Zijn wij als AV nog beschermd tegen mistoestanden in de RvME

10 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
In onze laatste AV heeft een (nieuw) lid van de RvME ermee gedreigd (met veel blabla) dat hij uit de RvME zou stappen als de AV niet unaniem goedkeurde dat de leden van de AV de leden van de RvME niet juridisch zouden kunnen aansprakelijk stellen voor ....​Dit werd unaniem aangenomen (mensen weten niet beter).
​Kan dat zo maar?
Dat lijkt mij totaal tegen de nieuwe appartementswet waarbij de leden van de RvME, in opdracht van de RvME, de syndicus moeten controleren en daarbij zelf geen enkele beslissingsbevoegdheid hebben? Dat zet een deur open om hun eigen goestingske te kunnen doen zonder iemand van de AV hiertegen kan ingaan? De leden van de RvME kunnen zich toch laten verzekeren?
Ik zou hierover graag een juridisch standpunt kennen.
De definitieve tekst uit de notulen heb ik nog niet ontvangen.
Lieve en Marc
naicwill
Offline
Naar aansprakelijkheid toe

Naar aansprakelijkheid toe wordt er in de praktijk dikwijls te lichtzinnig omgegaan met de draagwijdte van de wettelijke invulling en de uitvoering van de taken van een raad van mede-eigendom.

Er wordt te weinig stilgestaan bij het feit dat de leden van de raad van mede-eigendom persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor nadelige gevolgen indien aangetoond kan worden dat deze zich niet zouden hebben voorgedaan als de leden hun mandaat correct zouden hebben uitgoefend.

De fouten kunnen zowel het gevolg zijn van het niet of niet voldoende uitvoeren van de wettelijke taak als van het niet volledig, verkeerd of niet uitvoeren van een door de algemene vergadering gedelegeerd bijzonder mandaat. Hieraan gerelateerd is het buiten haar bevoegdheden optreden of het overschrijden van het verkregen mandaat.

De leden van een raad van mede-eigendom moeten er ook rekening mee houden dat wanneer de syndicus bepaalde van zijn al dan niet wettelijke taken aan één of meerdere leden doorgeeft, deze leden bij nadelige gevolgen naast de syndicus eveneens hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.


Annemie Bamps, gedelegeerd bestuurder B-Cover
Peter Leyseele, juridisch adviseur appartementsrecht

lees volledig verhaal op

http://b-cover.be/blogberichten/de-raad-van-mede-eigendom-2/

Lieve en Marc
Offline
Naar aansprakelijkheid toe
De toelichting van Nacwil is duidelijk en ons wel gekend/ bekend. ​Doch geeft dit nog geen antwoord op de vraag of de aangehaalde stemming in de AV wel rechtsgeldig is.
De vraag is dus: mag men dergelijke stemmingen uitbrengen?
Lieve en Marc
ronald de wilde
Offline
aanvaarden van mandaat
Indien een mandaat wordt aanvaard, zal men ook de verantwoordelijkheid opnemen die daar aan vasthangt. Lichtzinnigheid dus uit den boze.

Een verzekering die hierbij dekking biedt zal soelaas bieden, en dan denk ik aan een polis die én de VME én de RvME én de CvR dekt. De syndicus, niet eigenaar, dient verplicht een eigen polis te hebben.
 
naicwill
Offline
Deskundige Peter Leyseele in


Deskundige Peter Leyseele in een vorige post
Beste,

Ik zie niet goed het nut in om tijdens de volgende vergadering een punt op te nemen waarin wordt beslist over de al dan niet goedkeuring van de inhoud van de notulen?

De notulen dienen volgens de wet enkel en alleen beslissingen te vermelden en dit met opgave van de neen stemmen en onthoudingen.

U haalt zelf aan dat een beslissing door een eigenaar binnen de 4 maanden, te rekenen vanaf de dag van de AV, in rechte kan worden aangevochten.

