Wijziging artikel Reglement van Mede-eigendom

68 antwoorden [Laatste bericht]
't appartement
Offline
we zijn er
Onze violen lijken nu gestemd te zijn!
Het is duidelijk dat het RIO, ook na de wetswijziging, niet gebruikt mag worden tegen die artikelen die na de verschuiving nog onveranderd overblijven in het Reglement van Mede-Eigendom.
SIEBE
Offline
RIO REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM
Mijn vaststelling na deze interessante discussie :
als specialisten ( niet negatief bedoeld maar terecht ) forumleden hiermee al zo veel moeite hebben; wat dan gezegd voor de mede eigenaars en de leken.
Begint dit maar eens duidelijk te maken op een A.V., mensen begrijpen er nu nog niets van al die onnodige wetgevingen. Vraag maar eens aan de ME's wat GDPR of RIO inhouden.
Enkel de vrije beroepen worden er beter van.
Nog meer onrust en onbegrip bij de ME's. Die er niets meer van vatten en maar moeten betalen.
Binnenkort zijn appartementen onbetaalbaar en verhuizen we naar tentenkampen.
GDPR, RIO, KBO, dakisolatie, liftrenovatie, dubbele beglazing, asbest, attesten voor elektriciteit en attesten voor dit en dat ... laadposten voor elektrische wagens. Waar is het licht aan het einde van de lijdenstunnel ?
Heeft iemand soms nog nieuwe regels voor de volgende regering ?
nescio1
Offline
eerst oompje dan oompjes kinderen

In # 10 citeerden wij een gedeelte uit de tekst URL:
 
”Alleszins…..inhoud.”
 
In # 18 wordt de vervolgtekst opgenomen:
 
”Om de toekomst ……….updaten.”
 
 
Wij hebben deze vervolgzin bewust in # 10 NIET overgenomen.
 
Wij zagen daarin een poging tot welbegrepen onderlinge solidariteit inzake werkverschaffing voor de afgestudeerden van de juridische faculteit (advocaat, deurwaarder, notaris, rechter, e.a.), zonder enig nut voor de VME.
 
ronald de wilde
Offline
toch even dwarsliggen
Ik dacht dat we 'eruit' waren, en dan toch nog niet....

Met een brok gezond boerenverstand komt men toch al een heel eind in dat VME-kluwen.
Of is dat geen kluwen maar een gewone opstapeling van spelregels, regels die bij wat nadenken én goede wil eigenlijk best te volgen zijn.

't Komt natuurlijk niet in de schoot gevallen, én evenzo zullen er lieden zijn, 'schippers aan de wal', die altijd commentaar zullen geven, en de hele kwestie tot dat 'kluwen' maken.

En juist dat laatste maakt dat velen, of toch minstens verschillenden, langs de kant blijven in een VME, en mandaten links laten ondanks kundigheid-terzake.
Men moet echt geen advocaat zijn of zelfs notaris om een VME degelijk te (kunnen) beheren, maar degelijk kunnen lezen wat er staat, en uitmaken wat de bedoeling ervan is, naast een greintje verstand hoe cijfertjes tot een deftig geheel kunnen worden gesmeed.

En dus neen, ik voel mij niet tekort gedaan door de huidige wetgeving, een kennis van de wetgeving die ik tot de mijne heb gemaakt, en dus (mee) aanwend om in onze VME tot een correct beheer te komen.  

Ron
't appartement
Offline
duidelijk
Voor mij was het van dag 1 duidelijk.
Het is niet omdat men iets niet begrijpt dat het daarom verkeerd is of niet goed!
Maar laat het dan aan anderen over aan wie men zijn vertrouwen kan schenken in plaats van op de pianist (= de wetgever) te schieten.
Of op zoek te gaan naar onbestaande problemen om de eigen onwetendheid en onmacht te verdoezelen.

De bijkomende punten die Siebe aanhaalt zijn niet uniek voor de gedwongen mede-eigendom maar gelden voor alle woonvormen. Ze hebben niets te maken met de wetgeving op de gedwongen mede-eigendom waarover de discussie in deze draad gaat!

