Agenda Algemene Vergadering

8 antwoorden [Laatste bericht]
mamu
Offline

De syndicus heeft voor de AV inmiddels de uitnodigingen verstuurd incluis de agendapunten. De RME heeft nochtans tijdens de laatste vergadering de agenda op 2 punten betwist. Hierop hebben we achteraf de syndicus via een aangetekend schrijven gevraagd die 2 punten te schrappen bij het versturen van de uitnodigingen. Die 2 punten waren geenszins relevant en hadden geen nut. Inmiddels hebben we de officiële uitnodiging en agenda ontvangen en wat blijkt: de 2 punten heeft de syndicus niet verwijderd. Hoe dienen we hierop te reageren?

Mamu

nescio1
Offline
syndicus heeft initiatiefrecht B.W. Art. 577-6 § 2
Meestal vinden wij hier opmerkingen over agendapunten die de syndicus NIET opgenomen heeft.
 
In uw geval is de manier van handelen eenvoudig : de voorzitter van de RvME vraagt bij het behandelen van dit punt eerst het woord, vraagt het punt niet te behandelen (en geeft eventueel de motivatie) en vraagt onmiddelijk te stemmen over de al dan niet behandelen door de AV van het punt.
naicwill
Offline
De syndicus mag naast de
De syndicus mag naast de agendapunten van de mede eigenaars
toch zelf agendapunten toevoegen. De raad van mede eigendom
kan dat niet verhinderen.
Op de algemene vergadering wordt er gestemd over deze agedapunten
door alle eigenaars en niet enkel door de leden van de raad van mede eigendom.
Wat voorafging:
http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-...

http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-...
naicwill
Offline
Hoe dienen we hierop te reageren?
Tegenstemmen en eventueel binnen de 4 maand naar de rechtbank gaan
voor onregelmatige beslissing bij goedkeuring.

Lees:
http://www.elfri.be/rechtspraak/appartementsmede-eigendom-agendapunt-verplicht-oproeping-algemene-vergadering
 

"Bijgevolg moeten de agendapunten duidelijk en ondubbelzinnig geformuleerd worden. Zo werd bijvoorbeeld reeds geoordeeld dat de agendapunten “bespreken van het mandaat van de syndicus” of “goedkeuring van de rekeningen” totaal iets anders is dan de beslissing om de syndicus decharge te verlenen (in die zin: Cass.fr. 17 december 1997, Loyers et Copr. 1998, 85; Cass.fr. 6 juli 1994, D. 1996, 162). Ook het agendapunt “Allerlei” kan niet leiden tot een rechtsgeldige beraadslaging en beslissing, omdat de inhoud van dit agendapunt onvoldoende bepaald is (in die zin: Vred. Nijvel 2 februari 2000, Cah.dr.imm. 2000/3, 22).

Een onregelmatige beslissing van de algemene vergadering is een beslissing die tot stand is gekomen met de schending van substantiële voorschriften, waarvan de naleving door de wet of door de statuten wordt opgelegd (in die zin: R. Timmermans, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 702). De duidelijke en ondubbelzinnige vermelding van een agendapunt waarover beraadslaagd zal worden, is een substantieel voorschrift opgelegd door de wet voor het nemen van een rechtsgeldige beslissing over dat onderwerp.

Quimmo
Offline
Reglementair?

U kan uw syndicus op de vingers tikken, al dan niet tijdens de algemene vergadering, maar ik zie ook niet hoe u zou kunnen vermijden dat er bepaalde punten op de agenda komen. Dan zou de raad van mede-eigendom de rol van censuurcommissie kunnen opnemen.

Wat u wel kan doen is kijken of ze reglementair zijn, in de zin dat ze duidelijk zijn, geen herhaling van zaken die vroeger reeds afgewezen zijn, of de relevante info op voorhand ter inzage lag, enz. Indien er daar fouten zijn kunt u protesteren, tegenstemmen en daarna verzet aantekenen. De dreiging daarmee kan de syndicus misschien doen afzien van zijn plannen of u helpen de andere eigenaars mee te krijgen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Xena
Offline
Herhalen agendapunt


Ik meen begrepen te hebben dat een afgewezen agendapunt niet meer mag herhaald worden op een volgende AV.

