wijze van stemmen AV

14 antwoorden [Laatste bericht]
't appartement
Offline
De wetgeving bepaalt wel de vereiste kwotiteiten om een rechtsgeldige beslissing te nemen, maar specifieert niet de wijze waarop moet gestemd worden. Zowel mondeling als schriftelijk stemmen is dus mogelijk tijdens de AV. Een schriftelijke stemming is doorgaans eerlijker o.a. omdat er minder (psychologische) beïnvloeding mogelijk is.

Kan de AV vergadering met 50+1 van de stemmen rechtsgeldig beslissen om met een clausule in het reglement van interne orde schriftelijke stemming verplicht te maken?
lebragard
Offline
notulen
En wat gaat u dan doen met art.577-6 § 10 dat bepaalt dat er drie elementen moeten opgenomen worden in de notulen:
- namen tegenstemmers
- namen onthoudingen
- behaalde meerderheid

§ 10. De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.
Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.


 
SIEBE
Offline
stemming
De schriftelijke stembiljetten op naam zetten of op nr. kavel.
Astrid Clabots
Offline
wijze van stemming - VME

Geachte


Ik verwijs naar de verdienstelijke uitgangspunt van LEBRAGARD.
De wijze van stemming moet mogelijk maken dat deze voorwaarden correct zijn nagelegd.

Veelal wordt met handopsteking gestemd. Het is, naar mijn ervaring, in gevallen waar discussie heerst of te voorzien valt dat betwistingen gaan volgen, dat aan te raden is om schriftelijk te stemmen. Weliswaar met na de stemming onmiddellijk de mededeling van het resultaat.
ERvaring leert dat mensen op schriftelijke wijze minder vatbaar zijn voor de invloed van de groep.

Astrid CLABOTS
CLABOTS
't appartement
Offline
begrijp antwoord niet
@lebragard: De uitslag van een schriftelijke stemming laat dat perfect toe. Zonder betwistingen bij het tekenen van de notulen want er is schriftelijk bewijs. Ik begrijp niet hoe uw opmerking is gerelateerd aan mijn vraag.
't appartement
Offline
doel van vraag
De voordelen van het schriftelijk stemmen waren mij al duidelijk, zij zijn de aanleiding tot mijn vraag:
"Kan de AV vergadering met 50+1 van de stemmen rechtsgeldig beslissen om met een clausule in het reglement van interne orde schriftelijke stemming verplicht te maken? "

Ik stel vast dat de discussies op het forum geregeld ontsporen en niet meer in de lijn liggen van de gestelde vraag....die dan onbeantwoord blijft.
lebragard
Offline
"Kan de AV vergadering met

"Kan de AV vergadering met 50+1 van de stemmen rechtsgeldig beslissen om met een clausule in het reglement van interne orde schriftelijke stemming verplicht te maken? "

Ja op voorwaarde dat de schriftelijke stembrief ook duidelijk de naam vermeldt van de stemgerechtigde , een anonieme schriftelijke stemming kan en mag niet. Vandaar ook mijn reactie , tegenstemmers en onthoudingen = verplicht naam in de notulen vermelden = beroepsmogelijkheid ect...

't appartement
Offline
ok
Ik bedoelde inderdaad niet dat de stemming geheim zou moeten zijn, want dan zouden de notulen niet correct opgesteld kunnen worden.
 
SIEBE
Offline
stemming
Is hetgeen in hierboven in 1 regel meldde. Waarom altijd zo ingewikkeld.
is enkel te vragen aan de syndicus om schriftelijk te stemmen. Mag in de RIO opgenomen worden, 50+1.
't appartement
Offline
zo ook begrepen
Ja en zo had ik het ook begrepen.

Vriendelijke vraag aan syndicus gaat niet helpen. Want zo kan hij minder de stemming manipuleren naar zijn eigen zin en inzichten, vooral bij grote aanbestedingen.

Het probleem is dat de persoon die steeds door de meerderheid van de mede-eigenaars wordt verkozen als voorzitter van de AV doof en stom is. Tenminste dat denk ik want hij zegt geen half woord en als je hem het woord vraagt hoort hij het niet. De syndicus steelt telkens de show.