Door deze wijziging worden de vrije beroepen er zeker niet beter van. Integendeel: er is van nu af minder noodzaak aan authentieke akten. Ik hoor de notarissen al knarsentanden...
SIEBE
Offline
even dwarsliggen en duidelijk ?
Beste Ronald, 't Appartement, Lebragard en nescio 1,

Veel respect voor jullie interventies en correctheid omtrent de wetgeving. Dat jullie snaren gelijk gestemd zijn; begrijp ik ten zeerste en jullie inzet in de VME verdient bewondering.
En ik volg steeds jullie opinies en uitleg nauw lettend, steek er dikwijls ook wat van op.
Ikzelf heb ook geen probleem met jullie opvattingen en met de inhoud van de wetgeving.
Echter zie en hoor ik dagelijks niet alleen in onze VME en vele andere dat de meeste ME's er geen bal van verstaan ( ligt misschien aan de streek waarin wij wonen ? ). En iedere VME heeft geen bestuur zoals bij jullie; daarom kan ik mij degelijk verplaatsen in de vele VME's waar het misloopt. Gezien de vele topics op dit forum en op andere. Ook gezien er tal van rekencommissarissen en niet professionele syndici en RVME's op die fora posten en veel vragen hebben. Dus een algemene duidelijke kennis van de wetten is er zeker niet.
Zelfs professionele syndici zijn hier niet eensluidend over.

Daarom moeten wij kunnen afdalen tot de onderste trede van de ladder.
Een groep wielertoeristen moet ook ( indien normaal, en gezond ) zo hard of traag rijden als de traagsten van de groep.

De meeste reacties, interventies op dit forum zijn gewoonlijk tamelijk hoogstaand van gehalte en correctheid : maar niet altijd vatbaar voor de leek. En kunnen lezen en spreken heeft daar niet veel mee te maken. Het moet kunnen op het niveau ( wat betreft het onderwerp ) van de vraagsteller.

Ik ben geen dwarsligger ( of kluwenlegger ) maar in de realiteit en op de werkvloer voel en ondervind ik heel wat anders om klaarheid te scheppen.

Wel chapeau voor bovenstaande reacties.
't appartement
Offline
kwaliteiten van de syndicus
Siebe: de problemen die u schetst zijn geen gevolg van de wetgeving als dusdanig maar wel van (gebrek aan) de kennis, de kunde en de communicatieve vaardigheden van de syndicus.
In de deontologie van de syndicus (BIV) staat letterlijk dat de syndicus de VME en zijn leden moet behoeen voor fouten tegen de vigerende wetgeving.
SIEBE
Offline
correct
't Appartement,
Ben het eens met u.
Maar vele syndici ( BIV ) houden zich ook niet aan hun wettelijke verplichtingen en houden en zelfs onderling verschillende meningen over na.
De problemen die ik schets komen voort uit het feit dat velen zich in wetteksten niet thuisvoelen of het taalgebruik, of uitblinken op andere gebieden. Vooral in VME's waar het over grote gedeelte oudere generaties zetelen ( bij ons zelf, en zeker in onze streek waar veel VME's uit ouderen bestaan ). Daar ligt een grote ( wettelijke ) taak weg voor de syndicus om de ME's wegwijs te maken in die materie en liefst zo laagdrempelig mogelijk en met een hedendaags woord te gebruiken : coachen. En in de gevallen van Lebragard, uzelf en Ronald mogen zij werkelijk van geluk spreken zulke elementen in huis te hebben. Nescio1 : hiervan denk ik dat hij wetenschappelijk en universitair is onderlegd. Iedereen haalt dat niveau niet.

We proberen allen ons best te doen, maar sommigen ( zoals ikzelf RC ) moeten roeien met de riemen die we hebben.
Als ik toch eens in de andere richting loop, is dat geen kritiek op jullie instelling; maar uit dagelijkse vaststellingen.
Christian Meersseman
Offline
Reglement van Mede eigendom en Rio
 
Christian Meersseman
Christian Meersseman
Offline
Reglement van Mede-Eigendom en Rio

Er wordt altijd maar gesproken over de expliciet door de wet bepaalde overhevelingen van
zaken naar het RIO en wat zeker niet mag, wat allemaal juist is.  Maar wat stel men dan voor met al de zaken vanaf art 577-8/1 tot het einde van de wet!
Het comische is dat alles wat de AV aangaat overgeheveld dient te worden naar het RIO, maar de 2 andere belangrijke elementen als Raad van Mede-eigendom en commissaris wordt niet besproken.
Persoonlijk beschouw ik dat dit en de volgende artikelen beter blijft in het RvM.  Want anders wordt het RIO een turf van jewelste met heel wat zaken..... waar 95% wettelijk niets aan veranderd kan worden.  Denk maar aan de max termijn voor de syndicus of de miinimum quota voor de stemmingen of de wettelijke verplichtingen van de syndicus.
Graag eens het advies hoe jullie dat opgelost hebben. 
Christian Meersseman
ronald de wilde
Offline
oplossing
Beste Christian,

het RIO hoeft geen 'turf' te worden, ... waar 95% .....