Dit betekent dus dat wanneer geen enkele beslissing binnen deze termijn met succes wordt vernietigd, dat alle beslissingen die in de notulen staan vermeld, kracht van gewijsde krijgen en dus definitief worden. M.a.w. het niet (met succes binnen de voorziene periode) aanvechten van beslissingen houdt gelijktijdig in dat de inhoud van de notulen wordt goedgekeurd.

Hierop maanden nadien terugkomen heeft (juridisch) gezien m.i. dan ook geen enkele zin.

Mvg.


http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...
naicwill
Offline
Nogmaals Peter leyseele in
Nogmaals Peter leyseele in zelfde link
Mijn stelling' zoals u dit noemt, is niets meer en niets minder dan de verwoording zoals binnen de wettekst opgenomen. En uiteraard worden naast de neen stemmen en onthoudingen ook de resultaten mee opgenomen. Een aanwezigheidslijst is i.p. een afzonderlijk document hetwelk deel uitmaakt van de notulen en er wordt bijgevoegd Het grotendeel van de andere zaken die u aanhaalt zijn nagenoeg allemaal dingen die volgens de wet jaarlijks een beslissing behoeven en die dienen natuurlijk mee te worden opgenomen als dagordepunt. @jh995 Om te weten of er al dan niet een vordering in vernietiging van een of meerdere beslissingen werd ingesteld, dienen de eigenaars niet te wachten tot een volgende vergadering. De wet schrijft immers voor dat wanneer een eigenaar een beslissing aanvecht, dat de syndicus gehouden is om alle eigenaars daar onmiddellijk van in kennis te stellen.
naicwill
Offline
Advocate Clabots in een
Advocate Clabots in een vorige link
"
Geachte

Anoniem stemmen zal uiteindelijk niet kunnen, gezien de vigerende wetgeving terzake. In de notulen zal immers het stemresultaat, met naam en toenaam - althans voor onthoudingen en neen-stemmen - worden weergegeven.
Anderzijds is het stemmen op briefjes nog steeds nuttig wanneer het om delicate aangelegenheden gaat : zo vermijdt men discussies op de vergadering, boze, aanmatigende blikken bij hand-opsteken, ... en kan men in alle discretie op het moment zelf zijn keuze maken. Dit is drempelverlagend voor iemand die over iets wil stemmen in bepaalde zin, maar schroom heeft om dit publiek te doen.

Voor wat betreft het mandaat van de syndicus : zie inderdaad de notulen ! De wetgever spreekt over drie jaren als maximumtermijn, niet als evidente termijn !

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
HASSELT 
 
 
naicwill
Offline
Hoe wordt er dan precies gestemd?
naicwill
Offline
Minister van justitir
naicwill
Offline
   "onze laatste AV heeft een
   "onze laatste AV heeft een (nieuw) lid van de RvME ermee gedreigd (met veel blabla) dat hij uit de RvME zou stappen als de AV niet unaniem goedkeurde dat de leden van de AV de leden van de RvME niet juridisch zouden kunnen aansprakelijk stellen voor ....​Dit werd unaniem aangenomen (mensen weten niet beter)."

stond dit punt op de agenda?

"

De agenda is bepalend. De wet is duidelijk: alleen wat expliciet op de agenda staat, kan behandeld worden. De rubriek ‘varia’ kan dan ook niet méér inhouden dan bv. een vrijblijvende rondvraag of suggesties voor de agenda van een volgende vergadering.

En een nieuw punt op de agenda? Kan men dan niet bij het begin van de vergadering nog vlug een nieuw punt toevoegen aan de agenda… ? Neen, het is zelfs zo dat er bij het begin van de vergadering géén agendapunt bijgevoegd kan worden, zelfs niet als alle aanwezige mede-eigenaars of een meerderheid het hiermee eens is, tenzij alle mede-eigenaars aanwezig zijn. Dit is dus een hele geruststelling als u niet naar de vergadering kunt komen.
Lees volledig artikel op indicator
https://www.google.be/search?q=Opletten+met+de+rubriek+%E2%80%98varia%E2...
 
 
nescio1
Offline
ook: