Versoepelingen covid regels : schriftelijke vergadering unanimiteitsvereiste

2 antwoorden [Laatste bericht]
toso
Offline

Beste
Vanaf 09/06/2021 zijn AV's zowel binnen als buiten opnieuw toegelaten met max. 50 personen.
Vanaf 25/06/2021 opgetrokken tot 100 personen, vanaf 30/07/2021 tot 200 personen.
De maatregelen werden bij KB van 24/06/2021 verlengd tot 30 september 2021.

Er komt een tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste voor de schriftelijke AV'en. De schriftelijke procedure wordt hierdoor vergemakkelijkt, schriftelijke AV'enzullen zo tot 30 juni 2021 met de gewone deelname-vereiste (zoals bij een fysieke AV) kunnen beslissen, d.w.z. dat meer dan de helft van de leden van de VME aan de stemming dient deel te nemen en dat deze mede-eigenaars ten minste over de helft van de aandelen in gemeenschappelijke delen moeten beschikken. De beslissingen zullen kunnen worden genomen met de gebruikelijke meerderheden van een fysieke AV. Geldig zijn de stembrieven die de syndicus per post of elektronisch ontvangt en dit binnen de 3 weken na datum van verzending van de oproeping. Indien spoedeisend 'voor zover aangegeven in de oproeping wordt de termijn van 3 weken ingekort naar 8 dagen'. 

Vanaf 09/06/2021 was het dus opnieuw mogelijk om fysisch te vergaderen.
De syndicus verstuurde per mail op 15/06/2021 de dagorde voor een schriftelijke bijzondere algemene vergadering.
Gezien het mogelijk was om fysisch te vergaderen stel ik mij de vraag of de unanimiteitsvereiste dewelke van toepassing is niet dient te worden gerespecteerd in deze. De vergadering gaat door op 01/07/2021.
Ik verwijs hiervoor naar artikel 9 :
Inwerkingtreding en toepassing in de tijd : 
Art. 9 Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2020
Dit hoofdstuk is van toepassing op elke vergadering van een bestuursorgaan en van een algemene vergadering te houden of die had moeten worden gehouden maar niet is gehouden, en op elke bijeenroeping van een bestuursorgaan en van een algemene vergadering, verstuurd of bekendgemaakt of die had moeten verstuurd of bekendgemaakt, vanaf 1 maart 2020, evenals op elke periode zoals bedoeld in art 7, §2 en §4, aangevangen op 1 maart 2020.
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op vergaderingen van bovengenoemde organen die sinds 1 maart 2020 hebben plaatsgevonden overeenkomstig de regels die vóór de inwerkingtreding van dit besluit van toepassing waren.

Ik interpreteer dus dat de versoepelingen regelgeving niet voor alle vergaderingen van toepassing zijn.

Het voorbije jaar werden er de volgende vergaderingen gehouden :
* Digitale vergadering dd 18/03/2021
* Digitale vergadering bijzondere algemene vergadering dd 26/04/2021
* Schriftelijke bijzondere algemene vergadering dd 01/07/2021

Gezien de regel/versoepeling geldt in het kader van de algemene vergaderingen, er reeds verschillende vergaderingen digitaal werden gehouden én er na 09/06/2021 mogelijkheid was om fysisch te vergaderen denk ik dat de versoepeling regels inzake de schriftelijke vergadering hier niet van toepassing zijn.

Kan iemand mij meer info geven omtrent de regel/versoepeling schriftelijke vergadering na 09/06/2021.
Alvast bedankt hiervoor.
 

nescio1
Offline
onzekerheid troef maar het Staatsblad regeert?
toso
Offline
Einddatum unanimiteitsvereiste

Beste
Dank voor uw bericht.
Ik had vooraf reeds een kijkje genomen op de site van het BIV.
Daar staat dat de einddatum 30 juni 2021 is.
KB : 30/06/2021 :
Wanneer ik kijk naar hoofdstuk 19, art. 56 interpreteer ik alsook dat de einddatum 30 juni 2021.
Kan u mij dit al dan niet bevestigen.