Wij hebben geopteerd om de beide documenten (Regl vn ME en nieuwe RIO) zoveel als mogelijk op hun eigen waarde naast elkaar te behouden en dus complementair, het ene kan niet zonder het andere.
Met in het RIO ook duidelijke vermeldingen naar het Regl vn ME, om elke discussie uit te sluiten.
Veel hangt natuurlijk af van hoe minitieus dat Regl vn ME is opgesteld en welke ruimte dat laat, en dan denk ik aan bv. de RvME en de CvR. Ook dat is overgeheveld naar het RIO, bij ons. Juist omdat de AV zaken kan bijvoegen, expliciet dient te vermelden.
Quota stemmingen ook (met weerom verwijzing naar het Regl vn ME), omwille van de wettelijke wijziging voor sommige punten, en mogelijks ook voor wijzigingen in de toekomst.
Bedoeling (bij ons) was een degelijk geheel te krijgen in het RIO en geen gewone kopie (grotendeels) van het Regl vn ME.

Ron   
lebragard
Offline
duidelijkheid...

Even alles laten bezinken en dan toch een reactie:
 
Ik lees bij het RIO aanpassen het volgende :
 
 Moet er iets veranderen aan het reglement van mede-eigendom?
Het reglement van mede-eigendom wordt afgeslankt. Voortaan omvat dit enkel nog bepalingen m.b.t. de rechten en plichten van de mede-eigenaars op de privatieve en de gemene delen, de met redenen omklede criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten, evenals, in voorkomend geval, de bedingen en sancties met betrekking tot de niet-betaling van die lasten. Wordt het reglement van mede-eigendom aangepast, dan dient dit notarieel te gebeuren; dit kan niet onderhands.

Het is niet omdat er een reglement van interne moet worden opgemaakt, dat meteen ook het reglement van mede-eigendom moet worden aangepast. Alleen zal het reglement van interne orde voortaan voorrang hebben voor wat betreft de bepalingen inzake de organen en de werking van de mede-eigendom. In afwachting van het notarieel aangepaste reglement van mede-eigendom, kan het reglement van interne orde ook bedingen en sancties vermelden indien de gemeenschappelijke lasten niet tijdig betaald worden; deze gelden dan tijdelijk, ten titel van overgangsbepaling, totdat een nieuw reglement van mede-eigendom wordt opgemaakt.
Tot zover de tekst van een advocaat mede-eigendom.
 
Dus wat mijn mening was/is cfr. vorige bijdrage(n) kan de vraagsteller aanwenden.
 
Op basis van de huidige geldende regelgeving zijn aanpassingen van het Reglement van Mede-eigendom “beperkt” mogelijk.
 
Wil de AV absoluut iets in het RIO opnemen (buiten die bepalingen door de wet opgelegd) en strijdig of in tegenspraak zou zijn : 
- met de rechten en plichten van de mede-eigenaars op de privatieve en de gemene delen
met de met redenen omklede criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten
dan is de VME bij wet verplicht (art.577-4§1) het RvM notarieel te wijzigen. 
( of men ziet af van dergelijke bepalingen op te nemen in het RIO.)

Art. 577-4 § 1.  De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.

en aan #33 nescio1
 eerst oompje dan oompjes kinderen
 In # 10 citeerden wij een gedeelte uit de tekst URL:
 ”Alleszins…..inhoud.”
 In # 18 wordt de vervolgtekst opgenomen:
”Om de toekomst ……….updaten.” 
Wij hebben deze vervolgzin bewust in # 10 NIET overgenomen. 

??? en heeft dat geholpen het bewust niet opnemen... toegevoegde waarde ???dat is als de hond in de pot vinden .
 
Ik ben zo vrij uw teksten te vervolledigen , duidelijk voor iedereen.
 
In #10 ”Alleszins zal de inhoud van een opgesteld Reglement van Interne orde in zoverre tegenstrijdig met een gelijkaardige bepaling van een nog niet concreet afgeslankt Reglement van Mede Eigendom dan ook primeren naar de inhoud.”
 
Is misleidend , beter zou zijn : ”Alleszins zal de inhoud van een opgesteld Reglement van Interne orde in zoverre tegenstrijdig met een gelijkaardige bepaling van Reglement van Mede Eigendom dan ook primeren naar de inhoud, maar enkel voor wat betreft die bepalingen inzake de organen en de werking van de mede-eigendom . Het RvM blijft prioritair tenzij latere wijzigende wetsregels domineren.
 
