21% btw advocaten en syndici

7 antwoorden [Laatste bericht]
kat678
Offline

Is er een voorstel dat syndici en advocaten in de toekomst 21% btw mogen/moeten aanrekenen ?

deskundige
Offline
Beste,1. Een syndicus kan
Beste,

1. Een syndicus kan zelf kiezen of hij BTW aanrekent dan wel gebruik maakt van de BTW aanschrijving die de mogelijkheid biedt om ereloon zonder BTW aan te rekenen.
2. De Federale Regering heeft gesteld dat voortaan ook advocaten gehouden zijn tot het aanrekenen van BTW. Het is dus geen voorstel meer maar een goedgekeurde wettelijke verplichting.

De BTW heffing door advocaten dient te gebeuren per 1 januari 2014.
nescio1
Offline
aanschrijven nr. 13/1995 belastingsadministratie
verwijderd
naicwill
Offline
syndicus en btw
De regeling op het stuk van de BTW van toepassing tot 31 juli 1995 ten aanzien van de syndicus van een gebouw die op geregelde wijze belast is met het algemeen beheer van een flatgebouw, ook indien hij geen zaakbezorger is, wordt uiteengezet in de aanschrijving nr. 27/1971.

Sinds de wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom (z. BS, 26 juni 1994; Err. BS 20 september 1994) die de bepalingen wijzigt van artikel 577bis van het Burgerlijk Wetboek, die waren ingevoegd door de wet van 8 juli 1924 tot herziening en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over mede-eigendom, en die in werking is getreden op 1 augustus 1995, moet het statuut van de syndici op het stuk van de BTW evenwel worden aangepast.

Bovengenoemde wet heeft tot gevolg dat de vereniging van mede-eigenaars van gebouwen of groepen van gebouwen (bv. flatgebouwen) rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Die rechtspersoon, wettelijk "de vereniging van mede-eigenaars" genoemd, gevolgd door de vermeldingen betreffende de ligging van het gebouw of de groep van gebouwen, treedt op door middel van haar organen met name de algemene vergadering van de mede-eigenaars en de syndicus. Facultatief kan ook een raad van beheer worden opgericht.

Als orgaan van de rechtspersoon heeft de syndicus die als natuurlijk persoon optreedt binnen de hem door bovengenoemde wet (z. B.W., art. 577-8, § 4) en het reglement van mede-eigendom (statuten van de rechtspersoon) verleende opdracht, niet de hoedanigheid van BTW-belastingplichtige.

Wanneer een rechtspersoon als syndicus wordt aangesteld, kan laatstgenoemde zoals dat geldt voor een natuurlijk persoon, bezwaarlijk als niet-zelfstandige worden aangemerkt. Derhalve heeft een syndicus die als zodanig onder de vorm van een rechtspersoon optreedt, in de regel de hoedanigheid van BTW-belastingplichtige. Niettemin en naar analogie met de natuurlijke personen die als syndicus optreden, wordt hun identificatie als BTW-belastingplichtige door de Administratie niet geëist. Een rechtspersoon die derhalve naast zijn activiteit als syndicus ook handelt in het kader van een economische activiteit (bv. makelaar bij de verhuur of de verkoop van onroerende goederen), heeft de hoedanigheid van gedeeltelijke BTW-belastingplichtige (BTW-REVUE nr. 110, blz. 1019, nr. 995).

Wanneer een syndicus, natuurlijk of rechtspersoon, daarentegen optreedt ter uitvoering van een conventionele opdracht, m.a.w. buiten het kader van zijn opdracht als orgaan van de rechtspersoon, handelt hij zelfstandig en moet hij in de regel voor de activiteit als BTW-belastingplichtige worden aangemerkt.

Dit is inzonderheid het geval wanneer een mede-eigenaar aan de syndicus het beheer van zijn private kavel toevertrouwt.

