aangepaste versie reglement van mede-eigendom

9 antwoorden [Laatste bericht]
peter v
Offline
Ik ben mede-eigenaar en niet-profesioneel syndicus. Ingevolge de nieuwe wet dien ik het reglement van mede-eigendom aan te passen. Er werd me de raad gegeven de laatste wettekst volledig bij te voegen als addendum. De tekst uit het staatsblad van 28-6-2010 op zich is echter onvolledig omdat ze verwijst naar wijzigingen en alinea's die dienen bijgevoegd bij de wet van 30 juni 1994. Daarom dacht ik de wettekst van 1994 ook bij te voegen, doch deze vind ik echter niet meer terug in het staatsblad.
Ik vond wel een geconsolideerde versie van de nieuwe wet op de site van biv, maar ik meen dat een uitreksel uit het staatsblad -naar inhoud- onbetwistbaar is.
Ik vraag me ook af of het enkel bijvoegen van de volledige beide wetteksten kan beschouwd worden als een aangepaste versie. Ik zou enkel deze oplossing verkiezen om fouten of vergetelheden in een zelf aangepaste versie te vermijden.

       
Peter Van Ende
deskundige
Offline
Beste, Niettegenstaande zowel
Beste, Niettegenstaande zowel de vertegenwoordiger van de beroepsfederatie CIB als een Vrederechter uit Oostende "adviseren" om in het kader van de coördinatie van de statuten gewoonweg de wettekst als annex aan de statuten te voegen, zal het duidelijk zijn dat deze "oplossing" geenzins in de lijn van wettelijke bepalingen/verwachtingen ligt. De wet stelt duidelijk dat de syndicus de gecoördineerde versie van de basisakte, het reglement van mede-eigendom en eventueel het reglement van inwendige orde uiterlijk 31/08/2011 aan de vergadering ter goedkeuring dient voor te leggen. Mocht hiermee bedoeld worden dat de wettekst dient te worden gevoegd, dan zou deze bepaling totaal geen zin hebben, aangezien de wet van dwingend recht is. Wanneer er initieel niets aan de basisakte moet worden gewijzigd, kan de coördinatie onderhands gebeuren, wat m.i. wel niet aangewezen is, maar de wet voorziet in de mogelijkheid. In tegenstelling tot wat velen denken vergt het coördineren kennis van zaken. Het is immers niet zo dat elke akte zomaar onderhands kan worden gecoördineerd, ook al menen velen die zich al dan niet beroepsmatig tot deze opdrachten verbonden hebben van wel. Vooraleer hiertoe over te gaan, dient diegene die met de taak wordt belast, de initiële en eventuele wijzigende akten op haar inhoud te controleren. Pas uit zulke professionele beoordeling kan dan worden bepaald of al dan niet onderhands kan worden gecoördineerd. Bijkomend is het zo dat, ook daar waar daadwerkelijk onderhandse coördinatie mogelijk is, in bepaalde gevallen toepassing kan worden gemaakt van de mogelijkheid om binnen een gebouw of groep van gebouwen deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid op te richten. Aangezien dit, bij een positieve en rechtsgeldige beslissing, in het merendeel van de gevallen sowieso authentiek zal moeten gebeuren, heeft het niet veel zin om in die hypothese vooreerst een ontwerp van een onderhands gecoördineerde versie aan de AV te gaan voorleggen. Net zoals ook de meeste professionele syndici die wel plichtbewust en conform de effectieve betekenis binnen de wet overgaan tot het coördineren dit doen, laten niet professionelen (mede-eigenaars syndici) zich best begeleiden/bijstaan. Let hierbij evenwel op met eigenaarsverenigingen die hiervoor vooral voor de onderhandse coördinatie op derden beroep doen. Zij bieden dit als service voor mede-eigenaars en syndici aan, doch het kostenplaatje dat hiervoor wordt gehanteerd lijkt mij persoonlijk in vele gevallen sterk overdreven (tussen de 1.000€ en 3.000€). Het eerste lijkt me bij vooral grotere gebouwen nog aanvaardbaar, alles daarboven niet. Ik spreek hier dus wel over een onderhandse en niet over een authentieke coördinatie.
Quimmo
Offline
Zoeken op de site van het

Zoeken op de site van het Staatsblad is inderdaad geen pretje, en da's zacht uitgedrukt. Ik heb ook even gezocht en ik vind hem ook niet meer, blijkbaar staan er pas publicaties vanaf 1997 op de site. U vindt de tekst waarschijnlijk wel nog op andere plaatsen op het Internet.

Wat het principe betreft, strikt genomen zou er een aangepaste versie neergelegd moeten worden, dit is dus meer dan een aanhechten van de wet. Ik vrees dat er anders ook heel wat discussie kan zijn door een slecht begrip van de mede-eigenaars. I.p.v. een duidelijk reglement van 10 bladzijden krijgen ze nu 50 bladzijden moeilijk leesbare wetteksten waar de ene regel de andere weer opheft.

