aansprakelijkheid eigenaars overmaken huurders gegevens

4 antwoorden [Laatste bericht]
infozoeker
Offline

Onze vorige 'professionele' syndicus, die we intussen ontslagen hebben, stelde op de AV telkenmale het agendapunt ' Toelichting aansprakelijkheid eigenaars m.b.t. overmaken gegevens huurders'. Als reden werd aangehaald dat "de informatie van de huurders van immens belang is in geval van noodsituaties ten einde de bevoegde diensten correct te kunnen informeren". 

Nu ikzelf de nieuwe syndicus ben (als mede-eigenaar) en ik hiervan niet direct iets terugvind in de wet op mede-eigendom, had ik graag geweten of dit inderdaad een plicht is voor de mede-eigenaars van garages in een garagecomplex. Zo ja, moet ik, als syndicus, die informatie ergens centraal bijhouden?   

Hartelijk dank

 

Astrid Clabots
Offline
geachte Dit staat zelfs met
geachte

Dit staat zelfs met zoveel woorden in art. 577-10 B.W., in de context van tegenstelbaarheid van beslissingen door de VME :

"§ 4. Iedere bepaling van het reglement van orde en iedere beslissing van de algemene vergadering kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan zij tegenstelbaar zijn.
 Zij kunnen worden tegengeworpen aan eenieder die houder is van een zakelijk of persoonlijk recht op het onroerend goed in mede-eigendom, en wel onder de volgende voorwaarden :
  1° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen voor het verlenen van het zakelijk of persoonlijk recht, door de kennisgeving die hem verplicht door de verlener wordt gedaan op het tijdstip van de verlening van het recht, van het bestaan van het reglement van orde en van het register bedoeld in § 3, of bij gebreke daaraan, door de kennisgeving die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij ter post aangetekende brief; de verlener is aansprakelijk ten aanzien van de vereniging van medeëigenaars en de houder van het zakelijk of persoonlijk recht, voor de schade die ontstaat door een vertraging of door afwezigheid van de kennisgeving;
  2° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen, na het verlenen van het persoonlijk recht of na het ontslaan van het zakelijk recht, door de kennisgeving die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij ter post aangetekende brief.
  Die kennisgeving hoeft niet te worden gedaan aan degenen die in de algemene vergadering stemrecht hebben.
  Ieder die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, kan de rechter echter om de vernietiging of wijziging verzoeken van elke bepaling van het reglement van orde of van elke beslissing van de algemene vergadering aangenomen na het verlenen van het recht, indien deze hem een persoonlijk nadeel berokkent.
  De vordering moet binnen drie maanden na de kennisgeving van de beslissing worden ingesteld.
  Alvorens recht te doen, kan de rechter op verzoek van de aanvrager de schorsing van de betwiste bepaling of beslissing bevelen.
  Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars is verplicht persoonlijke rechten die hij aan derden op zijn privatieve kavel zou hebben toegestaan, onverwijld ter kennis te brengen van de syndicus.

Tenslotte vindt u mogelijks voor u nuttige richtlijnen terug op de website van de Privacycommissie.

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten
 
Quimmo
Offline
Moet inderdaad

Zoals u hoger leest, in punt 2°, moet u als syndicus dus de huurders op de hoogte kunnen brengen van wijzigingen in, bijvoorbeeld, de reglementen.

De voorgestelde aanpassing van de wet door minister Geens lijkt deze verantwoordelijkheid in de toekomst bij de verhuurder te willen leggen. Niettemin is het belangrijk dat u weet wie te bereiken in dringende gevallen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

infozoeker
Offline
Bedankt voor de toelichting.
Bedankt voor de toelichting. Ik had deze tekst ook gelezen maar de zin  "Ieder die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, ...." deed mij vermoeden dat dit niet gold voor garages. Men huurt maar men bewoont niet. Bovendien is de reden die de vorige syndicus ons gaf nl voor info aan de hulpdiensten te geven nergens terug te vinden in bovenvermelde tekst. Dit betekent dat hij dus een verkeerde reden aangaf op de AV. Hijzelf heeft trouwens ook nooit de huurders van de garages iets gestuurd. Voor onze garages is er ook geen reglement van interne orde.
    

 
Quimmo
Offline
Woordelijk geïnterpreteerd

Woordelijk geïnterpreteerd heeft u inderdaad gelijk, er staat "bewoont". Maar er staat ook wel "Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars is verplicht persoonlijke rechten die hij aan derden op zijn privatieve kavel zou hebben toegestaan, onverwijld ter kennis te brengen van de syndicus."

De syndicus moet dan toch wel de gegevens hebben.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom