A.V. Bespreken van zalen dewelke niet op de agenda staan

10 antwoorden [Laatste bericht]
Lowie
Offline
Als eigenaar-syndicus van een kleine VME, krijg ik op elke jaarlijkse A.V. een boel vragen gesteld over zaken dewelke niet op de agnda staan. Er worden ondermeer zaken besproken dewelke helemaal niets te maken hebben met de eigenlijke VME (het lijkt een gezelling onderonsje tussen bepaalde eigenaars).  Ik heb al meermaals gezegd dat hierr een einde aan moet komen, en dat men zijn vragen goed op voorhand dient mede te delen zodat de dagorde kan gerespecteerd worden. Toch vallen ze steeds in herhaling.
Mijn vraag : kan men onderwerpen bespreken dewelke niet op de dagorde staan?
SIEBE
Offline
AV
Op de AV mogen alleen beslissingen genomen worden omtrent de meegedeelde agendapunten. Er mogen zelfs geen punten ingelast worden.

Onder de noemer en punt VARIA : kunnen wel zaken, opmerkingen omtrent andere zaken betreffende het reilen en zeilen van de VME, voor uitwisseling van gedachten en aandachtspunten voor een volgende AV op tafel komen. ABSOLUUT geen stemmingen of beslissingen. Enkel gedachtenwisselingen of voorstellen voor later.
Daar kunnen zij dan het koffieuurtje van maken.

U moet hierin hard zijn en weigeren die punten te bespreken welke niet geagendeerd zijn.
Is normaal ook de taak van de voorzitter van die AV.
nescio1
Offline
geen agendapunt varia

Zeker indien de vergadering regelmatig ongedisciplineerd verloopt, neemt u best geen agendapunt varia op.
 
Zoals hoger aangegeven sluit de voorzitter de vergadering af na behandeling van het laatste agendapunt, de syndicus stelt de notulen op, ze worden ter ondertekening voorgelegd aan de aanwezigen.
 
Of het om een wettelijke verplichting gaat laat ik in het midden maar het steeds nuttig begin- en einduur van de vergadering (= tijdsduur van de behandeling van de agendapunten)  te laten vaststellen door de voorzitter en op te nemen in de notulen.

 
yvesvn
Offline
AV
Op basis van welk Art/Wet staat dat er niet mag gestemd/beslist worden ?
Ook op onze AV werd onder varia een punt gestemd
Wat kan /moet er nu gebeuren om dit zeker niet meer te laten gebeuren en onze syndicus
hierop te wijzen ?
Yves
SIEBE
Offline
VARIA
yvesvn
Offline
AV
Tnx
Yves
nescio1
Offline
toch voorbehoud

 
https://www.syndicushasselt.be/infotheek.html
 
is inderdaad een uitstekende informatiebron.
 
Wij vermoeden dat de basis ervan grotensdeels interne documenten zijn, op geen enkele andere manier consulteerbaar voor het grote publiek, van een ernstige vereniging van syndici en rentmeesters:https://www.uvsyndici.be/nl/home/1
 
 
 
“Uitzondering hierop is de situatie waarbij alle mede-eigenaars in persoon aanwezig zijn. Alsdan kunnen zij bij unanimiteit wel beslissen om een agendapunt toe te voegen. “ (onze onderlijning)
 
Toch wensen wij hierbij een opmerking te maken: het zou kunnen zijn dat wat voorgesteld wordt als een eenvoudige beslissing verdere, voor sommigen, nadelige gevolgen heeft waarvan alle deelnemers zich niet bewust zijn.
Hadden zij de normale reflectieperiode tussen bijeenroeping en AV gehad, met mogelijkheid consultatie documenten, dan zouden zij het zeker niet goedgekeurd hebben.
 
Een bijkomend agendapunt, ingediend tijdens de vergadering in de hoger aangegeven omstandigheden, kan dan ook enkel gaan over triviale punten als verschuiving van een datum, etc..
 
 
SIEBE
Offline
#6
Sluit mij hierbij aan. Absolute vereiste is 100% aanwezigheid van de aandelen en van alle eigenaars.
En de nadere verklaring van Nescio 1 sta ik ook achter.
yvesvn
Offline
AV
Maar ik lees dus NERGENS enig WETTELIJKE gegrondheid . Mocht dit dus ooit aangevochten worden wenig basis om naar de rechter te stappen .
Tnx
Yves
SIEBE
Offline
AV
De wet is heel duidelijk.
Enkel ondersteun ik ook de bijkomende vermelding van Nescio1 bijvoeging agendapunt indien alle eigenaars fysiek aanwezig zijn met 100% aandelen.

Dus bijvoeging van een extra agendapunt met stemming = vermijden.
Baton
Offline
varia zijn ....
Varia zijn géén agendapunten cfr. art.577-6§3

§ 3. De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom , ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement van mede-eigendom bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden.

Indien de AV toch een beslissing zou nemen over bepaalde zaken , niet vervat als agendapunt , kan dit in principe niet.
Blijft de vraag indien deze onregelmatige beslissing géén persoonlijk nadeel geeft aan de mede-eigenaar .....een vrederechter deze "vormvereiste" zal wegwuiven en naast zich neer zal leggen , wegens géén persoonlijk nadeel....