Anderzijds ken ik meerdere beroepssyndici die het ook doen op de manier die u voorstelt en heb ik dit zelfs weten suggereren door een vrederechter uit West-Vlaanderen. U zal dus zeker niet de enige zijn die het op die manier oplost, maar de vraag is natuurlijk  hoe de individuele vrederechter die zich moet uitspreken over een concreet dossier hierover denkt.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

peter v
Offline
WET VAN 1994
Dank voor uw antwoord,

Omdat ik de wet uit 1994 in het verleden wel al gevonden heb op de site van het staatsblad, verbaast het me dat deze er nu niet meer opstaat. Zou het kunnen dat deze geschrapt is omwille het feit dat die nu door de nieuwe wet gedeeltelijk achterhaald is? Dit zou me aanvaardbaar lijken indien men dan ook de nieuwe aangepaste wet volledig had gepubliceerd. Alleszins wens ik voor de algemene vergadering van overmorgen toch al iets voor te leggen, en had graag beide teksten aangevuld met aandachtspunten voor de wijzigingen ten opzichte het oorspronkelijke stukken. Dit is al meer dan wat anderen als oplossing suggereren, en kan al ter stemming worden voorgelegd.
Op de vergadering kan dan besproken worden om de tekst door een deskundige te laten nazien en prijs te vragen voor noodzakijke aanpassingen.  
Peter Van Ende
Van Wynsberghe Jan
Offline
Om alle misverstanden te
Om alle misverstanden te vermijden denk ik dat het beter is om het reglement van mede-eigendom te herschrijven en aan te passen aan de nieuwe wetgeving en dit door de AV te laten goedkeuren. Hiermee zullen er later heel wat discussies vermeden worden.
Rene0203
Offline
Aanpassen van het reglement van mede-eigendom
Ons reglement van mede-eigendom dateert van 1980, is nooit aangepast en staat vol ongerijmdheden.
Ik heb van de notaris een electronisch exemplaar van reglement van mede-eigendom gekregen welke aangepast is aan de nieuwe wet.
Ik heb deze versie aangepast aan onze situatie, heb op onze laatste jaarvergadering de AV hierover bericht en hun een exemplaar bezorgt.
De bedoeling was dat ieder dit doorneemt en tegen eind juli zijn opmerkingen kenbaar maakt.
Op een extra vergadering zullen dit bespreken, eventueel aanpassen en goedkeuren.
Het gaat alleen over het reglement van mede-eigendom en de bijlage, niet om de basisakte, die blijft ongewijzigd.
Nu mijn vragen: Is het voldoende dat al de aanwezigen tekenen op het laatste blad, of moet ieder blad geparafeerd worden.( rekening houdend met het vereiste quorum)
Moet deze aangepaste versie door de notaris authentiek gemaakt worden, en moet de notaris dit laten inschrijven op het hypotheekkantoor.
LB
Offline
reglement van mede-eigendom
In onze residentie, zijn we sinds kort ook bezig met het (her)(bij)werken van het reglement van mede-eigendom.

Om dit document toch een belangrijk onderdeel uitmaakt van de basisakte en ook in de toekomst bij het beheer van de residentie en eventueel ook bij de wederverkoop van een eigendom, wil ik jullie vragen om te kunnen beschikken over de documenten van andere residenties om wat ideetjes op te doen om een degelijk document op te maken.

Je mag ze me ook mailen op beys.holemans@telenet.be , vertrouwelijk gebruik is verzekerd.

Mvg,
Jacky Deschepper
Offline
herschrijven van het reglement van mede-eigendom
Het herschrijven van het reglement van mede-eigendom (dus meer dan het louter coordineren) heeft wel als gevolg dat dit via aan authentieke akte moet gebeuren bij de notaris. Of ben ik fout ??

Graag een reactie van de heer Van Wynsberghe naar aanleiding van zijn reactie van 30/05/2011

mvg

jacky Deschepper
appeltansi
Offline
aanpassing reglement aan de nieuwe Wet
Beste,

Ik lees dat u een exemplaar van een notaris heeft ontvangen van een reglement dat aangepast is aan de nieuwe Wet.
Is het mogelijk om zo'n exemplaar te ontvangen (vertrouwelijk gebruik).
U kan het mij bezorgen per mail iappeltans@hotmail.com
Het zou voor mij als voorzitter van de Raad van Beheer een stuk makkelijker zijn om dit document aan te passen aan onze situatie.

bedankt,
Ingrid
deskundige
Offline
Beste, Telkens weer sta ik
Beste,

Telkens weer sta ik met verstomming geslagen als ik de interpretaties aangaande de coördinatie van statuten lees. Let, dit is geenszins naar u persoonlijk gericht maar een algemene vaststelling.

Primero betreft het coördineren een wettelijke taak van de syndicus om de gecoördineerde versie van de statuten ter goedkeuring aan de AV voor te leggen. M.a.w. het is niet uw taak als lid van de raad van mede-eigendom om dit te doen maar wel deze van de syndicus, al dan niet bijgestaan door een gespecialiseerd iemand. Dit tenzij ik uw info verkeerd interpreteer en dat het niet uw bedoeling is om zelf enige aanpassing(en) aan de akte door te voeren? 

Buiten het feit dat de syndicus als enige aansprakelijk is voor zijn beheer, staat er niets een belanghebbende tot in de weg om u in persoonlijke naam aansprakelijk te stellen wanneer blijkt dat deze een persoonlijk nadeelt lijdt en dit omwille van een door uw zorgen onvolledige, verkeerde,.... coördinatie van de statuten.


Secundo vergt het aanpassen/coördineren van statuten de nodige vakkennis/expertise.

Elke akte is anders en dient dus vooreerst naar vorm en inhoud te worden beoordeeld.

Basis waarop dient te worden voortgegaan om te besluiten of de akte al dan niet authentiek dient te worden gecoördineerd.

Een 'model' van een notaris kan in geval van onderhandse coördinatie misschien als leidraad dienen maar zal zeker niet zaligmakend zijn.

Let dus op met wat u doet, beter gezegd, haal u die verantwoordelijkheid niet op uw hoofd.

Mvg.