 
In #18 Om de toekomst transparant gewapend tegemoet te gaan, strekt het tot aanbeveling om ook het authentieke Reglement van mede – eigendom te updaten.
 
Juister zou zijn : Om de toekomst transparant gewapend tegemoet te gaan strekt het tot aanbeveling om ook het authentiek reglement van mede-eigendom authentiek te updaten (wijzigen veranderen/kan niet onderhands.)

aan # 40 Christian
art.577-8/1 is zeer duidelijk
art.577-8/2 de bevoegdheden en verplichtingen van de commissaris de rekeningen worden bepaald door de AV en opgenomen in het RIO.
een voorbeeld :
DE COMMISSARIS VAN DE REKENINGEN BENOEMING , VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN. Art 577-8/2 BW.
 
De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, die al dan niet een mede-eigenaar is.
 
De commissaris van de rekeningen zal, tegen een door de algemene vergadering vastgestelde bezoldiging, instaan voor de verificatie van de rekeningen van de syndicus . Het wordt de commissaris uitdrukkelijk toegestaan te allen tijde ter plaatse inzage te nemen van de boeken, brieven en notulen en in het algemeen van alle geschriften van de VME. en hij kan zich hiertoe alle stukken en inlichtingen laten verschaffen door de syndicus en door derden die hij nuttig acht om zijn opdracht uit te oefenen.
 
De syndicus dient hem , zonder kosten , zijn volstrekte medewerking te geven.
 
De commissaris van de rekeningen zal verslag uitbrengen op de algemene vergadering over zijn werkzaamheden.
 
Hij heeft de bevoegdheid zich te verzetten tegen de uitbetaling van iedere som waarvan de gegrondheid hem niet bewezen lijkt.
 
Indien de syndicus het niet eens is met dit verzet kan hij zulks aangetekend kenbaar maken aan de banken waar de vereniging van mede-eigenaars rekeninghouder is.
 
Over één en ander zal op de eerst volgende algemene vergadering, die hij desgevallend zelf kan bijeenroepen zoals hierna gezegd, een beslissing worden genomen.
 
Hij kan de syndicus vragen een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen indien hij van oordeel is dat er dringende maatregelen vereist zijn; indien de syndicus hieraan geen gevolg geeft mag hij zelf de oproepingen versturen en de dagorde bepalen van deze vergadering.

 

baguetje
Offline
buitenspel
gisteren andermaal een woelige AV meegemaakt/moeten doorstaan.

de syndicus heeft het bedrag van de onkosten voor de aanpassing van het RIO reeds in de eindafrekening opgeëist (welke zelfs nog niet goedgekeurd was), maar had het RIO nog niet aangepast....

hij weigert ook om de tekst na aanpassing aan de ME te bezorgen, want consulteerbaar op de site. kan de AV zomaar buitenspel gezet worden?
baguetje
DEGO
Offline
RIO
Beste Baguetje,

Ik veronderstel dat de aanpassing van het RIO door de syndicus zal gebeuren en de syndicus hiervoor extra kosten aanrekent. Als het nog niet gebeurd is, meen ik dat deze kost niet in de afrekening mag opgenomen worden maar in het volgende werkjaar. Wat zegt uw rekeningcommissaris hierover?
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

ronald de wilde
Offline
#43 - buitenspel
Een syndicus dient rekening te houden met de wijze waarop een ME te kennen heeft gegeven hoe er met de briefwisseling binnen de VME dient omgegaan.
Dat kan dus per ME verschillen.
Zomaar stellen dat een RIO (bv) te consulteren is via de website is dus uit den boze.
In elk geval dient de syndicus, als eindverantwoordelijke voor dat RIO, elke wijziging eraan aan elke betrokkene mee te delen, zo snel als mogelijk.

In uw geval zou ik dus kiezen om elke briefwisseling binnen de VME te ontvangen via de GEWONE (eventueel aangetekende) post. Bewijslast (van ontvangst) ten laste van de syndicus, én dus aanspreekbaar!