De BTW-regeling die vanaf 1 augustus 1995 van toepassing is ten aanzien van syndici, wordt uiteengezet in aanschrijving nr. 13/1995.
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=facc6334-8a5b-4cbc-aca8-3eab5423e2aa#findHighlighted
naicwill
Offline
WERKEN IN HET KADER VAN DE
WERKEN IN HET KADER VAN DE CONVENTIONELE OPDRACHT VAN DE SYNDICUS

Wanneer een syndicus optreedt buiten het kader van zijn opdracht als orgaan van de rechtspersoon, dan handelt hij wel zelfstandig en moet hij voor deze activiteit als BTW- plichtige worden beschouwd. Dit is zo wanneer een mede-eigenaar aan de syndicus het beheer van zijn appartement toevertrouwt. Als de syndicus tussenkomt bij het uitvoeren van werken aan een of meer appartementen, moeten die werken worden geacht voor de syndicus te zijn uitgevoerd. In dit geval moet de aannemer een factuur opmaken aan de syndicus, die nadien zelf een factuur opstelt op naam van de eigenaar-opdrachtgever.
Dit is van belang voor het bepalen van het toepasselijk BTW-tarief. Het verlaagd tarief van 6% voor werken aan woningen van 5 jaar kan uitsluitend toegepast worden wanneer de dienstverrichter geregistreerd is als aannemer. Wanneer de syndicus niet geregistreerd is als aannemer en wanneer het niet gaat om werken die uitgevoerd worden aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, is het aan te raden dat de aannemer rechtstreeks facturen opmaakt op naam van de eigenaar voor wie de werken werden uitgevoerd.
In dit geval wordt het wel mogelijk het verlaagd tarief toe te passen. Wanneer een niet-geregistreerde syndicus moet tussenkomen zijn de eigenaars verplicht 21% BTW te betalen.

(Bronnen : Wet van 30 juni 1994 tot wjziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom, Aanschrijving van het Ministerie van financiën, nr. 13 van 20 september 1995)

http://216.239.59.104/search?q=cache:JSnNTPs3sJEJ:www.kbk...
Marleen Porré
Bron : Bouwbedrijf - nummer 16 - periode 21/09 - 4/10/2000
deskundige
Offline
Beste, In die situaties
Beste,

In die situaties wordt de beheerder niet als syndicus maar wel als privaat beheerder of rentmeester beschouwd. Hij handelt hier dus niet in naam en voor rekening van de VME.
naicwill
Offline
verwijderd  

verwijderd

 

naicwill
Offline
rentmeester

@deskundige
Rentmeester is volgens mij  een woord dat vooral gebruikt wordt in
beroepen die zich bezighouden met  vastgoed en avondscholen
die praktijkgerichte opleidingen geven voor vastgoedbeheerders.
IK als "theoreticus" blijf bij de definitie die  de wetgeving gebruikt,
ook in boeken over btw(http://books.google.be/books?id=J4zOiRGCUhMC&pg=PA113&lpg=PA113&dq=syndicus+btw&source=bl&ots=jqy4NWo1T7&sig=qbV9ysW3OgzuG89q-nu-ZO-jfNo&hl=nl&sa=X&ei=62FEUs7cBo_30gXCjIGICg&ved=0CEAQ6AEwAg#v=onepage&q=syndicus%20btw&f=false) en ook in eindwerken universiteit
en tenslotte bij boekhouders en fiscalisten(zie onderstaande link).
Ik vind hier nergens  het woord rentmeester.
Tenslotte herhaal ik nog eens twee verschillende wijzen hoe
een syndicus kan optreden(voor uitleg zie mijn bovenstaande posts):
Eerste geval : de syndicus als wettelijk orgaan 
van de rechtspersoon van de gedwongen medeeigendom
Tweede geval : de syndicus is geen wettelijk 
orgaan van de rechtspersoon van de gedwongen 
mede-eigendom 
Dit laatste wordt in de vastgoedleer rentmeester genoemd.
Tot daar mijn analyse.
http://www.bibf.be/Uploads/Documents/doc_728.pdf