De mondelinge stembeurten waarvan de syndicus de promotor is, zijn vertekend. Alnaargelang hijzelf vindt of er positief of negatief dient beslist te worden stelt hij de vraag anders.
Hij vraagt enkel naar ofwel "voor"stemmen en onthoudingen, ofwel naar ""tegen"stemmen en onthoudingen. De andere stemmen zijn dan het restsaldo.
Voor punten die hij graag ziet vraagt hij steeds naar de "tegen"stemmen en de onthoudingen.
Daarbij maakt hij handig gebruik van psychologische beïnvloeding omdat veel eigenaars schrik hebben om beschouwd te worden als ostentatieve dwarsliggers of armoezaaiers.

Daarom beschouw ik een punt op de dagorde, waarbij voor eens en altijd de schrifteljke stemwijze wordt ingevoerd via clausule in het RIO, als een nuttige poging om hier definitief komaf mee te maken.
wimke
Offline
stemming op een algemene vergadering

Beste,
Tijdens een eendagscursus voor syndici stelde  ik volgende case voor :
Appartementsgebouw 10 appartementen (met allemaal een gelijkwaardig aandeel in de gemeenschap )met twee ingangen  met aan iedere ingang 5 appartementen  en een lift.
Aanvang vergadering 5 eigenaars van ingang 1 en 1 eigenaar van ingang 2 aanwezig . Er zijn dus 50%+1 eigenaar en  50+1 % quotiteiten aanwezig.
Agenda punt ter stemming : verfraaiing inkomhal nr 2.
Als de wetswijziging van 01-01-19 bepaalt "de betaler beslist..."  kunnen de vijf mede-eigenaars van ingang 1 niet meestemmen en kan alleen de mede-eigenaar van ingang 2 stemmen. 
Deze mede-eigenaar van ingang 2 stemt voor akkoord.  Is deze stemming rechtsgeldig en kan dan uitgevoerd worden ? 
De  lesgever bleef het antwoord schuldig omdat hier een aantal interpretatiemogelijkheden bestaan ?
Graag jullie visie hierop .
Willy Govaers

Willy Govaers
't appartement
Offline
geen statuten
Aangezien uw hypothetische casus over geen statuten beschikte KON de lesgever dan ook NIET antwoorden!
lebragard
Offline
aan # 10

aan #10
Inderdaad 

Art. 577-6 bepaalt:


§ 6. Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.
Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. Elk van hen stemt met een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten.
 

In uw casus , is er slechts 1 eigenaar aanwezig van ingang 2 !
Men leest : nemen enkel die mede-eigenaars (dus meerdere) deel aan de stemming....
en op voorwaarde dat....
Besluit : vereiste meerderheid om "rechtsgeldig" te kunnen stemmen , is niet gehaald en kan er géén beslissing genomen worden over dat agendapunt : verfraaing inkomhal nr.2 
nescio1
Offline
vrijheid = blijheid

Gelukkig heeft de wetgever GEEN vormvoorwaarden vastgelegd betreffende de stemmingen in de AV van een VME, behalve:
 
B.W. Art. 577-6 § 10
 
 
Indien hij het wel gedaan had, zou u er nu tegen protesteren. Waarom moeten wij schriftelijk stemmen als wij in onze VME over ongeveer alles akkoord zijn?
 
Steeds een schriftelijke stemming systematisch opleggen lijkt ons een te zware last om op te leggen aan de vergadering.
 
Wij zouden als compromis voorstellen dat een mede-eigenaar steeds de schriftelijke stemming kan vragen aan de voorzitter, die beslist.
 
't appartement
Offline
geen blijheid maar correctheid
Waarom zou ik tegen schriftelijk stemmen zijn als het door de wet wordt opgelegd?
Het zou eerder tot blijheid in volle vrijheid  leiden.

Schriftelijk stemmen vermijdt dat de minder mondige en beïnvloedbare mede-eigenaar uit pudeur zichzelf wegcijfert en als een processierups aansluit bij een wazige nog niet vaststaande meerderheid (1).

"Waarom zouden we schriftelijk moeten stemmen omdat we ...over alles eens zijn?"
Foute vraag. Waarschijnlijk veel processierupsen. Zie (1).