Verhuring appartement airbnb

11 antwoorden [Laatste bericht]
Roland
Offline
In ons gebouw wordt een appartement verhuurd via airbnb.
Het appartement wordt niet af en toe maar wel degelijk altijd verhuurd langs airbnb. 
Appartement is in Brussels Gewest. Heb al inlichtingen gevonden dat alle eigenaars hier moeten mee akkoord gaan. Zien jullie nog andere punten waar we rekening mee zouden moeten houden of problemen die zouden kunnen voorkomen. 
lebragard
Offline
wat is....

Wat is er bepaalt in het reglement van mede-eigendom mbt. de bewoning van de appartementen ?
bv. indien bepaalt is dat de appartementen bestemd zijn als woning , dan is dat zo en moet men zich daar aan houden. Een airbnb , voldoet daar niet aan.

Bijkomende punten :
- wat met het reglement van interne orde , verhuurder is daarvoor verantwoordelijk dat de "huurder" daar kennis van moet hebbenen het moet respecteren !
- respecteert de airbnber het RIO tijdens zijn kort verblijf !
- " duivenkot " appartement kan men missen als kiespijn ....
-Volgende AV , duidelijk agendapunt , géén airbnb verhuur of verhuur voor korte termijn mogelijk, maw. reglement van interne orde aanpassen.
- lees aandachtig onderstaande link..... Hoe dient men nu in de praktijk om te gaan met deze rechtspraak?


https://www.lexgo.be/nl/artikels/burgerlijk-recht/huurovereenkomsten/verhuren-van-je-appartement-aan-toeristen-niet-altijd-een-evidentie,123826.html

Dat het op deze wijze verhuren van een privatieve kavel geen evidentie is, is reeds duidelijk geworden in de praktijk. Zo zijn er recent drie appartementen in Brussel, die aan toeristen werden verhuurd via Airbnb, verzegeld. In dit specifieke geval beschikte de eigenaar niet over de nodige vergunningen om zijn appartementen als toeristische logies te verhuren.

De rechtspraak heeft vorig jaar een drietal vonnissen geveld over dit tweede aspect en kwam telkens tot hetzelfde besluit: de bestemming tot privébewoning staat enkel de verhuur voor een langere termijn toe. A contrario kan men hieruit afleiden dat het verhuren aan toeristen, wat meestal voor een korte periode is, via een internetplatform niet verenigbaar is met de bestemming tot privébewoning. Doordat het appartement telkens voor een korte periode is verhuurd, is er volgens de heersende rechtspraak immers geen sprake van “bewoning”.

Concreet moet de persoon die zijn appartement wil verhuren aan toeristen eerst en vooral aandacht schenken aan het reglement van mede-eigendom. Bevat dit reglement de bestemming tot privébewoning, dan is uit het voorgaande gebleken dat de verhuring aan toeristen hier niet mee verenigbaar is.

't appartement
Offline
Quid kustappartementen?
Hoe zit het dan met kustappartementen, gebouwen bijv. waar de helft van de eigenaars permanent wonen (gedomicilieerd) en de anderen op basis van weekend of week verhuren aan toeristen? Mogen de eigenaars die voor die stijl van verhuring hebben gekocht niet meer aan toeristen verhuren indien de helft + 1 het RIO in die zin heeft laten aanpassen?

Of kan omgekeerd het RIO zo worden aangepast dat niemand er permanent mag wonen en alleen toeristenverhuur nog mogelijk is?
lebragard
Offline
statuten...

Voor die kustappartementen (belegging-appartementen) is dit (meestal) voorzien in de statuten .
Rio aanpassen kan onderhands maar reglement van mede-eigendom aanpassen/veranderen is notariëel.

't appartement
Offline
in één zin
Maar dat is dan enkel in die gevallen waar domiciliëring niet mogelijk is (niet voldaan aan voorwaarden Vlaamse wooncode voor permanente bewoning).
Maar voor andere gebouwen is alles mogelijk.

Ik zie een algemeen probleem om verhuur via airbnb te verbieden, want dan moet men ook de verhuur aan toeristen via Agences verbieden.
lebragard
Offline
neen...
Algemene regel is " de bestemming van het goed " goed is bepalend.

De statuten van het gebouw bepalen het wat waarom en hoe en diens meer.
Perfect mogelijk dat het reglement van mede-eigendom bepaalt dat het appartement op 
"burgerlijke wijze" moet bewoond worden of dat er géén handel of prostitutie mag gevoerd worden en diens meer...

