agendapunt op AV geplaatst door mede-eigenaar

8 antwoorden [Laatste bericht]
FIRMA MEYS NV
Offline

Een mede-eigenaar  geeft een agendapunt  tijdig door aan de syndicus.  Misschien was het agendapunt onduidelijk gesteld  of werd het door de syndicus  verkeerd begrepen. De mede-eigenaar wil dit agendapunt dat  in de oproepingsbrief voor de AV  vermeld staat in de termen van de syndicus terug intrekken omdat het niet overeenkomt met zijn vraag. Hoe moet dat ?  of kan dat niet meer ?  Of hoe handelt de mede-eigenaar best om dit het volgende jaar, duidelijker en juist over te brengen, hetgeen niet meer kan als er nu over gestemd zou worden.

IN CONCRETO : mede-eigenaar in vakantiepark  van 300 chalets, waar de gemene delen bestaan uit alle grond, paden, trappen (hellend terrein in de Ardennen) en wegen in het vakantiepark.  Naast een chalet, vlak ertegen,  wordt door de eigenaar (wij) gevraagd om een trap te voorzien met een niveau verschil van ongeveer 2.50m en een lengte van 6 meter. Nu is dit een gevaarlijke helling  waar mensen makkelijk afschuiven, als ze  daarlangs wandelen. Deze chalet  heeft ook een "basement" kelderverdieping die  bewoonbaar is  en die via die weg ookveilig te bereiken zou zijn. Wij vragen dat de VME  de trap zou aanleggen op haar kosten. De syndicus (wellicht op aanraden van de RvMe) noteert als agendapunt : Is de VME  akkoord dat de eigenaar van de chalet op ZIJN kosten de trap mag aanleggen op  dit gemeenschappelijk terrein.

Wij denken dat het best is om dit agendapunt op de eerstvolgende AV  160319 niet te behandelen en volgend jaar opnieuw aan te brengen op de juiste manier.

Is deze vraag niet duidelijk, bel gerust 0486.50.82.63  Paul Meys

Graag  een  duidelijk antwoord.  Mvg  Paul Meys FIRMA MEYS  NV

 

 

 

 

 

 

 

nescio1
Offline
uitnodiging rangschikkende wedstrijd onder advocaten?

”Graag  een  duidelijk antwoord.” = betalend advies door advocaat gespecialiseerd in mede-eigendom
 
Astrid Clabots
Offline
agendapunt


Geachte

- of u laat, inderdaad op een later moment en binnen de reguliere termijnen, een nieuw agendapunt voorzien. Nadeel is dat het issue dan blijft aanslepen.
- of men is er op de AV unaniem (ieder aanwezig, iedereen akkoord) akkoord om een hernieuwd agendapunt te behandelen.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

FIRMA MEYS NV
Offline
aanpassing agendapunt

Beste,

moet ik hieruit besluiten dat een agendapunt aanpassen tijdens  de AV, enkel kan, als alle mede-eigenaars aanwezig  of vertegenwoordigd zijn en ze allemaal ook akkoord zijn om dit  agendapunt aan te passen ?  of  is de fysieke aanwezigheid  van alle eigenaars noodzakelijk ?

Mij lijkt dit tweede correct, omdat de vertegenwoordigde eigenaars (volmacht) niet schriftelijk op de hoogte  gebracht zijn van dit  gewijzigd agendapunt.  Is dit correct of niet?
Paul Meys
FIRMA MEYS NV

 

 

nescio1
Offline
veertiendaagse consultatie- en bezinningsperiode

Unaniem betekent in deze context wel degelijk alle mede-eigenaars persoonlijk aanwezig zijn, geen volmachten.
 
Zelfs in deze omstandigheden kan een mede-eigenaar zijn ja-stem voor de rechter betwisten door aan te voeren dat, bij gebreke aan de in de wet voorziene tijdsperiode tussen de bijeenroeping en AV en de verplichte mogelijkheid betreffende consultatie dossier agendapunt en de daarmee gepaard gaande bezinninngsperiode, hij de volledige draagwijdte van zijn ja-stem niet begrepen had.
 
 
 
gdl
Offline
artikel nr van een bepaalde wet

Beste Nescio, Is dit soms ergens terug te vinden in een artikel van welke wet?
dit is namelijk een zeer interessant gegeven als dit klopt
vb.In de late namiddag, de dag voor de AV werd  het voorstel nieuw huishoudelijk reglement pas door gestuurd per mail. Dit werd bij binnenkomst op de AV nogmaals op papier afgegeven zonder uitleg waarna moest blijken dat die papieren versie al weer aangepast werd edn dus afweek van deze verzonden per mail. Het reglement van inwendige orde 16 blz dat moest worden aangepast werd ook pas de dag ervoor per mail verstuurd

't appartement
Offline
"Art. 577-6 ยง 3. De
"Art. 577-6
§ 3. De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom [3 ...]3, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het [3 reglement van interne orde]3 bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden."


De documenten mbt tot punten op de dagorde moeten niet verplicht mee worden opgestuurd maar wel er inzage liggen bij de syndicus.
 
lebragard
Offline
volledig art.

§ 3. De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom , ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement van mede-eigendom bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden.
 
De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.
 

De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te zijn.

De administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.

Behalve in spoedeisende gevallen, wordt die bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht.

nescio1
Offline
# 5: huishoudelijk reglement bestaat niet meer: drijfzand

Na de wetswijziging appartementsmede-eigendom 2018 zijn alleen nog in de wetgeving opgenomen de termen:
B.W. Art. 577-4 § 1
basisakte 
en
reglement van mede-eigendom
alsook
B.W. Art. 577-4 § 2
reglement van interne orde 
 
Baseer u voor verdere discussies op teksten die wel degelijk rekening houden met de recente wetswijzigingen.

De term ”huishoudelijk reglement” is trouwens ”out of the blue”, eenmalig, zonder voorafgaande definitie, komen opdagen in :
B.W. Art. 577-14 § 2 (wetgeving 2010)
 
Het leidt geen twijfel dat VME’s, die een huishoudelijk reglement hadden, dit nu best onderbrengen in het RIO volgens de daarvoor geldende wetgeving.