Ron 
baguetje
Offline
#43
weet je Ron, het is tijd om te verhuizen vrees ik.

de Raad van Mede-eigendom heeft aan de syndicus de toelating gegeven om kostenbesparend te werken..... buiten de eindafrekening moet hij geen enkel document meer afleveren. Begroting, eindbalans, verslag leveranciers moeten niet meer bij de uitnodiging van de AV gevoegd worden. Het verslag van de CvR (dat 'vodje') komt steeds via de syndicus (sic), daar kunnen we dus ook naar fluiten. Ik heb me verzet, maar de zwijgende kudde laat begaan. De vergadering was zo rommelig dat de 'eindbalans' (je weet wel) zelfs niet besproken werd. De syndicus gooide het agendapunt erdoor zonder dat ik kon reageren (heb wel op het nippertje tegen gestemd). 

soit 'het is wat het is'.

 
baguetje
SIEBE
Offline
# 46
Baguetje,
Begrijp uitermate uw situatie. Als ik onze VME bekijk = gelijklopend hebben alleen een CdR die tegen de stroom inroeit, maar geringeloord wordt door RVME en syndicus. Maar toch zijn taak naar behoren vervuld. Verder zitten wij met een wassenbeeld museum madame Tussaud van ME's ( zoals jullie ). En met Ronalds stokpaardje : de VME verdient ....

Het is erg om te zeggen maar de RVME heeft geen enkel recht of bevoegdheid om zulke daden te stellen. Deze bevinden zich in de zone van onwettigheid samen met de syndicus.
En het is niet simpel om er alleen voor te staan, spreek uit ondervinding. 
ronald de wilde
Offline
Sneu!!
Beste Baguetje,

sneu te vernemen dat je weerom in de verdrukking bent gesteld.

Weet dat ikzelf niet ga toetreden tot uw VME, noch dat ik uw privatief wens over te nemen.

'k Ga ook niet vertellen wat ikzelf zou doen mocht ik in uw schoenen staan, Baguetje, al vermoed ik dat je daarop zelf het antwoord wel zult weten.

Wat ik wel kwijt wil is, dat ik met de wetenschap, opgedaan als ME tijdens de laatste 7 jaar en als CvR tijdens 5 jaar ervan, er geen haar op m'n hoofd nog aan denkt om nogmaals in te stappen in een VME.
'k Ben erin gestapt om redenen van successieplanning, en om er inmiddels ook wat van te genieten (aan zee), 'k behoud het ook om dezelfde redenen, maar daar blijft het ook bij.
Veel beter was geweest (!??) om een boot te kopen en daarop m'n vrije uren door te brengen. Alhoewel!?

De huidige mentaliteit van eigenaars/bewoners/gebruikers is van die aard dat er altijd wel personen in/bij rondlopen die de boel grondig verzieken/misbruiken.
Bij de bootliefhebbers is de mondigheid nog enigzins binnen de perken te houden, alhoewel ook daar de kentering bezig is.

'k Ben zelf van het principe, een afspraak is een afspraak en eenieder dient zich daaraan te houden, een opgenomen (mede-)verantwoordelijkheid is na te komen door elkeen, en dat botst dus, telkens weer, maar niet in die mate dat ik me weg laat zetten binnen m'n VME, als Cvr. Al besef ik dat velen het wel zouden doen, wellicht ook ik, mocht ik het vandaag niet (redelijk eenvoudig) nog kunnen combineren met m'n dagelijks werk.

Afwegen dus Baguetje, in welke mate je woonsituatie opweegt tov de perikelen daarrond.
misschie wat afstand nemen, ook.

Ron

 
nescio1
Offline
ultra vires

In # 42 wordt aan de CvR via het RIO de mogelijkheid gegeven zelfstandig een (B)AV bijeen te roepen.
 
B.W. Art. 577-6 § 2
al dan niet samen met:
B.W. Art. 577-14
 laat ons inziens een dergelijke uitbreiding van zijn bevoegdheid niet toe.
 
 
baguetje
Offline
#49
Het is standaard dat documenten met betrekking tot de AV op het kantoor van de syndicus geraadpleegd kinnen worden.

M.i. heeft de wetgever hiermee bedoeld: de boekhouding, de rekeninguittreksels, de facturen e.d. Alles wat 'niet transporteerbaar' of te vertrouwelijk is.

Dit kan toch niet gelden voor een eindbalens, evaluatierapport of begroting?

Hoe moeten mensen die niet mobiel zijn of geen toegang tot, of kennis van het internet hebben geïnformeerd geraken? Het zou goed zijn mocht de wetgever hier wat meer duidelijkheid brengen.

De CvR moet m.i. als zelfstandig/onafhankelijk persoon zelf voor de verzending zorgen.

In het digitale tijdperk kost een e-mail geen geld.
baguetje
nescio1
Offline
subsidiariteitsbeginsel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Subsidiariteitsbeginsel
 
 
Gelukkig huldigt de wetgever het subsidiariteitsbeginsel m.a. w. hij legt inzake de verplichtingen een bodem.
 