Mag dit ook niet indien de situatie waarover negatief gestemd werd verergerd bvb. indien het gaat dat uitbreidt ?
 

naicwill
Offline
Herhalen agendapunt
Citaat van Peter LEYSEELE in andere discussie op web
"Een genomen beslissing op een (vorige) Algemene Vergadering mag NIET herhaald worden op een volgende AV. Een dagordepunt, waarover reeds een definitieve beslissing voorligt, kan NIET opnieuw ter beslissing worden voorgebracht. Dat toch doen zou de rechtszekerheid wegnemen. Wanneer een beslissing werd genomen en deze werd niet vernietigd, dan krijgt deze, na het verlopen van de protesttermijn “kracht van gewijsde”, wat betekent dat ze definitief en onaantastbaar wordt.
De betrokken eigenaar kan dus enkel de beslissing aanvechten voor de Rechtbank binnen de 3 maanden na de Algemene Vergadering (oude wetgeving). Op een volgende AV eenzelfde dagordepunt laten herleven (zodat er opnieuw kan worden over gestemd en waardoor er een nieuwe protesttermijn zou ontstaan) kan niet en vormt rechtsmisbruik. Met de nieuwe appartementswet wordt de termijn op 4 maanden gebracht."

Repliek van Peter op zijn citaat op dezelfde site:
"Ik neem aan dat het hier mijn citaat betreft, hetwelk ik tevens handhaaf maar waar ik voor de volledigheid wel aan toevoeg dat een dagordepunt waarover reeds een beslissing werd genomen maar waaromtrent nadien een gewijzigde omstandigheid plaats grijpt, wel opnieuw op de agenda kan worden geplaatst. Om het met voorbeelden te stellen. In het eerste wordt bijvoorbeeld aan een eigenaar toestemming gegeven om nieuwe ramen te steken waarbij de indeling,... afwijkt van de "standaard" indeling. Wordt dit goedgekeurd door de vergadering en wordt deze beslissing niet aangevochten, dan kan dit punt nadien niet meer op de agenda worden geplaatst. Anders is het bijvoorbeeld wanneer de terrasrenovatie op de agenda staat. De vergadering keurt deze renovatie een eerste en bvb. tweede maal af omdat er op het ogenblik van stemming niet écht bouwfysische problemen voordoen. Zolang dit het geval is dient dit punt i.p.niet meer te worden behandeld (niettegenstaande het recht van elke eigenaar om te vragen om het telkens opnieuw op te nemen). Het vijfde jaar wordt er betonschade vastgesteld. Alsdan doet zich een gewijzigde situatie voor wat het opnieuw bespreken zonder meer verrechtvaardigt. In het eerste voorbeeld houdt het opnieuw beslissen rechtsmisbruik in wat in het verlengde ervan de rechtsonzekerheid in de hand werkt. In het tweede voorbeeld betreft het het in stand houden van het gemeenschappelijk patrimonium. Geval per geval dient dus te worden bekeken."

Tot daar de tekst van Peter Leyseele.
Xena
Offline
wijzigen verdeling kosten


Volgens de basisakte zijn alle kosten aan de toiletten in ons appartementsgebouw ten laste van de gemeenschap.

Op de AV werd beslist dat dit een individuele kost zou worden. Sommige eigenaars zijn individueel aangesloten. Diegene die met 2 op 1 afvoer aangesloten zijn moeten de kosten delen ongeacht wiens toilet defect of verstopt is.

Dient dergelijke wijziging notarieel te worden vastgelegd om rechtsgeldig te zijn of is het feit dat dit in het verslag van de AV werd opgenomen voldoende ?

Dank voor een reactie 

naicwill
Offline
  Art. 577-7 § 1 De algemene
 

Art. 577-7

§ 1 De algemene vergadering beslist:


2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:

a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;

Vervolgens moet door notaris een wijzigende akte opgemaakt worden.