Waarde CE-label en houding EDTC

3 antwoorden [Laatste bericht]
Daniel_1
Offline
Bij de controle vooraleer de lift in gebruik zou genomen worden, werd de in bedrijfstelling van de lift door de EDTC verboden wegens de aanwezigheid van vreemde voorwerpen (2016). Ondanks het verbod werd de lift toch in bedrijf gesteld en door de toenmalige eigenaars-bewoners (nog niet alle appartementen waren toen afgewerkt of verkocht) gebruikt. Het CE-label wordt de volgende jaren om dezelfde redenen geweigerd (aanwezigheid van brandalarmcentrale, bediengsknop voor het rookluik en zekeringenkast die niet alleen voor de lift bestemd is (ook de elektriciteit van de gemeenschappelijke delen en de garages worden hierin beveiligd). Begin 2019 wijst de controleur van de EDTC er nog uitdrukkelijk op dat de zekeringenkast nooit mag geopend kunnen worden vanuit de machinekamer indien er zekeringen aanwezig zijn die niet voor de lift bedoeld zijn (wat het geval is).
Begin 2020, als de alarmcentrale en de bedienigsknop verplaatst zijn  maar aan de inhoud van de zekeringenkast niets gewijzigd is, brengt dezelfde controleur toch het CE-label aan in de lift.
Mijn bezwaar wuift de syndicus weg met de woorden 'Het label is door de EDTC toegekend en dus zijn zij verantwoordelijk' Wanneer ik argumenteer dat een verzekeringsmaatschappij haar dekking kan weigeren indien vastgesteld wordt dat het verzekerde goed niet conform de wetgeving is (als voorbeeld: opgedreven bromfiets, ... recent op VRT verhoging van het vermogen van een auto door modificatie van de chip) en ook de autokeuring die elke verantwoordelijkheid afwijst ook al is de auto de voorbije minuten gekeurd geworden, reageert de syndicus na meermaals aandringen met 'De verzekering dekt de lift".
Ik begrijp vooral de houding van de EDTC niet: ik ben trouwens de mening toegedaan dat de kans op een elektriciteitspanne in de garages (het zijn er 5 onder een plat groen dak) groter is dan brand of rookontwikkeling in de gemene delen van het gebouw.
Wie is verantwoordelijk bij een ongeval met de lift
Daniel
Baton
Offline
Wie is verantwoordelijk ...

De VME is bewaarder van de zaak , maw. de bewaarder van de zaak (in de zin van art. 1384, eerste lid BW) is degene die voor eigen rekening ervan gebruik maakt en het genot ervan heeft met recht van leiding en toezicht , dus ook de (eind)verantwoordelijke.

Wie is verantwoordelijk voor het beheer ?

Algemeen kunnen we stellen dat de syndicus , aangesteld door de VME en handelend in naam van die VME  , als enige aansprakelijk is voor zijn beheer , kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan met de toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden. 

 

Zo zal de AV (algemene vergadering) beslissen wat de syndicus moet uitvoeren of laten uitvoeren , maw. de VME bepaalt het beheer 

en wat de syndicus moet doen ,  maw. de AV beslist en de syndicus voert uit. 

Ook al begaat de syndicus een fout in haar opdracht mbt. het beheer , dan ook blijft de VME daarvoor verantwoordelijk , de syndicus handelt immers in naam van de VME. 

(Verantwoordelijkheid = VME      en    Aansprakelijkheid = de syndicus) 

 

In uitzonderlijk gevallen voorziet de wetgever dat de syndicus zonder goedkeuring van de AV zelf bewarende maatregelen en daden van voorlopig beheer kan (moet) stellen , bv. dringende herstellingen laten uitvoeren…. 

tip : indien de syndicus van een bepaald gebrek op de hoogte is (sic) kan deze mede verantwoordelijk gesteld worden als mede-bewaarder van de zaak ! (regresvordering naar de syndicus)

Mbt de lift : 
dezelfde controleur toch het CE-label aan in de lift. 
Verantwoordelijkheid van de firma....indien toch een fout = ongeval ...schade, oorzaak en het causaal verband tss beiden moet dan bewezen worden ! bewijsvoering ligt ook hier bij de VME ....bewaarder van de zaak...

tip : vraag alle keuringsrapporten op , samen met de raad en de rekencommissaris....

Baton
Offline
lees ook...........
Baton
Offline
lees ook...........
dubbel