Aan mondige mede-eigenaars om in hun AV verdere verplichtingen en regels vast te leggen, aangepast aan hun VME.
 
Deze zullen anders liggen bij een gebouw 6 appartementen uitsluitend bewoond door de ME’s zelf, een Atlanticwall-blok 30 app. of een vacantiepark 200 kavels.
 
 
nescio1
Offline
reparatiewetgeving 2012

 
De wetgever heeft reeds getracht ”modern” te zijn.
 
Oorspronkelijke tekst (2010) van:
 
B.W. Art. 577-8 § 4 11 °
 
“…..of door de Algemene Vergadering, en, met name, via een internetsite;”
 
Deze formulering heeft, vooral vanuit de hoek van de “professionals”, een storm van verontwaardiging veroorzaakt.
 
Na dit debacle heeft de wetgever waarschijnlijk beslist het subsidariteitsbeginsel nog meer te huldigen.
 
Sporen hiervan vindt u in de wetgeving 2018: ontkleden van het “reglement van mede-eigendom”, invoeren RIO, beperking tussenkomst notaris, etc..
 

 
 
baguetje
Offline
#52
dat documenten raadpleegbaar zijn op een site is op zich positief. dit hoeft echter niet te betekenen dat de syndicus ze niet meer moet bezorgen aan de ME.
baguetje
baguetje
Offline
#48
Ron, ik zou je meteen afraden hier te komen wonen. ik heb teveel respect voor je geestelijke en fysieke gezondheid. en voor de gewaardeerde wijsheid en kennis die je hier dagelijks etaleert.
baguetje
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 11 ° (versie 2018)

Hogerstaand artikel geeft nogmaals aan dat de informatie voor en door de ME in de eerste plaats “haalbaar” is bij de syndicus.
 
 
RIO en AV kunnen hiervoor een andere regeling uitwerken.
 
Een verstandige syndicus past zich zelf, inzake informatieverspreiding, aan aan zijn publiek.
 
 
 
 
Lieve en Marc
Offline
Rio
ongelooflijk: wat een “gelul “ van al die zogenaamde deskundige deskundigen.
“ De niet deskundige deskundige “ het meest uitgereikte diploma in West- Europa.
Ik ben geen eigenaar, doch wel Notariële volmachtdrager voor een appartement en beroepshalve al meer dan twintig jaar bezig met het proberen op te lossen van vastzittende problemen.
De steeds terugkomende vaststelling is dat je juridisch er nooit uitgeraakt, tenzij jarenlange procedures en veel (verloren) geld.

Stel dat ik een appartement wil kopen of verkopen en ik zet me dan in de plaats van een notaris: welke documenten zijn dan nodig en wettelijk erkend? En zo ja, aan welke voorwaarden dienen deze dan te voldoen? Enz....
Misschien eerst eens de Kamer van Notarissen consulteren vooraleer zelf iets te willen “ uitvinden “. Advocaten geraken er gewoonlijk ook niet uit, laat staan dat ze de wetgeving wel zelf kennen.
Uiteraard is de wetgeving weer onvolledig en niet duidelijk.
Mijn advocaat staat in permanente discussie met de advocaat van de Syndicus:zij kunnen nog jaren discuteren (@ 130,00 EUR per uur) en geraken er niet uit. Wij zullen eerst een vonnis van een rechter (@ 5.000,00) nodig hebben om tot een vergelijk te kunnen komen?
En dan nog: wij hebben enkele jaren terug een vonnis gehad: ganse AV en alle gendapunten van tafel geveegd, doch heeft uiteindelijk NIETS opgelost omdat de Vrederechter op geen enkel agendapunt een antwoord heeft gegeven.
.......
ik pleit dus nogmaals voor een syndicaat van mede eigenaars. Deze kunnen voorstellen formuleren die in iedere VME kunnen aangebracht en gestemd worden.
.......
Momenteel doe ik het als volgt.
Voor gedeelten van de afrekening, waarmee ik niet akkoord ben betaal ik niet ( ook al mag dat niet ) en zeg aan de Syndicus als hij dat geld wil hebben dat hij het maar moet gaan halen bij de  Vrederechter. Dit is al jaren zo bezig en het geraakt ook niet opgelost.
Zo zie je maar dat heel die wetgeving niet deugt.
.......
Wil nu ook eens HET GROTE MISVERSTAND uit de weg ruimen.
Syndicusschap is een miljardenbusiness aangestuurd door aandeelhouders/ witteboordcriminelen.
De gebouwbeheerders krijgen maar een opdracht van de aandeelhouders: zoveel mogelijk omzet maken en bij iedere bestelling zoveel mogelijk commissie proberen op te strijken (ref. Gepensioneerd lid directiecomité). Zij worden op het einde van het jaar hierop ook beoordeeld/ afgerekend.
Ga eens kijken in al die VIP- ruimtes wie daar allemaal rondloopt: WIE HEEFT ER GELD IN HET LAATJE EN HOE KRIJG IK DT GELD IN MIJN LAATJE.
Mensen, wees toch niet zo naïef en pak het wat professioneler aan.


