnen het reglement mag gaan aanpassen naar eigen goeddunken. Dit is dus manifest foutief. Zaken die men aanpast en die niets te maken hebben met coördineren, behoeven vooreerst de goedkeuring van de algemene vergadering en bijkomend dienen zij het voorwerp uit te maken van een authentieke wijzigende akte (dus ook wanneer het om zaken binnen het reglement van mede-eigendom gaat) wat dus de tussenkomst van een notaris vereist.

Gelet op de onduidelijkheid die werd en wordt geschapen rond de definiëring van het begrip "coördinatie" is dit een eigen leven beginnen te leiden waaraan menig syndicus, mede-eigenaar,... zijn eigen interpretatie geeft.
deskundige
Offline
@Walter De wet schrijft voor
@Walter

De wet schrijft voor dat de syndicus de gecoördineerde versie ter goedkeuring aan de algemene vergadering dient voor te leggen.
Naar de letter van de wet betekent dit dat de syndicus als wettelijk taak heeft om er voor te zorgen dat de statuten door hem of in zijn opdracht worden gecoördineerd waarna hij de aangepaste versie dus door de vergadering dient te laten goedkeuren.

Niettegenstaande diligente syndici dit niet zomaar eigengereid doen, behoeft de syndicus voor de opmaak van de gecoördineerde versie dus geen bijzonder mandaat van de AV aangezien deze taak hem door de wet wordt opgelegd.

Wat de goedkeuring betreft; heeft de AV de tekst effectief tijdens de AV goedgekeurd?
Zo ja, met welke meerderheid werd de tekst goedgekeurd en hebt u zelf voor of tegen gestemd of hebt u zich onthouden?

Zo u tegen stemde of u zich onthield en de syndicus heeft op zijn oproeping niet vermeld volgens welke modaliteiten de documenten m.b.t. de geagendeerde punten voor de AV konden worden ingekeken, dan heeft u m.i. verhaalrecht (op basis van een onrechtmatig, onregelmatig, bedrieglijk genomen beslissing) doch uiteraard dient in het kader van een rechtsvordering vooreerst toch wel een en ander te worden afgewogen.
deskundige
Offline
Alea iacta est
de verlenging van de termijn met 1 jaar tot het coördineren van de statuten van mede-eigendom werd gisteren in de Kamercommissie gestemd en aangenomen.

Uitstel dus tot 1.09.2014!
naicwill
Offline
http://www.dekamer.be/FLWB/PD
walter
Offline
statuten
 Deskundige 
Bedankt voor u antwoord 
De AV heeft helemaal niet gestemd over de goedkeuring in deze ! de voorzitter van de vergadering heeft geen stemming gevraagd ( heeft trouwens de AV helemaal niet geleid ! alleen op papier ... de syndicus heeft de AV geleid ) waarop ik heb opgemerkt dat wij weer eens  moesten goedkeuring geven op iets dat we niet eens konden inkijken ! .
De syndicus heeft dan maar als vlgt gereageerd " iedereen kon de aanpassing komen in kijken op ons bureel " en verder ging volgende punt ! verder heeft er niemand gereageerd en gaat de syndicus er van uit dat dit 100 % goedgekeurd werd .. doch ik herhaal zonder stemming .
Daarmee bedoel ik de passiviteit van meerdere bewoners .
De aanpassing hebben wij enkel kunnen inzien na de vergadering ! die de syndicus mee stuurde met zijn bedrieglijk verslag AV , dus de aanpassing had evengoed kunnen mee gestuurd worden met de uitnodiging AV .
Hoogachtend 
Walter

walter verkest

 


 
deskundige
Offline
Beste Walter, In dat geval
Beste Walter,

In dat geval lijkt het mij dat u de Vrederechter dient te vatten. Zoniet vrees ik dat zal worden voorgehouden dat de ontwerptekst as such voor akkoord werd aangenomen.

Het is vooreerst uiteraard van belang om na te gaan of de coördinatie gebeurde zoals het hoort of niet; vecht u de  tekst aan en blijkt alsdan dat er niets mis is met de uitgevoerde coördinatie, dan zal u waarschijnlijk toch nog het deksel op de neus krijgen.

Laat u dus bijstaan/zoek op voorhand een en ander uit. 
deskundige
Offline
Verlenging termijn
de wetswijziging is gisterenavond (04/07) gestemd in het Parlement (124 voor; 10 onthoudingen).

Thans is er nog de evocatiemogelijkheid Senaat maar dat zal i.p. niet gebeuren.

Na de evocatietermijn kan publicatie in het B.S. gebeuren. Hopelijk gebeurt dit nog voor 1.09.2013.
kat678
Offline
Gevolgen indien coordinatie niet voorgelegd voor 1/9/2014?
Wat zijn de gevolgen indien de coordinatie van de statuten niet worden voorgelegd voor 1/9/2014 door de professionele syndicus?
naicwill
Offline
post wnneer termijn nog
post wanneer termijn nog 1/9/2913 was.,
vooral de tussenkomsten van deskundige Peter leyseele
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/aanpassing-onderhands-volgens-de-nieuwe-wet-mede-eigendom