Agendapunten aangebracht door advocaat van mede-eigenaar

4 antwoorden [Laatste bericht]
demold
Offline
Als gevolg van een juridisch geschil tussen 1 mede-eigenaar en de VME + de syndicus is het de advocaat van de betrokkene en niet de mede-eigenaar die agendapunten voordraagt.

Moeten deze agendapunten behandeld worden?
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 ยง 4
De wet beperkt het aanbrengen van agendapunten inderdaad tot mede-eigenaars (en de RvME).
 
Nu kan het wel zijn voordeel hebben dat het aangebrachte agendapunt op een juridisch correcte wijze geformuleerd is.
 
Best wijst de syndicus de advocaat op zijn ”vergissing” en vraagt hem volgens de wet te handelen. 
Astrid CLABOTS oud
Offline
Advocaat - Agendapunten - Algemene Vergadering


Geachte


De advocaat is gemandateerd door zijn cliënt en kan in naam van zijn cliënt handelingen stellen. Naar mijn mening mag de advocaat de agendpunten voordragen, in naam van zijn cliënt.

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN
 

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

chrisguillaume
Offline
agendapunt ingediend door advocaat

Een advocaat mag zijn client verdedigen voor de rechtbank, zelfs als deze daar niet aanwezig is. Het zou mij verwonderen dat deze geen rechten heeft bij discussies binnen een VME. IK vraag me zelfs af, of die het recht niet heeft, samen met de mede-eigenaar, aanwezig te zijn op de algemene vergadering. Ik heb het al meegemaakt, en de beroepssindicus maakte geen enkel bezwaar. 

naicwill
Offline
Deskundige Peter Leyseele in
Deskundige Peter Leyseele in een vorige post
http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/lasthebbers-volmachtdragers


De wet schrijft voor dat alle mede-eigenaars lid zijn van de VME en dus kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen.

Dit houdt in dat op de aanwezigheidslijst enkel en alleen de namen van alle mede-eigenaars (ook deze van panden in onverdeeldheid) en hun aandelen vermeld staan.

Het zijn enkel en alleen deze eigenaars die aanwezig mogen zijn tijdens een vergadering, behoudens dan hun recht om zich door een derde, al dan niet mede-eigenaar, te laten vertegenwoordigen.

In dat geval wordt op de aanwezigheidslijst achter de naam van de betreffende eigenaar de naam van de volmachtdrager vermeldt, dewelke dan voor rekening van de volmachtgever tekent.

Uitgezonderd eventuele technische raadslieden, advocaten,... dewelke hun cliënt mogen bijstaan (wat de facto niet inhoudt dat deze de AV mogen toespreken, toch zeker niet zonder akkoord van de AV) dient elke niet stemgerechtigde natuurlijk of rechtspersoon uit de vergadering te worden geweerd/desnoods worden buiten gezet en indien nodig zelfs door tussenkomst van de politie.

Als een niet stemgerechtigde toch mee beraadslaagt en stemt, dan zijn de beslissingen behept met onrechtmatigheden, onregelmatigheden en eventueel bedrieglijkheden waardoor ze in rechte kunnen worden vernietigd.

Uiteraard dient wel steeds voor ogen te worden gehouden of er in hoofde van de andere eigenaars enig nadeel bestaat door deze aanwezigheid van niet stemgerechtigden en/of zelfs bij deelname aan de stemming door deze onbevoegden, het stemmingsresultaat zonder deze stemmen een andere uitkomst zou gekend hebben.

Gelijk hebben is nog altijd niet hetzelfde als gelijk krijgen.

Mijn persoonlijk standpunt is evenwel dat niet stemgerechtigden/niet mede-eigenaars, niets te zoeken hebben op een AV.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Peter LEYSEELE geeft juridisch advies inzake gedwongen mede-eigendom.

nogmaals peter Leyseele in dezelfde post:
"
Beste,

Mijn standpunt is duidelijk denk ik.

De reden waarom ik duid op 'gelijk hebben is nog niet hetzelfde als gelijk krijgen' heeft nu  eenmaal te maken met het feit dat uit rechtspraak duidelijk blijkt dat de wet dikwijls niet of niet strikt (genoeg) wordt toegepast.

Binnen de rechtspraak (vooral dan de lagere rechtbanken) in gedwongen appartementsmede-eigendom stel ik vast dat zeer dikwijls wordt geoordeeld op basis van het collectief belang, en/of de eiser al dan niet door de onrechtmatigheid, de onregelmatigheid of bedrieglijkheid een persoonlijk nadeel/schade lijdt dan wel dat een onrechtmatig, onregelmatig of bedrieglijk genomen beslissing in de correct wettelijke omstandigheden genomen, al dan niet een ander resultaat zou hebben gekend.

Dat is nu eenmaal de vizie van veel vrederechters waar we niet omheen kunnen.

Wil men dus in situaties zoals door u aangehaald, vermijden dat zulke zaak aanhangig wordt gemaakt voor de rechter, met dan het risico te worden teruggefloten, niettegenstaande naar de letter van de wet de vordering terecht werd ingeleid, dan lijkt het me dat de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de voorzitter en zeker ook bij de syndicus ligt. Deze laatste wordt immers geacht de wet te kennen en deze toe te passen. 

Gelukkig zijn er wel rechters die de wet écht strikt toepassen, doch die zekerheid heb je nooit.

Ik denk dat wanneer iemand van deze aangehaalde organen en/of een of meerdere mede-eigenaars éénmaal het lef zou(den) hebben om de vergadering niet te doen starten zolang diegenen die er niet thuishoren de zaal niet hebben verlaten, en bij weigering hierbij beroep doen op de lokale politie, dat dit probleem zich m.i. niet meer zal stellen.
_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Peter LEYSEELE geeft juridisch advies inzake gedwongen mede-eigendom