Een airbnb voldoet niet aan de term bewonen  ect....


https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/213/757/RUG01-002213757_2015_0001_AC.pdf
't appartement
Offline
verkeerde juridische basis
Sorry maar uw argumenten kloppen niet.
Een verhuring schept geen zakelijk recht noch recht op bewoning.
Uw bronvermelding is daarom niet van toepassing.

Verhuringen door burgers aan burgers, ook voor korte periodes, zijn en blijven burgerlijke aangelegenheden. De particuliere verhuurder is geen handelaar.
De verhuur van een appartement door een particulier is een zuiver burgerlijke aangelegenheid die kadert in het beheer van privé-vermogen.

Tengevolge van de verhuring vindt er ook geen handelsactiviteit plaats in het appartement; dat kan wel verboden worden in de statuten.
Het is ook niet zo dat indien een vennootschap eigenaar zou zijn van het app. dat die vennootschap niet zou mogen verhuren voor bewoning.
 
vrijwsyndicus
Offline
B.I.V.
't appartement
Offline
onderverhuur
De twee eerste bronnen betreffen onderverhuur van een appartement, niet verhuring door de eigenaar zelf.
De derde bron is meer relevant en raakt het punt aan dat ik naar voren wilde brengen:
als een VME verhuring via airbnb kan verbieden, kan ze dat dan ook voor verhuring via andere kanalen zoals Agences?
M.a.w. zou een meerderheid van eigenaars de seizoensverhuur van appartementen, zoals aan de kust en in andere toeristische centra, op legale wijze kunnen lamleggen? 
lebragard
Offline
juiste info....
#6
Sorry maar uw argumenten kloppen niet.
Een verhuring schept geen zakelijk recht noch recht op bewoning.

Uw bronvermelding is daarom niet van toepassing.

Juiste informatie geven aub.

Met een zakelijk recht wordt een recht bedoeld dat de titularis ervan een aanspraak verleent op een zaak of een ander goed. Het komt voor dat aan iemand een zakelijk recht wordt verleend tot “gebruik en bewoning” . 
In een VME en daar gaat het over (vraagsteller)= zakenrecht dat u het recht geeft om de woning te bewonen kan betrekking hebben op : volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, mede-eigendom, recht van bewoning. 


en het belangrijkst : de statuten van het gebouw zijn bepalend wat kan en niet kan mbt.het gebruik van het appartement. Degenen die dat niet kunnen of willen respecteren dragen daar zelf de gevolgen van. 
Persoonlijke interpretaties van , men kan mij dat niet verbieden want ik vind ect.. zijn in deze niet bepalend, integendeel , wel de statuten van het gebouw , de eigendomsmaterie en de rechtmatige belangen van de mede-eigenaars. (sic)


https://cibweb.be/nieuws/rechter-verbiedt-flatverhuur-airbnb
Een man in Brugge die zijn appartement in een flatgebouw te huur aanbiedt met Airbnb moet daarmee ophouden. Dat is het resultaat van een uitspraak van een Brugse vrederechter. Hij baseert zich op de basisakte van het flatgebouw dat verbiedt dat er commerciële verhuring plaatsvindt.

 
't appartement
Offline
definitie zakelijk recht
https://www.wonenvlaanderen.be/lexicon/recht-van-bewoning :

"Het recht van bewoning is een zakelijk recht dat ten behoeve van een bepaalde persoon op andermans zaak wordt gevestigd. Dit recht moet worden vastgelegd in een notariële akte en overgeschreven op het hypotheekkantoor. Als u gebruik wenst te maken van het recht van bewoning, moet u het bewijs kunnen leveren dat dit recht is overgeschreven op het hypotheekkantoor."

Voor het verlenen van een zakelijk recht is steeds een authentieke akte vereist.
Een verhuurcontract verleent geen zakelijk recht.
Een recht van bewoning is wel een zakelijk recht.
Maar het afsluiten van een verhuurcontract creëert geen recht van bewoning.

Mijn vraag staat dus nog steeds open: Gesteld dat de statuten handelsactiviteiten verbieden waardoor (als het geciteerde vonnis klopt) geen airbnb verhuur is toegelaten, moet men dan ook de vakantieverhuring van appartementen via Agences of advertenties als verboden beschouwen?

In begrijp niet waarom airbnb verhuur in voorkomend geval verboden kan worden maar kortetermijn verhuur via andere kanalen dan weer niet. Het "resultaat" qua stoornis is nochtans hetzelfde.
lebragard
Offline
maak een nieuw....
Best maakt u een nieuw onderwerp aan met uw nieuwe vraag , kwestie van duidelijkheid .