Syndicusschap
Syndicusschap is een miljardenbusiness


 
Lieve en Marc
't appartement
Offline
populisme
Het begint hier serieus te stinken met die populistische opmerkingen.
De meeste syndici zijn geen bedriegers en de meeste verre van rijk.
Er is enkel een kleine minderheid rotte appels. Die dienen aangepakt, maar niet met wat gezever en zelfbeklag in de marge.
ronald de wilde
Offline
#56
Beste Lieve en Marc,

u betaalt aan provisie/afrekening wat u denkt maar te moeten betalen....

En zo lost het ene het andere ook niet op!

Wel ik kan u vertellen dat het in onze VME, met mij als CvR én ik tolereer geen achterstanden, dan welgeteld 6 weken duurt voordat u een schrijven van een raadsman in de bus krijgt (kostprijs 50,00+21%btw) als verjaringsstuitende ingebrekestelling.
U hebt dan één gewone rappel gekregen en één aangetekende ingebrekestelling, vanwege de syndicus. Dan volgt dus dat schrijven van de raadsman.
Na dat schrijven rest er één jaar om u voor de vrederechter te dagen en inmiddels alle middelen aan te grijpen om toch af te rekenen, en die gaan ver. 
Eén ME heeft ooit getracht die houding ook te moeten stellen, gelukkig (voor hem) trof hij een raadsman die stelde dat hij géén poot had om op te staan, waarna hij betaalde.
Zijn rekening was ondertussen meer dan verdubbeld!

Weet ook dat met ingang van 1/1/2019 de syndicus meer mogelijkheden heeft gekregen, buiten de AV, om tot gedwongen inning over te gaan.
In onze VME zijn dan ook geen achterstallen, en het beheer loopt ook zoals het hoort.

Ron
baguetje
Offline
#56
het is bijzonder jammer dat het op dit forum zo dikwijls op persoonlijke conflicten uitdraait.

daar heeft niemand baat bij, zeker niet diegene die advies zoekt. ik heb hier al zeer veel kennis opgedaan - en Lieve en Marc -  ook getoetst bij andere kanalen. ik vind uw reacties dan ook buiten proporties.

als u meent de juiste tegenargumenten te hebben dan houdt niets u tegen om deze hier te formuleren. maar ook dan zijn persoonlijke aanvallen uit den boze. integendeel, zakelijke, correcte uitwisselingen van adviezen en meningen zijn steeds een meerwaarde. maar laat het geroep.

ik ben akkoord: mede-eigenaars verenigt u! een vorm van syndicaat bestaat reeds:  De Eigenaarsbond. Gedegen en onderlegd.

ik hoop dat we hiermee tot de orde van de dag kunnen terugkeren.
baguetje
lebragard
Offline
# 49 Nescio1 ultra vires In #
# 49 Nescio1
ultra vires
In # 42 wordt aan de CvR via het RIO de mogelijkheid gegeven zelfstandig een (B)AV bijeen te roepen.
 
B.W. Art. 577-6 § 2
al dan niet samen met:
B.W. Art. 577-14
laat ons inziens een dergelijke uitbreiding van zijn bevoegdheid niet toe.

 
Intra vires , rechtsgeldig beslist op de algemene vergadering , voor onze VME is dit zo en is die bevoegdheid toegekend aan de CvR . (noch tijdens de vergadering noch bij de vrederechter is er geprotesteerd door de syndicus)
 
 
# 59 Baguetje
Zoek andere mede-eigenaars die u steunen , rechten en plichten……
 
# 56 Lieve en Marc ,
 
ik pleit dus nogmaals voor een syndicaat van mede eigenaars. Deze kunnen voorstellen formuleren die in iedere VME kunnen aangebracht en gestemd worden.

Op zich géén slecht idee , maar helaas we leven in België en we zullen het moeten doen met de middelen die we hebben.(ons ter beschikking gesteld via de wet)
Het is een publiek geheim dat de verschillende aanpassingen aan de appartementswet mede-gestuurd-gedirigeerd werd door verschillende "belangengroepen" elk met hun eigen accent met zogezegd als doel meer inspraak/verantwoordelijkheid te geven aan de mede-eigenaars.

Uiteraard is men (al dan niet met opzet )daar niet in gelukt en zal men er ook nooit in lukken omdat de dualistische benadering van de mede-eigendom het er niet makkelijker op maakt en mede de oorzaak is van de vele onregelmatig-onrechtvaardige-bedrieglijke beslissingen die een AV , meestal straffeloos kan nemen.
 
Ieder kent de uitdrukking "kennis is macht" en " eigen schuld dikke bult ". Dit is perfect van toepassing op de VME s , waarvan de meerderheid weinig tot niks weet en geen kaas hebben gegeten van de mede-eigendom an sich ,het resultaat is dan ook navenant  , heibel in het appartementsgebouw ! 

# 48 RdW
 
De huidige mentaliteit van eigenaars/bewoners/gebruikers is van die aard dat er altijd wel personen in/bij rondlopen die de boel grondig verzieken/misbruiken.

Samenleven is toch niet zo moeilijk als men maar de spelregels volgt , ook al zijn deze op zn Belgisch (!) en dat ontbreekt...
Beter zou zijn naar analogie van het Nederlands appartementsrecht waar het gebouw de “hoofdzaak” is en dan de eigenaar die “het vruchtgebruik” heeft van zijn kavel(s). 

Hier is het net andersom de eigendom privé primeert en is de “ hoofdzaak” dan pas komt het gebouw, vandaar dat de gemeenschappelijke delen , het gebouw , onderhoud en diens meer , ondergeschikt , tweederangs behandeld wordt ...met alle gevolgen vandien. 

En dan nog maar te zwijgen over de syndicus....die gretig gebruik kan maken van de onwetendheid van ....en gebruik kan maken van een select groepje ME-ers.
 
Veeeel beter geregeld in Nederland daar het gebouw eigendom is van alle eigenaars en bestuurd wordt door die VvE en duidelijk gestuurd wordt door " een modelreglement " , duidelijk, transparant waar eventuele onregelmatige-onrechtvaardige-bedrieglijke beslissingen door de AV niet mogelijk zijn.
 
Lees eens een modelreglement : waar het gebouw de hoofdzaak is.
https://www.vvebeheer24.nl/splitsingsreglementen/modelreglement-ondersplitsing-2018/


Hier 
Lang leve "Mijn Appartement" en het gebouw ?? euh , welk gebouw ?
 
Ginder
Lang leve "Het Gebouw"
 
PS.
Forums als deze "mede-eigendom" zijn zeker verdienstelijk te noemen  , menig probleemstelling werd opgevolgd en meegenomen om de appartementswet te updaten.
Helaas heeft men , al dan niet onder druk , belangengroepen , niet altijd de juiste duidelijke aanpassingen gedaan.
- syndicuscontract ! 
- vrederechter-->beroepsmogelijk mits belangenschade
- RvM : "behoudens" is weg , nu staat er " en zulks geen afbreuk doet"....
- college van commissarissen vd rekeningen
- …

Met de wetenschap/realiteit, dat de meeste ME-ers , VME s , niet genoeg op de hoogte zijn van hun eigen reilen en zeilen, had de wetgever maatregelen moeten nemen om deze mede-eigenaars tegen zichzelf en anderen te beschermen . 

Niet met die mede-eigenaars nog meer eigen verantwoordelijkheid te geven maar de bij wet verplicht opgelegde syndicus als orgaan voor de VME , bij wet te verplichten  : 

Art. 78. (BIV)
De vastgoedmakelaar-syndicus respecteert de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake de mede-eigendom en de verplichtingen die hem als zodanig worden opgelegd krachtens de wet, de statuten of de reglementen van een goed en die niet strijdig zijn met de dwingende wettelijke bepalingen, alsook deze die voortvloeien uit de overeenkomst die hem met de opdrachtgever bindt.

Voert de syndicus evenwel toch dergelijke ongeldige beslissingen uit, dan is alleen hij daarvoor aansprakelijk. Hij zal zich niet meer t.o.v. de vereniging kunnen verhalen.

Zegt Art. 577-8, §5,B.W.niet:"De syndicus is als énige aansprakelijk voor zijn beheer."
In de praktijk , nu , blijft de VME uiteindelijk aansprakelijk…..
 
(utopie : … maar ….probleemoplossend)